Buiten de grenzen. xo. es* J®rie en BFegentigste jaargang. 1891. Z0N9D1G 7 J ÜXI. T WEEDE BI AD. Verkiezing- Tweed e Kamer. Binnenland. - Deze Courant wordt 1» insöag-, Rmuterdag- en Zaterdagavond .uitgege^ ren. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A li ma a r «,8©; franco door het geheele rijk 1,—r. De 3 nummers ©,06. Telefoonnummer S3. <01 KAM Prijs der gewone Advertentlën Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER &-ZOON. Burgemeester, en Wethouders van Alkmaar herinne ren dat op 9 Juni 1891, van des robrmiddags 9 tot des namiddags -H uren, in deze gemeen te, de stembiljetten, ter verkiezing van een lid der Twoe( le Kamer, ingele verd moeten worden in het 'huis van de gemeente aan de Laat, zuidzijde, tegenover de' r. k. kerk,, wijk A, No. 84. Zij vestigen verder uitdruk kelijk -de aandacht op de wetsbepaling, dat stembriefjes., die on- d e r t e e k e n d z ij n van o n w a arde -z ij n. Burgemeester en Weth ouders voornoemd. Alkmaar, A. Maclaine Pont. 5 Juni 1891. De Secretaris, Nubout van der Vebn. Terwijl de verkiezingen vöor de Tweede Kamer met volle recht de onverdeelde belangstelling vorderen van het Nederlaadsche volkkan een blik op toestanden buiten onze grenzen alleen als een korte vorpoazing worden besefeouwd-.en als zoodanig misschien niet onge vallig en niet geheel zonder nat zijn. ;In Duitschland heeft het koren een prijs bereikt,die aan tijden van hongersnood doet denken en nog thans zullen de hooge invoerrechten op de, granen niet worden verminderd. Uit korte bericht magwel onze verbazing wekken. Is dan voor den Duitschen Rijksdag, die over den aard dezer invoerrechten en andere inkomsten van het „Dnitsche Rijk in overleg met den .Bondsraad beslist, niet het algemeen stemrecht ingevoerd Hoe is het dan mogelijk dat zulk een hemeltergende begunstiging van de grondbezitters langer wordt gehandhaafd? Waa neer .de prijzen van bet graan tot ,180 Mark zijn ge stegen., zal de Regeering de hefSng -der invoerrechten kunnen schorsen., zeide men vóór vijf jaren. Nu is de prijs 230 Mark. maar de Regeering verklaart zich onge negen ,de invoerrechten ook maar te verlagen, 't Is onnoodig. Er is nog voorraad van graan genoeg in Duitschland, zegt zij, en daarenboven zou het niet baten. Dat de behoeftigen door de booge graanprijzen lijden, wordt niet ontkendr, en ja, daaraan zou te gemoet ge komen kennen worden deor een gekeeleopheffing va« de graanrechten voor langen tijd; maardat willen wij niet, zeide de rijkskanselier. Dat willen wij niet; inder daad was van het afdoendo., stellig doeltreffende middel in 't geheel ,geen sprake wel van een vermindering of schorsing dezer rechten voor korten tijd.; en nu kan men zich verdiepen ia beschouwingen en vertoogen dat het volstrekt niet zeker ia, dat daardoor hot graan goedkooper zon worden maar het afdoende middelge heele opheffing van de bestaande invoerrechten voor langen tijd dat willen wij niet, zegt de Rijkskanselier. Waarom niet? Omdat allerlei ondernemingen ,ep deze bescherming van den landbouw zijn gebouwd., allerlei overeenkomsten huurcontracten van land enz. znet het oog op die hooge invoerrechten zijn aangegaan ea nu deinst men er voor terug deze vooruitzichten te ver nietigen en een der grondslagen waarop deze overeen komsten zijn aangegaan te doen vervallen. Zooveel teleur stelling zooveel misrekening en slechte uitkomsten zooveel mislukkingstaking of liquideering van zaken zooveel faillissementen misschien durft men niet voor zijn rekening nemen. Ziedaar wel de vloek van het beschermend stelselmen kan zoo moeielijk terugomdat zoovele ondernemingen waarbij de belangen van duizenden betrokken zijn, op den kunstmatigen grondslag der bescherming zijn gebouwd neemt men dien grondslag wegdan stort alles ineen. Maar niet alleen van teruggang kan geen sprake het is bijna niet doenlijk op dien weg te blijven stilstaan, men wordt gedwongen verder te gaan dan