Chocolaad GROOTF^ Fabriek te Westzaan. LIMMERHOEE 19, Jenever, ME Y's „STÓFF WASCHE" goedkoop- solied- elegant v-v rn vsr SSajW-York De Centrale liberale Kiesvereeniging Mr. W. K. Baron van Dedem, U II V U 1 H)J, Opgericht 1825. Landbouw - Crediet, i en Baltimore. Hoofdkiesdistrict HOORN1 I met 5 j. c, te ALKMAAR. Onovertroffen Kwaliteit. Gegarandeerd zuiver. Let op den naam. VRAAG te Alkmaar, Voor dam, 13. Te KUUR: een KUIS Huurprijs f 325, -. Maatschappij van Hypotheek verzekering voor Nederland, SCHIEDAMMER Merk NIG H T C A P. Wkrygbaar te Alkmaar bij de heeren GEBRs. BERENT- :!l- IMHÜLSEN AHOYER, Laat 67, GEBRs. SCHENKE, in Heeren-ConfectiesMient 25. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. KORTSTE en GOEDKOOPSTE OVERTOCHT. heeft in hare vergadering van 27 Mei 1891 met overgroote meerderheid van stemmen tot Candidaat gesteld voor de ver- lieTaflredend Hd "aat8ChaP del Kamer Staten-Generaal te HOORKT 9 een man die tot dusverre waardig het district Hoorn heeft vertegenwoordigd en die bij voortduring het volle vertrouwen der kiezers verdient. I)e lieer DE KANTER te Haarlem, dien sommige kiezers tegenover den lieer VAN HEHEM wenscliten te stellen, heeft verklaard geene candidatuur te willen aanvaarden. Hei Bestuur noodigt de kiezers dringend uit, Rinsdag, den 2# Juni aanstaande, trouw ter stembus op te komen. Bovenstaande Candidatuur wordt ten sterkste mede aanbe volen door onderstaande plaatselijke kiesvereenigingen. 0 I bevattende 7 hamerskeukenbad- en meidenkamer, met flinken TUIN, aanleg voor kook- en lichtgas en voor waterleiding gevestigd te 's GRAVENHAGE, Puike Oude modellen. Gangbaarste of direct bij MEY b EDLICH, „Versandt-Geschaft", LEIPZIG-PLAGWITZ SCHIEDAM. Van 1 tot en met 15 Juni bestaat dagelijks aan het schoolgebouw gelegenheid tot inschrijving van leer lingen voor den cursus 1891—1892. Daartoe wordt vereischtopgaaf van de namen en voornamen der ouders of voogden, van namen en voornamen datum en plaats van geboorte van den candidaat en inlevering van het mëntingsbewijs bij de komst op de school. Het verzoek tot inschrijving kan ook schriftelijk ge- sciiiecleii. Voor toelating van meisjes is schriftelijke ver gunning van Z.E. den Minister van Binnenl. Zaken noodig „die b ij t ij d s per rekest behoort te worden aangevraagd. De Directeur, Dr. J. D. BOEKE. n<» O KM II OMAN DSC maatschappelijk kapitaal f 280,000,—. Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statuten onder ultimo Maart 1891. Onder ultimo Onder ultimo Maart 1891. Maart 1890. Toegestane Crediéten 951720,844260, Loopende Credieten 747704,64J 681432*,— In herdisconto gegeven bij de Neder 1. Bank 377447,39 402059 82 Waarborgfonds 81997,— 75116' Deposito's 301713,25 j 258489,08 Goedgekeurd in de vergadering van Commissarissen van 18 April 1891. De Directeur, De Vice-Voorzitter van H. H. MOMMA B.Jz. Commissarissen, J. M. DE SONNAVILLE. ^Aanvaarding 1 Augustus 1891 of later. Te bevragen bij den bewoner I. J. ANSINGH. verzekert, tegel betaling eener vaste premiezoowel de geregelde loldoeniDg van bedongen renten en aflos singen der hyiothecaire vorderingals het verlies op kapitaal en reiten dat door onvoldoende opbrengst bij verkoop van let verbonden onroerend goed geleden wordt. Zoo voor jarticuliere als verschillende financiëele in stellingen wojdt deze Maatschappij ten zeerste aanbevolen en bijzonder ook voor belegging van'gelden van minderjarigen in hypothecaire schuldvorderingen ta™?-?1 worden gaarne verstrekt door de firma DE LANGE an DE MORAAZ kassiers te Alkmaar. Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers in Gedistelleerd. N.B. Als bewijs van echtheid, is ca- -Sehet en kurk steeds voorzien van den naé-m der firma P. Hoppe. KÜGBY Jongens-kraan. p. dozijn fi. - .42. GOETHE p. dozijn 11.-.5 7. HERZOG p. dozij 'Rrnn I V W SCHILLER j"il"°6. f COSTALIA. P-dozijn 11. ^.öS. P. dozijn fl. —.50. t'' nTfc GrAotfn "O P„it. T* Grootte P. p. dozijn fl.—.4 5. p. dozijn fl. ALBION ffi.il S|- '1 p. dozijn fl.-.14. WAGNER JmfCZW FRANKLIN p.cïoV.-faarU 75 STERHAN p.dozy„fl.-.50. LINCOLN R P'd0Z-paarfl-;5' p. dozijn fl. .39. MHK.'Z?JiaRC(g P.HOPPf SCHIEDAM Men vervoege zich aan de Kantoren der UT. A. 8. M. te Rotterdam of te Amsterdam en bii de Agenten of bij Inspecteur: J. E. KROES te Groningen >2K. BOESirs te Oisterwijk. IM HET Het Bestuur voornoemd H. J. SANNESHoorn, Voorzitter. P. OTJES Beets. K. RODENBURG, Schermerhorn. J. KOOPMAN, Midden-Beemster. W. VAN TWISK, Warder. U j G. WONDER, Berkhout, Secretariè. Hoorn.T nunnr Berkhout Warder Beets J. GROOT. J. VERMANDE Jr. P. BEST. J. M. BILLROTH. H. H. BOLDINGH. G. WONDER. G. SPAANDER. D. SLAGTER Tz. R. KOSTER Jz. K. WAAL. J. HEIDENRIJK. K. SWAAG. J. NOOIJ. K. WESTER. W. VAN TWISK. Ph. VAN WESTEN. D. MIDDELBEEK. P. OTJES. W. G. HAIJE. M. STOLP. D. BERKHOUT. Jb. SPAAN. Edam Beeinster Schermerhorn Oosthuizen D. F. PONT. W. GROOT Pzn. J. W. VAN HOOGSTRATEN. H. J. CALKOEN. A. BANNING. J. KOOPMAN. K. ZIJP Hz.' J. SCHMIDT. H. SCHERING A Az. Iv. EDEL Jbz. W. SCH 00 Hz. D HOGETOORN. C. DE GOEDE K. RODENBURG. A. BOOT. E. DEKEMA. W. HARTOG. Dr. G. MERZ. J. BRUNNE. K. VALENTIJN. P. BEETS. K. KAASKOOPER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 7