Stadsb ericlit en. Van paarden en koeien. bericht en raad gestelde verzoek van de Vereeniging van algemeene seheepvaartbelaugen om een jaarlijksch subsidie, ten einde de hulpmiddelen te kannen aanwendendie volgens ondervinding krachtig genoeg zijn om in het vervolg des winters de ongestoorde vaart op het Noord zeekanaal te waarborgen, aan de Prov. Staten voorgesteld, te besluitenaan die Vereeniging voor dat doel eene subsidie van ten hoogste 12000 's jaars te verleenen voor den tijd van 28 jaar, ingaande met het tijdstip, waarop de onderneming in werking treedt, op voorwaarde dat 1°. ten minste gelijke bijdrage èn door het Rijk èn door de gemeente Amsterdam worde verstrekt2°. ten genoegen van Ged. Staten blijke van de aanwezigheid van het vóór de onderneming benoodigde kapitaal en van de aanwending van alle middelen, die noodig zijn, om het Noordzee-Kanaal bij vorst bevaarbaar te houden. Den 11 brandde een houten gebouw in de Rusten- bnrgerstraat te Amsterdam af; de eigenaar, die twee dagen vroeger uit de gevangenis ontslagen waswerd nog dienzelfden avond aangehouden als verdacht van brandstichting het perceel was voor 5000 verzekerd. Den 13 zijn te Prinsenhage bij Breda een paard en wagen van een vrachtrijder door de stoomtram aange reden het paard was onmiddellijk dood, de wagen ver brijzeld en de voerman redde zijn leven door van den wagen af te springen. Den 14 heeft voor de arr. rechtbank te Leeuwar den te recht gestaan G. Zwart, koopman te Gorredijk, wegens het plaatsen van de volgende advertentie in het Priesche Volksblad van 9 Sept. 1891: »StroopersWe hebben steeds in voorraad éénloops achterlaad-geweren, centraal kal. 12, voor slechts 9 gld. Onbreekbaar hazonstrikkendraad." Het openbaar minis terie eischte zijne veroordeeling tot 14 dagen gevange nisstraf, daarin ziende het bij een openbaar geschrift aan bieden van de middelen om op ongeoorloofde wijze wild te bemachtigen aan eeue bepaalde categorie van personen die gewoon zijn strafbare feiten te plegen, namelijk, stroo- pers. Bij de arr. rechtbank te Heerenveen is gelijke straf te gen hem geëischt wegens het plaatsen dier advertentie in de Klok. Den 14 is de gemeente-rekening te Wijk aan 1Sec en Buin over 1890 vastgesteld in ontvangsten op 7982,395in uitgaven op 7718,07, alzoo met een batig slot van 264,323de gemeente-begrooting voor 1892 werd vastgesteld in ontvangsten en uitgaven op 7860,12. Den 15 des middags is aane een jonge dame uit Delft, die tijdelijk te 's-Gravenhage vertoefde, een ongeluk overkomen. Door het springen van een peilglas eener machine van een tram van den Staatsspoorwegdat in den regel met een hevigen knal gepaard gaatzonder dat er rechtstreeksch gevaar voor de reizigers bestaat schrikte een jongmensch, die, op een der balkons staande, ter hoogte van den Diorentuin van de in gang zijnde tram sprong. De jonge dame volgde dit voorbeeld, strui kelde en viel met de beenen onder den achtersten wagen, waardoor beide beenen deerlijk gekwetst werden. Den 17 is te Arnhem de jaarlijksche algemeene vergadering der Nederl. Gustaaf-Adolf-vereeniging gehou den. Uit de rekening bleekdat de ontvangsten over het afgeloopen dienstjaar hadden bedragen f 23055,57 en de uitgaven f 13051,50, alzoo met een batig slot van 10004,07. Volgens het goedgekeurde ondersteuningsplan zullen 182 gemeenten in Nederland, Oost- en West-In- dië Duitschland, Oostenrijk, Turkije, Egypte, Frank rijk, Luxemburg, België, Zwitserland