DONDERDAG No. 143**. JD&rie en HTegentigste Jaargang. 1891. ZONDAG 29 NOVEMBER. DERDE BLAD. Officieel Gedeelte. Zaterdagsche Markt. 24 December 1891. Buitenland. Binnenland. Kantongerecht te Alkmaar. Advertentie n. tweeden Kerstdag op Zaterdag 26 Dec. 1891 de gewone Zaterdagsche markt zal worden gehouden op ALkillAARSCHE COURANT. Dezo Courant wordt lMnsdag-, Monderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door bet gebeele rijk 1, Do 3 nummers f 0,06. Prijs der gewone Advertentiën: Per regel J 0,15. Grooto letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Telefoonnummer: 3. Burgemeester en Wethouders van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat tengevolge van het invallen van den Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 24 Nov. 1891. De Secretaris, NUEOUT VAN DER VEEN. HBTRISljAWD. De londensche bark Georgetown is bij Earo op de kust vergaan. Zes matrozen en de vrouw van den kapitein verdronken. DUlTSCïlKi AND. Den 26 is het bankierskantoor van Hugo Loewij door de politie gesloten ou zijn de chefs gevangen genomen. Deze firma, die er vooral haar werk van maakte specnlatiën onder de kleine burgerij aan te moedigen, had aan de beurs nooit krediet genoten. Het had verscheidene kantoren in verschillende plaatsen. FRANKRIJK. De eigenaars der steenkolenmijnen in Pas de Calais hebben eene commissie van 6 leden ge kozen die als scheidsgerecht het geschil tusschen hen en de werkstakers zal beslechten. Lord Lijtton, de engelsche gezant te Parijs, is plotseling overleden. De aartsbisschop van Aix heeft na zijne veroordeeling aan kardinaal Rampolla te Rome het volgende telegram gezonden »Wees zoo goed den Heiligen Vader te zeggen dat heden Jezus Christus, het Pausdom en de vrijheden dei- kerk met triomf zijn verdedigd tegenover de rechters. Ik heb de eer gehad veroordeeld te worden om eene boete te betalen." Door de clericaleu worden gelden bij eengebracht, om daaruit die boete te voldoen. De Figaro die mede eene inschrijving geopend had om daaruit de boete en de kosten te voldoenwordt daarvoor vervolgdomdat de wet op de drukpers dit verbiedt. Den 2 December zal die zaak behandeld worden. Sernaat. Den 26 werd na aanneming van artikel een van het ontwerp betreffende de toltarieven overge gaan tot de behandeling der tabellen in hare onderdeeleu. Bij den post gezouten vleesch" werd verworpen het minimum-tarief van 25 fres, door de regeering voorge steld en even zeer het maximum-tarief. OOIXENRUK-IIONGARIJE. De hongaarsche delegatie heeft den 26 de begrooting voor buitenl.-zaken goedgekeurd. Graaf Apponiji gaf zijne meewarigheid te kennen met den in Rusland hoerschonden hongersnood. De heer Tisza verklaarde, zijne volledige goedkeuring te schenken aan de oostersche staatkunde van graaf Kalnoky De verslaggever Ealck kwam op tegen het verwijt, dat de staatkunde der regeering te lijdelijk zou zijn. Te Lemberg kwamen sedert October 30000 gevallen van influënza voor. BRAZILIË. Da Fonseca zal zich op het eiland Paqueta terugtrekken. Te Rio de Jaueiro bleef het rustig In verschillende Staten waren de gouverneurs afgezet hetgeen te Bahia tot eene botsing aanleiding had gegeven, doch zonder ernstige gevolgen. In Rio Grande de Sul bestaat ontevredenheid omdat slechts één minister die provincie in het nieuwe kabinet vertegenwoordigt. ©ROTA. Uit Shanghai wordt geseind, dat de onge regeldheden, waarvan reeds in een telegram van den 23 werd gesproken het karakter hebben aangenomen van een opstanddie Mongolië en eenige andere districten in de nabijheid van de hoofdstad heeft aangetast. De steeds wassende stroom van oproerlingenonder wie zich do infanterie en een aantal escadrons ruiterij bevinden, trok op Peking aan. De bewoners der uitgestrekte vlakte en verscheidene Mandarijnen sloten zich bij de beweging aan. De keizerlijke troepen waren tegen de oproer lingen afgezonden. De christelijke chineezen van Kingtsjoedie door belgische zendelingen waren bekeerd zijn met hunne priesters vermoord. JAPAN. Volgens nadere berichten over de aard beving in Japan werden in 31 provinciën aardschokken gevoeld. Eene stad van 15000 inwoners aan den Tokardo- spoorweg werd bijna geheel verwoost,waarbij 747 per sonen het leven verloren. Te Kano werden 600 huizen vernield en 100 menschen gedood, in Ogaki stortten 35 huizen in, werden 2000 in de asch gelegd, 700 personen gedood en 1300 gekwetst. In de districten