Openbare Verkooping Veiling van vaste goederen. Advertentièn. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping, de eerste negen maanden dezes jaars f 95.983.324 tegen f 95 433.954 in 1890. Het f 95.455.895. '/J2 der raming bedraagt Den 12 is te Deventer een bakkersknecht, die met een windas een zak met meel naar beneden wilde bren gen, nit het zoldervenster gevallen. Hij was onmiddel lijk dood. Baron Hirsch heeft volgens de Jewisch Chronicle het voornemen een internationaal israëlitisch congres bijeen te roepen met het doel maatregelen te overwegen, om de russische joden te helpen en hnn een nieuw tehuis in andere landen te verschaffen. De voornaamste isra- ëlitische gemeenten in Europa zullen worden uitgenoodigd zich op dat congres te doen vertegenwoordigen, dat waarschijnlijk in 1892 te Londen zal worden gehouden. De hoogleeraar Klebs, te Zurich, heeft in de Medi- zinische Wochenschrift medegedeeld dat de werkelijk gezuiverde tuberculine van Koch tuberculocidine ge- heeten geheel onschadelijk en nooit koortsverwek- kend is en in korten tijd eene verbetering in den toe stand van lijders aan tuberculosis teweeg brengt. Koorts en nachtelijk zweet houden opde eetlust en het ge wicht van het lichaam nemen toe enz. Bij omstreeks dertig door prof. Klebs daarmede be handelde zieken heeft zich geene nadeelige nawerking geopenbaard. De hoogleeraar verklaart, dat de nadeelige stoffen in Koch's ruwe tuberculine alkaloïde waren die vóór het gebruik verwijderd moeten worden opdat alleen de bacillendoodende stof albumose overblijft. 12 Nov. Door den Notaris H. J. DE LANGE. Onder de reizigersin de afgeloopen week uit Rus land te Berlijn aangekomen was een jongen van tien jaarop wiens overjas een bordje gehecht was waarop in de russische, de duitsche, de fransche en de engelsche taal geschreven stond«De drager van dit bordje Dimitri Zubowsedert zes maanden wees bevindt zich op weg naar de zuster zijns vaders, Michaelowna Green, te Chicago. Alle menschenvrienden die hem op- spoor trein of stoomboot ontmoeten worden dringend uitge noodigd, zich zooveel mogelijk zijner te ontfermen, opdat de knaap het doel zijner reis behouden bereike. Kiew 25 October. Vele vrienden van zijn wakkeren vader." De jongen zag er vroolijk en opgewekt uit en was vol moed dat hij goed en wel te Chicago bij zijne tante zou komen. Een berichtgever der Times te Nizza heeft een onder houd gehad met den gelukkigen engelschen speler Hill Wells, die met zijn te Monte Carlo behaalden buit we der naar zijn land terugkeerde. Hij beweerde een onfeil baar middel te hebben uitgedacht om te winnen, maar bleek ongezind om dit openbaar te maken, want, zeide hij, niemand zou den moed hebben om het benoodigde kapitaal te wagen. Hemzelven was het physiek ondoen lijk zoolang vol te houden tot hij de geheole Bank te gronde had gericht, want daartoe zou hij dag op dag elf uur achtereen met ingespannen aandacht moeten zitten. Na eene week had hij moeten besluiten weer eene maand of twee rust te nemen. Overigens was hij zoo overtuigd, dat de Bank het ,tegenover gewone spelers winnen moestdat hij juist voor 24000 aandeelen in die fraaie onderneming gekocht had. De berichtgever, die den heer Wells bij zijn spel had gadegeslagen, heeft niet veel bijzonders in zijne manier van doen kunnen ontdekken en ziet het geheim van zijn geluk vooral in 's mans koelbloedige vermetelheid, slag op slag 12000 op het spel zettende en dat telkens elf uren achtereen. Zaterdag b.v. won hij in het eerste half uur reeds 100.000 frcs., maar verloor later alles weer met 12000 van hemzelven bovendien, ondanks zijne onfeilbare methode. Hij had veel last, zeide hij, van de ver spieders der Maatschappij, die alles van hemzelven, zijne familie enz. wilden weten, en natuurlijk niet minder van honderden ongelukkige spelers, die hem hulp en redding