Allerlei. Stadsberichten. Beurs- en Marktberichten. De gemeenteraad van Formerend heeft den 24 tot onderwijzer aan de school No. 3 benoemd D. Rietveld de Hondt, onderwijzer te Groningen. Bij kon. besluit van den 24 is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Amsterdam de heer G. J. Berlage, candidaat-notaris aldaar. Den 25 is een vijfjarig knaapje dat op de z. g. witte plek de kinderspeelplaats in de Scheveningsche boschjes, in het zand speelde, voorover in een door hem gegraven kuil gevallen en omgekomen, doordat het zand zich in beweging zette en zich rondom hem sloot. Bij kon. besluit van den 25 is de heer dr. W. Everts, directeur der eerste afdeeling van het bisschop pelijk Seminarie te Roermond, benoemd tot ridder in de orde van den Nederl. Leeuw en zijn de heeren J. G. Greeve, eerste custos bij de Kon. Akademie van weten schappen te Amsterdam en E. Gerdes, letterkundige te Doetinchem, benoomd tot broeder in die orde. Den 26 is een 22jarig jongeling, Koek genaamd, bij het baden in de gracht nabij het fort Dirks Admi raal bij Melder verdronken, ondanks de pogingen zijner kameraden om hem te redden. Den 27 waren op de paardenmarkt te Haarlem aangevoerd 811 paarden en 1 veulen. De prijzen liepen van f 60 tot f 750. Bijzonder schoone paarden waren aangevoerd terwijl de handel zeer levendig wasde markt was druk bezocht door duitsche en fransche kooplieden. Den 25 gaf de Schager Harmoniekapel in den tuin van den heer Broersmadie daarvoor heel aardig met flambouwen was verlicht, een goed geslaagd concert. Al was het een gewoon zomerconcerthet droeg toch een feestelijk karakterde nieuwe tent werd ingewijd. De voorzitter de heer Hazeu nam na het spelen van het eerste nummerdan ook het woord om mede te deelen waarom dé oude tent door eene nieuwe vervan gen moest worden (oud en te klein), hoe de gelden bijeen waren gebracht om deze tent te kunnen laten maken (rentelooze leening met jaarlijksche aflossing) wie de bouwmeester was (de heer J. Roggeveen te Schagen) enz. Aan het einde zijner toespraak sprak de heer Hazeu den wensch uit, dat de Harmoniekapel nog jaren mocht bloeien en onder de uitstekende leiding van haren directeur steeds beter mocht worden en dat de belang stelling van Schagen's burgerij voor de harmonie nim mer mocht verflauwen (toejuiching.) Met belangstel ling werden de overige nummers van het programma door de aanwezigen gevolgd. Men genoot ten volle en het zal dan ook zeker niemand bevreemdendat de Harmoniekapel met vriendelijken aandrang door het publiek uitgenoodigd werdnog een paar nummertjes ten beste te geven. Dat aan dit verzoek door de Kapel met genoegen werd gehoor gegeven behoeft zeker niet gezegd te worden. By kon. besluit van den 24 is de leeraar bij het koninklijk instituut voor de Marine te Willemsoord J. G. R. Vos, met ingang van 1 September a. s., eervol uit die betrekking ontslagen, onder toekenning van zoo danig wachtgeld als waarop hij zal bevonden worden aanspraak te hebben. Den 26 vervoerde de stoomtram der Staats-spoor- weg-maatschappij van 's-Gravenhage naar Scheveniugen alleen 13400 bezoekers. Bedankt voor het beroep bij de herv. gemeente te Sneek door ds. H. Bleijenberg te Enkhulzen. Tot tijdelijke onderwijzers te Kgmond aan Zee zijn benoemd de heeren C. Smit van Barsingerhorn