UIT SIBERIË. No. 147. Drie en Negentigste Jaargang. 1891. W 0 E N S 1) A G 9 DECEMBER. SCHAPEN. Buitenland. FEUILLETON. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar O,SOfranco door het geheele rijk J 1, De 3 nummers f O.OG. Prijs der gewone Advertentlën: Per regel j O,ld. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Telefoonnummer: 3. De COMMISSARIS van POLITIE te ALKMAAR be richt, dat door de rechthebbenden zijn terug te bekomen, drie schapen, gemerkt met eeD roode streep over den neus, welke schapen zijn opgevangen, als loopende onbe heerd nabij het station alhier; alsmede 7 zakken rogge, onbeheerd op de graanmarkt alhier achtergebleven. Alkmaar De commissaris van politie voornoemd, 8 Dec. 1891. F. G. C. J. FÜNDTER. DENEMARKEN. Den 26 Mei 1893 viert Koning Christiaan van Denemarken zijn gouden bruiloft De Keizer van Dnitschland heeft de uitnoodiging om dat feest bij te wonen aangenomen. DUITSCHliAND. Den 7 zijn de handelsverdragen met Oostenrijk, Italië en België bij den Rijksdag inge komen. Den 6 des avonds te 11 uren zijn de gebouwen van de Maatschappij die Bremer Oelfabriken" in brand ge raakt en geheel afgebrand. De arbeiders konden slechts met moeite gered worden. De in de nabijheid staande gebouwen konden door het krachtig optreden der brand weer behouden blijven. ENGEIaANH. Minister Goschen heeft aan den gouverneur der Engelsche Bank geschreven, dat indien, tegen zijne verwachtingde nieuwe uitgifte van 1 12) het cijfer van 600.000.000 mocht bereiken, hij dan zal voorstellen om de notes, die boven dat bedrag worden uitgegeven, weder geheel door goud te doen dekken hopende hiermede tegemoet te komen aan bet bezwaar, dat eene onbegrensde hoeveelheid goud aan het verkeer zou worden onttrokken. Te Blackburn zou een werkman die geen gasfitter was een groote meter uit den kelder van het groote Kroon-hêtel verwijderen. Hij sneed daartoe een drie duims pijp door, waaruit onmiddellijk bet gas met volle kracht stroomde. Voelende, dat hij spoedig bedwelmd zou raken, liep bij de straat op, roepende, dat er eene gas ontploffing zou ontstaan. Een dor eigenaren van de win kelzaak naast bet höteleene sterke gaslucht ontdek kende ging ook de straat op om de oorzaak te ont dekken. Nauwelijks buiten gekomen volgde eene geweldige ontploffing, die zoowel zijn huis als het hötel vernielde en de in de nabijheid gelegen huizen zoo hevig ichokte, dat zij als gevaarlijk dadelijk geschoord moesten worden. Geen ruit bleef in de in den omtrek gelegen perceelen heel. De brandweer, die spoedig bij de hand was, begon met te trachten de onder het puin bedolven menschen te redden. Dat ging niet gemakkelijk door de rook en de telkens uitslaande vlammen. Vijf lijken werden gevonden terwijl acht personen waaronder de compagnon van den winkelier en zijne vrouw, gevaarlijk gekwetst waren. Aanvankelijk werden nog vier pereonen (61) BOOR 1. M. HOfeTOJEWMKl'. Zoo ontsponnen er zich verschillende gesprekken zon den zij reeds ver van de stad verwijderd zijn in welke richting zijn zij ontvluchtaan welke zijde zouden zij de meeste kans hebben welk is het dichtstbjgelegen kanton? Naar de dwangarbeiders, die de omstreken ken den, luisterde men met bijzonder veel belangstelling. Toen de bewoners van de naburige dorpen besproken werden, bleek het, dat deze niet zeer edelmoedig waren. Zij, die in de nabijheid der stad woonden, wisten wat kun te doen stond, doch voor niets ter wereld zouden zij de vluchtelingen geholpen hebben integendeel zij ach tervolgden hen om hen te kunnen overleveren. Als