8 tot 30 Juni 1891, Jhr. Mr. J. W. Gr. Boreel van Hogelanden, öf op den Heer K. Czn. de Boer, Mr. W. VAN DER KAAY bekwame Timmerlieden, Schapen Waschmiddel getrokken op Nr. 17488, VERKOOPING De opneemdagen K. OLÏJ Ez., te Z U T P H E N. TEAKHOUT. Van ier Stalen Tan Epen, Wed. A. Frins Zn., eene prachtige collectie Bloemen en Planten De Vrijzinnige Centrale Kiesvereenigmg in het kiesdistrict BEVERWIJK aftredend lid, te Yelsen, Burgemeester van Assendelft. l)e ondergeteekendenkiezers in het district ALKMAAR noodigen hunne medekiezers met aan drang uit, op den 9 JUjVI eerstkomende, hunne stem uit te brengen op 3 TE HUUR gevraagd, Uitsluitend le klasse ENGELSCHE RIJWIELEN, Gebrs. van Vuure. WIJNHANDEL, Kooltuin C 13, Alkmaar. PakhuisYerdronkenoord I) 14. Bordeaux-Wijnen. en COGNAC tegen Hrandschade „De Nederlanden", van 1845, THOMAS BIGG Hoerenknecht P.G-. 336e Staats-Loterij De prijs van f1500 met de hoogste premie van f 30000, J van TU1PEN-B10EMB0LLEN zijn bepaald uitgenomen ZONDAGEN. De Directeuren Akersloot. VAN DER OORD SCHOON. 'EKÊSS** Ondergeteekende bericht, dat hij van af heden ophoudt werkzaam te zijn voor het BEGRAFENISFONDS „TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN,".wegens zijne benoeming tot DIRECTEUR der NOORD-HOLLANDSCHE LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ. w HfSrClTPP Tv» noodigt de kiezers hij de a.s. verkiezing van EEN LID DER TWEEDE KAMER dringend uit, hunne stem uit te brengen op één harerheide kandidaten: of op den Heer Komt allen ter stembus! Niemand ontbreke! Ieder, die tot de vrijzinnige partij behoort, doe eene keuze uit bovengenoemde kandidaten! aftredend lid van de Tweede Kamér der Staten-Generaal. TERSTOND GEVRAAGD: bij J. VERWEEL, Stompetoren. LYNCH FRÈRES, Bordeaux. Geïmportee r d e SPAANSCHE en PORTUGEESCHE WIJNEN Jb. FORTUIN Bz„ prima MOULMAIN TEAK. is gevallen in de collectie van op het HOF te ALKMAAR op Vrijdag 12 en Za terdag 13 Juni 1891 voormiddags 11 uur van als Stamrozen, doorbloeiende Struikrozen in vollen knop, Rhododendron's en Azalia's, in vollen bloei, Coniferen, verschillende soorten, Violen en diverse Planten, enz. Alles op de dagen van verkoop tentoongesteld. G. KRIJT, Deurw. Alkmaar, 6 Juni 1891.li Jr. Beverwijk: D. MIJSBERG. K. A. GONLAG. Velsen J. VAN LOENEN MARTINET. E. C. PLATVOET. BloemendaalF. VAN TWISK. Dr. G. C. VAN WALSEM. Uitgeest F. A. A. BEUDT. A. VAN LITH. Beverwijk 6 Juni 1891. Iïe Centrale Vergadering: Assendelft: G. H. VAN DA ALEN. G. BOEVÊ, Houtrijk en Polanen K. SCHOEN. C. J. MEYER. Spaarndam: C. PRINS. G. YFE. Egmond A. H. CLAASEN. Limmen Ph. H. EDLING. Het Bestuur der Centrale Kiesvereeniging te Alkmaar Mr. A. P. DE LANGE, Alkmaar, Voorzitter. C. SWAGER, H. H. Waard. J. FRANCKEN, Bergen. C. BOSMAN, Alkmaar. M. COHEN STUART, Secretaris. Lib. Kiesvereeniging Vrijheid" te Langedijk. L. VAN DE VIJZEL, Sint Pancras, Voorzitter. Jb. GREIDANUS, Zuidscharwoude. Dr. TEN. BOSCH, Zuidscharwoude. A. VREDENBURG, Zuidscharwoude. C. OPPERDOES, Noordscharwoude. P. DE GEUS Az., Noordscharwoude. 