H omologatie- Accoord. MIïïïTerïoöïïii Burgerlijke Stand. Stadsberichten. Gemeentelijke Huishouding'. Kantongerecht te Alkmaar. Beurs- en Marktberichten. Telegrafische Berichten. Adv er t en tién. BURGERLIJKE STAND. Onder de gemeente Noordscharwonde, er verscheidene gevallen van typhus en enkele van long ontsteking voor. De vereeniging tot werkverschaffing te Rfjp heeft den 7 haar lokaal opengesteld voor den behoeftigen stand nit die gemeente, ten einde dezen gedurende de winter maanden in de gelegenheid te stellen iets te verdienen en tevens beveiligd te zijn tegen de koude. De jaarwedde van den heer M. de Jong, hoofd der school aan de Langereis, gemeente Hoogwoud, is door den gemeenteraad aldaar met 50 verhoogd en alzoo gebracht op ƒ900. WARMHNHITIZEHV. Ondertrouwd: Geene. Getrouwd: Geene. Geboren: 4 Nov. Adriana D. van J. Zoon en N. Tin. 10 Dieuwertje D. van Jasper de Yet en T. Zweed. 20 Frougje en Jan Willem D. en Z. van JDa- miaans en F. IJpma. 27 Arie Z. van P. Jongejan en N. Borst. Overleden: 11 Nov. Sijfardus Willem Z. van J. de Leeuw en H. Verkroost4 w. 15 Jakob, Z. van K. Mekken en M. Schrijver, 35 j. 20 Maartje Paarlberg, wed. v. W. Sevenhuijsen 91 j. 24 Gerrit Langedijk, echtgen. van L. Kunis 60 j. Bij de onlangs gehouden aanbesteding ten behoeve van de Vereeniging tot ouderlingen aankoop van lijn zaadkoeken voor Alkmaar en omstreken, was de laagste inschrijver de firma Kaars Sypesteyn, voor J 13.45 per 104 stuks. Den 8 is door burgemeester en wethouders dezer gemeente in het openbaar aanbesteed, ten dienste van het terrein Middenhouta. het verrichten van de graaf- en grondwerken geraamd op f 943.50. Gegund aan J. Pander alhier voor 843 b. het leveren van boomen, geraamd op 1136. Gegund aan Jacs. Jurrissen en Zoon, Naarden, voor 1060. Bij de den 7 alhier gehouden aanbesteding voor het bouwen van een badhuis ten behoeve van de afdeeling Alkmaar der Noordhollandsche Vereeniging „Het Witte Kruis" geraamd op 6350, waren acht biljetten inge leverd G. Buigewaard, Egmond aan Zee, 7840 C. Verweel, a. d. Omval, 7777; C. A. vaD Neck 7746; C. Grootegoed f 6825 N. van der Voort 6800 W. Vasbinder j 6776 J. Balder 6257 T. van der Waal 5999, allen alhier. Aan den laagsten inschrijver werd het werk gegund. Een reiziger uit den trein, die den 7 's morgens te 8.25 het station alhier verliet, deelt ons mede dat men toen aan een groot gevaar is ontsnapt. Reeds had de trein er een flinken gang in, toen bemerkt werd, dat hij op een verkeerd spoor stond en in de machineloods zou zijn terechtgekomen. Het signaal om te stoppen werd door den machinist niet opgemerktwaarna een der klerken aan het station de tegenwoordigheid van geest had, den trein na te loopen en aan den Westinghouse-rem te trekken, waardoor hij hem tot staan bracht. Door de politie alhier is tegen den 15jarigen jongen G. J. T. M. proces-verbaal opgemaakt, wegens het ont vreemden van twee koekettingen liggende op een wagen, die op den Dijk stond. Dit veelbelovende jong- mensch heeft reeds meermalen met de politie kennis ge maakt, en heeft nog een paar vonnissen wegens diefstal te wachten. Toen twee landlieden, wonende aan de Wognumsche buurtden 5 uit eene danszaal alhier huiswaarts keerden, werden zij nabij de Groote Kerk onverhoeds door twee personen aangevallen, die een hunner op den grond wierp en hem ernstig mishandelde, legen de daders, die bekend zijn, is proces-verbaal opgemaakt. J. B., wonende' te Koedijk, die den avond van den 6 bij zijne ouders alhier had doorgebracht, wilde om streeks 1 uur huiswaarts keeren, toen hij op de brug over de Oudegracht