Yoor de stembus. Mr. W. v. d. Kaay w. van der ££aay. Xo. 67. Drie en KTeg ezitigste Jaargang. 1891. ZONDAG 7 J U I. Dit nummer bestaat uit 3 bladen EERSTE BLAD FEÜILLETON. MIJN VRIEND PARELMAN. Buitenland. Novelle van P. F. BRUNINGS. COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Saterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers 0.06. Prijs der gewone Advertentlën: Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Telefoonnummer: 33. Wiedie behoort tot de liberale partij verheugt er zich niet in, dat hare leidende beginselen zich vormen en ontwikkelen door de medewerking van allen Wie gevoelt niet, dat eene liberale partij zich hare beginselen niet kan laten voorschrijven door een gezaghebbend be stuur, of een invloedrijk leider Wij erkennen, dat daarin zekere politipke zwakheid ligt, dat wij sterker en mach tiger zouden zijn bij de stembus, in de Staten-Generaal en in het land, indien wij, gehoorzamende aan 't zelfde bevelaltijd eendrachtig streefden naar 't zelfde doel. Maar wij kunnen niet anders. Want wij zouden dan ophouden liberalen te zijn. Het is onze overtuigingdat het welzijn van het volk alleen bevorderd kan worden door wetten die ontstaan zijn uit den strijd van meeningendie door 't vrije woord, 't debat, en den dikwijls heftigen-strijd om de waarheid en 't recht zijn voorbereid. In den boezem der liberale partij zelve zullen altijd groote verschillen blijven bestaan omtrent belangrijke punten van staatsbeleid. Want de zich ontwikkelende maatschappij stelt ons telkens weêr voor nieuwe vragen, en verandert de gegevens van oude quaestiën. Oplossingen, die heden mógelijk en*voldoende schenen zijn morgen onbereikbaar of onbruikbaar. Wij moeten blijven werken en blijven zoeken. 'Wij getroosten 't ons gemakkelijk, indien onze poli tieke tegenstanders ons van dit onderlinge verschil een verwijt maken. Immers wij willen hunne eenheid niet, verkregen ten koste van zelfstandig onderzoek. Maar moeielijker valt het te berusten, indien in de partij zelve die noodwendige en onvermijdelijke verschil len van meening gebruikt worden tot bestrijding van een bepaald persoon. Indien iedere groep der liberale meening, ja ieder libe raal, den eisch stelt, dat de afgevaardigde van het district zijne meest geliefkoosde meeningen zal deelen, en indien wij weigeren in onzen afgevaardigde die mate van onaf hankelijkheid te eerbiedigen, die ieder van ons voor zich zelf vordertdan staat niets meer de oplossing der grootste en machtigste partij in den lande in een aantal kleine machtelooze «clubjes en afdeelingjes in den weg, en zijn onze dagen geteld. Daarom verheugt het onsdat de liberale kiesver- nigingen in dit district bijna eenstemmig den kiezers den raad geven om op 9 Juni eerstkomende hunne stemmen uit te brengen op den aftredenden afgevaardigde Zoo behoort het. Wij schamen ons onze verschillen niet, wij maken onzê debatten openbaar, wij noodigen de pers uit om ze te verbreiden, wij vergaderen niet met geslo- 48) o— »Hier staan we," zei ik ernstig; «deze vrouw, uw vrouw, zoekt steun en hulp bij mij, uw voormaligen vriend, die u nooit iets misdeed, maar dien ge uit hoog moed eerst hebt gekrenkt en toen uit laffe wraakzucht langs officieelen weg ongelukkig wildet maken als uw macht zoo ver had gereikt. Met al uw grootheid en rijkdom moet ge gevoelen dat ik als eerlijk man u veracht. Maar nu ik weet, hoe ge de arme vrouw, die u gemaakt heeft wat ge zijt, hebt mishandeld, gij en uw zoon, maar allereerst, hoe