m ujven Mr. W. v. d. Kaay, Nieuwe Grasboter. Kiesdistrict Zaandam. W. DE MEIJIER. Boter- en Kaashandel. De Nationale Hypotheekbank verstrekt GELD op EERSTE HYPOTHEEK, Noord-Hollandsche Hypotheekbank Chocolade en Cacao. KIEZERS! A. GOEDE Dzn., Boekhandel Herms. Coster ZoonAlkmaar. GeïHustreerd Handboek AANBESTEDING Nieuwe Grasboter. F HIJS f 1,75. Advertentièn. P. M. Duyvis Co., Winstgevend Economisch Varkensmesten K. LOUW, Zuid- en Noor dscher meer hoofdkiesdistrict Zaandam EMIL BOAS, Alpenkruiden-Kaas Edammer Zaadjeskaas. zonder vooruitbetaling van rente. Nadere inlichtingen zijn voor geldbelioevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der Bank, Kei zersgracht 370, te AMSTERDAM, (dagelijks van 10 tot 2 unr), of hij het Noordhollandsch. Landbouw-CredietUoordam, 13AlkmaarAgent voor Alkmaar en omstreken. te ALKMAAR De Bank verstrekt GELD op eerste Hypotheek op voordeelige voorwaarden en geeft Pandbrieven nit van f 1000, f 500 en f 100, uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. GebrEi Stollwerck's Stollwerck's Chocolade en Cacao Aan de Kiezers in het Moofdkiesdistrict Alkmaar. Bij de verkiezing op h Juni e.k., wordt gij dringend uit- genoodigd, uwe stem uit te brengen op den heer voor door MECREDY en "WILSON. Machine-Fabrikanten, KOOG A AN DE ZAAN De kiesvereeniging „Vrijheid en Eensgezindheid" te KOEDIJK heeft met algemeene stemmen candidaat gesteld aftredend lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.. Zij noodigt hare mede- kiezers dringend uit, hunne stem op ge noemden heer uit te brengen. Ondergeteekenden hebben de eer; hunne geachte clientèle de ontvangst te berichten der puike en duurzame Firma H. BUISMAN Rz. Purmerend, 3 Juni 1891. Het beste en voordeeligste adres voor KAASSTREMSELKAAS KLEURSEL en KAASOLIE is bij Kaasstremsel GO ets., Kaaskleursel f 2,- en Kaasolie f 0,427, per liter. De Kiesvereeniging „Algemeen Belang" te beveelt voor de den 9 JUNI te houden ver kiezing voor een lid der Tweede Kamer in het met aandrang aan: den heer FIJNE VLEESCH- en WORSTWAREN nit de Fabriek van E. N 0 A C K. Kantoor: LANGESTRAATNo. 39. Doelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandeeren den verbruiker van een aanbevelenswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp.'Etiketten. De Firma behaalde: 27 Brevets als Hofleverancier, 44 Eere-DipLpma's, gouden enz. Medailles; een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat. Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paris: Nous vous décemons une Medaille d'or première classe en considération de votre ex cellente fabrication de Chocolat, bonbons variés etc. etc. Stollwerck's fabrikaat is verkrijgbaar bij H. H. Confiseurs, Banketbakkers enz. enz. Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius 'Mattenklodt, Amsterdam, Kalverstraat 103. De R. K. Centrale Kiesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict Alkmaar, HET BESTUUR DER CENTR. ANT. KIESV. worden in den kortst mogelijken tijd geleverd door Hoofdvoordeelen boven gegoten Riemschijven 1°. grootere sterkte; 2°. geringer gewiekt; 3°. lagere prijs; 4°. geen gevaar voor breken. van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de Kerkgebouwen der Ned. Herv. Gemeente te ALK MAAR, op MAANDAG ld JIINI. Aanwijzing Maandag 8 Juni. Het b e s t-e k ligt ter inzage bij den Koster der Groote Kerk. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Opzichter P. H. RENGERS. niettegenstaande hooge meel- en lage vleeschprijzen door B. H. MERCIER. Franco tegen postwissel van 75 cents, aan R. O. SS. VAN GALEN, Amsterdam. Koedijk J. VAN DIE Yoorz. Juli 1891. J. P. OTT, Secr. fabrikant en grossier te KNOLLENDAM. Namens het bestuur, D. H. VAN REENEN, Secretaris. LAN GESTRA AT, ALKMAAR. Gegarandeerd zuivere Natuurboter. LEIDSCHE GRASBOTER per i KGr. 75 ets. FRIESCHE i 70 KEUKEN BOTER 60 SURROGAAT per l KGr. 50 en 55 ets. Geregelde toezending van versche boter aan huis, in stukken van i1 en 2 pond of in potten van 2 d 10 pond. Ontvangen nieuwe zending Room kans jesCamembert per stuk 50 ets., Neuf- chatcl 15 ets., Fromage de Gruyères 80 ets per KGr. Dagelijks versche LEVERWORST. Berliner en Braunschweiger 14 ets., Saksische ÏO ets., TrulTé 35 ets. per ons. CORNEO BEEF ÏO ets. DE DIRECTIE,, H. METMAN en Mr. H. BOELMANS TER SPILL. a O 6 overtuiging dat 's lauds belang medebrengtom te blijven steanen het bestaande Ministerie, dat ver schillende belangrijke wetten op velerlei gebied wist voor te. bereiden en tot stand te brengen, bevelen wij den kiezers dringend aan om i)ij de verkiezing voor een Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaalop 9 Juni e.k., de stem uit te brengen op den heer A, GOEDE Dz., LID VAN DEN GEMEENTERAAD EN KOOPMAN TE ALKMAAR, n wien handellandbouw, nijverheid en de sociale belangen eenen ijverigen voorstander zullen vinden. Dr. J. KRAAKMAN te Alkmaar, President. W. BOS, te Ondorp, Vice President. M. GOUVERNE te Alkmaar, Penningmeester. J. M. DE SONNAVILLE te Alkmaar. *F. G. C. J. HEIJLIGERS te Schagen. J. LEIJEN Sr., te Bergen. J. MAAS te Warmenhuizen. J. STAM, te Oude Niedorp. G. WAGEMAN te Zuidscharwoude. W. DE GROOT, te Heerhugowaard. 'C. GROOT Jz., te Harencarspel. A. KUSTERS, te Alkmaar, le Secretaris. P. H. M. IBINK MELENBRINK, te Alkmaar, 2e Secretaris. LID VAN DEN GEMEENTERAAD EJH KOOPMAN TE ALKMAAR. WIELRIJDERS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 6