Buit en land. Binnenland. Tegen de registratierechten van notarieeleen de zegelrochten van onderhandsche huurcontracten gelden dezelfde bedenkingen. Ook daarvoor zijn geen billijke redenen aan te voeren. Voor de meeste huurcontracten worden echter noch zegel- noch registratierechten be taald en de opbrengst van beide bedraagt dan ook jaarijks niet meer dan ruim 150,000. Wenschelijk was het inderdaaddat deze belasting geen bezwaar mocht wezen om zulke overeenkomsten altijd schriftelijk aan te gaan. Veel geknoeivele geschillen en onaan genaamheden zouden er door voorkomen worden. Werd voor de huurcontracten een vast en laag zegel- en regis tratierecht vastgesteldzooals de Landbouwcommissie voorstelt, er zouden meer schriftelijke contracten gemaakt worden en de opbrengst voor de schatkist is te gering om een bezwaar te kunnen opleveren tegen een betere regelingdie misschien iets minder zou op leveren. Terwijl de visscherij de huidenzouterij en de inma- kerij van den zoutaccijns zijn vrijgesteld, ondervindt de landbouwer daarvan nog voortdurend de nadeelen of de belemmeringen. Voor de voedering van het vee kan hij het onbelaste zoogenaamde laudbouwzout gebruiken maar in sommige streken blijven de daai'voor vereischte formaliteiten een bezwaar. Van meer belang is het na deel van den zoutaccijns voor de zuivelbereiding voor vrijdom van den accijns of terugbetaling bij uitvoer blijkt een geschikte regeling moeilijk gevonden te kunnen worden daarom blijft er niet veel anders over dan af schaffing van den accijns of althans een belangrijke ver mindering ten minste tot op de helftzooals de Land- bouwcommissie in overweging geeft. Geef vrijdom van den hoogen wijnaccijns voor apple- wijn en andere soorten van vruchtenwijnevenals die reeds voor bessenwijn is verleendzegt de Landbouw commissie en voor vele strekenwaar men nu met kleine appelen, afval en spoedig bedervende soorten geen weg weet, zal het een weldaad zijn. Van dat alles, dat nu alleen tot varkensvoer gebruikt kan worden of moet verrotten zou vruchtenwijn gemaakt kunnen worden indien de buitensporig hooge accijns het niet belette. Dat een Landbouwcommissie ook aandringt op afschaf fing van den accijns op het geslacht, ligt in den aard der zaak. Vooreerst zal zij echter wel tevreden zijn indien er aan hare overige voorstellen de noodige aan dacht wordt gegeven. Voor een Regeering die de ver betering van ons belastingstelsel met ern3t ter hand wil nemen, bevat het verslag inderdaad reeds stof genoeg. BELUIK. De leden der fransche Kamer Deroulède en Laguerredie op belgisch grondgebied met elkaar duelleerden, zijn daarvoor door het gerechtshof te Char leroi veroordeeld. Deroulèdedie zijn pistool in de lucht afschoot, werd met aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf en 100 francs boete Laguerre tot eene maand gevange nisstraf en 200 francs boete. BUITSCHLAXD. De Staatscourant deelt mede, dat de Keizer in den avond van den 23 aan boord van de Hohenzollern is uitgegleden op het door den regen glad geworden dek en zich licht bezeerd heeft aan de rechter knie. Daar het noodig was gebleken aan het gekneusde deel eenigen tijd rnst te gunnenis afgezien van de beraamde berg- en landtochtjes voor de eerstvolgende dagen. Den 24 nam de Keizer echter deel aan den ge- meeDSchappelijken maaltijd op het dek. EXGELAXO. Bij het feestmaaldoor Koningin Victoria den 24 te Osborne ter eere van prins Victor Emanuel gegeven, wijdde de Koningin een dronk aan den Koning en de Koningin van Italië en den