smeekten, soms op zeer onbeschaamde wijze. derde, Kultjapka bracht ik zelf, toen hij nog zeer klein was, in de gevangenis. Onze Belka was een zonderling schepsel. Hij was inder tijd door een rijtuigje overreden, waardoor zijn ruggegraat naar binnen gebogen was. Wie hem in de verte zag loopen, moest wel denken dat het een tweelinghond was, die voor immer aan elkaar verbonden was. Bovendien was hij schurf tig, had hij zieke oogen en hing zijn kale staart lusschen zijn beenen. Misdeeld door de natuur, had hij schijnbaar besloten onder alle omstandigheden zijn kalmte te bewaren daarom blatte hij tegen niemand, als vreesde hij dan nog ongelukkiger te zullen worden. Hij bleef bijna altijd achter de kazerneen wanneer iemand hem naderde, strekte hij zich onmiddellijk op zijn rug uit, alsof hij wilde zeg gen »Ge kunt met mij doen, wat ge wilt, ik zal niet den minsten weerstand bieden." En iedere gevangene gaf hem dan in het voorbijgaan als vond hij dat een staaltje van zijn plicht, een trap met den schoen. «Bah, wat een vuil dierriepen zij dandoch Belka durfde zelfs niet kermen en, wanneer hij al te veel pijn mocht hebben deed hij een dofonderdrukt gehuil hooren. Hij ging ook op zijn rug liggen voor Scharik of eiken ande ren hond die zijn maal in de keuken kwam zoeken ja zelfs, wanneer een groote bulhond zich blaffend op hem wierp. Honden zien gaarne onderdanigheid en nederig heid in huns gelijkenhet woedende dier werd dan ook plotseling kalm en bleef, in gedachten verzonken, voor den armen smeekeling staan en besnuffelde daarop met een zekere nieuwsgierigheid zijn geheele lichaam. Wat mag Belka, bevend van angst, in dat oogenblik wel gedacht hebben? »Zal die booswicht mij nu toch bijten?" moet hij zich zelf hebben afgevraagd. Na hem eenmaal besnuf feld te hebben verliet de bulhond hem wederwaar schijnlijk niets belangrijks aan hem ontdekt hebbende. Belka sprong dan dadelijk op en volgde een lange reeks honden welke op de jacht van de een of andere jutska waren. Belka wist zeer goed, dat deze jutska nooit tot hem zou afdalen dat zij daarvoor veel te trotsch was doch alleen het feit, dat hij haar, al was het hinkend, 2923, 3325,- 2995,- 755,— 5,~ 10. 12 13. 1. Huis, erf en koepel, Ritsevoort, A 2481, 0.02.83. Str. P. de Graaf 2. Huis en erf, VerdronkenoordB 0.01.25. Str. L. Top Nos. 1 en 2 niet verhoogd. 3. Huis met erf en vrije steeg, Laat, B 900, 0.01,06. Str. J. Terhaak Verhoogd door denzelfde met 4. Heerenhuis met tuin, Luttik-Oudorp, B, "2439, 0.02.14. Str. P. H. Ringers Verhoogd door P. de Lange met De natenoemen nummers 5 tot en met 18 zijn te zamen bekend onder den naam Westerhofje"). 5. Huis, erf met steeg, E 1091, 0.00.36, en 1099 ged. 32 cent. Str. G. Baas 6. Idem, E 1090, 0.00.36 en 1099 ged. 14 cent. Str. G. Lampe 7. Idem, E 1089, 0.00.34, en 1099 ged. 14 cent. Str. W. L. Harms 8. Idem, E 1088, 0.00.34 en 1099 ged. 14 cent. Str. A. de Munk Nos. 5 tot en met 8 niet verhoogd. 9. Idem, E 1087, 0.00,35, en 1099 ged. 14 cent. Str. J. van Twisk Verhoogd door G. Baas met i Idem, E 1086, 0.00.35, en 1099 ged. 14 cent. Str. W. H. Matthijsen 11. Idem, E 1085, 0.00.36, en 1099 ged. 51 cent. Str. C. Slegtkamp Nos. 10 en 11 niet verhoogd. Idem, E 1098, 0 00.39, en 1099 ged. 34 cent. Str. P. Th. Portegies Verhoogd door P. H. Ringers met Idem E 1097, 0.00.39, en 1099 ged. 13 cent. Str. C. Koopman Verhoogd door G. Veen met 14. IdemE 1096, 0.00.39, en 1099 ged. 13 cent. Str. C. Koopman 15. Idem, E 1095, 0.00.39, en 1099 ged. 13 cent. Str. M. Wallast E 1094, 0.00.39, en 1099 ged. 13 cent. Str. G. Peen E 1093, 0.00.39, en 1099 ged. 13 cent. Str. M. Wallast 18. Idem, E 1092, 0.00.39, en 1099 ged. 13 cent. Str. C. Koopman Bouwterrein Laat, A 2141, ged. 0.01.62. Str. A. de Munk 20. Idem, naast het vorige A 2140 en 2141, beide ged. 0.01.53. Str. G. J, Cromwel 21. Idem naast het vorige A 2140 en 2141, beide ged. 0.01.55. Str. G. Baas 22. Idem, naast het vorige, A 2141, 0.01.63. Str. J. Pander naast het vorige, A 840 en 2141, beide ged. 0.01 58. Str. W. L Harms 24. Idem, naast het vorige, A 840, 0.01.24. Str. P. Messelaar Nos. 14 tot en met 24 niet verhoogd. 