Stadsberichten. heid. Dat onderscheid wordt altijd uit het oog verloren. Nadat de minister van justitie de verschillende sprekers nader beantwoord had, waarbij hij o. a. den heer Tijdens opmerkte dat hij niet kon vooruit loopen op het door den ministerraad te nemen besluit in zake Geelwerd de algemeene beraadslaging gesloten. Bij de behandeling der onderdeelen beval de heer Levy in de belangstelling van den minister aan de hoogere traktementstoekenning aan de rechters in de grootere gemeenten de heer Lieftinck de beloofde herziening van de veel te lage traktementen (f 550 750) der Rijksveldwachters; de beer Lucassen de volledige afschaffing van het geheele stelsel van premiën voor bekeuriugen; de heer Diepen de uitbreiding van het aantal bewaarders in de gevangenis te Roermond. De heer van der Kaay kwam op tegen de verplaat sing van jongens, in de Rijks opvoedingsgestichten op genomen. Zij behoorden tot hun ontslag in hetzelfde gesticht te blijven. De heer Rutgers wees op het ernstig gebrok in den bouw van de nieuwe cellulaire gevangenis te Nieuwer-Amstel, waardoor de gevangenen met elkaar en met de buitenwereld door het ventilatiegat kunnen spreken. De minister zeide overweging van de verschillende punten toe. Bij afdeeling 10 werd aangenomen het wetsontwerp tot verlenging van den termijn der Arbeids-enquête. De minister had bezwaar om thans de enquête nog uit te strekken tot den veldarbeid doch wilde wel overwegen het instellen eener afzonderlijke enquête. Met algemeene stemmen werd het hoofdstuk Justitie aangenomen. Daarna ving de beraadslaging over hoofdstuk V Bin- nonlandsche zaken aan. De heer Z ij p behandelde de kwestie der wik- en weegloonen. Hij kwam ernstig op tegen de bestendiging dier loonen en vroeg geleide lijke afschaffing. In de avondzitting drong de heer H o u w i n g aan op spoedige hulp aan de noodlijdende gemeentende heer de Beaufort (Wijk bij Duur stede) besprak mede het gemeentelijk belastingwezen de heer Roëll drong aan op de naar zijn inzien dringend noodzakelijke regeling van verschillende on derwerpen de heer van de Velde besprak de verordeningen op de prostitutie de beer B o o 1 wees op het noodzakelijke eener betere grensregeling van de gemeente Leiden en de omliggende gemeenten; de heer Harte drong aan op eenige vergoeding aan Grave, nu die gemeente het garnizoen verliest, bijvoorbeeld door hare aansluiting aan het spoorwegnet; deheerFarncom be Sanders beveelt aan hetstelsel van evenredige vertegenwoordiging eerst bij verkiezingen voor den ge meenteraad in te voeren om te zien of het practisch goed uitvoerbaar is verder wil hij de uitoefening van het kiesrecht zoo gemakkelijk mogelijk maken en wenscht hij meerderen waarborg voor de identiteit der kiezers de heer Schreinemacher bestrijdt de afschaffing van de plaatselijke vei ordeningen op de prostitutie. Daarna was de minister aan het woord, doch de zit ting werd verdaagd tot den 10. Bij kon. besluit van den 1 is met ingang van 1 Januari 1892, aan den directeur, beslist met de leiding van de zaken van de spoorwegen, den heer N. Th. Mi- chaëlis, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijne betrek king als zoodanig verleendbehoudens aanspraak op pensioen en met dankbetuiging voor de door hem ge durende eene reeks van jaren aan den lande bewezen gewichtige diensten. Den 5 des nachts is te Bolsward in het bovenhuis van eene koemelkerij brand uitgebroken, welke dat per ceel geheel vernielde zes koeien 2 kalveren3 biggen en een hond kwamen in de vlammen om. Mej. M. B.uit Delftdie voor eenige weken te 