door twee hem onbekende personen werd staande gehouden, waarvan er één hem, in tegen woordigheid van twee nachtwachts, zonder eenige reden hevig in het aangezicht sloeg. De dader, P. H., koop man te dezer stedezal zich mede voor de rechtbank hebben te verantwoorden. Het vorige jaar zag de damesvereeDiging „Kerst- miskrans" haar streven, om aan een aantal behoeftigen gezinnen prettige, zonnige Kerstdagen te bezorgen met goeden uitslag bekroond. Een ruim bedrag, onder hare stad- genooten door de leden der vereeniging zeiven ingezameld, stelde haar in staatmet vrijgevige hand uitdeeling te houden wat in die streng koude dagen van den vorigen winter zeker dubbel gewenscht- was. Doch al is de koude nu niet zóó hevig, de meerdere behoeften immers, die hel levensonderhoud vordert in dit gedeelte des jaars, maakt voor vele gezinnen hulp onontbeerlijk. Wij ondersteunen dan ook gaarne de pogingen, door de zelfde jonge dames bij advertentie in dit nummer aan gekondigd, om weder den voor hun menschlievend werk noodigen geldelijken steun van de ingezetenen te ver krijgen. Het is haar voornemen, hun ook ditmaal eene inteekenlijst aan te bieden en hun daardoor de ongetwij feld welkome gelegenheid te verschaften, op practische wijze wel te doen. Zooveel in haar vermogen is, namelijk, streeft de vereeniging »Kerstmiskrans er naar, alleen die gezinnen te bedenken, waarvan het haar na ernstig onderzoek gebleken is, dat zij het inderdaad behoeven en waardig zijn. Schermpaal Rootorensbrug. Een ingezetene vreest groote schade aan de kostbare Rootorensbrugeen onmisbare toegangsweg tot markt- vaarwater, door het gemis van een voor het doel bere kende schermpaal. Hij meent, dat de gemeente eene groote verantwoordelijkheid op zich laadt met het oog op het belang dat er bestaatom dien doorgang niet tijdelijk door te veroorzaken schade te sluiten. GEBOREN. 5 Dec. Jacob, Z. van Reinerns Overbeek en Sijntje van Vliet. 7 Klaas, Z. van Klaas Bol, en Elizabeth Koel. 4 December. G. J. M., Alkmaar, loopen tusschen de op de markt geplaatste kaasstapels, ontslagen van rechtsvervolging. C. B. Sz., Egmond aan Zee, stroopérij, 3 dagen gev. J. S. Wz., Egmond aan Zee, als boven, f 1 boete of 1 dag hecht. A. B., G. B., C. de W., C. K., D. B., J. P., Broek op Langedijk, maken van nachtelijk burengerucht, ieder f 3 boete of 1 dag hecht. A. W., P. K., K. D., Broek op Langedijk, als boven, ieder f 3 boete of 1 dag hecht. W. H., Alkmaar, overtreding der wet op het rijden met wagens, bespannen met honden, 2 malen gepleegd, 2 boeten, elk van f 0,50 of 1 dag hecht, voor elke boete. J. S., J. M., Alkmaar, als geleider van een met hon den bespannen voertuig bij het passeeren van een rijtuig zich niet voor de houden plaatsen terwijl die honden ongemuilkorfd waren ieder 2 boeten elk van 1of 1 dag hecht, voor elke boete. L. K. Lz., Egmond aan Zeo delven naar konijnen 3 boete of 2 dagen hecht. W. J., Heemskerk; R. H., Wijk aan Zeo; H. V., Bever wijk zonder vergunning te zamen jagen op eens anders grondieder 3 boete of 1 dag hecht. J. de J., Bergen, als boven,/ 3 boete of 1 dag hecht. A. S. Az., E. de G. Dz., Egmond aan Zee, poging om wild te bemachtigen met strikken ieder 0,50 boete of 1 dag hecht. A. D. Lz., Egmond aan Zee, zich in het veld bevinden met een wildstrik buiten openbare wegen of voetpaden j 1 boete of 1 dag hecht. W. S., Zuidscharwoude dronkenschap en maken van nachtelijk bnrengerucht2 boeten elk van ƒ1, of 1 dag hecht, voor elke boete. B. Z., Alkmaar J. H., zonder vaste woonplaats J. H., SchoorlJ. B., Uitgeestallen dronkenschap ieder J 0,50 boete of 