Begrafenisvereeniging. Tramomnibnsdienst VERKOOPING G. W. VAN DER VEEN, Kennisgeving. Aanbesteding. Spaarbank. VERHUISD Kanaalkade, B 17. 336e Staats-Loterij. Advertentie n. S. VAK DAM. OBI DER. WIJZEE Alkmaar, Bergen, Egmonda.Zee. Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, BOVENKAMERS te lmur. Huisraad en Inboedel, Openbare Verkooping IJzeren Uaartuigen W. F. STOEL, te Alkmaar, Dienstmeisje DIENSTBODE ALKMAARSCHE Nette bediening. Voortdurend aanbevelend. Het Bestnnr maakt bekend, dat voor liet vervolgte beginnen ZONDAG 7 JUNIde Tram van 11 uur des morgeus, zal wachten op de aankomst van trein 11.18. ALKMAARSCHE Ijzer- en Bletaalgieterij. vervaardigt en herstelt alle soorten van Stoom-, Landbouw- en andere Werktuigen benevens het maken en repareeren van Stoomketels en het smeden van zware stuk ken voor Molenwerken. De gewone jaarlijksche verpachting van Gras- en Zaadgewas en verhuring van Etgroen te KOEDIJK De GRAS- EN ZAAD VERPACHTING EN VERHURING VAN ETGROEN Het bouwen van TWEE BURGERWOON^ HUIZEN met bovenverdiepingen, firma Wed. G. H. VAN DER VEEN, Déjeuners, Diners, Soupers, koude en warme Schotels. van „T I V 0 L I" naar de Alkmaar, 4 Juni. D. K0S Gz. 94 gelde dito f 98 a 244, 80 vette dito f 145 a 284, 78 vette kalveren f 31 a 75 61 nacht, dito f6 a 15, 19 graskalveren f 23 a 45, 120 vette schapen f 22 a 30 1300 magere dito f 15 a 25, 6586 lammeren f 3 a 15,50, 110 magere varkens f 16 a 31, 224 biggen f 2 a 13. LEEUWARDEN 5 Juni. Boter. Aangevoerd 1103 vierde, 220 achtste en 54 zestiende vaten. Prijs le soort f 37 MEPPEL 28 Mei. Boter per '/s vat 1® soor(j J 22 >50> 2e soort 21,3e soort 19,-^, per P. ƒ1,03 a 1,17, Aangevoerd 10600 P. SCHAGEN 4 Juni. Aangeroerd 5 paarden f 40 a 200, 7 stieren f 25 a 120, 54 geldekoeien f 80 a 260, 20 kalfkoeien f 120 a 260Vaarzen f a 34 nacht, kalveren f 5 a 17 544 schapen f 11 a 19, 1120 lammeren f 5 a 12, 37 magere varkens f 3 a 6 32 biggen f 4 a 6 boter per kop f 0,70 a 0,80kip eieren f 2,75 a 3,eenden dito f 3,a 3,20 per 100 stuks. SCHIEDAM 5 Juni. Moutwijn 111,—Jenever f 15, -, idem Amsterdamsche proef f 16,50. ZAANDAM 4 Juni. Kleine kaas 28,aangevoerd 25 stapels. ZWOLLE 5 Juni. Boter per achtste vat f 22,50 a 24,— per pond f 0,80 a 1, LONDEN 4 Juni. 200 runderen 3.4.8, 5000 schapen 3.8-5.9, 140 kalveren 3.4-4.8, 80 varkens 2.6-3.8. AMSTERDAM. pCt. 5 Juni. 6 Juni. Nederland Cert. N. W. Schuld2# 79# 79# dito, dito3 93# 93# dito, dito3| lOlxi 101# dito, Oblig3$ 102 102 Italië, Inschrijving 1862/815 86f Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 79tb 79# ditodito Febr.-Aug. 5 78# dito, zilver Jan.-Juli. 5 781 78# dito, dito April-Oot. 5 79# 79# PortugalObl. Buit. 1853/84 3 45# 45 dito, 1888,89 4# 65# 65# Rusland, Ob. H. en C. 1798/1815 f 1000 Jan. 5 100#k 100# dito, Oostersche Leening, 2e serie 5 70iV 71-f dito, 1860 2e leening X 100 4# 100# 100## dito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 94i^ 94# dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l Juli/lOct. 4 94fk 94# dito, 1867/69 X 20-100 Mei-Nov4 97# 97# dito, 18893 73#k 73# dito, in goud 1883. Juni. Dec6 lOlf# 101# dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli.....'. 5 103# 103# Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 69#^ Turkije, gepriv. Conv.leening4 78## 78# dito, Douane Obl5 84# dito, Geconverteerde Ser. DenC18# 18# Egypte, Obl. leening 18764 96# 97 Mexico, übligatiën geconvert. 18906 87# 86 dito, Subsidiebonds6 56# 57 Venezuela, Obligatiën 18814 45# 46# Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. 56 56# dito, dito Winst-Aandeelen9 9# dito, Koloniale Bank Aandeelen.... 56# dito, dito Oblig5 103 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... 98# 98## Amerika, N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 100 Nederland,N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. 33 dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 89# 90 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 89 Italië. Spoorwegleening 1887/893 52# 53# dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 57# 57# Polen, Wars.