en N. Bleecke te Gouda. De heer R. O. van Manen, hoofd-ingenieur van 's Rijks waterstaat in Noordholland, is door den keizer van Duitschland benoemd tot ridder 3e klasse in de orde van de Kroon van Pruisen. Volgens bekendmaking is de verklaringdat de pokken epidemisch heerschten in de gemeenten Ambt-en Stad Almeloo ingetrokken. Bedankt voor de toezegging van beroep naar Oos- terhesselen door ds. S. Steenmeijer, pred. te Driehui zen en Zuidschermer. De harddraverij te Leeuwarden om de door de Koningin-Regentes namens de Koninginuitgeloofde zweep, is bepaald op Maandag 31 Augustus. In afwijking van vroeger zullen thans alle nederlandsche en niet alleen friesche paarden toegelaten worden en zal de harddraverij plaats hebben met paarden onder den man en niet met paard en sjees. Onder de in de vorige week voor het notarieel Staatsexamen, eerste gedeeldte, geslaagden behoor de heer F. Bakker Schut te Amsterdam. De Nederl.-Indische Gasmaatschappij keert over het afgeloopen boekjaar na afschrijving 71/2 pet. dividend uit. Te Leiden is den 25 na eene zeer kortstondige ziekte overleden de heer mr. S. Ie Poole lid der prov. staten van Zuidholland en van de enquête-commissie. Ds. P. Jz. Proost te Koog aan de Zaan heeft be dankt voor het beroep naar den Helder. Te Uitgeest zijn herkozen tot leden van den raad de heeren O. Brasser en G. IJff met 130 en 113 van de 140 stemmen. De Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten heeft, in verband met het gebeurde te Lochern aan de spoorwegmaatschappijen in overweging gegeven in het vervolg alle treinen op de stations, alwaar geen kruising plaats heeft, het hoofdspoor te doen berijden. Door dien Raad zijn vorder bij de spoorwegbosturen bezwaren in gebracht tegen het bewaken en bedienen van overwegen door vrouwen op baanvakken, waar veel treinen loopen, vooral wanneer die vrouwen groote gezinnen hebben en hare woningen te ver van de overwegen gelegen zijn. Uit Beverwijk zijn dit jaar o. a. 1800 vaten, gevuld met aardbeien, wegende 340740 P verzonden. Dr. H. J. A. M. Schaepman zal do nederlandsche regeering vertegenwoordigen op het aanstaand 21 taai en letterkundig congres te Gent. Gedurende hot tweede kwartaal 1891 zijn bij het koloniaal werfdepot te Harderwijk aangenomen 254 man, waarvan 150 nederlanders en overgenomen van de ver schillende korpsen hier te lande 178 man, samen 432 man, aan wie een bedrag van 110.035 aan handgelden werd uitbetaald. Op de tweede serie, groot 60000, der 31/2 pet. geldleening van ten hoogste j 324000 der gemeente Groningen is ingeschreven voor 403500 tot koersen, joopende van 98 tot 100 pet. Toegewezen is 3000 a pari, 10000 a 99G01, 30000 99G71 en 17000 a 9965623 pet. Het geschil tusschen de Hollandsche Spoorweg maatschappij en Stad en Land van Gooiland zal waar schijnlijk een einde nemen; althans de Maatschappij heeft eene schadeloosstelling aangeboden voor het reods afge- zande van 18000 en voor het recht om met afzanden voort te gaan van 3 eenten per kub. el zand, vast ge meten of wel van f 20000 en 21/2 cent per kub. el voor het vervolg. Den 23 heeft de vergadering van Stad en Lande het eerste aanbod aangenomenop voorwaarde dat bij het afzauden in het vervolg de zwarte bovengrond bewaard en later over de afgezande plekken verspreid zal worden. Hoe er