's-Gravenhage bij den val van den stoomtram ernstig verwond werd is den 5 na een smartelijk lijden in de ziekeninrichting Bronovo aldaar overleden. De gemeenteraad van Beemgter heeft den 5 tot onderwijzer aan de openbare school, hoofd de heer van den Berg benoemd den onderwijzer aan de kostelooze school te Enkhuizen. Den 7 des avonds is te Amsterdam in het lo kaal Plancius weder eene openbare bijeenkomst gehouden ter verkrijging van de invrijheidstelling van J. H. Geel, die in Juni 1886 een schot loste op den commissaris van politie Stork en daarvoor tot acht jaren gevangenis werd veroordeeld. Eene motie werd aangenomen, nadat de heeren Fortuijn en Domela Nieuwenhuis het woord hadden gevoerdwaarin verklaard werddat de aan Geel toegestane vermindering van straf den naam van ver mindering niet verdiendeomdat celstraf als tweemaal zwaarder wordt aangerekend dan gewone straf. Verder wordt daarin een beroep op het nederlandsche volk gedaan, om op onmiddellijke invrijheidstelling aan te dringen. Een afschrift dier motie zou aan de Regentes worden gezonden. Op de 21 algemeene vergadering van de Noord- hollandsche Vereeeniging „Met Witte Kruis", den 8 te Amsterdam gehouden, werd tot bestuurslidin plaats van den heer P. B. J. Ferf, die met 1 Jan. a.s. aftreedtgekozen de heer P. J. van Eldik Thierne te Bloemendaal oud-hoofdbestuurder. Vervolgens werden de volgende subsidie-aanvragen der afdeelingen toegestaan uit de renten van het stamkapitaal. Alkmaar J 500 voor meubiloering van het badhuis. Beverwijk J 300 voor aankoop van materiaal en het verstrekken van versterkende middelen aan herstellende zieken. Bloemendaal 100 tegemoetkoming voor een gelijk bedrag, dat de afdeeling moet missen als gevolg van het verbreken eener overeenkomst met het gemeentebestuur aldaar. Graft 300 tot a. het verleenen van hulp en het verstrekken van versterkende middelen aan herstellende zieken b. gedeeltelijke dekking van een tekort op den bouw der ï'egenbakkenvoor a. was 300 en voor b. f 200 aangevraagd. Haarlem 4800 als bijdrage in den bouw van een badhuis. Hilversum f 4500 voor gelijk doel. Monnikendam 300 voor het maken van een ijskelder. Rijp 300 voor gelijk doel als Beverwijk. Winkel 350 tot dekking van het nadeelig saldo harer rekening, veroorzaakt door de exploitatie van het door haar ingevoerd tonnenstelsel. Zaandam 300 tot vermeerdering van het materiaal voor ziekenverpleging. Zaandijk 300 als tegemoetkoming in de exploitatie kosten der badinrichting, voor ontsmetting, onderzoek van levensmiddelen, materiaal voor ziekenverpleging en gezondheidskoloniën. Haarlemmermeer 300 voor een ijskelder. De begrooting voor 1892 werd in ontvang en uitgaaf vastgesteld op 26703,29 die voor het Herstellingsoord »Heideheuvel" op 9947.70, wordende de ontvangsten van dat gesticht geraamd op 3172.68 voor rente van het kapitaal, per resto groot 96000, 4000 voor verpleeg- gelden en 2775.02 bijdrage uit het kapitaal voor stichtingen. Den 8 is te Tjalleberd eene werkstaking uitge broken onder de ongeveer 300 arbeiders, werkzaam bij het hoofdkanaal, dat gegraven moet worden als gevolg van de droogmaking der veenplassen tusschen Heeren veen en Tjalleberd. Zij eischten hooger loondat de aannemer J. Keuning te Luinjeberd niet wilde geven. Zij wilden 8 centen per kub. el grond hebbende aannemer daarentegen bleef bij zijn loon van 30 centen per strekkende meter, waarmede zij niet meer dan 35 öf 45 centen per dag konden verdienen. Zij gingen na het weigeren der loonsverhooging rustig naar huis. Den 9 kwamen zij des vóórmiddags te Tjalleberd bijeen allen