Kroonprins. De prins van Napels antwoordde met een dronk te wijden aan Koningin Victoria en 'net Koninklijk Huis. De Koningin noodigde don prins van Napels uitin de volgende week te Osborne terug te keeren. De Standard bespreekt het bezoek der fransche vloot te Petersburg. Dat blad acht het zeer waarschijnlijk, dat verdrinkt hij het terstond. Hij is ruw en kwaadaardig, als hij nuchter iszeer vrdelievendmaar als hij zich bedrinkt, is hij zich zelf niet meerdan valt hij de menschen met het mes aan, totdat men hem met geweld in bedwang houdt. »Hoe bedwingt men hem dan »Een tiental gevangenen werpen zich op hem, beginnen hem duchtig te slaan, zoolang tot hij zijn bewustzijn verliest, met andere woorden zij slaan hem half dood. Dan gooien zij hem op de brits en dekken hem met een korte pels toe." »Maar dan kunnen zij hem wel doodslaan." Ieder ander zouden ze ook doodslaan, maar hem niet. Hij is zeer sterk, sterker dan allen hier in de gevangenis en bijzonder stevig van lichaamsbouw. Den volgenden morgen staat hij frisch en gezond op alsof er niets ge beurd is." »Zeg eens, als ik vragen mag" vroeg ik verder den Pool: »aeze eten hun eigen kost, terwijl ik thee drink. En toch zien zij mij aan, alsof zij mij om deze thee be nijden. Wat beteekent dat »Dat is niet om de thee" antwoordde de Pool. »Zij zijn u kwalijk gezind, omdat ge van adel zijt en geen van huns gelijken. Velen van hen zouden gaarne met u vechten. Zij zouden n gaarne beleedigen, vernederen. Het is hier moeilijk voor ons allen. Men moet veel karakter hebben, om zich daaraan te gewennen. Gij zult nog dikwijls onaangenaamheden en twist om de thee en de eigen kost hebben ofschoon hier zeer velen zeer dikwijls hun eigen bost genieten en enkelen altijd thee drinken. Zij hebben er het recht toe, maar gij niet." Bij deze woorden stond hij op en verwijderde zich van de tafel. Weinige minuten later bevestigden zich ook zijn woorden. III. DE EERSTE INDRUKKEN. Nauwelijks was Mazki (dit was de Pool, die met mij gesproken had) weggegaan, of Gasin stormde stomdron ken de keuken binnen. de betrekkingen tusschen Frankrijk en Rusland voortaan enger worden. De vriendschap zal echter alleen bestaan tusschen de ministeries en de legersmaar van een vriendschap tusschen de beide volkeren kan geen sprake zijn. Uit Dover wordt gemeld dat den 26 des avonds bij de Goodwin-zandbank tengevolge van de zware mist eene aanvaring plaats had tusschen de belgische pakket boot La Flandre en het engelsche driemasterschip Amo- rette met kolen geladen dat spoedig gezonken is. De bemanning werd aan boord van La Flandre opgenomen en te Ostende aan wal gebracht. Lagerhuis. Den 27 verklaarde minister Fergusson, dat volgens mededeeling van den heer Baring den en- gelschen zaakgelastigde te Caïro, de egyptische - regeering al het mogelijke doetom den slavenhandel tusschen de kleine plaatsen aan de Roode Zee te verhinderen. Het conservatieve lid Atkinson werd wegens zijne onbehoor lijke houding tegenover den voorzitter voor den tijd van eene week verboden do zittingen van het Huis bij te wonen. Dit besluit werd mot algemeene stemmen ge nomen. FRAXMR1JK. De bevolking die in 1886 in het geheele Rijk 38.218.903 bedroeg, is blijkens de volkstelling van 1891 gedaald tot 38.095 150. In de groote steden is de bevolking zeer toegenomen. De oud-minister-president Brisson hadals lid der begrootingscommissie verslag over de begrooting van marine uitbrengendeeene reeks van voorstellen ter hervorming gedaanwaarover zeer verschillend ge oordeeld werd en