met China-thee soms gehandeld wordt, kan men lezen in een zeer zakelijk artikelTea Tea Cups" in de Washington Evening Star 27 Juni 1891. Na eene beschrijving gegeven te hebben van de theeplantage en de bereiding van thee, zegt do schrijver o. a. onder het opschrift »the firing room" het volgende: De droogkamer. In het vertrok stonden lange dicht aaneengesloten rijen diepe ijzeren schalen, waaronder een vuur van houtskool brandde. Boven elke schaal leunde een man of eene vrouw, die met de handen de heete theebladen voortdu rend omkeerde. De arbeiders, belast met het theedrogen, behooren tot de laagste klasse, een feit dat terstond in het oog viel, ook al had men het ons niet verteld. Oude vrouwen, die in den mond slechts enkele over blijfselen hadden van hare zwartgeverfde tanden magere, uitgehongerd uitziende oude mannen, jongens en meisjes o, zulke afkeerwekkende hoofden en gezichten, die allen waren eene levende illustratie van de walgelijkste advertentiëu van gepatenteerde middelen tegenhuid ziekten. En deze allen waren bezig om voor de markt gereed te maken »the cup that cheers." Tusschen de schalenrijen liep van tijd tot tijd een man op en neer met een zak van het blauwe poeder (waarschijnlijk indigo) en wierp een handvol in iedere schaal. Hij werd gevolgd door den zoo- genaamden nitschelder (scolder), een leelijke koelie, die een dikken stok droeg en tolkens luide op de schalen sloeg, en de arbeiders door schelden tot meer vlijt trachtte aan te sporen. Het leven, teweeg gebracht door het om- roereu, en dat schelden, de hitte van de ijzeren bakken, en de herhaalde aanmaningen, die wij ontvingen om ons in acht te nemen voor ongedierte, dreef ons uit dit pan demonium van vuile geesten en wij betraden opnieuw de wijdgebouwde, aangename straten van Kobe. De heer dr. B. C. Goudsmit, leeraar aan de H. B. S. te Zut.phen, schrijft aan de Zutph. Courant Hierbij als overtuigingsstukken zes retourbilletton NijmegenArnhem, die geldig zijn op 22, 23, 24 en 25 Juli, niettegenstaande de retourreis van Nijmegen naar Arnhem daarmede reeds volbracht is. Zij kunnen het publiek tot bewijs strekken dat de maatregelen door de spoorwegmaatschappijen genomen tot last van het publiekvolstrekt niet bijdragen tot verscherping der contróle. Dezen morgen nam ik zeven retourbilletten Arnhem- Nijmegen wij wandelden van Nijmegen naar Groes- beek van daar keerden wij per spoor naar Nijmegen terug en stapten toen over in den gereedstaaaden trein naar Arnhem. Daar aangekomen liet ik mijn zes reis- genooten op het perron achteren ging ik door de wachtkamer naar het kaartenloket, waar ik zeven kaar tjes Steeg namik moest toen natuurlijk 1 kaartje Nijmegen—Arnhem afgeven om in de wachtkamer te worden toegelaten, doch hield de overige zes kaartjes bij mij. De zes kaartjes NijmegenArnhem zijn dus in het geheel niet vertoond en nog volkomen geldig." Het verdient eigenlijk aanbeveling, voor ieder reiziger, voegt Gelria hierbijeens te beproeven in hoever hij aan de controle ontsnappen kan ten einde de Staatsspoor wegmaatschappij met de stukken te bewijzen dat de afsluiting harer perrons aan het voorgewende doel niet beantwoordt en dat dns de Maatschappij wil zij haar maatregel staande houden en niet verdacht worden van kleingeestige winzuchtnaar een andere reden