besloten vol te houden. Ondersteuning zou gevraagd worden van Patrimonium en van den sociaal-democrati- schen bond. Den 14 wordt weer appèl gehouden. Alles is rustig. Den 8 heeft te 's-Gravenhage het feestmaal plaats gehad ter viering van het 25jarig lidmaatschap der Tweede Kamer van den heer mr. L. Haffmans. Aan dat feest maal werd deel genomen door de meeste aldaar aanwe zige katholieke leden en het lid der Eerste Kamer, den heer Prinzen. De heeren Schaepman, Kolkman (ziek), Bevers, Reekers en van Berckel namen aan den maaltijd geen deel. Den 8 is in het district Tiel tot lid der Tweede Kamer gekozen de heer mr. J. Tijdeman Jr. (Kb.) met 1547 van de 2327 geldige stemmen. De he*r mr. M. baron Mackaij (a.r.) verkreeg 798 stemmen. Bij de ver kiezing in Juni dezes jaars bekwam de liberale candidaat, wijlen de heer Dijckmeester, 1354 van de 2317 stemmen. Den 8 werden te Amsterdam voor lid der Prov. Staten 3666 stemmen uitgebracht waarvan 32 van on waarde waren. Herstemming tusschen de heeren mr. J. E. Hennijlib., met 1776 st. en mr. J. A. N. Trava- glino met 983 st. Op den heer W. Hovy, anti-rev., waren 848 st. uitgebracht. Den 8 is te Amsterdam tot lid van den gemeen teraad gekozen de heer mr. F. J. M. A. Reekers, kath., met 3227 van 3322 geldige stemmen. 273 stemmen werden van onwaarde verklaard en op verschillende per sonen waren 85 st. uitgebracht. Bij de op den 8 te Hoogeveen gehouden herstem ming voor een lid der Prov. Staten van Drente is geko zen de heer mr. M. Oldenhuis Gratama Lz., lib., te Hoogeveen, met 1281 st., die in 1889 de nederlaag leed tegenover nu wijlen den heer A. W. Geerts, anti-rev.; de heer H. Timmer te Meppela.r., bekwam 1038 st. Wie van Oost- of Westgraftdijk naar Graft moet, mag blij zijn, wanneer hij, zonder halsbrekende toeren verricht te hebben, daar heelhuids aankomt, want de weg, die door de Cfraftermeer voert en aan eenige bijzon dere personen toebehoort, is met één woord een modder poel, een onbegaanbaar pad. Te beklagen zijn de menschen, die soms meer dan eeus per dag langs dien weg moeten. De heer J. de Jongeervol ontslagen o. i. predi kant, heeft voor het beroep naar Mensbroek bedankt. Tot lid van het dagelijksch bestuur van den polder Westerveer onder Spanbroek is herkozen de heer D. Koning, tot hoofd-ingeland de heer Jb. Jonker, ter wijl tot hoofd-ingeland is gekozen de heer J. Comman deur. In de den 7 November gehouden algemeene ver gadering der Jjiberale Unie werden tot leden van het bestuur gekozen de heerenmr. H. Goeman Bor- gesius, 's-Gravenhage; mr. P. Rink, Tiel; mr. M. Ty- deman Jr., Breda en mr. A. C. Visser, Gorinchem, welke heeren, met uitzondering van den heer Visser, de be noeming hebben aangenomen zoodat nog één vacature voor het oogenblik onvervuld blijft. Ingevolge het huishoudelijk reglement heeft het bestuur de betrek kingen in zijn midden opnieuw verdeeld en de heeren mr. E. E. van Raalte en mr. R. van de Werk, respec tievelijk tot voorzitter en onder-voorzitter herkozen terwijl de heer mr. R. van de Werk (Vossiusstraat 5, Amsterdam) voorloopig tevens zal optreden als penning meester. Te 's-Hertogenbosch is met ingang van den 6 eene nieuwe dienstregeling bij de politie ingevoerd. Volgens de Maasbode is de heer mr. J. G. de Bruijn lid der Eerste Kamer toegetreden tot de Cen trumsclub. Het presentiegeld voor de leden van den Raad der gemeente Haarlemmermeer is met ingang van 1 Ja nuari 1892 nader vastgesteld op 590. Den 9 is te 's-Gravenhage aanbesteed de voort zetting der verruiming van het benedeneinde van het Scheur en van het boveneinde