aanvankelijk bet plan was. Bescherming doet de prijzen stijgen; anders zou zij geen doel treffen;, maar alle ondernemingen en bedrijven, die de beschermde artikelen als grondstoffen of werktuigen noodig hebben ondervinden van die verhoogde prijzen den druk en vragen op hunne beurt met volkomen recht be scherming voor hunne fabrikaten, ten einde dien kunstma tigen druk te kunnen dragen en niet te gronde te gaan. De bevoordeeling van één bedrijf of één maatschappelijken stand heeft bijna onvermijdelijk benadeeling van een ander bedrijf of een anderen maatschappelijken stand ten gevolgeen daarom kan nieuwe bescherming niet uit blijven. De Regeering kan toch moeilijk weigeren de wonden te heelen, die zij zelve heeft geslagen. Hoe moeilijk bet is op den weg der bescherming stil te staan is voor eenige weken in ons eigen vaderland gebleken bij een noodzakelijk geworden maatregel ten aanzien der heffiug van deu suikeraccijns. Die accijns geeft inderdaad een voordeel aan den beetwortel-fabrie- kantdoor een'premie te verleenen op den uitvoer van zijn product naar andere landen. De fabrikanten waren er in geslaagd, uit'den beetwortel meer suiker te bereiden, Aan waarop bij de wijze van heffing der belasting ge rekend wasen zoo kwam nog een grooter bedrag van den bij uitvoer door het Rijk terugbetaalden aecjn9 in den zak der fabrikanten terug. Terecht werd in den aanvang van dit jaar daaraan een einde gemaaktmaar om de nadeelige gevolgen te voorkomen van overeen komsten en huurprijzen die reeds met het oog op den bestaanden toestand .waren aangegaan en bedongen, moest billijkheidshalve het in werking treden van de nieuwe bepaling tot verzekering der belasting worden uitgesteld tot bet jaar 1892, en zelfs met dat uitstel zijn de klach ten over deze beperking van de bescherming binnen de door den wetgever gewilde grenzen niet uitgebleven. Een merkwaardig teeken des tijds mag het genoemd worden, dat in landen waar het algemeen stemrecht heerscht, in Ruilschlaud in Frankrijk in de Yereenigde Staten van Nsord-Amerika de hartstocht voor het beschermend stelsel dat is de bescherming van allerlei bijzondere be langen zich zoó sterk en zoo zegevierend doet gelden. Engeland en Nederland hebben zich steeds onwillig be toond om eenig bijzonder belang door buitengewone staatshulp of eenig beschermend recht te begunstigen. Aan het verzoek van industrieelen of landbouwers om bescherming tegen de .mededinging van fabricaten of producten uit den vreemde is nooit een willig oor geleend. Wij heffen invoerrechten ten behoeve van de schat kist, als middel van inkomsten, maar niet met het doel om teenig bedrijf bijzondere bescherming te verleenen; en als -iwij de bestaande invoerrechten handhaven, dan is het omdat sij eenmaal bestaanen omdat de tegenwoordige tijd, na onze buren door hoogerechten hunne markten voor ,den aanvoer van onze voortbrengselen van nijverheid en landbouw zooveel mogelijk sluiten wat hun intnsschen -niet gelakt «allerminst igeschikt is om onze invoer rechten geheel af te schaffen an onzen landgenooten tegen de zoo buitensporig begunstigde vreemde mededinging niet den geringer, steun te ontnemen, dien zij in de lage invoer rechten vinden of althans mesnen te vinden. Men zou meeneu dat door invoering van hot algemeen stemrecht het algemeen belang tegen de aanvallen van de bijzondere belangen bij uitnemendheid gewaarborgd zou wezen, en juist het tegendeel zien wij gebeuren. Op de meest onbeschaamde manier eischt in de landen van het algemeen stemrecht elk bijzonder belang bescherming van den stuat. Soms doen iudustriëelen en landbouwers in merkwaardige overeenstemming hun klachten en beden hooren dan weer staan zij tegenover elkanderbij een andere gelegenheid doen ondernemingen van vervoer spoorweg- en stoombootmaatschappijen geheel tegenover gestelde eischen. En altijd zjjn het- de kapitalisten rijke grondbezittersindustriëelen of spoorwegkoningen, die