ge haar zedelijk hebt vermoord en waarschijnlijk uw best zult doen, haar verder te ver moorden," hier wierp ik een zijdelingschen blik op dc mooie brutale vrouw, »nu waarschuw ik u ernstig voor de' gevolgen. Ge zult mij niet dwingen, deze ont moeting geheim te houden. Ik zal ze, des noodig, ter plaatse brengen waar ze behoort, meneer Parelman, dat beloof ik u, niet om me te wreken, maar om een ongelukkige te beschermen. Nu wrong ik me los uit de omarming der vrouw en zei bemoedigend: «Ga, mevrouw, luister naar hetgeen ik u zegmisschien kunt ge het onthoudenik heet Kareis en woon dichtbij den ouden Tol, op «Vreugden hof onthoad dit wel. Als ge hulp noodig hebt, zult gij ze daar vinden." Ik ging heen; maar ik had nog geen "tien schreden gedaan, toen ik werd achterhaald. De ongelukkige was me nagesneld eu klemde zich weder aan me vast. «Ik ga niet met henriep ze in woesten waanzin. «Ze willen mij vermoorden! Ik zie het in hun oogeu. Red me Red me Bob of Jack Kep ook woest in het rond, sprong tegen tene deuren. Maar onze tegenstanders zouden verkeerd doen in die meeningsverschillen iets anders te zien, dan een middel om door wrijving van denkbeelden te komen tot waarheid. Zij worden te leur gesteld, indien zij op verdeeldheid bij de iftembus hebben gehoopt. Bij de stembus dragen al onze billetten den naam van den man, die ons sedert lang vertegenwoordigt. Waarom Omdat de overgroote meerderheid van de kiezers bestaat uit eerlijke en rechtvaardige mannen. Omdatwanneer men, zooals onze afgevaardigde, zijn leven gewijd heeft aan de publieke zaak wanneer men jaren lang gewerkt en gestreden heeft voor zijne begin selen wanneer men zijn naam verbonden heeft aan wetten, die diep ingrijpeu in 't maatschappelijk leven, wanneer men in de Kamer den naam heeft verworven een bekwaam en vertrouwbaar man te zijn, de meerderheid der kiezers bewozene diensten hooger stelt dan goed- koope beloften. Omdat verstandige kiezers weigeren, dien man te be oordeelen naar den dnredelijken maatstaf: heeft hij ver kregen wat i k gaarne verwezenlijkt zoude zien maar zich de juiste vraag stellen heeft hij gedaan wat hij doen kon *in deze Kamer, zooals de kiezers, en niet de afgevaardigden, die gemaakt hebben, met deze medeleden uit alle partijen, waarmede hij werken moest En ook omdat die kiezers, die eene andere oplossing gewenscht hadden, ten slotte toch het belang der partij stellen boven eigen inzicht. Tusschen onzen afgevaardigde en een doel zijner kie zers bestond een punt van verschil. Of juister gezegd een materieel belang verdeelt de stad en de buitenge meenten, die te zamen het kiesdistrict «Alkmaar" vor men. De veel besprokene marktgelden. Yoor sommigen eene rechtsvraag, voor zeer velen eenvoudig eene geldvraag. Do meening van den afgevaardigde omtrent de rechts vraag meermalen door hem uitgesproken dreigde een deel zijner kiezers van hem te vervreemden. De wijziging, door de regeering voorgesteld van die artikelen der gemeente-wet, die de heffing der belastingen regelen, heeft de rechtsvraag van de baan geschoven, en alleen de practische vraag overgelaten. Deze kan en be hoort te worden opgelost op eene wijze, die rechtmatige belangen van Alkmaar eerbiedigt, en tegelijkertijd reke ning houdt met de billijke vorderingen der aanvoerders van het stapelproduct, de kaas. De verklaringen, daar omtrent door den afgevaardigde in de te Schagen ge- houdene vergadering afgelegd, hebben zeker gestrekt om elk misverstand uit den weg te ruimen. Er is aan