1 dag hecht. L. S., Westgraftdijk; A. L., Kastrikum; J. v. S., Alkmaar; S. A., Heiloo E. v. A., Oostgraftdijk P. J. H., Egmond aan den Hoef, allen overtreding der ijkwet, de 3 eersten 2 boeten elk van 0,50 of 1 dag hecht, voor elke boete en de 3 laatsten ieder f 1 boete of 1 dag hecht' voor elke boete. AMSTERDAM. pCt. 7 Dec Nederland Cert. N. W. Schuld2} ditodito ditodito dito, Oblig [talie, Inschrijving 1862/81 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Ïebr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli. dito, dito April Oct. 3 3* Si 5 5 5 5 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/843 44} 69} 14+} 58| 94} 100 87} 76 52} 56} 119} 119} 96} 74} dito, 1888,,.. Rusland, Oosterscke Leening, 2e serie dito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. dito, 18891e en 2e ser. 1J an. lAp.l Juli/lOct. dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov dito, 1889 dito, in goud 1883. Juni. Dec...6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, geprlv. Conv.leening4 ditoDouane Obl5 dito, Geconverteerde Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert. 18906 dito, Subsidiebonds6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatseh. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen.... dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand Amerika, N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatseh.-Aand5 dito, Hvpoth. Obligatiën4} dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito. Pastowo Spw. Mij., dito5 dito. Iwang. Dombr. Oblig4} dito. Orel.-Vitebsk. Obl5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000..5 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000.. 5 dito, dito Oblig4 Zweedsch—Noorweegsche Spoorwegen5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. Ilyp. dito, dito, le Hyp4 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten....... 5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Transvaal le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. ALKMAAR 7 Dec. Aangevoerd 3 koeien en ossen f 200 a 225 63 vette kalveren 40 a 98per pond f 0,80 a 0,90, 17 nucht. kalveren f 8 a 14 774 vette schapen f 18 a 28, 245 vette varkens f 0,36 a 0,48 per pond 19 magere f 8 a 12. AMSTERDAM 7 Dec. AardappelenFriesche Dok- knmmer jammen f 3,— a 4,— dito Franeker f 3,— a 78 92} lOliw 102 84} 78rs 764} 77} 77} 34} 45-jV 58} 881% Yh 91} 65+} 98+} 94+g- 63f 78 81 17} 95 84 53+k 45 69} 14} 58} 102} 94} 100 32} 87} 75 B1t£ 56i% 119 U8f 96} 74 60} 63iw 93 lOOrs 101} 73} 64} 84} 15} 26tï 16tÜ 100 79fh 16}} 78} 29-ra 27rs 114} 110} 115} 117} 152 130 140 128} 14} Dec. 78} 92} 101} 101} 78} 77+} 34} 45} 59ï%- 88} 89} 64} 98} 94} 64 77} 17} 63} 100} 101} 64A 85} 15} 27} 164 4,dito Zaaiers f 3,a 3,30Geld. blauwe f 3,30 a 3,40 Zeeuwsche spuische jammen f 4,60 a 5,25, dito Poters f -,a -,dito Flakkeesche f 3,50 a 4, dito blauwe f -,a Pruisische Hamburgers f 4,80 a 5,20, Duitsche roode f 3,50 a 3,75, Hillegommerzand f 6,7,alles per mud. AMSTERDAM 7 Dec, 356 runderen vette le soort f 0,72 4 0,78 2e soort f 0,67 3e soort f 0,58 per P., 120 melk- en kalfkoeien f 145 a 260 50 nucht. kal veren f 7 a 10, 290 vette varkens f 0,40 a 0,43 per P. 7 Dec. Petroleum vast. Amerika loco Dec. en Jan. 8Febr./Apr. 7,40 Mei/Juli 7,30 Sept./Dec. 7,50 E Russ. onveranderd. Raapkoeken f 65 a 95. Lijnkoeken f 9,50 a 14, DELFT 3 Dec. Boter le soort f 72 2e soort f 66 3e soort f 60aangevoerd 236 achtste en 79 zestiende vaten. Samen 5510 P. EDAM 5 Dec. Aangevoerd 17 stapels kaas wegende 3314 P. Hoogste prijs 32.50. HAARLEM 7 Dec. Roode tarwe f Witte