Binnenland. Ingezonden Stukken. (jemeentelijke Huishouding'. Keibestrating. Stadsberichten. Beurs- en itlarktbericlilen. Alkmaarsche Dienstdoende Schutterij. 1888 21.54 1889 18.66 DUITSCHIiAAD. Den 2 en den 3 heeft te Maintz een hovig onweder gewoed, den 3 gevolgd door een storm en wolkbreuk, welke groote schade veroorzaakte. O. a. sloeg de bliksem in een met steenkolen hars en petro leum geladen schip in de Gustavsburger haven waarbij zulke hevige ontpoffingen volgden dat tot in Weisenau de ramen der huizen er van dreunden. De in de nabij heid van het brandende schip liggende vaartuigen konden nog bij tijds buiten de haven gesleept worden. Te Ansterlitz sloeg de bliksem in de synagoge en te Maintz in de katholieke kerk. FRAKKUIJK. Ongeveer 2000 kappersgezellen te Parijs hebben besloten alle middelen te zullen aanwenden ter verkrijgingdat de barbiers- en kapperswinkels 's avonds om 9 uur gesloten worden. PARTIJ («AL. Het met Engeland over Afrika ge sloten verdrag is bij de Kamers ingediend en gunstig ontvangen. ZWITSERLAJVD. De nationale raad heeft den 5 den wederinkoop van 50000 aandeelen van den zwitser- schen centraal-spoorweg met 39 tegen 31 stemmen be krachtigd. In de den 2 gehouden vergadering van don raad der gemeente Zijpe waren afwezig wegens ongesteldheid de heeren J. van Beusekom eu C. Paarl- berg. Na opening wordt de heer P. Waijboer als raadslid geïnstalleerd. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Tot leden van het stembureau voor de verkiezing op a. s. dinsdag worden gekozen de heeren Gr. Nobel en J. van Beusekom en tot plaatsvervanger de heer S. de Wit. De heer Zijp deelt mede, dat hij, wegens zijn leeftijd, voornemens is zich bij de a.s. periodieke verkiezing voor raadsleden niet weder verkiesbaar te stellen. De openbare vergadering wordt daarna gesloten om over te gaan in eene met gesloten deuren, ter behande ling van een paar reclames hoofdelijken omslag. Beroepen bij de ned. herv. gemeente te ïijpe, noordzijde, D. A. Boss van Charante, candidaat te Bot terdam. Den 4 hield de heer Bax van Zaaudam, candidaat der volkspartij eene rede te de Rijp die door velen werd bijgewoond. De rede bestond uit een uitgewerkt plei dooi voor algemeen stemrecht, persoonlijken dienstplicht, progressieve inkomstenbelasting, leerplicht en ingrijpende arbeidswetgeving. Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt. De obligatieleening van het concertgebouw te Am- sferilani is niet volteekend c de gelegenheid tot deel neming blijft nog open. De levering van steenkolen voor den polder Starn- meer is gegund aan den heer L. M. de Fouw, te Alk- maar. fe Aoordscharwoude is het recht om ouder lingen en diakenen te benoemen en predikanten te beroe pen aan den kerkeraad gebleven. Aangenomen naar de ned. herv. gem. te Buiksloot door J. G. J. Oudegeest, predikant te Akersloot. Tot hoofd der school te Aartswoud is benoemd de heer H. van Beeonderwijzer te Amsterdam. Voor het doen van voorzieningen aan en bij mili taire gebouwen in de stelling Heldergeraamd op 3400, was de heer H. Wijker aldaar, den 4, voory 3333 de laagste inschrijver. Aangenomen het beroep naar de doopsgezinde ge meente te°Beemster door ds. P. A. Vis te Witmarsum. Den 10, des ochtends te 7 uur, worden