-Weenen Aandeel142# 142# Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.-Aand5 129iV 129# dito, Hypoth. Obligatiën4# 99# dito, id3 76-Hr 77# dito, Baltische Spoorw. Aand3 68# 68# dito, Orel.-Vitebsk. Obl5 102# 102# dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 i5 103x1 103# dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 77# 77# dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 85 85 dito, dito Oblig4 93# 93 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 14 14 Amerika, Cleveland, Akron Shares28 29# dito, Denv. Rio Grande dito17# 17 dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand96# dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. 73# 73# dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. Ilyp. 14# 14# dito, dito, le Hyp4 75# 75# dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand19# dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. 21 21# Nederland, Stad Amsterdam f 1003 113f Hongarije, Theiss Loten4 110# Oostenrijk, Staatsl. 18544 114# dito, dito 1860...»5 119# dito, dito 1864154# 154 dito, Stad Weenen 1874131 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 179# dito, dito 1866. Dito5 159# 159 Turkije, Spoorwegleening17f Transvaal, le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. 8## 5e klasse, 16e lijst, 5 Juni. No. 17488 1,500 en premie van 30,000; No. 5704 25,000; No. 2664 1,000; Ns. 1759, 6756, 9312 11532, 17682, 17756, 18575, 18858 en 19384 400; Ns. 1940,3031,3675,6382, 8224 en 13639 ƒ200; Ns. 1452, 2460, 2568, 8236, 8294, 10321, 13999, 14411, 14733, 14951, 17735 en 18113 100. 5e klasse, 17e lijst, 6 Juni. No. 7095 premie van f 3000 No. 239 f 400 No. 1537, 6625 en 8761 f 100. Heden overleed, na een langdurige ongesteldheid, nog onverwachts, in den jeugdigen leeftijd van ruim 19 jaren, onze geliefde dochter en zuster JANNETJE. Die haar van nabij gekend hebben, zullen beseffen hoe zwaar ons dat verlies treft. Alkmaar, Uit aller naam, 5 Juni 1891. J. J. TESSELAAR. Den 10 Juni a.s. hopen onze geliefde oom en tante H Dk. HOFF - f*- en PIETERTJE BLOM hunne 25jarige Echtvereenlging te her- ig denkeu. Uit aller naam, X D. NIEUWLAND. Noordscharwoude. ANTJE NIEUWLAND. Ondertrouwd Oudcarspel Zuidscharwoude J. DE WW Az., wedr. van A. Stuurman en T. DUIN, wed. van P. de Wit Az. 5 Juni 1891. De ondergeteekende betuigt bij deze aan allendie hem gedurende zijn verblijf alhier met hun gunst en vertrouwen hebben vereerd, zijnen hartelijken dank. L. D. C. VAN ROBBEN. Alkmaar6 Juni 1391. Voor de vele blijken van belangstelling, zoowel van hier als van elders, bij de herdenking van ons 40jarig huwelijk betoond, betuigen wij, ook namens onze kinderen, onzen hartelijken dank. Noordscharwoude, K. SLOTEMAKER. 6 Juni 1891. N. SLOTEMAKER Slooves. De heer en mevrouw AREN DSWENSINCK betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewijzen van belang stelling bij de geboorte hunner dochter ondervonden. Kraamvisites worden afgewacht Dinsdag9 Juni. Alkmaar, 6 Juni 1891. Voor de vele blijken van belangstelling, bij onze 40jarige echtvereeniging ondervonden, betuigen wij, mede namens onze kinderen en behuwdkinderen, onzen harte lijken dank. Egmond-Binnen, Chr. BROUWER 6 Juni 1891. en echtgenoote. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank, voor de vele blijken van belangstelling, bij de geboorte hunner dochter ondervonden. Zuidscharwoude, C. KROON. Juni 1891. G. KROONStam. Een paar ZWANEN zitten te broeden bij G. SCHOON, op het land, merk aan den hiel van den rechter poot en een hak over den bek. Schermeer, gemeente Akersloot. Breedslraat, Alkmaar. In het Rijks Opvoedingsgesticht voor Jongens te ALK MAAR wordt gevraagd een op 60136 Rijks Jflftrwcddc v&n f ÏOO,— en kos teloos geneeskundige hulp. Zij, die daarvoor in aanmerking wenschen te komen, worden verzocht zich vóór of uiterlijk op 18 Juni 1891, onder overlegging van hunne stukken schriftelijk te wenden tot den Voorzitter van de Commissie voor noemd Gesticht. De Commissie voornoemd, BUCHNER Voorzitter. N. H. DE