jelui eens wist, hoe slecht die boeren zijn. O, rij zijn verfoeielijk!" Ja, zij zijn nooit te vertrouwen." De Siberiër heeft een laag karakter. Hij begaat ten moord aRof het niets is." Nn en de onzen dan!...." Zeker, het zon nog te bezien staan wie de sterkste is. De onzen vreezen niets." In elk geval zullen wij het wel hooren, wanneer wij niet sterven." Denkt gij dan, dat zij achterhaald zullen worden Ik ben overtuigd, dat men ze nooit zal vatten antwoordde een der meest opgewondenen, met zijn vuist lp de tafel slaande. Hm, dat zal van veel afhangen." Welnu, kameraden," zeide Skuratow, «wanneer ik ontvluchtte zouden zij mij nooit levend vatten Gij?;1 Verscheidene kameraden schaterden van lachen, terwijl anderen deden alsof zij hem niet hoorden. Doch Sku- tatow was nu eenmaal aan het woord. vermist. De hotelhouder was onder de dooden. Genoemde werkman gaf zich zelf bij de politie aan. Voor het Hof van echtscheidingen in Londen is dezer dagen een eisch tot scheiding van tafel en bed behan deld van de 22jarige gravin Russell tegen haren echt genoot, kleinzoon van den bekenden staatsman Rnssell, wien zij 26000 pond sterling ten huwelijk had aange bracht. Den 6 Februari 1890 waren zij gehuwd en deu 12 Juni hadden zij elkaar voor goed verlatenna in dien tusschentijd reeds eenigen tijd van elkander af te zijn geweest. Uit do toelichting vau don eisch bleek dat de gravin zich beklaagde over onachtzaamheid jegens haar en ruwe behandeling, terwijl zij eene zwakke ge zondheid had. Haar man beleedigde haar in tegenwoor digheid der bedienden, sprak aan tafel niet tegen haar, maar ging zitten lezen. Hij had de gewoonte katten bij de pooten te binden en dan tegen den zolder te werpen, en toen zij zich daartegen verzette, had hij geantwoord haar op dezelfde wijze te zullen behandelen. Hij dwong haar zijn secretaris te zijn en tot laat in den nacht op te zitten om hem te helpen zijne boeken bij te honden. Eens haalde hij haar in deu nacht zelfs van haar bed om dat te doen. Hij dreigde met een revolver haar of zichzelven te zullen doodschieten. Bij eene andere gelegenheid, toen zij naar eene receptie aan het Hof zonden gaan, was hij zeer boos. dat zij niet in zijne kleedkamer was om hem te kleeden en na terugkomst om hem te ontkleeden, ofschoon zijn lijfknecht aanwezig was. Hij schold haar uit, omdat zij hem geen zoon gaf; noemde haar een onnut voorwerp; liet hare moeder roepen en zeide tot haar «hier is uw dochter en gij kunt naar de hel varen." Bij de behandeling bleek, dat graaf Rnssell eenige maanden geleden Boedhist is geworden, dat hij indertijd van de Universiteit te Oxford tijdelijk verwijderd werd en dat hj vóór zijn huwelijk de dochter vau een zijner onderhoorigen verleidde en het bekend worden van die zaak afkocht. Zijne advokaten beweerdendat hij gedurende zijn huwelijk steeds goed had geleefd, wel geen model-echt genoot wasmaar dat zijne vrouw schrikkelijk had overdrevenalleen met het doel om weer de volle be schikking over haar eigen vermogen te krijgen. Zij was erg nukkig en een bedorven kind geweestdat steeds in alles haren zin moest hebben. Hij had wel paal en perk moeten stellen aan hare verkwisting en hare bui tensporigheden, waardoor zij zoowel haren naam als dien van haren man in opspraak bracht. De jury heeft aan de eischeres den eisch tot gerech telijke scheiding ontzegd. Was aanvankelijk bij de behandeling dezer zaak het pu bliek zeer vijandig tegen graaf Russell gestemd, later veran derde deze houding geheel en werd hij zelfs na denitspraak der jury