Achy en Gifis werden 42,000 huizen verwoest4000 personen ge dood en 4000 gekwetst. Omstreeks 200,000 menschen zijn zonder dak. De aardbeving duurde van 28 October tot 5 November6600 aardschokken werden geteld. Sedert 1855 is geen ramp van dien omvang voorgekomen. Hoofdstuk VIII (Oorlog.) Legerwet. In aansluiting aan hetgeen reeds bij de algemeene beschouwingen is gezegd, doet de minister van oorlog in zijn memorie van antwoord op het voorloopig verslag betreffende zijne begrooting opmerken, dat al ware de legerwet Bergansius aangenomen waaromtrent bij velen evenwel zeer ernstig twijfel bestaat daarmede nog niets gewonnen zou zijn, zoolang de invoeringswet niet in het Staatsblad was verschenen, die wellicht de invoering van sommige hoofd bepalingen der legerwet tot een verwijderd tijdstip zou hebben verschoven. Het tijdstip van indiening eener nieuwe legerwet hangt niet af van den wil der regeering alleen, die echter ern stig er naar zal streven, haar zoo spoedig mogelijk aan hangig te maken. Eene wettelijke organisatie van de landmacht zal wor den voorgedragen. Do wet op het vestingstelsel moet worden herzien. Maar de hervorming der levende strijd krachten mag daarop niet wachten. Eene herziening van de wet op de bevordering enz. is niet te wachten buiten verband met de voorstellen tot definitieve regeling van het krijgswezen De minister van oorlog of van marine moet niet de opperste leiding der verdediging in oorlogstijd op zich nemen. Zij moeten geen feitelijk commando uitoefenen. De vrij wil iige oefeningen in den wapenhandel zijn slechts eene aansluiting aan het op dat gebied sinds jaren voorgevallene. Vertraging, bij mobilisatie, der opkomst van het kader behoeft daarvan niet gevreesd te worden Naar algemeene deelneming aan die oefeningen zal worden gestreefddaarbij rekening houdende met d ;n beschikbaren tijd van den ambachtsman. Gedurende de wintermaauden worden geene miliciens naar hunne haardsteden gezonden tenzij zij het verlangen. Klach ten over de opkomst der miliciens voor inspectie en herhalingsoefeningen zijn bij den minister niet ingekomen. Tot schadevergoeding aan miliciens bij die opkomst be staat naar zijne meening geene aanleiding. Aan de talrijke ter sprake gebrachte bijzondere pun ten worden nog de volgende opgaven ontleend. Uitbreiding van den postduivenstations wordt voorge nomen. In 1892 worden nog op den bestaanden voet adspiran- ten tot de militaire Academie toegelaten. De opheffing van de Pupillenschool zal geleidelijk plaats hebben. De minister erkent de wenschelijkheid der verplaatsing van de geschutgietrij met het oog op de defensie. De bouw van woningen voor gehuwde militairen in de Atjehstraat te 's-Gravenhage zal zich aanvankelijk tot 22 bepalenwaarvoor 55000 noodig zullen zijn. Naar verbetering in de opvoeding van den soldaat zal aanhoudend worden gestreefd. Een goed gecontroleerd matig gebruik van sterken drank in de can tines acht de minister beter dan geheel verbodwaardoor de militairen naar minder goede plaatsen zonden gelokt worden. De dranknering in de cantiues is overigons-beperkt en de verkoop is werkelijk van gunstigen invloed op het aantal straffen wegens dronkenschap. Arbeids-enquête. De regeering acht het niet wensehelijk, in den reeds ver gevorderden staat van de enquête, aan de commissie thans nog op te dragen den veldarbeid in haar onder zoek op te nemen. De andere onderwerpen zouden ei- door worden opgehouden en de commissie zou ook eeue aanvulling of wijziging moeten ondergaan. Nader wordt voorgesteld den duur der enquête tot 1 October 1892 te verlengen waarvan eene uitgaaf van f 10500 het gevolg wordt. Later kunnen, zoo noodig, nog verslagen opgemaakt en voorstellen gedaan worden. Overleg zal plaats hebben omtrent de openbaarmaking van conclusiën over afgewerkte onderdeelen en over het samenstellen van registers op de verschenen verslagen. Onder de op den 24 te Gouda ingeleverde stem briefjes was eene gesloten enveloppe, inhoudende een bankbiljet van 25, dat van onwaarde werd verklaard. Een predikant, die, gaande naar de stembus, van iemand voor een liofdadig doel dat bedrag ontvangen had, stak bij vergissing die enveloppe in plaats van zijn stembiljet in de bus. Bij kon. besluit van den 25 is goedgekeurd de be^ noeming van den heer jhr. M. W. do Jongeburge meester van Schermerhorntot secretaris dier ge meente. De katholieke leden der Eerste en Tweede