Mr. W. VAN DER MAAI' het verwijt gemaaktdat hij te weinig radicaal, te weinig vooruitstrevend zoude zijndat hij tot de meer behou dende elementen der partij behooren zoude. Verstaat men onder radicaal de politiek van hen, die zich afgescheiden hebben, of willon afscheiden van de liberale partij, dan is die opmerking gegrond. Zeker, mr. W. van der Kaay denkt er allerminst aan, om zich af te scheiden van de liberale partij, die thans, fel bestookt als zij wordt door eene bonte groep van tegenstandersgeen enkel man en geene enkele kracht zijn meesteres op en dan weer tegen mij, alsof we oude vrienden waren, en scheen het volstrekt niet op de beide anderen begrepen te hebben. De toestand was allerneteligst. Een man mag oud of jong zijn, toch is en blijft het altijd streelend voor zijn gevoel van eigenwaarde, een vrouwenhart zelfs al is het niet piepjong meer zonder slag of stoot in bezit te nemen. Nu had ik wel een paar van die oyerrompelingen op mijn geweten, voor dat ik ernstig verliefd werd, namelijk op mijn lieve vrouw, maar ik had ze haar altijd yerzwegen, min der uit nederigheid, dan wel in de overtuiging dat een vrouw instinctmatig jaloersch is op al de onbekende mede dingsters van vóór haar huwelijk. Maar thans was mijn ziel bezwaard met de verovering van het hart eener barones, en die verovering was behaald in de stilte en eenzaamheid van een afgelegen bosch.. Ik herinnerde me zeer goed, wat mijn vrouw me eens had gezegdZe begreep wel, dat de veete tusschen Parelman en mij was ontstaan om een vrouw." Het vruchtbare brein mijner Cateau zou in die waanzinnige wel eens de vrouw kun nen ontdekken, die ze toen in haar verbeelding had ge zien, of meende te zien, en welk een moeite zou het me dan niet kosten, haar van haar dwaling terug te bren gen. Ja, ze was in staat mij te beschuldigen, de oorzaak van mevrouw Parelmans krankzinnigheid te zijn. Zoo dacht ik, en ik poogde mijn verovering los te latenmaar het mocht mij niet gelukken. Mijn over wonnene sleepte me in onstuimige vaart mede, en tot mijn groote verbazing stond ik eensklaps op deu straat weg. honderd schreden van de «Kroon." Parelman en zijn gezelschapsdame zoo zal ik haar maar noemen, omdat ik begreep, en later ook vernam, dat ze geen familie van hem was volgden ons in de verte, want Parelman kon niet hard loopen. Maar nu bood ik eens klaps heftigen tegenstand. Ik verkoos geen opzien te wekkenhoe menschlievend ik ook gezind was ten opzichte van de arme rijke vrouw mijns vijands. Ik bleef staan, als een weerbarstige ezel mijn hakken in den grond zettende. Daar kwan^juist een equipage kan missen, die men. thans niet verlaten kan zonder haar te verraden. Maar is er mede bedoeld, dat deze Onze afgevaardigde geen oog zoude hebben voor de teekenen des tijds, geen haï-t voor de belangen des volks niet den wil en niet den moed om mede te werken tot de groote hervor mingen op 't stuk van belastingen, kiesrecht en lands verdediging, dan is de geheele parlementaire geschiedenis der laatste jaren daar om dit verwijt te weerleggen. Aan de kiezers staat het om te beslissen over 't lot van het land. Indien de kiezers aan eenige partij moge het zijn aan de liberaleeen krachtige meerderheid geven in de Kamer, dan hebben zij recht, van die partij te eischen dat zij hare beginselen in duidelijke logische wetten te zamen vat; dat zij niet alleen eene hervormingsgezinde, maar ook eene werkelijk hervormende partij zij. Maar als de kiezers eene Kamer bijeenbrengeneen beeld van