toegejuicht. Zj kan thans haren man verlaten maar geen aanspraak maken op eene geldelijke uitkeering. De hertog van Clarence is verloofd met zijne nicht prinses Victoria Maria van Teek. Zj zouden mj nooit levend krjgen herhaalde hj vol geestdrift. «Kameraden, dat zeg ik zoo vaak en ik verwonder mij dan over mjzelf. Ik zou eerder door een sleutelgat ontkomen, dan mj' te laten vatten." Als ge maar honger hadt, zoudt. ge wei brood aan de boeren vragen." Algemeen gelach. Brood? Gj liegt Waarom pocht ge Gj beiden, gj en nw oom Waszka hebt een moord begaan, dat wil zeggen gj hebt een boer of een boerin gedood, wien gj ervan verdacht nw vee be- tooverd te hebben, en daarvoor zjt gj ook hier gekomen."1) Het gelach werd nog luider. De ernstige dwangarbei ders zagen verontwaardigd op. Leugenaar riep Skuratow, «dat heeft Mikitka verteld; niet ik, maar oom Waszka is daar in betrokken geweestgj hebt mj met hem verward. Ik ben uit Moskon eu van kind af een zwerver. Toen de voorzan ger m j de gebeden leerde lezen trok h j mij aan het oor, zeggende «Herhaal: «God, heb medeljden met m j door Uw goedheid," enz. en dan zeide ik «Men heeft mj door Uw goedheid naar de politie gebracht," enz. Zoo heb ik mj van mjn prille jeugd af aan gedragen." Allen barstten in een schaterlach uit en dat alleen wenschte Skuratow; hj wilde geestig schjnen. Spoedig echter, keerde ieder tot het ernstige gesprek terug, vooral de gr jsaard en de kenners op het gebied van ontvluchting Gedurende een week werd de tucht bjzonder streng in onze gevangenis gehandhaafd en werd de vervolging met de grootste volharding doorgezet. Ik weet niet hoe zij die inlichtingen verkregen doch de gevangenen wa ren altjd op de hoogte van de maatregelen welke de chefs toepasten om de vluchtelingen terug te vinden. In de eerste dagen waren de berichten voor deze zeer gunstig: zj waren verdwenen zonder eenig spoor achter te laten. Onze dwangarbeiders dreven voortdurend den spot met hnn chefs en waren in het minst niet beangst over het lot van hun kameraden. «Zj zullen hen niet vinden, dat znlt ge zien zeiden zj vol zelfvoldoening. Wj hadden inderdaad zulk een moordenaar in onze gevangenis. FRANKRIJK. De voor eenigen tjd vermiste schoorsteenveger Allioli bljkt te Chicago te zjn. Hj schrjftdat hj op reis gegaan was om zich te ver zetten, zonder zelf te weten waarheen; dat hj, te Havre gekomeu, de stoombooten ziende, plaats genomen had naar Nieuw-York. Daar van de tentoonstelling te Chicago hoorende, was hij daarheen vertrokken en aan het werk gegaantoen zjn geld verteerd was. Hj heeft zijne vrouw verzocht bij hem te komen. Den 3, des namiddags te vier uren, is de 75jarige ba rones Dellard, weduwe van een kolonel, in hare woning op den Boulevard du Temple te Parijs in het midden der stad vermoord geworden terwjl hare dienstbode even eene boodschap was gaan doen, door een goed ge kleed jongmensch, met een hoogen hoed op en een por tefeuille onder den arm, die haar te spreken had gevraagd. Toen de dienstbode bj hare terugkomst alles donker gevonden en geen antwoord gekregen had op hare vraag, waar mevrouw was, had zj een lamp opgestoken, waarna een man met een bebloed mes onmiddelljk op haar toegeschoten was en haar bj herhaling in de keel ge stoken had. Terwjl zj naar een venster ging, om hulp te roepenwas de moordenaar naar beneden gegaan tegen den concierge zeggendesluit de deur er zjn dieven in huis Bj het kort daarna ingestelde onderzoek werd de baronnes op den grond gevonden, met het hoofd bjna van den romp gescheiden. De Figaro is