Kamer hebben den 26 te 's-Gravenhage eene bijeenkomst gehou den om te trachten de onderlinge eendrachtwelke in den laatsten tijd ernstig verstoord was, te herstellen. Het gehouden overleg schijnt nog niet tot eene gewenschte uitkomst te hebben gelegd een eindbesluit zou eerst in eene volgende bijeenkomst genomen worden. Den 26 is door het provinciaal bestuur van Noord holland bij enkele inschrijving aanbesteed 1°, het drie jarig onderhoud van a. de werken dor Rijks zeehaven »het Nieuwediep", geraamd op 24000 per jaar. Laag ste inschrijver de heer G. D. van Doorn te Amsterdam, voor f 23,700 per jaar; b. de dninen op Terschel ling geraamd op 9300 per jaar. Laagste inschrijver de heer A. C. Zwart te Terschelling voor f 7824 per jaar2°. het onderhoud der Rijkszeeweringen op Texel, gedurende de jaren 1892, 1893 en 1894 geraamd op 1850 per jaar. Laagste inschrijver de heer J. W. Hillenius te Texel voor f 1729 per jaar. Een voorstel van het dagelijksch bestuur van Utrecht, om aan den afgetreden burgemeester den heer mr. W. R. Boer een pensioen te verleenen ter erkenning van de veelvuldige en gewichtige diensten, op onderscheidene wijze der gemeente bewezen is den 26 terug genomen naar aanleiding van een van den heer Boer ontvangen berichtdat hij een hem te verleenen pensioen niet wenschte aan te nemen. De kiesveroeniging Burgerplicht te Amsterdam heeft den heer mr. F. J. M. A. Reekers ook candidaat gesteld voor lid van den raad en den heer mr. J. E. tlonny voor lid der Prov. Staten. Den 23 is de 30jarige dochter en broodwinster van een weduwe te Heerenveen van den zoldertrap gevallen. Zij stierf onmiddellijk. Den 25 is te 's-Graveuhage aanbesteed a. het uit voeren der werken tot normaliseering van den bovenmond van het Scheur langs den rechteroever beneden Vlaar- dingen geraamd op 75,200; b. het baggeren van een nieuw groot scheepvaartwater langs den linkeroever van het Scheur tusschen de oost punt van Rozenburg en Maassluis eerste gedeelte ge raamd op 228,200; c. het maken van gebouwen en verdere inrichtingen, met eenige bijkomende werken, op het station Hoek van Holland, geraamd op f 277,400. Laagste inschrijver voor perceel a. de heeren A. Vol- ker Lz. te Sliodrecht en P. A. Bos te Gorinchem voor ƒ70,000; perceel b. de heer L. Kalis Kz. te Sliedrecht voor 167,700; perceel c. do heer K. Bleeker te Amsterdam voor j 269,000. 27 November. J. G., Alkmaar, overtreding der wet op het rijden met honden zonder muilband en het laten loopen daar van, 2 boeten, elk van fl of 1 dag hecht, voor elke boete. J. Z., HeerhugowaardP. S. Dz., AlkmaarC. M., HoornJ. B. R Ursem J. T., Hensbroek, overtreding der wet op het rijden met honden zonder muilband, en niet voorzien zijn van een kaart van den commissaris van politie, dat de honden als trekhonden bekend staan, ieder 2 boeten, elk van f 0,50 of 1 dag hecht, voor elke boete. A. v. T., OudorpR. Z., SchoorlJ. S., en C. S.. Oterleek, rijden met honden zonder muilband, onder Alkmaar, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. H. A. J. ten H., Alkmaar, dronkenschap, f 3 boete of 2 dagen hecht. M v. V., Alkmaar; J. A. L., zonder vaste woonplaats J. S., Castrikum en J. G. Zuidscharwoude, dronkenschap, ieder f 0,50 boete of 1 dag hecht, voor elke boete. P. v. T., Uitgeest, rijden met een aangespannen hond zonder muilkorf, aldaar, f 1 boeto of 1 dag hecht. J. O., Alkmaar, zonder vergunning innemen van een vaste standplaats op straat aldaarf 0,50 boete of 1 dag hecht. J. P., Alkmaar, op straat aldaar een onaangespan- nen rijtuig langer laten stilstaan dan voor het op- en afladen noodig is, f 1 boete of 1 dag hecht. J. T., Alkmaar, zittende op een wagen, bespannen met honden, rijden in de gemeente Heiloo, f 1 boete of 1 dag hecht. L. K. L., Egmond aan Zee, op den openbaren weg bij zich dragen van een wapen, f 3 boete of 1 dag hecht. C. Z. Rz., A. K. Az., Egmond aan Zee, poging om wild te bemachtigen met strikken, ieder f 3 boete of 1 dag hecht. A. P., Alkmaar, overtreding der ijkwet, f 0,50 boete of 1 dag hecht. Namens het BESTUUR der MOEDERLIJKE SOCIËTEIT wordt aan allen, die tot instandhouding van het fopds, bij inschrjjving of collecte, voor de jaren 1891 en 1892 hebben bijgedragen, welmeenend dank gezegd. De Inschrijving bedraagt 368,75. De collecte bedraagt f 75,75. J. C. VONK— van Someren Fabritius, Secretaresse.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 9