een verdeeld land, waarin geene enkele partij eene voldoende meerderheid bezit om iets tot stand te brengen, dan weten zij vooraf, dat hunne afgevaardigden alle hunne krachten zullen hebben in te spannen om het verkregene te behouden dan mogen zij zich onthouden van ongegronde verwijten. Zoo mogen dan de kiezers hunne plicht doen. In ieder district. In dit kiesdistrict moge het getal stemmen, uitgebracht op het bewijs leveren dat zij die plicht begrepen en voor hun deel vervuld hebben. Het bestuur der Centrale liberale Kiesvereeniging, A. P. DE LANGE, Voorzitter, Alkmaar. C. SWAGER, Heerhugowaard. J. FRANCKEN, Bergen. C. BOSMAN Alkmaar. M. COHEN STUART, Secretaris, Alkmaar. DEIittlE. De rechterzijde, die den 4 bijeen kwam om het .ontwerp tot herziening der grondwet te onder zoeken was van oordeel, dat. zij volharden moest in de houding, tot dusverre in betrekking tot die herziening aangenomen. De rechterzijde stelt dus de herziening ondergeschikt aan eene voorafgaande behandeling van een wetsontwbrp op de verkiezingen voor de provinciale en gemeenteradendat de regeering binnen kort zal indienen. DUITSCHIiANrD. De gemeenteraad van Frankfort a/d Main heeft op voorstel van den heer Sonnemann be sloten, aan den Bondsraad opheffing der invoerrechten op graan te vragen, totdat het duitsch-oostenrijksch verdrag in werking'zal treden. ENRELAND. In de vorige week zijn te Londen, waar de influënza nog steeds* heerscht, 319 personen aan die ziekte overleden. aan, die eensklaps stilhield. Ik keek op en herkende terstond den graaf van Hoogland met vrouw, zoon en dochter. Dit was een heel voorname familie van ouden adel, die op den zoogenaamden «polka-adel" tamelijk uit de hoogte neerzag. Ik had met den graaf op zeer minnelijke wijze onderhandeldzoowel mondeling als schriftelijkover enkele onteigeningen op zijn domeinen bij dien echten aristocraat niets als welwillendheid en medewerking on dervonden. «Wat beduidt ditmijnheer Kareis vroeg de edel man zijn eerwaardig wit hoofd over den rand van het rijtuig buigende: «wie is die ongelukkige vrouw?" Ik wistdat Parelman wanhopige pogingen had aan gewend om zich bij de oud-aristocratische familie in te dringenen dat Parelmande gedistingeerde en rijke freule van Hoogland voor zijn schoondochter wenschte maar ook dat do voorname familie zich op epn afstand hield. Ik geloof, dat Verlinden, de alwetende mij dit verteld had eu dan moest het wel waar zijn, hoe wel de beide families op haar respectieve zomerverblijven zoo ver en teruggetrokken van onze kleine wereld leef den als waren ze achter middeleeuwsche muren en to rens verschanst. «Deze ongelukkige, mijnheer de graaf," antwoordde ik, «is mevrouw de barones Van Parelmannietwaar mevrouw?" De vraag was tot mijn gezellin gericht, die toestem mend knikte en haar hoofd weer tegen mijn schouder drukte. Ik zag de verwondering op het gelaat der voor name familie. Het was duidelijk, dat ze die vrouw nooit had gezien. Men had haar weggestopt, zooals men doet met meüschen, die gek moeten worden. «Ik heb mevrouw voor het eerst en toevallig in het bosch ontmoet," hernam ik, «en ze verbeeldt zich, dat ik haar redden moet van een dreigend gevaar «Ja. red me, red me!" riep de ongelukkige, zich met beide armen aan me vastklemmende; laat ons met dit rijtuig ontvluchten! Ze komen; ze komen! Daar zijn ze!" En daar waren zemijnheer Parelman, hijgende aan den arm der schoone opzichtige. Parelman hoe verhit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 1