LANGE, Secretaris. DIRECTEUREN der ONDERLINGE BRANDWAAR BORGMAATSCHAPPIJ genaamd »Schermeer Brand- contract", in werking gebracht den 1 Januari 1813 herinneren de belanghebbenden ingevolge art. 24 van het reglement, dat de Jaarlijksche Algemeene Ver gadering zal gehouden worden op MAANDAG-, den 6 Jl lil e.fe., des middags 12 nreten huize van M. HOS, Schermerbuurt. Punten van behandeling a. Rekening over het dienstjaar 1890/91. b. Verslag. Namens Directeuren voorn., De Directeur-Boekhouder, C. GROOT Cz. 1 - De algemeene rangschikking in het faillis sement G. H. MEIJROOS F. Hz. te Alkmaar, is neder- gelegd ter Griffie van de Rechtbank alhierten einde aldaar gedurende 14 dagen te verblijven ter inzage van een ieder. De Curator, F W. TER SPILL. Eene nette geineubeleerde Zit- en Slaapkamer met vrijen opgang riant uitzichtte Alkmaarmet of zonder pension. Adres fr. lett. B, bureau dezer Courant. op Maandag, 15 Juni 1891, 's morgens te 10 uren in Diligentia, te Alkmaarvan bestaande in mahonie Linnenkasten, Secretaires en Tafels, Spiegels, Schilderij en Glas- en Aardewerk. Een bakkersinventariswaaronder een Broodkar, eene partijtje Port a Port, Madera en Cognac (op proef) enz.verder Huishoudelijke artikelen, waaronder geëmailleerde Pannen, Koffiekannen, Trekpotten, geëmail leerde ijzeren Pannen, Petroleumtoestellen, Winkelbnssen, Flesschen en Laden, Messen, Vorken en Lepels, Stoffers, BoendersLuiwagéns en BezemsLampenglazen en meerdere nieuwe goederen alsmede een uitmuntend loopend Blllard met toebehooren en smaakvol Ballet met Spiegels en mahonie Toonbank en Bladen. Te zien op 14 Juni 1891van 123 uur. Vooraf verkooping op het Hof van AFBRAAK waaronder eene bijna nieuwe Handwagen, en 8 Kippen en 1 Haan. J. G. KLEINDeurwaarder. te BARSINGERHORNin de herberg het Fortuin", van W. Groen, op Woensdag 1 Juli 1891, des middags 12 nnr., ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van: Twee HuizenErven en Schuuraan de Kriel te BARSINGERHORN sectie B 1396 en 818 samen groot 3 aren 20 centiaren. Behoorende aan de erven van S. SIEZEN. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat te Alkmaaral waar de veilingsvoorwaarden 14 dagen vóór den verkoop ter' lezing liggen. zal door den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE worden gehouden op Donderdag den 18 Juni 1891, voormiddags 11 uur, in de herberg van de Wed. Stam. Breeder bij aanplakbiljetten omschreven. te IjIMMEN zal door den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE gehouden worden in het laatst van Juni 1891. H.H. Landeigenaars worden verzocht vóór den 14 Juni a.s. opgaaf te doen van de landerijendie zij wenschen te verpachten en te verhuren aan M. WOKKE, veldwachter te Limmen, of ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE» van ieder model en grootte worden vervaardigd aan de Werf Nicolaas Wit senvan aan welk adres worden verhuurd IJZEREN VEETTEN van verschillende grootten. De Architect K. BAKKER Dz., Alkmaar, zal namens den heer P. BAK op Vrijdag 19 Juni a.s., des avonds 8 uur, in het Café Bellevue", publiek aanbesteden: aan den Kennemerstraatweg. Bestek en teekeni n g e n ter inzage en overname bij genoemden Architect na elf Juni e.k. Aanwijzing 15 Jnni e.k., 's morgens 12 uur. Kok, Fnidsen C SI, Banketbakker, blijft zich bij voortduring aanbevelen tot het leveren van Eene WEDUWE uit den deftigen stand, door verschillende omstandigheden en tegen spoeden genoodzaakt in de behoeften van haar en hare 3 kinderen te voorzien zag zich gaarne met eenig NAAIWERK belast. Fr. br. onder lett. J. J. T., bureau dezer Courant. Gevraagd, voor dadelijk, een net In een klein gezin, loon 75. Adres Plantage Badlaan 7. gevraagd loon 109 en goed vervalgoede getuigen vereischte. Adres aan den boekhandel van S. S. POLAK, joden-Breedstraat 95, Amsterdam. Tot het bjjschrijven der verschenen rente wordt de gelegenheid aangeboden op DINSDAG 9 JUNI 1891, van 10 tot 2 uren ten kantore van den heer J. Dg LANGE Corns JohsZn aan do Pastoorsteeg, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3