de zee- en binnenbaden te Scbeveningen geopend. De r. k. centrale ki'esvereeniging te Helder heeft besloten zich bij deze Kamerverkiezing te onthouden. Benoemd tot onderwijzer te Venhuizen C. Posch te Oosthuizen. De jaarwedde van den ontvanger der gemeente Heerhugowaard, is, met ingang van 1 Januari 1891, op 200 vastgesteld. hij ook was van zijn snelle jacht op zijn ontsnapte vrouw verbleekte, toen hij den voornamen buurman zag. Mijnheer Van Parelman," zei ik, »hier is uw vrouw Ik kan haar tegen u, uw zoon en uw kennissen met in bescherming nemen." Ik wierp de mooie vrouw, die met een vrij onbeschaam- den blik het tooneel overzag, een uitdagenden blik toe, en legde mevrouw Parelman in de atmen van haar echtvriend. Ik boog, mijn hoed afnemende, voor de grafelijke familie en me toen tot Parelman wendende »Ik hoop, mijnheer, dat dit onze laatste ontmoeting is. Ik heb de eer u te groeten." Die opgeblazen man, met zijn verhit gelaat, glasach- tigen blik en verwrongen trekken, had allen spotlust bij me uitgedoofd. Ik voorzag in dat overschot jan een materialistisch leven een droevigen, gekwelden ouderdom, en ik ging met gebogon hoofd peinzend verder. Mpn stil geluk, met huiselijke zorgen doorweven, verscheen me troostrijk naast dat schitterende goud van Parelman s grootheid, waarop de vloek der zelfzucht rustte. Ik werd uit mijn overpeinzingen opgeschrikt door een kreet. Ik keek om, en ik zag hoe de arme vrouw werd voortgesleept door haar man en de vrouw, die haar aan deel had in de schande van die familie. Diep ontroerd bleef ik staan en als wezenloos staarde ik naar de plek waar het drietal was verdwenen. Ik kwam eerst tot me zelf, toen het rijtuig van den graaf weer stil hield bij de plek waar ik stond. »Wat beduidt dat, meneeï Kareis?" vroeg de graaf. »Dat beduidt, mijnheer," antwoordde ik, »datdie man zich-zelf een groote veste van geluk heeft opgebouw ie geen grondslag heeft. Dat beduidt, mijnheer de graat, dat mijn kleine woning, daar ginds, beter bestand is egen de stormen van het leven, dan het opzichtig kasteel van hem, die vriendschap en liefde moedwillig onder den voet trad. Die egoïst is op 't keerpunt van zijn geluk, en nu ten einde raad. Zijn geld kan hem niet meer redden. Ik wist niet wat ik zei; de woorden waren me onwil lekeurig van de lippen gevloeid, en ik ging ontroerd heen, na mijn hoed te hebben afgenomen, tegelijk een blik werpende op het zacht gelaat der jonkvrouw, die Parel man voor zijn schoondochter had bestemd. (Slot volgt). •Mijnheer de Redacteur! Naar aanleiding van de vragendoor X. gesteld in uw blad van den 3, betreffende de d.d. schutterij alhier, had ik in uwe courant van 5 Juni een antwoord verwacht. Bij gemis daarvan, neem ik de vrijheid eenige opmerkin gen te makendie, naar mijne bescheiden meeningals antwoord daarop kunnen dienen. Het is waardat art. 42 der wet op de schutterijen .voorschrijft het schieten naar de schijf van 1 April tot 1 October, maar is de wet niet algemeen In gemeen ten van 2500 zielen, waar in 1868 schutterijen moesten worden opgericht en waar geen schietbaan is, betzij dat de veiligheid dit belette hetzij de te groote aanlegkosten daarvan terughieldenis men toch niet van de verdere oefeningen ontslagen. Wat art. 29 