AMERICAN NATIONAL TRUST COMPANY. Gebroeders Serbroek Liberale Kiesvereeniging Kiesvereeniging Jnjlieiö" voor Lange® en St. Pancras. M0NTF3RRAND. Crediet-V ereenigng C. F. G. ZIJLSTRA eerste kwaliteit Engelsche Stollen ALEMAAB. LangestraatA 35. Volteekend Maatschappelijk Kapitaal: Vijfhonderdduizend Dollars, INSCHRIJVING too ooo n p£it> q,ou<i Déposito Obligatiën, op op Dinsdag 9 Juni e.k., VAST SPRANG DEKKER Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 01. en P Til TT "P M A Magazijn van Pianino's JT111. ld Jl lil iij Amerikaansche Orgels. li U D. IEAÖ1 SOHN, te M a r m e n. Voorhanden: zeer goedkoope mooie solide Pianino's. „Eensgezindheid" te Alkmaar. Mr. W. VAN DHR KAAY. De Kiezers worden verzocht zoo vroeg mogelijk te stemmen. Met den meesten aandrang wordt den Kiezers aanbevolen, op 9 Jnni a.s. hunne stem uit te brengen op den heer »7t londsbosch". D. BOSMAJ ZOON, Alkmaar. Van Romurne Geveke, Brandwaarborg Maatschappij voor Alkmaar ti omstreken Tandarts (nieuwe wet), E. DE JÖH&H Az., Kaapsche Wijnen en Cognac. Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van Verhuren, Stemmen, Repareeren en ruilen van PIANINO'S op uiterst billijke conditiën. Op de vergadering van 1 Juni j.l. heeft de Liberale Kiesvereeniging „Eensgezindheid" met algemeene stemmen tot candidaat voor de Tweede Kamer der Staten Generaal gesteld den Heer die sinds jaren zit ing heeft gehad in dit gewest en met volharding en ijver Ons dis trict heeft vertegenwoordigd; daarom noodigt zij de kiezers uit, den 9 Juni a.s. getrouw ter stembus op te komen en hunne stem uit te brengen op den Heer Het Bestuur van „Vrijheid", Gedempte Korte ieuwesloot. Alkmaar. zal zich half Juni te ALKMAAR vestigen, adres Voordam 17. Laat D. 54A1 k. m a a r. JOHAN M. PRILLEVITZACo., Amsterdam. STATEgOF WASHINGTON UNITED STATES OF AMERICA. waarop gefourneerd 60 pCt. of 300,000 f 750,000 Ned. Courant. f 1,000,000 in Stukkengroot 400 in Goud of IOOO Ned. Courant. Aflosbaar 4 pari 1 Februari 1911, met reükt van aflossing bij uitloting vóór dien datum a 103 pCt. op den Vervaldag van iederen Coupon na 1 Februari 1896. Tot zekerheid der Houders der Déposito-Obligatiën is voor een gelijke waarde aan Effecten en Geldswaarden met tien percent surplus gedeponeerd b'ij de Exchange Natlonalbank te Spokane Fallswelke eene des betreffende verklaring op de Obligation onderteekent. De Maatschappij wordt beheerd door vijf Trustees, zijnde de Heeren H. A. VAN VALKENBURG, President-Directeur der Northwestern and Pacific Hypotheekbank (gevestigd te Amsterdam) te Spokane Falls. J. HOOVER, Oud-Burgemeester van de Stad Spokane Falls te Spokane Falls. J. W. BINKLEY, Oud-Rechter, Advocaat en Notaris te Spokane Falls. J. R. TAYLOR, Advocaat en Notaris te Spokane Falls. J. B. WOOD, Advocaat en Notaris te Spokane Falls. De Inschrijving op bovengenoemde Obligatiën is opengesteld tot den koers van '98 pCt. plus loopende rente van af 1 Februari 1891 van 10 uur des voormiddags tot des namiddags 4 uur, ten