SctaUMi Bil D. Bosman Zoon Smeedijzeren Riem- schijven StoUwerck'sche Borstbonbons Begrafenis vereeniging. De Deventerkoek firma Jb. Bussink, New York C VAI Stil, a/4 Waag, Boekhandel v. ïïerms. Coster ZoonAlkmaar. Prof. A. NUMAN's MM der (te» en Yerloskifle m iet fee J. KÜIJPER, Kleedermaker, Groote Opruiming,wegens plaatsgebrek, zwarte M\mt Hels, getafle Japonstoln metaarneeringen, Houttilstraat, 32. H. B. J. LAUMANN, Alkmaar. MIENT 2-3. Groote keuze fiesarneerfle MIES en Kil UN*>»firma G- Kefeer MIENT Pelterijen en Bontmutsen, THEE „Eureka" ZÜ1TES en GEURIG vaa snaak. en Baltimore. NATUURBOTER, AQ£NTEN gevraagd nieuwe Herfst- en Winterstoffen. ,,'T HONDSBOSCH", vervaardigen Stoomketels in iederen vorm en afmeting. 'Bourgogne Pommard. Van Ronmnde Geveke, P. M, Sluyvis 1% CJo-, STEARINE-KAARSEN Drink uitsluitend SOUCHON, A. PFPSRKA9IP. |G. W. VAN DER VEEN, Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Rotterdam Amsterdam- KORTSTE en GOEDKOOPSTE OVERTOCHT. in zuivere onvervalschte RTegende vermeerderde druk, PRIJS f 2,90. LUTTIK-OUBOÜP, CJ ü75 ALKMAAR, voor het a.s. seisoen, van CASTOR- en VIITHOEOEN, benevens verdere NOUVEAUTE'S voor het Winterseizoen. Eigen gefabriceerde BOEEINNENHOliBJES. DAMESMOFFEN van af f 1,50. HEEREN MUTSEN in 12 kwaliteiten van af 90 cent. Moffenvoeren met satijn f 0,90, f 1S1Ö5 f 1?25, f 1;5Q. Gedempte Korte Nieuwesloot, Alkmaar. Machine-Fabrikanten de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", a 25 Cent per ons gefabriceerd na voorschrift van den kon. Universiteits-Prof. Gehm. Hofrad Dr. Harless, Bonn, hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten, heesch- heid en aandoening der ademings-organen uit- steekende diensten bewezen. Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is 't bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken. Verpakking: Geele pakjes a 25 cent. Alom verkrijgbaar. A LKMAARSCHE Nette bediening. Yoortdnrend aanbevelend. li» IN A SM Thee-Import 1 Ons Pc. 25 Cis COMMISSIEHANDEL opgericht 1817 beveelt zich aan tot het leveren van PUIKE BOTER, in vaten van 20, 10 en U Kilo. Vraag VAN STAM's ZANDKOEKJES a 10 cents per ons. door de Directie eener Binnenlandscbe Brandverzekering-Maatschappij in alle plaatsen van Noord-Holland, inzonderheid te A. LKM A ARtegen goede provisiën. AanbJffr. letters A Abureau WoninggidsVest aan de Vrouwenstraat te Alkmaar. bewerkt door F. C. HEKMEIJERleeraar aan 's rijks vee-artsenijschool. bericht aan zijne geëerde begunstigers de ONTVANGST van de srT- Veel ENGELSCH, 1ste kwaliteit. 0ngekend lage, doch vaste prijzen. LINTEN, SURA'S, SATIJNEN, PLUCHES en FLUWEELEN voor Japongarneering, KINDERMOFJES van af f 1,—. KINDERMUTSEN van af f 0,75. KINDERBOAATJES 0,75. DAMESMUTSEN 1,50 Reparatiën spoedig, netjes en goedkoop. A L K .11 A A R f 68,per anker. zijn sterker en goedkooper dan gegoten Riemsehij- ven. Zij worden in den kortst mogelijken tijd geleverd door HOOO AAN SS K I AAS. HARDE WITTE en ZUIVERE van te SCHIEDAM, Beb-oondte Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 1883 met de «ouden Medalje, te Antwerpen in 1885 met het Eere-Dlploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Bijzonder aanbevolen: Hoofdagentsehap Keizersgracht 730 A M S T E R D A M. verkrijgbaar inHalf'Ons en o.iö aakken, bij: G. W. VAA DER VEEN, Fnldsen Alkmaar. Alkmaar bij G. W. v. d. Veen, Wed. D. Schotsman en jj. H. Eenhorst, Coufiseurs, Rijp bij J. Verdonk. BRFHDSTKAAT ÏO. van de (Eere-üiploma's, Gonden en Zilveren Medailles), is te ALHUAVR steeds versch verkrijgbaar 55t voor Deventer-Winkelprijs bij don heer Cl F A I D 8 E N. a- Meu vervoege zichaande Kantoren der IV. A. 8. M. te Rotterdam of te Amsterdam en bij de Agenten of bij Inspecteur: J. E. DDOE8 te Groningen. E. BO 1,8118 te Oisterwijk. Export naar Oost- en West-Indië. heeft steeds versch voorhanden Prima Speculaas a 35 en -IO ets. Genrige Koektaai 20 ets Allerhande en Vanilje-Kransjes 15 ets. Bitterkoekjes en Banket GO ets. Chocolade en Citroen-Biscuit f O ets. GACAO-POEDER in bussen, van Driessen, De Jong, Bensdorp en Van Hocten. Poeder-Chocolade a 2©, 33 en 25 ets. per ons. ZANELLA GLORIA ZIJDE5T DAMES- EN HEEREN PARAPLIJIE8, Hflrinbt rla nntvn/ncfst. Bericht de ontvangst der nieuwste modellen zoowel in de goedboopere als fijnere soorten. in bijna alle mogelijke kleuren voorhanden. meest eigen fabrikaat, ln mindere en betere kwaliteiten. Stoomdr. v. Herm?. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 8