aangaat, worden officieren bij schutterijen (evenals bij het leger) door den Koning benoemd doch zou X. denken, dat bij het leger, in tijd van oorlog, op het oogenblik van buiten gevechtstellingsneuvelen als anderzints van hoofd- en mindere officierenhet kom- mando niet zou overgaan aan den hoogste in rang of graad overgeblevene, al was hij geen officier t Zeer zeker welEn zoo ook hier bij Be schutterijX. is zeker nimmer schutter geweest, anders zou hij weten hoe hij schutter is gewordenniet door den kommandant der schutterij, maar door zijn lot bij de loting, volgens art. 11, waardoor hij door de commissie uit het gemeentebestuur (art. 14) op de bijzondere rol is gebrachtvan welke commissie hij direct de kennisgeving ontvangtdat hij op de rol is geplaatstals lid -der schutterij beschouwd en onderworpen aan alle verplichtingen daaraan verbonden. Van genoemde commissie ontvangt de kommandant der schutterij, thans alhier de waarnemende kommandant, de bijzondere rol, evenals een belasting-ontvanger het kohier ontvangt ter inning en evenais de belastingschuldige zijn aanslag verplicht is te voldoen evenzoo is de schutter verplicht volgens art. 14 der wet op de schutterijen te handelen alzoo is de eerste vraag beantwoord. Wordt een lid der schutterij voorgedragen tot officier en door den Koning benoemd dan legt hij den eed af in handen van den burgemeester, en terecht, de burge meester alhier, als plaatselijk kommandant, hoofd van politie en ook het hoofd, waaronder de schutterij staat (gemeentebestuur) heeft zeker het recht, het kommando op te dragen aan den adjudant-onderofficier der schutterij, bij ontstentenis van hét corps officieren alzoo is de toestand (2e vraag van X) niet onwettig want ware dat zoodan zou de thans waarnemende kommandant zich wel wachten, stukken te teekenen die naar deu commissaris des konings, den minister van binnenlandsche zaken eu oorlog worden ingezonden Op de derde vraag betreffende de vrijstelling volgens art. 42, laatste lid, antwoord ikvan niemand anders als van den kommandant of waarnemenden kommandant. Tot wien zich te wenden bij ziekte of ongesteldheid Ofschoon niet wettigis het meermalen voorgekomen (bij het voorheen bestaande corps officieren), dat een schutter die verklaring bekwam van zijn eigen dokter in de laatste twéé jaren mag een enkele van die heeren daaraan niet hebben willen voldoen, van de overige ge- neesheeren is steeds eene welwillende verklaring ont vangen en ligt daarin ook volstrekt geen bezwaar. Verdertot wien zich te wenden om verlof te be komen is ook als boven is de kapitein afwezigde luitenant en is deze er niet dan de sergeant-majoor der kompagnie. Ik vertrouw dus, dat een ieder, wien het aangaat, na inzage hiervan zich voor verkeerde voorlichting wachten zal En hiermedo vermeen ik den vaderlandslievenden X' naar mijne bescheiden meening te hebben beantwoord.' UEd. dank zeggende voor de plaatsing, mijnheer de redacteur heb ik de eer te zijn Uw dw. dienaar, H. Is men op den goeden weg nu Alkmaar niet alleen de buitenwegen maar ook de straten in de stad met r u'w e keien bestraat Ik geloof het nietmijnheer de redacteur. Veel valt er zeker te zeggen voor het streven van den gemeenteraad om de hooge onderhouds kosten