Kantore van de Heeren bij wie Prospectussen, Inschrijvingsbilletten en Statuten verkrijgbaar zijn. De stortingen kunnen geschieden eiken Werkdag van af 15 Juni tot en m»;t 4 Juli ten kantore van de Assoeiatie-Cassa. Amsterdam, 2 Juni 1891. Adres te Alkmaar: Hotel „DE TOELA§ T." HUN MAGAZIJN 18 STEEDS RUIM VOORZIEN VAN IN DE KEURIGSTE DESSINS. Mr- W- van der Kaay, 4 Het bestuur, H. W. HOLSMÜLLER. CORN. KEG. P. NOL. S. PRINS Az. P. DE LANGE P.Bz. A. H. TELJER. G. DE GROOT. Mr. W. van der Kaay. L. VAN DE VIJZEL, St. Pancras, Voorzitter. Jb. GREIDANUS, Zuidscharwoude, Vice-Voorzitter. .W. STOLP Pz., Broek op Langedijk. C. OPPERDOES, Noordscharwoude. A. VREDENBURG, Zuidscharwoude. C. HOPMAN, Noordscharwoude. P. DE GEUS Az., Noordscharwoude. D. O. VAN DIJK. Oudkarspel. T. J. KUIPERS, Broek op Langedijk; le Secretaris. Dr. C. TEN BOSCH, Zuidscharwoude, 2e Secretaris. Reparatie- enlonstructlewlnkelStalen en Houten Scheepsliuw, Ketelmakerij, Scheeps hellingen enz. Per iker van 45 fl. f 38. De ondergetekendenvertegenwoor digers der Onerlinge ,,'t ALGEMEEl BELANG bevelen zich beleefd aan voor erzekerlng tegen brand-, bliksem- en wterschade aan Ge bouwenBoerderijen j Inboedels, Yinlcel- en Koopmansgoe deren, Vee, Hooi, Landbouwprodv.en etc., overeenkomstig de zeer aannemelijke voorwaar® dezer voor onze om streken bestaande Plaatselijke Brai^aarborg- Maatschappij. A. HEIJN Sz.Ridderstnt 8 Alkmaar. C. MEIJERBergen. J. SCHAGEN Broek op \ngedijk F. TWISKCastricum. M. OORTHUIS, Egmond a» den Hoef. W. TIJSMA Egmond aan 'ee C. VAN BODEGRAVEN, G)et. D. VOLKERS, Heerhugowaaj A. SPANJAARD (voor Heil*) te Bergen. J. STAM Jbz., Koedijk. S. STAPEL, Limmen. J. VAN DEiR PLAAT, Oudkapel. G. BOS Wz„ Oudorp. A. WEESHOFF, Schermerhorn, M. "BOTMAN Ursem. A. GROOT Nz., Veenhuizen. K. DE GEUS Warmenhuizen. UITTREKSEL T A KI F der vastejaarlijksche b dragen: Woonhuizen f 0,50 wlnkelhizen f 0,75, boerengebouwen f 1,65 per f lOt», De roerende goederen, gelijke vaste jirlijksche bij dragen als de gebouwen, waarin zij zichievinden. Polis en toetredingskosten billijk. NB. Bij deze Plaatselijke Brand waarborgmaatschappij voor Alkmaar en omstreken is sedertl Juli 1890 verzekerd en toegezegd voor eer bedrag van f 2,833,615,00 on zijn afgegeven 416 «olissen. te AMSTERDAM, (opgericht 36 Maart 1853.) Maandelijksche staat op 30 April 1891. Deelneming 12847800, Stortingen der leden1716430, Reservefonds1)5738,61 Deposito's2655083,81^ Cr edit-Saldo's van Rekening-Courant 655428,22J Loopende Credieten6890249,21 J In herdisconto gegeven1732427,90 De Voorzitter van Commissarissen, De Directie, L. C. VAN HEUKELOM. BüCHLER. TENCKINCK. BERG. Waarvan het Agentschap te'Alkmaar is ten kantore van do firma DE LANGE HE MORAAZ. Per flesch. Tafel- of Avondwijn (rood) f 0,85. (wit) 0,85. Fijne Roode Wijn 1,-. 1,26, f 1,40, 1,66. 1,2©, 1,35. Roode Portwijn 1,40, 1,60, Witte Portwijn 1,60. Zoete Wijnen (zeer versterkend) 1,70. 1,60, 2, Importeurs Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 8