tot haar verdediging moet rondzien. Want dat de maatregel van afsluiting in het belang is genomen van het reizend publiek is wol gezegd en geschreven door de directie maar wij moeten den eerste nog vinden, die het gehoord en geloofd heeft De heer M. Zinken, het nieuw gekozen lid van den Sittardschen gemeenteraad, heeft zaterdag j.l. de volgen de dankbetuiging in de Sittardsche weekbladen doen plaatsen Mijn warmsten dank aan heeren kiezers, en aan allen, die hetzij persoonlijk, hetzij schriftelijk, mij met hunne gelukwenschen vereerden. Heeren kiezers! Uw ongekunsteld enthousiasme gedu rende den strijd, was mij reeds een waarborg, dat mij de zegepalm voor des anderendaags was weggelegd. De gelukkigste dag van mijn leven was aangebroken. Ook moest ik bij het gloren van den dageraad met den grooten Napoleon uitroepenC'est le soleil d' Austerlitz Tot nu toe, heeren kiezers, was het niets dan vreugde. Helaas! Hoe zelden ook beschijnt een wolkelooze hemel het oudermaansche Mijn collega, voorstander van de gelijkmatige volks representatie, de heer J Kallen, is gevallen. Als slacht offer der gütskes-quaestie kon hij uitroepen: alles is ver loren, mais l'honnenr est sauf. Neen, heeren kiezers, alles is niet verloren. De Hol landsche taal echter wordt mij te koud, om u te en thousiasmeren ik moet nogmaals een greep in de Fran sche doen. Bij do aanstaande verkiezing zal ik aan de spits van mijn 178 vrijheidlievende kiezers naast den heer Jan Kallen ten stadhuize geposteerd ziju en in be geestering u toeroepen: Electeurssouvenez-vous, que dn haut de ce monument ma victoire de Juillet vous régar- de! Ma garde meurt, mais ne se rend pas!" De heer S. de Vries alhier, thans tijdelijk werk zaam te Limmen staat no. 1 op de voordracht voor derden onderwijzer aan de school no. 36 te Am sterdam. Bij kon. besluit van den 24 is benoemd tot amb tenaar van liet openbaar ministerie bij de kan tongerechten in het arrondissement Alkmaar, voor de kantons AlkmaarSchagen en Helder ter standplaats Alkmaar, de heer mr. P. Buijs, thans kantourechter- plaatsvervanger en adjunct-commies der eerste klasse ter provinciale griffie van Overijsel, wonende te Zwolle. Den 28 is door Burgemeester en Wethouders ten stadshuize in het openbaar aanbesteed het rioleeren van eenige straten, namelijk: de Achterstraat; het Fnidsen van af de Hekelstraat tot aan de Nieuwstraat met een dwarsriool naar het Luttik-Oudorp de Huig- brouwersteegde Molenbuurt; de Laat bij de Diggelaar- steeg en de Geestmet de door de gemeente zelve te leveren verglaasde engelsche aarden buizen. Laagste in schrijver van 5 inschrijvers was de heer C. Grootegoed alhier voor 2229, f 29 boven de raming. De nieuw verkozen leden van den gemeenteraad, de heeren J. de Wit Dz. en C. J. Canters, hebben hunne benoeming aangenomen. Door den burgemeester van Rotterdam is met in gang van 1 Augustus benoemd tot schrijver van den tweeden rang bij de politie de heer JU. C. A. Reiziger, alhier. In de spoorhaven alhier is den 27 een kind van G. B. V.werkzaam aan de Hollandsche Spoorweg Maatschappij, uit een schuitje gevallen en verdronken. Den 26 werd een kind dat in de Mient te water ge raakte, door den hoer Th. G. A. Kollmoijer, die daar toe gekleed den drenkeling nasprongop het droge gebracht. In wedstrijd B 1 salvo