en Spanje bijdra gen ontvangen, loopende van 30 tot ƒ300, tot een ge zamenlijk bedrag van 10458,50waarvan aan 24 in Noordbrabant of Limburg gelegen gemeenten f 3200. In 1892 wordt de algemeene vergadering te Enkhuizen ge houden. Bij de op den 17 te Purmerend in den voor middag gehouden wedstrijd in het schoonrijden, waarvoor 25 personen ingeschreven waren werd de eer ste prijs verg. zilv. medalje en f 10, gewonnen door den heer P. Kok to Westwoud de tweede prijs, verg. zilv. medaljedoor den heer A. do Vries te Alkmaar; de derde prijs, grooto zilv. medalje door den heer W. Grootes te Nieuwe Niedorp en do vierde, zilv. medalje, door den heer C. Heijnis te Beemster; de bestuursprijs voor het schoonst aangespannen paard en rijtuig door den heer J. Roele te Buiksloot. Bij de in den namiddag gehouden harddraverij, waaraan 12 paarden deel namen, werd de eerste prijs f 200, behaald door de bruine merrie Marianne van den heer A. Witteveen te Rauwerd de eerste premie f 100 door de Jonge Tabor II, van den heer J. Roele te Buiksloot on de tvveede premie door Bonnie L van den heer Bultman te Haar lemmermeer. De heer J. Hillo secretaris en ontvanger der ge meente Ursein herdacht den 17 den dag dat hij 25 jaar geleden tot laatstgenoemde betrekking werd benoemd Zoowel van particulieren als van wege de gemeente werden den jubilaris kostbare geschonken aangeboden. Bij kon. besluit van den 17 is benoemd tot lid van don Raad van State de heer mr. P. F. Hubrecht secretaris-generaal bij het departement van binnenl. zaken, uit welke betrekking hem eervol ontslag verleend is, onder dankbetuiging voor als zoodanig bewezen diensten. Den 19 zijn te Amsterdam voor de orde- en vrije oefeningen der gymnastiek geslaagd elf van de 12 man. candidatenwaaronder K. Poese te Harencarspel H. Zwarthoofd der school to Eginond a/d Hoef P. Smit te Akersloot; P. Santema Jr., J. J. Louw en P. Cupido te Monnikendam, K. Helder te Oosthut- zen, en D. Visser te Helder en twee van de zes vrouw, namelijk de dames J. N. Bakker te Hurgcrdam en L. G. Feith te Beemster. Door burg. en weth van Utrecht is den 11 aanbo- •steed het sloopen van eenige perceelen aan het Munster Kerkhof en het aldaar bouwen van een universiteitsge bouw. Van 30 iuschrijvers was de heer Joseph aldaar voor 142,174 de laagste. De heer F. F. W. Oldewelt, kunstschilder te Haar lem, is benoemd tot leeraar in het kunstschilderen aan -de teekeuschool voor kunstnijverheid te Haarlem. Benoemd tot onderwijzer aan eene r.b. parochiale school te Weesp B. van de Hoef te Edam. Bij kon. besluit van den 16 is met ingang van 1 November a.s. op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den heer R. Kooyman Pz. als burgemeester van An- dijk, mot dankbetuiging voor de in die betrekking be wezen diensten. De vorige week heeft te Hijp de eerste teraarde bestelling op het nieuw aangelegde roomsch-katholieke kerkhof plaats gehad. Er waren vele nieuwsgierigen tegen woordig om de plechtigheid te zien. De leden der sociëteit «Eendracht en Vriendschap" te RijP hielden de vorige week met hunne vrouwen eene bijeenkomst in het café «Cambrinus" van den heer Jb. Appel, aldaar, en vermaakten zich met dans, piano muziek en luimige voordrachten. Door don raad der gemeente te Rijp is o. a. 1°. goedgekourd de rekening en verantwoording van den pen ningmeester der vereeniging tot werkverschaffing aan behoeftigeu in die gemeente, in ontvang op j 1811.45 in uitgaaf op 1194.221/2, batig