25. Huis, erf en tuin, Voormeer, B 2504 en 1743 0.02.15 Str. H, J. de Vries Verhoogd door P. Purmer met 26. Heeronhuis met tuin en erf, Oudegracht A 2445, 0.03.17. Str. P. H. Ringers Verhoogd door J. Pot met Nos. 5 tot en met 18 verhoogd tot Niet gegund. Nos. 19 tot en met 24 verhoogd tot Niet gegund. Evenzeer werden niet gegund de Nos. 2, 25 en 26. 16. Idem 17. Idem, 19. 23. Idem 3700,- 380,- 305, 310, 305, 300,— 295,— 5,- 310,— 425,— 405,— 5,- 320,— 5, 325,— 340,— 340,— 340, 360,— 1565,— 1470,— 1490,— 1570,— 1505, 1200,— 2780,- 15,- 5200,- 500,- 5905,- 8865,- kon volgen, gaf hem troost in zijn droevig lot. Wat zijn eerlijkheid betreftdaarvan had hij slechts een zeer oppervlakkig begripna alle hoop op een schitterende toekomst verloren te hebbenhad hij geen anderen wensch dan dion van veel te eten, en legde dien dan ook met een zeker cynisme aan don dag. Eens beproefde ik hem te liefkozendat was zulk een ongekende vorras- sing voor hem, dat hij zich plotseling op zijn vier pooten uitstrekte en van genot huiverde, terwijl hij een klagend geluid uitbracht. Uit medelijden liefkoosde ik hem vaak, zoodat hij reeds begon te huilen, wanneer hij mij, al was hot in een ver verschiet, zag aankomen. Bij stierf in een slootachter de gevangenisverscheurd door andere honden. Kultjapka had een heel ander karakter. Ik weet niet waarom ik hem van een der werkplaatsenwaar hij juist geboren was had medegebrachtik vond er een zeker genoegen in hem te voeden en hem te zien opgroeien. Scharik nam hem onmiddelijk in zijn bescherming en deelde zijn slaapplaats met hem. Toen de kleine hond grooter werd, was hij zeer toegeeflijk voor hem en ver oorloofde hem aan zijn ooren te bijten hem aan zijn haren te trekkenin één woord hij speelde met hem zooals gewoonlijk groote honden met kleine doen Op merkelijk was het, dat Kultjapka niet in de hoogte, maar alleen in de breedte en in de lengte groeide; hij was langharig, muisvaal, en een van zijn ooren hing naar omlaag, terwijl het andere rechtop stond. Evenals alle jonge honden had hij een levendigenopgewekten aard en blafte hij van genoegen, wanneer hij zijn meester zag, zonder nochtans zijn andere gevoelens te verborgen. «Wan neer mijn vreugde slechts opgemerkt wordt, behoef ik mij om de beleefdheidsvormen niet te bekommeren Waar ik ook was kwam hij plotseling op het geroep van: Kultjapka!" uit den een of anderen hoek te voor schijn en snelde met zijn luidruchtige geestdrift op mij toezich als een bal voortrollende. Ik hield veel van dat kleine monster: het scheen, dat het lot hem slechts tevredenheid en vreugde hier beneden had toegedacht, totdat een der dwangarbeidersNeustrosewdie zich te ALKMAAR, in de herberg van den heer J. Rol, aan het Ritsevoort, op Dinsdagen 17 November 1891, bij opbod, en 24 dier maand, bij afslag, telkens 's avonds 7 uur, van Een, Woonhuis met Loods, Erf en Tuin, aan het Zeglis te Alkmaar, sectie F No. 332, groot 1 roe 23 ellen. Verhuurd aan J. Bes voor 1 per week. Eigendom van HARM POTMAN c.s. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen te bekomen bij Notaris GOUWE, aan de Koorstraat te Alkmaar. te B e r g e n in de herberg «de Rustende Jager", van den heer Veenhuijsen, op Woensdag 18 Novem ber 1891, voormiddags 11 uren, ten overstaan van den Notaris H. METMAN te Alkmaar, van Een perceel BOUWLAND, vroeger Weiland, in de gemeente Bergen, in den Oudburgerpolder, kad. sectie B Nr. 168, groot 2 hektaren 59 aren 50 centiaren. Behoorendo aan den WelEd. heer J. C. PEECK en in huur geweest bij C. Sevenhuijsen en J. Zwagerman. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Nadere inlichtingen ten kantore van bovengenoemden Notaris. te B e r g e n in de herberg «de Rustende Jager", van den heer Veenhuijsen, op Woensdag 18 Novem ber 1891, voormiddags 11 uren, ten overstaan van den Notaris H. METMAN te Alkmaar, van Eenige perceelen Wei- en Bouwland, gelegen op Oostdorp, in den Sluispolder, onder de gemeente Bergen, kad. sectie D Ns. 27, 37, 43, 45 en 46, samen groot 11.49.20. Te aanvaarden met Kersttijd e.k. en tot dien tijd in huur bij Jan Bijl. Breeder bij biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris METMAN, voornoemd. op TERDIEK, gem. NIEUWE NIEDORP, in de herberg van H. Timmerman op Woensdag, 18 Novem ber 1891, 's middags 12 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van: eene huismanswoning, erf en uitmuntend bouw land aan den Terdiekerweg, onder Nieuwe N i e d o r p groot 2 hektaren 54 aren 10 centiaren in perceelen en massa. Nagelaten door de echtelieden Jb. DEKKER en Ta. STAM en te aanvaarden het gebouw en erf 1 Mei 1892 en het land dadelijk. Inlichtingen worden gegeven door den heer D. BREE- BAART Kz., te Winkel, en door genoemden Notaris. te BROEK OP LANGE DIJK, in *de Zwaan", op Dins dag .1 December 1891des middags 12 uur, bij opbod en afslag ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris, HENDRIK JAN DE LANGE, van 1.Een Sluis met Erf en het Bouwland met Water, genaamdWillem Zeun de Schosde PuntKlaas Boon het Bonje en de Zwaan alles te BROEK OP LANGEDIJKsamen groot 1 hectare67 aren, 70 centiaren. 2. Het Bouwland met Water, genaamd Achter 't Huis" te ZUIDSCHARWOUDE, groot 42 aren, 60 centiaren. Behoorende aan den heer D. HOOGVORST en te aanvaarden het Huis 1 Mei 1892Bouwland en Water Kersttijd aanstaande. Inlichtingen verstrekken DE LANGE EN DE MORAAZ, te Alkmaar. bezig hield met het maken van damesschoentjes en het bereiden van huiden, hem op zekeren dag opmerkte. Het dier scheen hem in eenig opzicht getroffen te hebben, want hij riep Kultjapka bij zich, betastte zijn huid en deed hem zachtkens op zijn rug liggen. De hondniets kwaads vermoedende, blafte van genoegendoch den volgenden morgen was hij verdwenen. Ik zocht hem langen tijdmaar tevergeefs; na verloop van twee weken werd eindelijk alles opgehelderd. Het vachtje van Kultjapka had Neustrosew in verzoeking gebracht; deze had hem gedood en met zijn huid fluweelen schoen tjes gevoerd welke hem door de jonge vrouw van den auditeur besteld waren. Hij liet ze mij zien, toen zij ge reed waren: de binnenzijde was prachtig. Arme Kultjapka! Verscheidene dwangarbeiders hielden zich met het looien van huiden bezig en brachten vaak mooie honden in de gevangeniswelke dan weer plotseling verdwenen. Zij kochten of stalen die. Ik herinner mij, dat ik op zeke ren dag twee gevangenen, achter de keukens, in druk gesprek met elkander zag staan. Een van hen hield aan een koord een prachtigen zwarten hond van een zeer kostbaar ras. Een oneerlijke knecht had hem aan zijn meester ontstolen en voor dertig kopeken aan onze schoenmakers verkocht. Zij gingen hem nu ophangen, wat een uiterst gemakkelijke operatie was: zij ontdeden hem van zijn huid en wierpen het lijk in een beerput, welke in den verst verwijderden hoek van den hof gele gen was en gedurende de groote zomerhitte een afschu welijke lucht verspreidde, omdat hij slechts zeer zelden gereinigd werd. Ik geloof, dat de arme hond begreep welk lot hem wachtte. Hij zag ons, den een na den ander, met een angstigen, vrageuden blik aan; van tijd tot tijd durfde hij slechts zijn pluimstaart welke tusschen zijn beenen hing, heen en weder bewegen als wilde hij ons verteederen door het vertrouwen, dat hij ons betoonde. IJlings verliet ik de dwangarbeiders, die het arme dier nu weldra afmaakten. Wordt vervolgd.) Stoomdr. v. Herms, Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 10