der doorgraving langs den rechteroever, geraamd op f 193 600. Laagste inschrijver de heer A. L. van Wijngaarden Hz. te Sliedrecht voor f 171700. De gemeente-begrooting te Zuidscliarwoude is vastgesteld in ontvangsten en uitgaven op f 13266.97. De gemeenteraad van Beverwijk heeft den 8 besloten, de doode boomen aan de Breestraat, den Achter weg en de Meerstraat te doen vellen en in het openbaar te verkoopenin de plaats der doode boomen zullen lindeboomen worden geplant. Den 9 hield de vereeniging «Ziekenverpleging" te Koedijk hare eerste algemeene vergadering. Uit de mededeelingen van het bestuur bleek, dat 58 personen zich als lid hadden laten inschrijvon. Ongeveer 4/5 der inkomsten waren uitgegeven, grooteudeels tot aanschaf- fiug der meest benoodigde hulpmiddelen, het overige werd als reserve in kas gehouden. Het algemeen arm bestuur had een gedeelte van haar armhuis welwil lend afgestaan tot magazijn. Tot algemeen genoegen kon worden meegedeeld, dat zoo goed als niemand gebruik had behoeven te maken der hulpmiddelen. Beslotenjwerd, dit jaar de contributie nog op f 2 te laten,'in het ver volg kon dit waarschijnlijk worden verminderd. Commissarissen der spaarbank van het departement „Beemgter" de Maatschappij tot nut van het alge meen hebben, onder goedkeuring van het bestuur en met het oog op den lagen rentestandaard, besloten de rente van 4°/0?met het begin van 1892 tot 3 lj2 °/0 te verlagen en evenals vroeger rente van rente te berekenen. Te Meersen is voor de tweede maal in het spoor wegstation ingebroken de inbrekers vonden niets, daar het geld 's avonds elders in veiligheid wordt gebracht. Den 17 is te Amsterdam de inschrijving geopend op 200 stuks, elk groot J 1000, Nominaal Certif. 2 l'j.1 pets. Ned. Staatsschuld van de Nederlandsche Grootboekbank tegen den koers van 74 pet. Beroepen bij de herv. gemeente te Wierlnger- waard de heer G. Brink, cand. te Ruinerwolde. De gemeenteraad van Maastricht heeft wegens het toenemen der danshuizen de belasting op het maken van muziek verhoogd en bepaald, dat zij voor eiken dag zal bedragen f 1.50 en 2.50, naar gelang die muziekma- kerij tot 10 of 11 uren des avonds duurt. In de gemeente Putten, 1100 zielen tellende, had in November geen enkele aangifte van geboorte, overlij den of huwelijk plaats. Ds. A. Makkenze, predikant te Enkliuizen heeft voor het beroep naar de vrije Geref. gemeente te Lem mer bedankt. Consulent 4e Londen. Het bestuur van het Landbouw-comité heeft zich tot den minister van waterstaathandel en nijverheid ge wend met oen adres houdende verzoek te willen bevor deren de benoeming van regeeringswege van een con sulent te Londen en het brengen op de Staatsbegrooting tot dat doel van een bedrag van f 10,000, ter bestrijding van diens bezoldigingbureaukosten enz. COKRESI'ONBE^TIE. T. te H. Uw stukje te plaatsen achten wij onnoodig. Van andere zijde valt den betrokkenen genoeg waar deering ten deel. Op de voordracht voor onderwijzer aan de open bare burgerschool alhier zijn door burg. en weth. geplaatst1°. T. Papeveld te Nieuwerkerk, prov. Zeeland; 2°. J. M. Schoonenberg te Waddings veen 3°. G. A. Baars te Leeuwarden. In het antwoord van den minister van financiën op het verslag der afdeelingen van do Tweede Kamer omtrent de begrooting van zijn departement voor 1892, leest men o. a. het volgende «Verdere inkrimping van het aantal bctaalmeeNters- «kantoreu komt op dit oogenblik niet wenschelijk «voor. Alleen wanneer de gemeenten Alkmaar en Hoorn «rechtstreeks door een spoorweg met elkander verbonden «worden, zou de opheffing van