der bestratingen tot een zoo laag mogelijk cijfer terug te brengen maar vereenigen kan ik mij moeielijk met °de wijze, waarop dit overigens loffelijk streven door den raad wordt in praktijk gebracht. Ik geef de vertegenwoordigers onzer burgerij in over weging hunne schreden, op een vroeg morgenuureens te 'richten b.v. naar de Bierkadezij zullen dan met mij tot de overtuiging komendat de zuinigheid hier de wijsheid bedrogen heeftdat het gebruiken van ruwe goedkoopere in plaats van vlakke, duurdere keien o. a. het gevolg heeftdat niet een wagen de politieverordening op het rijden op de kleine steenen niet overtreedt. Het is ook eenvoudig niet te vergenmijnheer de redac teur op die onhebbelijke keienbestrating is niet te rijden. Zij behoort eerder thuis in Turkije, dan in een overigens zooveel geriefelijkheden aanbiedend stadje als Alkmaar. Geen rijtuigbestuurder, die Alkmaar b. v. verlaat langs den Munnikenwegde Breelaan en den Steewegdie niet de verzuchting slaaktoch mocht ik den edelacht- baren raad eens een halven dag hier heen en weêr rijden. 't Zou zeker een radicaalafdoend gunstig werkend middel zijn om voor goed die ellendige keien uit onze gemeente te bannen. Ik raad echter den leden in ge- moede aan, zich daaraan niet te wagen. Het eten zou hun bij hun thuiskomst niet goed smaken Of men echter dan het recht hééft, anderen die rad- braakkwellingen opteleggen is eene vraagdie zeker niemand bevestigend beantwoorden zal. Wie heeft toch onzen raad die altijd zoo kieschkenrig was op hare bestrating eertijds het voorbeeld voor andere steden op dat heillooze denkbeeld gebracht Dankbaar behoeft men hem daarvoor zeker niet te zijn! Welk een gunstigen invloed de aanwezigheid der waterleiding hier ter stededie in November 1 8 8 5 werd in gebruik gesteld, op den gezondheids toestand dezer gemeente heeft bewijst wel de daling van het sterfte-percentage. Op de 1000 inwoners toch stierven alhier in 18 8 4 2 5.41 188 5 24.2 1 1886 28.49 1 8 8 7 1 7.1 1 In het najaar van 1886 heerschte hier eene hevige mazelen-epidemiewaardoor het hooge cijfer verklaard wordt Door het stedelijk muziekkorps zullen op. Zondag 7 Juni a. s.des avonds te 7 uren, in den Stadshout, de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. Joy e use entrée du prince Carneval" v. Emile Wesly2. Ouverture »Flandre au lion" v. F. A. Ge- vaert3. >Estudiantina", Walzer fiber spanische Nati- onal-Melodiën v. E. Waldteufel; 4. Fantaisie op motieven uit de opera Don Carlos" v. G. Verdi; 5. Jubel-ouver ture" v. Chr. Bach 6. »Un jour de fête", divertissement champêtre v. M. Krein7. »Le postillon amoureux", polca de concert pour piston v. G. K. van Aken 8. Musikalische Blumenlese", Potpourri v. H. Flümer 9. »Die Wachtparade kommt", Characterstück v. B. Eilenberg. Het publiek wordt beleefd verzochtge- ,|jSsS§5» durende de uitvoering der muziekstukken niet om de tent rond te loopen en zooveel mogelijk de stilte te helpen bevorderen. Van 1 tot en met 5 Juni zijn aan de had- en zweminrichting genomen 513 baden, waarvan 108 door dames en 79 door onvermogenden. Den 6 werd van de werf 't Hondsbosch van de heeren D. Bosman en Zn. te water gelaten een bokschuitje, geheel van staal vervaardigd, met een laad vermogen van 15 