die door den minister sterk be streden werden als van te weinig beteekenis om de ter uitvoering vereischtezeer aanzienljjke uitgaven te rechtvaardigen. De begrootingscommissie nam in be ginsel met 9 tegen 8 stemmen de strekking van het rapport van den heer Brisson aan: de meeste voorstem mers verklaarden zulks te doen omdat zij door hunne stem wenschten op te komen tegen de door den minister van marine aangenomen houding. De minister van marine deelde den 25 in den minis terraad mede dat het eskader van het Noorden, na het vertrek van Krooustadt, eeuige havens van Engeland zal bezoeken. Het zal zich op 20 Augustus te Portsmouth bevinden en door de Koningin van Engeland ontvangen worden. De heer Constans minister van binnenl. zaken en de heer Etienne, directeur bij het departement van marine, ontvingen uit Toulon boekenwaarin zich ontplofbare stoff bevond, namelijk knalkwik. Den 26, des avonds om half tien, is aan het station St. Mandé bij Vincennes, ten zuid-oosten van Parijs een aan- vullingstrein van 16 wagens van Joinville le-Pont, waar een muziekwedstrijd gehouden was, gestoomd op den eersten treindie nog in het station stond en uit 23 wagens bestond. De locomotief verhief zich hoog boven de overblijfselen van de drie laatste wagens van den eersten treindie geheel werden verbrijzeld. De vuurhaard ging open en al het vuur verspreidde zich over de wagens, welke terstond in brand geraakten. De meeste reizigers, die omkwamenverbrandden. Bovendien zijn er vele gekwetstwier beenen werden verbrijzeld of andere ern stige verwondingen bekwamen. Terstond werd hulp verleend. De brandweer van St. Mandé en Vin;ennes bluschte het vuur, terwijl de spoor wegbeambten bezig waren do gewonden uit hun benar den toestand te bevrijden. Het grootste gedeelte van de reizigers in de drie verbrijzelde wagens waren werklie den en handelsbediendendie van hun Zondaguitstapje naar buiten terugkeerden. Van de drie wagens waren twee wagens tweede en een eerste klasse. Tot drie uren in den ochtend was men bezig met het te voorschijn brengen der lijken. Reeds waren 47 lijken gevonden. Van de gekwetsten, wier aantal op 100 wordt geraamd, waren er reeds 6 overleden. Geheele families kwamen om en van gezinnen, bestaande uit vijf of zes personen, bleef niet meer dan een lid o er. ITALIË. De heer Pini, candidaat der regeeringspartij, is met 5830 stemmen tot lid der Kamer gekozen. De anarchist Cipriani verkreeg 858 stemmen. Een dronken gevangene, op klaar lichten dag, op een werkdag, als allen verplicht waren te werken, bij een strengen bewaker, die ieder oogenblik in de gevangenis kon komen, bij een onderofficier, die de wacht had over de gevangenen en zich voortdurend in de gevangenis be vond, bij wachtsoldaten, bij invaliden, in één woord bij al die strenge maatregelen, ontnam mij geheel het door mij gevormde begrip van het doen en laton der gevan genen. En ik moest vrij lang in de gevangenis leven vóór ik mij al deze zoo raadselachtige feiten uit de eerste dagen van mijn dwangarbeid verklaren kon. Ik heb reeds gezegd, dat de gevangenen altijd eigen werk hadden, en dat dit werk een natuurlijke behoefte was in het leven van den dwangarbeider, dat de gevan gene behalve deze behoefte zeer gesteld op geld is en het hooger schat dan alles, bijna gelijk met vrijheid, en dat hij getroost is, als het in zijn zak rammelt. Daaren tegen is hij bedroefd, treurig, onrustig en moedeloos als hij het niet heeft en geneigd tot diefstal of wat het ook zijne moge om weer in het bezit te komen. Maar