tarwe f 9,40 a 8,Rogge f 8,25, Haver f 4,— a 3,65, Gerst j Duivenboonen f 7,40 a -,Paarden dito f 6,90 a 6,80, Bruine dito f a Erwten: groene 10,50 a 10,Capucijnders f LEIDEN 5 Dec. Boter per vat le soort62 a 68, per P. f 1,55 a 1,70, 2e soort 56 a 60, per P. fl,40 a 1,50. Aangevoerd 4210 P. SCHIEDAM 7 Dec. Moutwijn f 9,75, Jenever f 13,75 idem Amsterdamsche proef f 15,25. LONDEN 7 Dec. 2400 runderen 2.8-4.9, 13000 scha pen en lammeren 3 4-5.9 150 kalveren 2.6-5.2 125 varkens 2.6-3.4. PER TEIiEORAAF. PURMEREND 8 Dec. Aangevoerd 220 runderen 7 stieren handel stug prijshoudend, 60 vette kalveren f 0,70 a 0,90 per K. G. handel matig126 nucht. dito f 8 a 22 per stukhandel stug 32 paarden 1967 schapen en lammerenhandel stuglager in prijs 334 vette varkens f 0,30 a 0,47 per P. handel matig, 53 magere dito f7 a 12, 216 biggen f 2 a 5 beide handel stug, 723 Ganzen f '2,25 a 3,25 126 Zwanen f 8,a 9, Kleine kaas f 34,50middelb. f 27,50commissie f aangevoerd 118 stapels. Boter f 1,35 a 1,45 per K.G.aangevoerd 1037 P. Kipeiereu f 5,50 a 6,per 100 stuks. 's GRAVENHAGE, 8 December. TWEEDE KAMER. Hoofdstuk Justitie. De heer Bahlmann bestreed de uitvoering van de arbeidswet, terwijl de heer Kerdijk juist voor handha ving er van en strenger toezicht ijverde. De minister kon geen nieuw eerste boek van het bnrgerlijk wetboek toezeggen en erkende het nut van 'eene herziening van de militaire strafrechtsregelinghij zag geene noodzake lijkheid tot vermindering van het aantal standplaatsen voor notarissen, verdedigde de uitvoering der arbeidswet en zou overwegen, om het hooger beroep anders te regelen. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, van den 7 December 1891, is het accoord, door den ondergeteekende, namens KLAAS MASTENBROEK, winkelierwonende te Hoorn, in diens faillissement aangeboden gehomologeerdwaarmede diens faillissement is beëindigd. Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN, Advocaat-Procureur. Kantoor Gedempte Nienwesloot No. 46, Alkmaar. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuibschauwoude, is voornemens op Dinsdag 12 .Januari 1892, des voor- middags 10 uur, in de herberg »Het bonte paard", te Noordschabwoude, ten verzoeke van Mejuffrouw de wed. P. HOPMAN, publiek te verkoopen 1. Een perceel Weiland, boven den Winterweg, ton noorden van de Hijkemersloot, sectie A. n°. 164, groot 2,57,30. 2. Een perceel Bouwland, aan de Molensloot, sectie A. n°. 92, groot 2,02,80. 3. Een percoel Wei landaan en ten zuiden van de Schoutensloot, sectie A. n°. 90, groot 3,51,30. 4. Een perceel Bouwland, aan en ten noorden van de Schoutensloot, belend ten noorden de Hervormde Kerk, sectie B. n°. 140, groot 2,44,90. De perceelen zullen worden aangeboden in verschillende gedeelten, zoodanig als die zullen zijn afgebakend. 79+} 16+} 78} 110 131} 139 128} 15 De Vereeniging »Kerstmiskraus", opgericht 25 Decem ber 1889, zal Donderdag, 24 December, eene uitreiking houden van kleedingstukken en levensmiddelen. Zij doet een dringend beroep op den steun harer stadgenooten om de intoekenlijsten waarmede zij dezer dagen zal rondgaan, te voorzien met eene flinke bijdrage. Namens het Bestuur, Mej. C. WAIJBOER. C. LINO. Eerste aankondiging. Bij vonnis der Rechtbank te Alkmaar, don 26 Novem ber 1891 gewezen, is het huwelijk tusschen WILLEM VAN WANING Jr secretaris, wonende te Hoorn en W1LLEMIJNTJE DE JONGE zonder beroep, verblyt- houdende te Zierikzee, door echtscheiding oiHbonden ver klaard. Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN, Advocaat-Procureur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3