wegen3 de door haar geopende inschrj- viug na ailoop van de veroordeeling van den aartsbisschop van Aix tot eene boete van 250 veroordeeld. De werkstaking in het mijndistrict Pas de Calais, die twee weken duurde, heeft de levering van steenkool met 200.000 ton verminderd en aan de werklieden een ver lies aan loon berokkend van ongeveer f 1.500.000. President Carnot is den 5 te La Roche in het depar tement Cöte d'Or, dat hem vroeger naar de Kamer af vaardigde, met groot gejuich begroet. Hj heeft daar een nieuwen spoorweg geopend. Senaat. Een voorstel, om de surtaxe van 3 fres. tot de bnitenlandsche koloniale suiker nit te strekken, is op aandrang der regeering met 192 tegen 55 stemmen verworpen. Kamer. Den 3 is aan de leden der uiterste linkerz jde Gustave Hubbard en Ricard verlof verleend, om de re geering te interpelleeren over de nltramontaansche mani- festatiën der bisschoppen van Frankrijk, met name over een herderljken brief desaartsbisschops van Bordeaux, door dezen gericht aan zjne onderhebbende geesteljkheid over het voor eenigen tjd te Rome met de fransche pelgrims voorgevallene en de gevolgen daarvan. Met goedvinden der regeering is zij tegen den 11 aan de orde gesteld. De verkiezing van Lafargne is den 7 voor geldig ver klaard. CHINA. De nederlaag der opstandelingen bj Cbao yang is bevestigd. De keizerlijke troepen waren 4500 man sterk tegen 3000 oproerlingen, wier kavalerie echter Men wist bj ons, dat al de boeren in den omtrek op de been waren en alle verdachte plaatsenzooals de bosschen en de ravjnen bewaakten. Dwaasheid meenden de onzen lachend «zj heb ben zich b j iemand die op hun hand isverborgen dat is zeker." Ongetwjfeld Zj zullen niets wagen zonder alles bj voorbaat in orde gebracht te hebben." De veronderstellingen strekten zich hoe langer hoe verder uit; de een zeide, dat zj misschien in een kelder, in de voorstad verborgen waren een ander meendedat zj zich op de een of andere plaats ophielden, totdat hnn haren weer waren aangegroeid en waarschjnljk eerst, na verloop van zes maanden, kalm heen zouden gaan In een woord, de verbeelding der dwangarbeiders was op dat oogenblik zeer levendig Plotseling verspreidde zich, een week na de ontvluchting, het gerucht, dat hun spoor gevonden was. Voor dit bericht werd natnurljk minachtend de schouders opgehaald, doch tegen den avond werd het meer en meer bevestigd. De gevangenen wa ren aan een zekere onrast ten prooi. Den volgenden morgen werd er reeds in de stad verteld, dat men de vluchtelingen had gearresteerd en dat zj weer terug zonden worden gebracht. Na den maaltjd wisten zj nog nadere bjzonderheden, zj waren nameljk op twintig werst afstand van de stad, ia een gehucht, gevonden. Eindeljk kreeg men eerst het ware bericht. De sergeant-majoor, die bij den ma joor was geweest, verzekerde ons, dat zj dienzelfden avond naar de hoofdwacht zonden worden vervoerd. Zj waren dus toch gevangen genomendaar viel nu niet meer aan te twijfelen. Het is moeieljk den indruk weer te gevenwelken dit bericht op de dwangarbeiders maakte; aanvankelijk waren zj wanhopig en daarna wer den zj droevig. Korten tjd later nam ik een zekere spotlust bj hen waar. Niet alleen hnn chefs, maar de vluchtelingen zeiven, overlaadden zj met beschimpingen. Eerst waren het er slechts weinigen doch weldra stem den allen eenige ernstige en onaf hankelijke dwangar beiders daargelaten in het koor in. Deze laatsten za gen vol verachting op de overspannen menigte neder en bewaarden het stilzwjgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 1