hoewel het geld in de gevangenis zulk een groote waarde had, bleef het toch nooit bij den gelukkigen bezitter lang liggen. In de eerste plaats was het moeielijk, het zoo goed te bewaren, dat niemand het stal of wegnam. Als de majoor het bij onverwachte visitatie ontdekte, nam hij het terstond in beslag. Misschien besteedde hij het ter verbetering der gevangeniskost; in ieder geval werd het bij hem thuis gebracht. Maar doorgaans ontstal men het elkander op niemand was verhaal. In verloop van tijd ontdekte men bij ons een middel, om geld met alle zekerheid te bewaren. Het werd in handen gesteld van een bejaard orthodox man uit de omstreken van Starodub afkomstig. Ik kan niet nalaten het een en ander over hem in hot midden te brengen, ofschoon ik ook van mijn onderwerp afdwaal. Hij was een grijsaard van omstreeks zestig jaar, klein van gestalte. Hij deed mij reeds bij onze eerste ont moeting verbaasd staan. Hij was zoo ongelijk aan de overige gevangenen, er was zoo iets rustigs en kalms in zijn oogopslag dat ik, naar ik mij herinner, met een zeker welbehagen in zijn heldere, klare oogen staarde, die van kleine, straalvormig" rimpels omgeven waren. Dikwijls LUXEMBURG. Groothertog Adolf heeft den heer Brasseurburgemeester van Luxemburgten bewijze zijner tevredenheid over de ontvangst door de ingezetenen aldaar, het kruis der Adolf-orde geschonken. RUSLAXD. De Koning van Servië is te Kiew aangekomen om van daar naar Moskou te vertrekken waar hij door grootvorst Sergius ontvangen zal worden. Den 25 hebben de Keizer en de Keizerin, vergezeld van do Koningin van Griekenland en alle grootvorsten en grootvorstinnen een bezoek gebracht aan het fransche admiraalschip, waar zij ontvangen werden door den fran- schen gezant De Laboulaije en admiraal Gervais. Na afloop van het bezichtigen der Marengo on de Marceau gaf de Keizer aan de commandanten der fransche sche pen een dejeuner aan boord van zijn jacht Djerschawa daarbij stelde hij een dronk in op president Carnot en de fransche vloot, welke door den franschen gezant be antwoord werd met een dronk op den Keizer en de rus- sische vloot. De Kroonprins, die zich nog in Siberië bevindt, zond uit Tobolsk een telegram, waarin hij zijn leedwezen be tuigde, dat hij bij 'de ontvangst der fransche vloot niet tegenwoordig had kunnen zijn. De heer J. Scheltema, lid der firma Jacobus Schel- tema Janszoon te Leiden, die den 1 April te Noord wij- kerhout overleden is heeft bij testament eene som van 12500 gesteld ter beschikking van de vaste werklieden aan die fabriek, om naar billijken maatstaf onder hen verdeeld te worden die verdeeling heeft den 18 onder 57 vaste werklieden plaats gehad in spaarbankboekjes ingeschreven ten name van de gerechtigden op de spaar bank te Leiden. Den 23 des avonds zijn door den IJselstoomtram van Leiden naar 's-Gravenhage tien lammeren overreden; zij zijn allen gestorven. De gemeenteraad van Rotterdam heeft den 23 aan de directie der Nederl. Amerikaansche Stoomvaartmaat schappij een groot terrein aan de Rijnhaven verkocht voor 72000 waar deze maatschappij pakhuizen, kan toren en een logement voor landverhuizers zal bouwen. Den 24 is in eene buitengewone algemeene verga dering van leden der Vereenigiug Rotterdamsche Schouw burg besloten over te gaan tot ontbinding der vereeniging en het bestuur met de likwidatie belast. Vanwege den sociaal-democr. bond, afdeeling Sclui- gen, trad den 24, in het lokaal van den heer 0. Floor aldaar, voor een dertigtal belangstellenden als spreker op de heer