den staat met hun klachten en vermeende aanspra ken vervolgen en ten slotte ^gehoor vinden. Moet het einde zijn dat de geheele politieke strijd de ver kiezingstijd de strijd om het gezag, om het overwicht in deD staat om de beschikking over ambten en staats betrekkingen ontaardt in een strijd tusschen verschillende maatschappelijke belangentnssefaen fabrikanten, mijn- bezitters, grondeigenaars en spoorwegmaatschappijen, zoo als in.de Yereenigde Staten thans reeds het geval is? Op flit verschijnsel mag wel eens in 't bijzonder de aan dacht gevestigd worden, voordat men ook hier te lande tegen alle maatschappelijke kwalen heil zoekt in algemeen stem recht. Het bestaan van die maatschappelijke kwalen wordt allerminst ontkend. Die zien en hooren wil, kan ze niet loochenen. Maar .daarmee is nog niet gezegd dat het algemeen stemrecht het middel is om ze te genezen, -Als Jhet algemeen stemrecht is ingevoerd., zal het wel anders worden, zegt men. Anders dat is wel waar schijnlijk: maar b e,t er? Dat is de vraag, .Slechter is ook mogelijk. Den 2 werd op de te Amsterdam gehouden jaar vergadering vau afgevaardigden der Maatschappij van M eldadigheid het verslag uitgebracht omtrent den toestand der Maatschappij over 1890. Daaruit blijkt, dat, niet tegenstaande het ongunstige weder, op het landbouwbe drijf f 5520 winst was behaald. Op 31 December waren er 245 runderen, waaronder 112 melkkoeien. Zes bun ders bosch werden aangelegdzoodat thans 435 bunders beplant zijn. Het aantal vrijboergezinnen beliep 212 dat der arbeidersgezinnen 87 met 164 bestedelingen. 59 jongelingen verlieten de kolonie en werden in verschil lende betrekkingen geplaatst*. Aan contributien werd f 14742 ontvangen of f 389 meer dan in 1889: daarvan werd f 10656 voor onderhoud van gezinnen besteed en het overige in de algemeene kas gestort. De balans sloot met een verlies van f 7234, welke som f 11106 zou bedragen hebben, zonder de belangrijke giften. De schuld van de vrijboeren vermeerderde met 2300. De onlangs gehouden collecte heeft ongeveer f 30000 opge bracht. Blijkens eene in de Staatscourant van den 3 voor komende opgave bedroegen de af koopprijzen van tien den over het jaar 1890lo. van het Staatsdomein f 9615,74: 2o. van het Kroondomein f 2822,16; 3o. van particulieren f 66,890,59, samen f 79,328,49. Het bouwen der twaalfde kerk voor de ned. herv. gemeente te- Amsterdam is voorloopig niet aan den laagsten inschrijver gegund, wijl de inschrijving ongeveer f 20000 boven de begrooting was. De Vereeniging tot bevordering van het herstel van drankzuchtigen" hield den 2 te Amsterdam hare verga ring. Blijkenshet jaarverslag zijn de uitkomsten van het her stellingsoord te Hooghullen vooralsnog bevredigend. In December werden de eersto lijders opgenomen, die nu reeds tot een twaalftal zijn gestegen, waaronder een stu dent, een koopman, een bakker, ,een landbouwer en een rentenier, onder wie de orde geen enkel oogenblik is ver stoord. Het bestuur hoopt allengs meer uitbreiding aan de stiehting te kunnen geven om meer mingegoede lij ders op te nemen en eene afzonderlijke inrichting voor vrouwen te bouwen Steeds meer aanvragen kwamen in, waaraan men langzamerhand hoopt te voldoen. Door den heer P. W. Jansen werd een-gift, groot 2000, toegezegd endoor den heer Cremer 1000; het kapitaal bedroeg vóór dat het gesticht tot stand kwam 15.267.23, do.ch thans slechts f 4916,36, daar de inrichting nog niet op eigen- wieken kan drijven. Dr. Ruijsch werd bij acclamatie als bestuurslid her kozen. Te Rijp bestond vroeger eene vereeniging, die tot nut der armen bezig was. Een der laatste overblijfselen dier vereeniging was de bewaarschool, die 'verleden jaar tot grooten spijt van vele moeders werd opgeheven. Hier door werd de vrouw, die met het toezicht op de kinderen was belastzeer iu haar geldelijk inkomen benadeeld totdat zij dezer dagen in eene daarvoor geschikte woning- eene gelegenheid aanbood aan de ingezeten om hunne kleinen eenige uren per dag tegen 'eene kleine vergoe ding, aangenaam bezig te honden. Den 2, des namiddags te half vijf, zijn een perso nen- en een goederentrein van de Geldersche Stoom tramwegmaatschappij bij het station te Terborgh op elkander gereden. Door den schok werd een goederen wagen geheel verbrijzeld en werden verscheidene andere meer of minder zwaar beschadigd. Van den personen wagen werd de kap gedeeltelijk weg geslagen, terwijl de assen van -bijna al de wagens krom gebogen waren,. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Bij kon. besluit van den 2 is o. a. benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Seher- nierhorn c. a. de heer J. A. de Lnssanet de la Sablo- nière, ontvanger derzelfde middelen te Nieuwersluis c. a. Den 3 hebben drie kwartjesvinders uit Amsterdam aan een kaasboer te Haarlem 90 afhandig gemaakt met kaartspelen. Bij kan. besluit van den 3 is, als blijk van goed keuring en tevredenheidde bronzen medaille en een loffelijk getuigschrift, ingesteld bij kon. besluit van 22 September 1855 No. 64, toegekend aan: 1°. F. A. de Groot marinier 3e kl. te Amsterdam wegens bet met levensgevaar redden van een jongen uit het water aldaar' op 1 Februari 1891; 2®. H. Breedveld, koetsier te 's-Gra- venhage, voor de redding met gevaar voor eigen leven, van een kind uit eene gracht aldaar op 1 April 1891; 3°. H. J. Noppen, agent van politie 2e kl. te Utrecht^ wegens de levensgevaarlijke redding van een gezin nit een brandend perceel aldaar in den nacht van 18 op 19 Maart 1891, en 4°. R. Dirkmaat en A. A. Briaire, agenten van politie te Amsterdam, wegens de redding, met- gevaar voor eigen leven, van kinderen nit een bran dend perceel aldaar in den nacht van 25 op 26 Febru ari 1891. Den 3 werd de Nederlandsche Zandsteenfabriek te IJutniden voor 4928 gemijnd door den heer van lVvisk te Alkmaar; de gunning had nog niet plaats. P®'1 4 is door het prov. bestuur van Noordholland bp enkele inschrijving aanbesteed 1°. het uitdiepen en onderhonden van de. Noordzee haven en van het buiten kanaal en voor het onderhouden van de golfbrekers en havenhoofden te IJmuidenbe- boorende tot de werken van het Noordzeekanaal, geraamd op f 1.527.000. Laagste inschrijvers de heeren A.Volker Lz. en W. A. Bos, te Sliedrecht en Gorinchem, voor ƒ1.370.000; 2°. de uitvoering van eenige werken tot Verbetering der zeeweringen langs het Noorderstrand op het eiland belandgeraamd op 23.250. Laagste inschrijver de heer M. Daalder, te Terschelling, voor f 19.260 3 bet herstellen van buitengewone winterschade aan de Rjks-zeewerken^ op het eiland Vlieland géraamd op 14.750. Laagste inschrijver de heer J. v. d. Plas te Hardingsveld, voor 14.200. Dit jaar treden op Texel als gemeenteraadsleden af de heeren F. Kejser, wethouder, A. P. Koorn, A. Dros, P. Boon en C. W. Bakker Jr. Slechts drie zetels zullen bij de a.s. Jnli-verkiezingen weder bezet worden, aange zien bj de laatste volkstelling het aantal bewoners be neden de 6000 wa'S gedaald. De liberale kiesvereeni- gingen te Oosterend en Oudeschild hebben echter besloten, zich voortaan niet meer in te laten mot de verkiezingen voor leden van den gemeenteraad. W j maken belanghebbenden opmerkzaam op de in dit nummer voorkomende advertentiezooals ons wordt medegedeeld, is het boekje, volgens genomen proeven, van groot belang voor iederen landbouwer. Het bevat op gaven van voedermiddoleu die iedere landbouwer zelf teelt en nauwkeurige samenstelling met een nieuw kracht voeder waardoor de varkens nimmer stijfminder ont vankelijk vooi varkensziekte, zwaarder en blokkigev worden en vleesch en spek vaster en smakelijker zijn dan van die welke met meel gevoed zijn, terwjl de kosten van mesten slechts een derde van den gewonen prijs bedragen. Bj de hooge meelprijzen ook kan kennismaking met dit boekje van nut. zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 5