het laatste kantoor, het- «welk alsdan bij het eerste kan worden gevoegd in «aanmerking kunnen komen." Den 14 herdenkt het vrijwillig brandweercorps „Kracht en Vlugheid", het eerste van dien aard dat hier ter stede werd opgericht, zijn LSV jarig be staan in eene feestelijke bijeenkomst. De ingezetenen maar vooral de brandwaarborgmaatschappijen wer den zoo vaak reeds voor grooter ramp door het flinke optreden der corpsen behoed, dat deze feestdag van hot oudste daaronder zeker veler sympathie zal wekken. De zangvereeniging „Crescendo", alhierher denkt dit jaar haar tienjarig bestaan en begrijpelijk is het, dat zij er naar streefde eene uitvoering te geven, die in staat zou zijn, de herinnering aan dien afgesloten tijdkring op eene waardige wijze levendig te houden. Zij heeft dat doel in den avond van den 8 ten volle bereikt door de opvoering van „IVellj", eene opera in 3 bedrijven, waarvan de muziek is geleverd door Carel L. Bonman, met tekst van M. van Zanten. Hoeveel dit zeggen wil, zal ieder begrijpen, die tot de genoodigden van dien avond behoorde en zich overtuigen kon van de uitnemende zorg, waarmede de beschikbare krachten in die vereoniging waren benuttigd tot het verkrijgen van een goed geheel. De directeur van het gozelschapde heer J. M. Otto, heeft getoond wat aan te durven, en de uitslag is van dien aard, dat hij met veel voldoening op zijn werk mag terugzien. De lieve, zangerige muziek der opera heeft er ongetwijfeld veel toe bijgedragen, om de leden tot alle inspanning op te wekken en al onthouden wij ons van eene nadere aanduiding - ver zwegen mag niet worden, dat er onder hen zijn, die bij deze uitvoering benijdenswaardige talenten aan den dag hebben gelegd. Aan twee der dames werd in den vorm van een bouquet eene verdiende hulde gebracht De koren waren flink bezet, terwijl ook groepeering en costumeering weinig te wenschen overlieten. Menig aantrekkelijk, kleur" rijk tooneeltje zou kunnen worden aangewezen, dat de nauw gezetheid en ingespannen studie der vertolkers kon doen uitkomen. Juist het ernstig streven van «Crescendo", om, zooveel hare krachten het toelieten, de uitorste zorg aan deze opvoering te besteden, die zich tot geringe onder deelen uitstrekte, heeft het mogelijk gemaakt, eene ver tolking te verkrijgen, die o. i. hooger staat dan die van «Marijke van Scheveningen" en «Rooske Kleeve", een vorig maal door dezelfde vereeniging uitgevoerd. Het is ons voornemen niet, om kritiek te oefenen: hei geheel private karakter van het gezelschap sluit die ook ten eenenmale uit. Wij houden ons dan ook overtuigd, dat men zich zelf wel bewust is, waar nog iets moet worden bijgewerktwaar do toetssteen nog eens moet worden aangelegd. Zijn wij goed ingelicht, dan zal in het laatst dezer maand de opvoering van Nelly" worden herhaald en wij zijn zeker, dat die weder do eerste in vele opzich ten zal overtreffen Reeds vroeger kondigden wij het voornemen van de heerou Kreukniet en fool man, van Amsterdam, aan, om in het lokaal Harmonie alhier eene voorstel ling te geven van Ibsen's tooneelspel «Viola"; wij ver nemen nu, dat zij voorafgegaan door het uit het Deensch vertaalde stukje «Zij wil niet trouwen" zal plaats hebben op woensdag, 23 December a. s. De hoofdrollen worden vervuld door de dames Anna Rössiug-Sablairollesde Boer-de Rijk, en Beider, benevens de heeren Jan Mal- herbe, L. B. J. Moor, D J. Blaaser en de Haas. Naar wij uit eene aankondiging vaa de opvoering van «Viola" vernemen, ziet mevr. Róssing hierin zich eene hoorrat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3