J. K. v. d. Veer van Maastricht met het onderwerp de bevrijdingstaak van het socialisme. Wat spreker den volke verkondigde, is reeds op zooveel ma nieren beter verteld dat het zeker voor velen een ge noegen waszijne slotwoorden te hooren. Onze bericht gever gelooft zelfs, dat de aanwezige volbloed socialisten zich een weinig verveelden, al was de rede ook over de onrechtvaardigheid van het privaatbezit, over de ellende des volks, over de millioenen van den heer Scholten en over de heerlijkheden van den socialistischen heilstaat. Den 24 is aan de Pieterskerk te Leiden de ge denkplaat onthuld, gewijd aan de nagedachtenis van den predikant John Robinson een der leiders van de onge veer honderd engelsche protestanten die ih 1608 zich niet aan de leer der engelsche episcopaalsche kerk willende onderwerpen met vervolging bedreigd werden en daarom naar het verdraagzame Holland vluchtten. Aanvankelijk hadden zij zich gevestigd in Amsterdam van waar zij naar Leiden vertrokken en waar Robinson als predikant en William Brewster als ouderling tot 1620 gevestigd bleef. In dat jaar gingen zij naar Noord- Amerika. Daar dus de Leidsche gemeenteaan wier hoofd Robinson gestaan had eene van de kiemen is geweest, uit welke de Vereenigde Staten ontsproten zijn, is uit dankbaarheid voor dien predikant door de na komelingen van die eerste hollandsche kolonisten deze gedenkplaat aangebracht. heb ik met hem gesproken, en zelden heb ik zulk een goed, edelmoedig meDSch ontmoet. Hij was om een zeer zware misdaad verbannen. Onder de orthodoxen van Starodub 1) begonnen zich bekeerlingen te toonen van de oprecht geloovige kerk. De regeering bevorderde dit krachtig en begon ook alles in het werk te stellen om andere dissenters te bekeeren. De grijsaard besloot met andere geestdrijvers »hun geloof te verdedigen", zooals hij zich uitdrukte. Men was begonnen een kerk voor de tegenpartij te bouwen en deze verbrandden zij. Als een der raddraaiers werd de grijsaard verbannen en tot dwangarbeid veroordeeld. Hij was een welgesteld, han deldrijvend burgeren hoewel hij vrouw en kinderen moest achterlatenbegaf hij zich met goeden moed in ballingschap, omdat hij die in zijne verblinding voor een marteling om den geloove" hield. Als men eenigen tijd met hem had verkeerd, dan stelde men zich onwillekeurig de vraaghoe kan deze vredelievende mangedwee als een kind, een samenzweerder ziju Enkele malen sprak ik met hem over het geloof. Hij week geen haarbreed van zijn overtuiging af, maar nooit was in zijn ant woorden een spoor van boosheid of haat te ontdekken. En toch had hij een kerk verwoest, wat hij ook volstrekt niet ontkende. Het kwam mij voor, alsof hij naar zijn overtuiging zijn bedrijf en de daarvoor op zich geladen martelingen" voor Godo welgevallig hield. Maar hoezeer ik hem ook gadesloeg, hoezeer ik hem ook bestndeerde, ik heb nooit bij hem het minste of geringste bewijs van ijdelheid of trots bemerkt. Er waren bij ons in de gevangenis ook andere ortho doxen meerendeels Siberiërs. Het was een sterk ont wikkeld volk, bestaande nit sluwe belezen boeren, mug- gezifters en zeer spitsvondige, hoogmoedige, opgeblazen, listige en onverdragelijke menschen. Een geheel ander mensch was de oude. Misschien nog meer belezen dan zij, ontweek hij iederen woordenstrijd. Hij had een zeer gezellig karakter. Hij was vroolijk en lachte vaak niet grof en cynischzooals de andere veroordeelden maar gul en rustig. Stad in het gouvernement Tschwernigow. {Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 2