saldo 617.23; 2°. besloten voor het jaar 1892 aan genoemde vereeniging eene sub sidie van f 600 toe te staan; en voor hetzelfde jaar aan het gemeene wees- en armenhuis f 700; 3°. goedgevonden, behoudens goedkeuring van gedeputeerdS staten, het ge bouw, waarin het post- en telegraaf gebouw is gevestigd, opnieuw op de bestaande voorwaarden, wat het bedrag der huur betreft, voor een tijdvak van vijf jaren aan het Rijk te verhuren; 4°. besloten, op voorstel van den voor zitter de gewone jaarlijksche gratificatie te verleenen aan den gemeente-veldwachter H. M. Koene, den rijks veldwachter J. A. Heintjes en den hoofdman der nacht wacht J. Tol, achtereenvolgens j 5, j 10 en 10 wegens buitengewone diensten ter gelegenheid van de kermis; de beide laatsten tevens gedurende afwezigheid door ziekte van den gemeente-veldwachter. Door den kerkeraad der ned. herv. gemeente te Kijpe is beroepen de heer W. van Deursem, candidaat te Leiden, ter standplaats Schagerbrug, De levering der voor de 5 openbare lagere scholen te Zij pc benoodigde ongezifte ruhr-kachelkolen en gas- cokes is bij inschrijving gegund aan C. Nieman te Scha gerbrug voor 1.10 per mud steenkolen en 0.67° per mud cokos. Het gezelschap sAmicitia" van Holhorn, gaf den 18 eene tooneelvoorstelling te 1ST. Biiedorp in het lokaal van den heer Swagerman. De opkomst was niet zoo grootals men had mogen verwachten wat zeker wel aan gelijktijdige outspanningsgelegenheden in naburige plaatsen kan worden toegeschreven; de opvoering voldeed blijkbaar algemeen. De harddraverij, den 18 te Barslngerhorn ge houden werdonder gunstig wederdoor een groot aantal toeschouwers bijgewoond. De prijs word gewonnen door het paard van den heer Blauboer te Anna Paulowna, de premie door dat van den heer Borst te Zijpe, beide paarden bereden door de eigenaars. Bij den landbouwer C. Bregger, wonende aan de Gouwe, gem. Hoogwoud, staat op het oogenblik een appelboom, waarvan in Augustus de vruchten reeds zijn geplukt, weder in vollen bloei. waren buiten machte ander te koopen. Burgemeestere11 kwamen daarom voor het jaar 1745 met hen overeen: de stad zou koeien koopen en behaagde het den hemel die in het leven te houden, dan moesten de landgebrui- kers ze in het vervolg van tijd overnemen tegen inkoops prijs of, viel de prijs van het zuivel mede, naar eerlijkheid meer. Verder werden de huren geregeld als volgt Plaats aan de Zuidervaart 310de huurder mag ■L morgen, in de voorgaande sterfte ingestokenweder insteken. Stadsplaats in de Schermeer, berekend op 10 koeien, 25 per koe of meer. Dito 250de huurder (Jan Brasser die nog 1 koe had overgehouden) mag 7 morgen insteken en moet daarvan ekening doen om bij winst de stad mede te laten ge nieten in mindering van de achterstallige pacht over 1744. Plaats in de Heerhugowaard 259 (de helft der vorige pachtsom)de huurder mag 3V2 morgen bezaaien en 3 morgen braken. De Galgeweid f 41 als de koeien in leven blijven. Aan de Wognummerbuurt idem. Aan de 6 huurders werden verstrekt 12, 10, 11, 8, 2 en 2 koeien. In het volgende jaar was er van een vastgestelden huur prijs in het geheel geen spraak toen bepaalden bnrge- meesteren den 1 Maart met de landgebruikersdat deze als eerlijke lieden rekening zouden doen van hun bedrijf, alsmede verantwoording van de stads-beesten, om daar naar te kunnen berekenen wat zij als huur zouden heb ben te betalen. C. W D. pCt. 19 Oct. 20 Oct. Den 12 November wordt aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Haarlem aanbesteed het verbete ren van den Rijksweg langs de oostzijde van het Noord- hollandsch kanaal onder Alkmaar en Oudorp, van de Schermeorvlotbrug tot de Friesche draaibrug, geraamd op 4000. Naar wij vernemen, zal die weg van bazalt- slag gemaakt worden. Door de directie der Zaanlandsche Assurantie-Com pagnie voor brand en binnenlandsche vaart, gevestigd te Krommenie, is aan het vrijwilligers brandweercorps „Jan van der Heijden" 10 als premie toegekend voor de hulp bij don jongsten brand aan den Omval verleend. Op de begrooting van justitie voor het jaar 1892 is 80000 uitgetrokken voor het tweede gedeelte van de kosten van vergrooting der Strafgevangenis alhier daaronder begrepeu de kosten van opzicht, van het maken van bouwkundige stukkenvan het droogstoken en de reis- en verblijfkosten van opzichters. Voor het derde gedeelte van het reclitsgebouw alhier wordt 35000 aangevraagd. Volgens de memorie van toelichting tot die begrooting is de aanstelling van nog een bewaarder in het Rijksopvoedingsgesticht noodigomdat het toch niet vol te houden is dat de kok en de stoker gere geld met den nachtdienst van bewaarders worden belast. Do voorgedragen verhooging van jaarwedde voor den directeur den adjunct-directeur en den hoofdonderwijzer van dat gesticht, ten bedrage van 100 voor ieder, is daarop gegrond, dat tnsschen hun traktement en dat van hunne ambtgenooten aan de «Kruisberg" geene goede verhouding bestond en overigens tusschen hunne verhoogde jaarwedde en het belang en den omvang der hun opgedragen werk zaamheden een behoorlijk verband moet zjjn. Indien het cijfer der talrijke opzendingen naar de Rijksopvoedings gestichten welke door den rechter in de laatste jaren werden bevolen, in gelijke mate blijft klimmen, zal spoedig de oprichting van een derde Rijksopvoedings gesticht voor jongens niet kunnen worden ontgaan. Wij vernemon dat hot concertwaarbij de heer Paul Haase zijne medewerking zal verleenen, tot de maand December is uitgesteld. Tot bevordering van den bloei van veemarkten wor den meermalen door gemeentebesturen of vereenigingen premiën uitgeloofd voor hendie het grootste aantal beesten aanvoeren en koopen, een kunstmiddel dat door gaans weinig baat, maar in elk geval aanmoediging van den handel en geen vertoon bedoelt. De alkmaarsche overheid achtte in 1634 het laatste alleen voldoende, toen zij den 17 Augustus, de van ouds omtrent S. Bartholomeus gehouden paarden- en beesten markt op den eersten maandag in September verschik kende, «tot versieringe en opwekkinge vandevoorsz. markt' ordonneerde, dat ieder ingezeten, die oen paard bezat daarmede op maandag en dinsdag van 9 tot 2 uren ter markt had te staan, op de boete van 2 's heeren ponden voor eiken dag. Alleen voor de paarden die op vracht waren, mits daarvan kennis was gegeven, gold de strafbepaling niet. In de vorige eeuw heerschte de veepest zoo hevig, dat do landerijen niet meer verhuurbaar waren en de ei genaars zo voor geringe sommen verkochten of ze lieten spasteken, d. i. ze voor de onbetaald gebleven belastitfgen prijs gaven. Ook de stad Alkmaar, die toen nog al wat land bezatondervond do moeilijkheid van dezen staat van zaken. Do huurders hadden hun vee zien sterven en A M S T E R O A M. Nederland Cert. N. WSchuld2) dito dito3 dito, dito3j dito, Oblig3| [talie, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Ïebr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito April Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/843 dito, 1888,89 4) Rusland, Oostersche Leening, 2e serie 5 dito, 1880 gecons. Z.R. 125-626 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2e ser. 1Jau. lAp.l Juli/lOct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud 1883. Juni. Dec...