ton, welk vaartuig werd gebouwd voor rekening van den heer P. Messelaar, timmerman en steen- kooper, alhier. De heftige regen in den nacht van den 4 op den 5 heeft verscheidenen pas geschoren schapen het leven gekost. Uit verschillende plaatsen uit de omgeving dezer plaats meldt men ons dit. In den Bergerhout alhier stonden de wegen over geheele uitgestrektheden des mor gens blank van het water. Wij voegen als derde blad bij de courant van heden eene lijst van de aftredende "leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met de namen der opnieuw gestelde candidaten, voor zoover die ons bekend zijn. Onze lezers vinden daarop de gelegenheid om de achter eenvolgens inkomende telegrafische berichten over te nemen. Woensdag den 3zullen wij gaarne belang stellenden aan ons bureau van de te ontvangen tele grammen geregeld inzage verstrekken. BUBGEbT,IJKE STAND. ONDEBTEOUWD. 5 Juni. Cornelis Jonker, alhier, en Trijntje Duijveste Zaandam. GEBOBEN. 4 Juni. Johanna Catharina Cornelia, D. van Johannes Boots en Klaasje Groen. 5 TrijntjeD. van Martinus Aloïsius Janse en Grietje Hartog. 6 Pieter Z. van Dirk Langen'dam en Petronella Agatha Hos. ÜVEBLEDEN. 5 Juni. JannetjeD. van Johannes Jacobus Tesselaar en van wijlen Aafje Koorn, 19 j. en ruim 6 m. Paulns van Dijk, 68 j. en 5 m. ALKMAAR 5 Juni. Kleine kaas f 29,50, Commissie f 29,—, Middelb. f 31,Aangevoerd 354 stapels wegende 108028 K.G. Op de graanmarkt werden aangevoerd 87 mudden. Tarwe f 10,25 a 10,62j, Bogge f -,id. chev. f 6, a 6,10Haver f 4,40 bruine boonen f 13 a 17, Erwten: groene f 17 a 22, grauwe f 18 a 19. 6 Juni. Aangevoerd 14 paarden f 70 a 400,15 koeien, en ossen f 60 a 23040 nucht. kalveren f 6 a 14 388 magere schapen 14 a 22 701 lammeren f 6 a 10, 215 magere varkens 11 a 15, 241 biggen f 3,a 6,10 Bokken en Geiten f 4 a 10 4 kleine Bokjes 30 a 40 ets.Boter per P. ('s middags 12 uur) 0,55 a 0,65 eieren 2,50 a 3,00 eendeneieren 3,25 beide per 100 stuks. AMSTERDAM 5 Juni. AardappelenFriesche Dok kummer Jammen f 3,40 a 4,dito Franeker f -,a dito Saayers f2,80 a 3,—, Pruisische Hamburgers f 4.50 a 4,80, Boode f a-, Zeeuwsche Spuische Jammen f 4,50 a 5,50, dito Flakkeesche f 4,30 a 5, dito roode f 3,40 a 4,25, Friesche Saaiers -,—a-, alles per mud. 5 Juni. Petroleum. Prijzen onveranderd. Baapkoeken f 54 a 80, lijnkoeken f 9,— a 12, DELFT 4 Juni. Boter f 48 a 58 aangevoerd 1004 achtste en 86 zestiende vaten. Samen 20940 P. EDAM 4 Juni. Aangevoerd 125 stukken boter, le soort 1,30 a 132, per P. Eieren f 3,25 a 3,50 per 100. HOORN 4 Juni. Kleine kaas f 31commissie f 29. Middelbare f Aangevoerd 302 stapels, wegende 80759 P. HOORN 6 Juni Aangevoerd tarwe 9,50 a 10, Bogge f -,Gerst f 5,50 a 6, Haver f 4,/5 a 5, Erwtenwitte f 10 a 12groene dito 12 a 16, grauwe dito f 16 a 20bruine boonen f 165 a 18, karwei f 9.50 a 9,75mosterdzaad 15,50 a 1612 paarden f 60 a 300 7 koeien f 100 a 160,-390 schapen f 16 a 22, 226 lammeren f 4 a 12, 18 kalveren 6a 24, 76 varkens f 6 a 16, 2 zeugen f 10 a 30, 130 biggen f 3 a 5, 280 kipeieren 3, per 100, 1825 koppen boter f 0,5772 a 0,62 V2 p. K. LEIDEN 5 Juni. Aangevoerd 18 stieren f 65 a 216? 46 kalfkoeien f 142 a 275 120 melk dito f 105 a 255(

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 2