CHOCOLAAD „GROOTES" Fa*riek\rriïTn- Opgericht 1825. Beierscli Bierbrouwerij „de AmsteT MEY's „STOFFWASCHE goedkoop - solied- elegant Chatwood's Brandkasten. 1 Gebroeders Serbrock, De Lange de Moraaz De Deventerkoek firma Jb. Bussink. 1 New-York Jenever, THEE „Eureka" ZUIVER ei GEURIG ïai smaal. eerste kwaliteit Engelsche Stoffen ALKMAAR. LangestraatA 35. en Baltimore. overtocht. Onovertroffen KWALITEIT HOTEL DL COMMERCE, B. A. Kleintjes, Drink uitsluitend SOUCHON, aan te besteden FlflilP**** ondergeteekende bericht hiermededat de lieer iJr^ J. OTTER, eigenaar der Bierbottelarij „de Otter", KooltuinC 2 te Alk 111 a a r, en Agent van hare Brouwerij voor Alkmaar en Omstrekenliet door hem gebottelde Al- STE JLiBIlDIt.in liet vervolg in den handel zal brengen onder de Etiketten zooals die door liaar den len Mei 1801 aan de Rechtbank alhier gedeponeerd zijn. AMSTERDAM, 20 Augustus 1891. Yerkrijgbaar te Alkmaar bij de heeren GrEBRs. BERENT- ZEN, Houttil 31, IMHULSEN k HÖYERLaat 97, GEBRs. SCHENKEin Heeren-Confecties Mient 25 Landré Crlinderman SPUISTRAAT en 8, AMSTERDAM. Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 91. PTll T T P TVT A Magazijn van Pianino's en 111. ld JET ill XXj Amerikaansche Orgels. ROB. 1BACH S OIIIV te Barmen. Voorbanden: zeer goedkoope mooie solide Pianino's. te Alkmaar, O. W. VAN DER VEEN, Nederlandscli-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Rotterdam Amsterdam- KORTSTE en GOEDKOOPSTE Maatschappij van Hypotheekverzekering voor Nederland, SCHIEDAMMER Merk: NIGHTCAP. ii LET OP DEN NAAM. a 25 Cent per ons Thee-Import 1. liet oplioogen en aanglooijen der bermen van den Zuidelijk, Tan af de Slotbrug te West-Graftdijk tot den uitrit van H. SCHERINGA, over eene lengte van 690 Meters. 2. liet egaliseeren en verwerken van den Scliotwal, aan de noordzijde van de Noordervaart, van af de IJzerenbriig tot even voorbij denWestertogt inpol der F, over eene lengte van 5300 Meters. 55 Gangbaarste modellen. 2 of direct bij MEY A EDLICH, „Versandt-Geschaft", LEIPZIG-PLAGWITZ. I Technicum Mittweida Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van Verhuren, Stemmen, Repareeren en ruilen vanPIANINO'S op uiterst billijke conditiën. Agenten der Crediet-Vereeniging openen Handels-CJredieten, nemen RELDEN in deposito, rente 23 o- NA SM gevestigd te 's GRAVENHAGE, Puike Oude SCHIEDAM. *mu» Silïi 5O» -f 18 1 Gegarandeerd zuiver. Kalverstraat 45-47 Kofein 48, Amsterdam. Huishoudelijke Miners 75 eents. Diners van af 1,en hooger. Kamer, O ntbijt en Bediening 1,75. Plats du Jour van af 40 cents naar keuze. Bijzonder aanbevolen Hoofdairentsclrap Keizersgracht 730 A M STI' K D A M. verkrijgbaar inHalf Ons en Ons zakken, bij: G. W. AAA IIEK VEKA, Fnidsen Alkmaar. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de SCHERMEER' zijn voornemens op Zaterdag 19 September 1891, op bet Raadhuis te Alkmaar, bij enkele in schrijving Inschrijvingsbilletten moeten worden ingeleverd, uiter lijk op den dag der besteding, vóór 's morgens 10 nur, ter secretarie des polders te Alkmaaralwaar op franco aanvrage, tegen betaling van 25 cents, bestekken zijn te verkrijgen. Aanwijzing in loco op Woensdag 16 September 1891. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer, Jb. BLOM Pz., Dijkgraaf. A. P. DE LANGE, Secretaris. RUGBY Jongens-kraag. p. dozijn 11. .4*2. ETHE V Ir/' n fl. —.57. HERZOG l p. dozijn II.-.56. I P- GOETHE p. dozijn fl. SCHILLER COSTALIA. P -5:5* dozijn tl.—.56. Grootte P. j Grootte L. p. dozijn p. dozijn ALBION IS FRANKLIN p. dozijn 11.-.44. WAGNER STEPHAN p. dozijn fl.-.50. p.doz.-paarll, - .75. p. doz.-paar 11. .75. LINCOLN B p. dozijn II. —.39. Sioh.ec lUsehinea- Ug.ai.ar-Schil* Werkm«l.t«r - Stkaje. Adres te Alkmaar: Hotel „D E TOELAST." Hinv M AC! AZ IJ A IS STEEDS RUIM TOORZIE1Ï AAA IA ME KEURIGSTE MESSIAS van de (Eere-Diploma's, Gouden en Zilveren Medailles), 2S i is te ALKMAAR steeds versch verkrijgbaar J| voor Deventer-Winkelprijs bij den heer S E AIDS E A Men vervoege zich aan de Kantoren der A. A. S. M. te Rotterdam of to Amsterdam en hij de Agenten of bij Inspecteur: J. E. KROES te «roningen. E. HtH.SIlS te Oisterwijk. verzekert, tegen betaling eener vaste premiezoowel de geregelde voldoening van bedongen renten en aflos singen der hypothecaire vorderingals het verlies op kapitaal en renten dat door onvoldoende opbrengst bij verkoop van het verbonden onroerend goed geleden wordt. Zoo voor particuliere als verschillende financiëele in stellingen wordt deze Maatschappij ten zeerste aanbevolen en bijzonder ook voor belegging van gelden van minderjarigen in hypothecaire schuldvorderingen. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de firma DE LANGE en DE MORAAZ, kassiers te Alkmaar. Verkrijgbaar bij de meeste Erossiers in Redistelleerd. N.B. Als bewijs van echtheid, is ca- uchet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe P.HOPPE iCH LAK Stoomdr. Herms Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 8