vuur op 150 ellen knielende, van wege den IVederiandsehen Schntter- rijkaderbond, den 27 te Utrecht gehouden, verkreeg de afdeeling Alkmaar, vertegenwoordigd door den sergeant majoor J. G. Burggraaff, de sergeants J. P. Querelle en H. Essen benevens de korporaals N. Groenewoud en P. van der Kamp, met 16 treffers in do figuren, met 120 punten den derden prijsbestaande in eene groote bronzen medaillemet diploma. De eerste prijs werd gewonnen door Amersfoort, met 20 treffers in de figuren, met 132 punten de 2e prijs door Harderwijk met 18 treffers in de figuren met 99 punten terwijl de aan moedigingsprijs aan Zutfen werd uitgereikt. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 26 Juli. Jan Prinsen en Maartje Rentenaar. GEBOREN. 26 Juli Geertruida Catharina, D. van Pieter Houtkooper en Jannetje Brak. Adrianus Johannes, Z. van Adrianus Schut en Margaretha Maria van Hugteu Catharina Panliua, D. van Cornelis van 't Hoff en Maria Paulina van Os. Pieter, Z. van Albert Pool en Grietje Muntjewerff. 27 TobiasZ. van Jan Peereboom en Petronella Maria van den Wijngaard. 28 Johanna Margaretha, D. van Johannes Hofman en Catharina Kootnen. OVERLEDEN. 25 Juli. GerritZ. van Gerrit Wit en Geertruida Koster, 8 m. 26 Elisabeth Maria, D. van Gerardus van 't Hoff en Aaltje van Dijk, 12 w. 27 Simon Wit, 24 j. en 3 m. Josina Alijda Antoinetta, D. van Arnold Emile Kempees en van wijlen Carolina Christina Elizabeth Bentz van den Berg8 w. Christoffel Z van Godfried Boudewijn Vasbiuder en Dieuwertje Kuilman, 11 j. en 10 m. ARROND1SSE ME NTS REC HTliANK. 28 Juli. R. M., Schagen, diefstal, 10 dagen gev. S. J. 8., Helder, beleedigingj 8 boete, subs. 3 dagen hecht. R. S. en S. O.. Barsingerhorn, verzet en mishandeling, iedor 1 maand gev. J. v. W., Hoorn, mishandeling, vrijgesproken. Tevens werden 6 bedelaars tot verschillende straffen veroordeeld. ALKMAAR 27 Juli. Aangevoerd - Paarden f a 9 koeien f 200 a 240, 197 vette kalveren f 35 a 90, per pond f 0,70 a 0,80, 17 nucht kalveren f 10 a 16, 88 schapen f 20 a 27, 241 vette varkens f 0,36 a 0,45 per pond, 44 magere f 11 a 15. AMSTERDAM 27 Juli. Aardappelen: Kat wijker zand f 4,50 a 5,— Rijnburgers f a Andijker Muisjes f 4,— a 4,50, dito Blauwe f 3,30 a 3,80, West- landsche kleimanden f -,a dito losse f a -,dito kleimuisjos f a dito zand f a Geld. Kralen f 2,40 a 2,70, Noord wijker zand f3,50 a 4,50, Friesche Zaaiers f 2,20 a 2,30, Haarlemmer zand f 2,a 2,40, alles per mud. 27 Juli. Petroleum vast. Prijzen onveranderd. Raapkoeken f 60 a 85, lijnkoekon f 9,— a 12,50. 27 Juli. Aangevoerd 237 Runderen, vette f 0,68 a 0,86 per P., 171 melk- en kalfkoeien f 135 a 260 33 nucht. kalveren f6 a 10,schapen f - a lammeren f a 333 vette varkens f 0,40 a 0,43 per Pond. ENKHDIZEN 22 Juni. 32 stapels kaas 28,75. Nieuw Karwijzaad f 9,50 a 9,62)Mosterdzaad f 15,50 a 16 Erwten groene f 14, - a f 15,—, vale f a grauwe f a bruine Booneu f 13,a 14,— Gerst f 5,— a 6,— Haver f 4,a 5, Magere varkens f -,— a biggen f4 a 5,50, schapen f a lammeren f - a - konijnen f 0,50 a 0.80 kippen f 0,80 a 1,—, eieren f 3,50 a 4. Boter f 0,60 a 62 per kop. HAARLEM 22 Juli. Aangevoerd 12 koeien f230 a 150 vet kalf f a 23 nucht. kalveren f 13 a 7 34 schapen f 23 a 16, 36 lammeren f 10 a 8.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3