- 6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv.leening:4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Ser. D en C Egypte, Obl. leening 1876.,4 Mexico, Obligatiën geconvert. 18906 dito, Subsidiebonds6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatseh. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... Amerika, N. IV. Pac. Hyp. Pdbr Nederland,N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 78## 941 10111 101 Pt 85-^ 77# 78 7714 78 36 Ar 491 634 91xV 9 Its 95# 67-Ü 9814 98f 64) 774 81) 17) 95 86 53H 45 67 13# 57 103 92# 100 31# 87) 80 51) 56 122# 12lfk 98x4 765 62# 68# 92) 1014 102) 76 68x4 57# 16# 27 18## 100 78 17f 76# 30 294# 1124) 112 115 116) 157 129 j- 149) 141 14# 9 78) 94# 102 102 78) 77# 78) 36# 49# 91 91# 94# 6741 641 76 95# 53# 45# 66) 56# 1034 100 31# 87# 56# 123# 121# 97# 76 63# 67# 92# 101 102# 75# 70# 88 16# 27 18 A 78 17# 77# 29# 113 1161 149ts 139 14# 9# Nederl.-Zuid-Afr. Spw Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatseh.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4) dito, id3 dito, Baltiscbe Spoorw. Aand3 dito. Fastowo Spw. Mij., dito5 dito. Iwang. Dombr. Oblig4) dito. Orel.-Vitebsk. Obl5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 10005 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 dito, dito Oblig4 Zweedsch—Noorweegsohe Spoorwegen5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Cgntr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adu. ex 2e. Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand dito Wabash St. L. en Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 1S544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Transvaal le. Ned. Tr. Gondm. Mij. Aand. ALKMAAR 19 Oct. Aangevoerd 15 koeien eu ossen f 180 a 260, 129 vette kalveren 35 a 104, per pond f 0,80 a 0,90, 9 nuckt. kalvereu f 10 a 16, 1395 vette schapen f 18 a 27, 246 vette varkous f 0,38 a 0,49 per pond 44 magere f 9 a 13, 1 bok f 1,50. AMSTERDAM. Aardappelen-bericht niet ontvangen. 19 Oct. Petroleum. Loco stilNajaar 1892 met veel zaken. Amerika loco Oet./Nov. 7,30, Dec. 7,35, Nov./Dec. en Jan./Maart 7,30, Sept./Dec. 1892 7,25, E. Russ. onveranderd. Raapkoeken f 65 a 95. Lijnkoeken 9,50 a f 1-3,50. AMSTERDAM 19 Oct. 351 vette runderen f 0,55 a 0,75 per P. 26 nucht. dito f 7 a 11, 464 vette var kens f 0,38 a 0,40 per Pond, 150 melk- eu kalfkoeien f 140 a 250. EDAM 17 Oct. Aangevoerd 60 stapels kaas, wegende 12758 P. Hoogste prijs 29. PURMEREND 20 Oct. Aangovoerd 0I6 runderen 14 stieren handel matig, lager in prijs 136 vette kal veren f 0,70 a 0,90 per K. G. H 3 nucbt. dito f 10 a 24 por stukbeide handel stug4342 schapen en lammeren prijshoudend met stuggen handel332 vette varkens f 0,30 a 0,45 per P.handel stug, 105 magere varkens f 8 a 12 317 biggen f 2 a 5,-, beide handel stug, 991 Ganzen f 2,10 a 2,90, 600 mudden appelen f 3,— a 4,50, 300 mudden peren f 2,50 a 3,50, per mud. 37 Paaraeii. Kleine kaas f 30,50 middelb. f 31,— commissie 30,aangevoerd 353 stapels. Boter f 1,40 a 1,50 per P.. aangevoerd 947 P. Kippeneieren f 5,50 a 6,per 100 stuks.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3