'C. HOPMAN, Noordscharwoude. C. VAN DIJK, Oudkarspel. W. STOLP Pz., Broek op Langedijk. T. J. KUIPERS, Broek op Langedijk, Secretaris. M. KROON Cz., Oudkarspel. R. H. VAN DORT Lib. Kiesvereeniging te Warmenhuizen. A. J. ADRIANI, Voorzitter. P. BENJAMINSE, Secretaris. K. BLOM, Penningmeester. W. GUTKER. J. ROOTJES. Lib. Kiesvereeniging »Vrijheid en Eensgezindheid" te Koedijk. J. VAN DIE, Voorzitter. C. KRAMER. "C. BOS. J. STAM Jsz. J. P. OTT, Secretaris. Liberale Kiesvereeniging ^Eensgezindheid," Alkmaar, H. W. HOLSMULLER, Voorzitter. CORN. KEG, Secretaris. P. NOL, Penningmeester. S. PRINS Az. Gt. DE GjtOOT. P. DE LANGE P.Bz. A. H. TELJER. P. EECEN Pz., H. HART Cz., J. SLOOVES, J. VIS, Jb. SLOTEMAKER, Jb. MOSK W KROON, J. 11. STRAMROOD, J. BOON, Jb. BALDER, W. B. RIESZ, G. KOTS, H. TAUBER, L. VIS, D. STAMMES, D. VAN DIJK, S VRIESMAN, K. BOOI) Jbz., P. KRAMER, A. BORST Lz„ G. KRAMER Pz.. JAN KRAMER, E. DE BOER Rz„ P. MEILIS, K. VAN VREDE, D. BREGMAN, A. PELT, J. W. VAN LOO, Jn. SEME1NS J. HOPMAN, J. VAN DER PLAAT, C. KLINKERT, J. KLINKERT, J. PRANGER Jz„ C. HUBBELING, J. HOOGLAND, Jb. BLOKKER, Oudkarspel. Jn. MAAKAL S. BERKHOUT, S. VISSER, Jn. VISSER Jz„ D. KEPPEL J. TIMMERMAN, D. HOPMAN, J. SCHUIT Kz., J. MARSMAN, Jn. BORST, H. BAKKER, C. KROON Cz., K. KROON Cz., A. KROON Jbz., Am. VIS, J. VAN ZALINGE, Dk. DE GEUS Dz., Noordscharwoude. J. SLOTENMAKER Kz., SCHUITEMAKER, S'. STAM, C. BRINKMAN, W. DORSMAN, B. H. HABBEMA, Jb. SMIT, K. BARTEN Gz., J. VAN NIENES, G. JOON, C. SWAGER Dz. J. GOUDSBLOM, K. SCHUITEMAKER, A. SWAGER Az. Jb. VROEGOP, J. DOON, J. C. OVERDUIN, Wieringerwaard. W. TEENGS, R. D. KAAN, A. SMIT Pzn., J. L. T. GRONEMAN, R. VISSCHER. D. R. KAAN, Wieringerwaard. J. A. KAAN, J. D. SCHENK, G. BRANDS, D. KOOIJ Jbz., K. A. SCHENK, KL SCHENK Dz., Jb. SWAAN Jbz., Bergen. G D. V. D. SWAAGH, G. V. D. VELDE, J. OLDENBURG, J. H. MEIJER, C.P. F VAN BOSSTRAETEN,Bergeu. Jb SWAAN Kz., Bergen. P. IMM1NK, Jn. DEKKER, C. T. MEIJER, Jb. SWAAN, IJ. OLDENBURG Jr., J. DIRKMAAT Dz., Broek op L. K. BOON, C. S. DIRKMAAT, Mr N. H. DE LANGE, Alkmaar. H.WESSELING, Mr. A. P. M. de LANGE, W. C. BOSMAN, Mr. F. II. G. VAN DER HOEVEN Alkmaar. C: J. CANTERS, Dr. II. W. WAALEWIJN, Alkmaar. B. PREIJ ER, G. BOSMAN, Dr. D. A. KERKHOEE, Mr. J. VERDAM W. VERBEET, Mr. W. F. A. VERHOEFF, G. BOSSERT Rz tegen 1 Augustus of vroeger, op netten standdrie ongemeubeleerde KAMERS, of klein Bene denhals. Brieven metArpgave van huurprijs en stand bij den boekhandelaar P. KLUITMAN, alhier, onder lett. L. als: Blind rant Raleigh Int eli Similiter, enz. TEttEX ORIG1XEELE PRIJZEAT. Generanl-Agent van Beveelt zich beleefdelijk aan tot de levering van zuivere- Binnenlandsch Gedistilleerd en Likeuren. GEVESTIGD KANTOOR te Amsterdam Sophiaplein hoek Kalverstraat. GRONDKAPITAAL 1 2.000.000 RESERVEFONDSEN 1.034.1G7.31 Verzekoring tegen VASTE en BILLIJKE PRE- 1IIË\, zonder Inlcggelden of Nabetalingen. Vertegenwoordigers de heeren J. HOEK te Alkmaar; J. HENNES te Akersloot; D. DEKKER Az. te Castricum; K. VAN DAM te Heerhugowaard J. W. C. KROON te Noordscharwoude; J. LEGUIT te d e R ij p D. DEKKER Jr., te Schoorl. is altsluitend verkrijgbaar bij den Agent Kaasmarkt Alkmaar. gevraagd, tegen 1 Augustus, wegens huwelijk van den tegenwoordige. Goed te kunnen melken is vereischte. Zich aantemelden bij P. BERKHOUWER, Broek op Langedijk. Groote Bickerstraat, AMSTERDAM Leveren tegen concurreerende prijzen op bestekmaat Steeds in voorraad; DROOG HOUT in alle afmetingen Collecteurs der Staatsloterij I^ANGESTRAAT, ALKMAAR. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon .Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 4