VERKOOPING Bericht van Inzet. ijverige AGENTEN Beurs- en Marktberichten. 7 zakken Rogge Advertentie n. van Hakhout en Hoornen te ALKMAAR H.XX. VEEHOUDERS Hurger-Dienstbode Telegrafische Berichten. Yeiling Tramomnibussen. Kraepelien XXolm's QUINALAROCHE staalhoudende Quina Laroche Tegen hooge provisie en salaris De Parakan Salak Thee- onderneming. 78 rê 94 63f 78f 831 171 95 84 52Ü 45 691 14tït 58| 102 94J 100 321 871 76 521 56| 1191 H91 961 741 60& 631 93 loon 1021 73| 641 85| 151 27f 16 A 103A 80A 16-H? 78A 301 27A 1131 110 116 1171 152 1311 139 1281 15| 6 781 93 101* lOltf 85i 78-g 77? a 77f 78i 33j 44i 59 J 87x4 65 98i 94| 781 84 17A 95 53 44i 58a 100 87 76i 52f 56 A 1184 H9i 961 591 63A 91 74x 64A 85f 151 271 161 801 17 78J 301 27| 114A 1101 115 1391 Ï5J 71 BURGERLIJKE STANll ALLE PLAATSEN VAN NEDERLAND dankbare rol opgedragen. Zij vertolkt Viola's persoonlijk heid op uitmuntende wijze, aangrijpend ernstig in de tooneelen met haren liehtzinnigen echtgenoot, en hare wufte schoonmoeder, allerliefst eenvoudig in die met den trouwen vriend harer jeugd. Alleen bij genoegzame deelneming, die blijken moet uit de inteekening op eene daartoe rond te zenden lijst, zal deze voorstelling, naar men ons mededeelt, doorgaan. Het verslag der Auts voordracht, door den heer J. A. Tours geven wij in een volgend nummer. AMSTERDAM. pCt. 9 Nederland Cert. N. W. Schuld2g dito, dito3 dito, dito3| dito, Oblig3J Italië, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Tebr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 ditodito April Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/813 dito, 1888 89 H Rusland, Oostersche Leening, 2e serie 5 dito, 1880 gecons. Z.R. 125-025 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l Juli/lOct. 4 dito, 1867/69 ot 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit,. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv.leening4 ditoDouane Obl5 dito, Geconverteerde Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert. 18906 dito, Subsidiebonds6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... Amerika, N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland,N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 2'50 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, IVars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito. Fastowo Spw. Mij., dito...5 dito. Iwang. Dombr. Oblig4£ dito. Orel.-Vitebsk. Obl5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000..5 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 dito, dito Oblig4 Zweedsch Noorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasliv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. Ilyp. dito, dito, le Hyp4 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Transvaal le. Ned. Tr. Goudm. Mij. Aand. Dec. 10 Dec. 78Ï 93A 101A 85 78 J 77Ü 78A 341 44H 591 911 64i 98-Br 100x3 AMSTERDAM 9 Dec. AardappelenFriesche Dok- kummer jammen f 3,a 4,dito Franeker f 3,a 4,dito Zaaiers f 3,a 3,30 Geld. blauwe f 3,30 a 3,40 Zeeuwsche spuische jammen f 4,60 a 5,25, dito Poters f a -,dito Flakkeesche f 3,50 a 4,— dito blauwe f a -,Pruisische Hamburgers f 4,80 a 5,20, Duitsche roode f 3,50 a 3,75, Hillegommerzand f 6,7,alles per mud. 9 Dec. Aangevoerd 225 vette kalveren f 0,60 a 0,80, c. p. P. 53 nucht dito f 7 a 10 226 vette varkens 0,36 a 42 c. p. P. 9 Dec. Petroleum vast. Amerk. loco f 7,75Sept. Dec. f 7,45E. Russ. onveranderd. Raapkoeken f 65 a 95. Lijnkoeken f 9,50 a 14, ENRHÜ1ZEN 9 Dec. 4 stapels kaas 33,50. Karwijzaad f 9,75 a 10 Mosterdzaad f 16,50 a 17,50. Maanzaad f 13 a 13,50. Erwten: Gróene f 15 a 16, vale f 17,a 18,Wijker dito f 11 a 12,25, grauwe f 16,a 18,25, bruine boonen f 11,a 13,paarden dito f 6 a 6,50 Gerst f 5,25 a 5,50, Haver f 3,— a 4. 13 Varkens vette f 0,40 a 0,46 per P., Magere dito f 6 a 9 Biggen f 4 a 6. HAARLEM 9 Dec. Aangevoerd 32 stapels kaas, uit makende 3394 stuks, weg. 6979 P. Hoogste prijs f 33,—. HAARLEM 9 Dec. Aangevoerd 7 koeien f 170 a 120, 15 nncht. kalv. f 11 a 6, 85 schapen f 20 a 10. KAMPEN 7 Dec. Aangevoerd 275 stukken Boter van 20 P. 26,a 29,135 stukken van 10 P. ƒ13,a p4,50, 400 stukken van 1/2 pond p. P. 1,a 1,10. Aangevoerd 7050 P. SN EEK 7 Dec. Boter, le soort f 57,Vereeniging le soort f 57,a 58,2e soort f 55 a 55,503e soort f 54 4e soort f 53. Aangevoerdvierde en achtste vaten. SCHIEDAM 9 Dec. Moutwijn 19,75, Jenever f 13,75 idem Amsterdamsche proef f 15,25. PEK TELEtfBAAF. HOORN 10 Dec. Kleine kaas f 34,50, commissie f 32,50. voor intrekking van het koninklijk besluit betreffende de wik- en weegloonen waren geen termen. De beeren Rutgers en Zijp stelde eene motie voor, verkla rende, dat het tegenwoordig bedrag dier loonen het wetteljjk bedrag overschrijdt en aandringenden op ver nietiging van het koninklijk besluit van 1891. Deze motie zal later worden behandeld. Eene wijziging van de armenwet ligt niet in de bedoeling des miuisters. GEBOREN. 8 Dec. Jacobus, Z. van Jacobus Doesburg en Johanna Adriana Gerarda van Gelderen. OVERLEDEN. 10 Dec. Jacob Sterk Koster 62 j. De COMMISSARIS van POLITIE te ALKMAAR be richt, dat door de rechthebbenden zijn terug te bekomen: onbeheerd op de graanmarkt alhier achtergebleven. Alkmaar De commissaris van politie voornoemd, 8 Dec. 1891. F. G. C. J. FUNDTER. Heden overleed tot mijne diepe droefheid mijn ge liefde echtgenoot, de heer H. GUTKER in den onder- dom van ruim 77 jarenin leven Wethouder dezer gemeente en Voorzitter van den Harger- en Pettemer- polder. S c h o o r 1Wed. H. GUTKER— 8 December 1891. Telder. Heden overleed, tot ons aller diepe droefheid, na een kortstondige ziekte onze geliefde echtgenoot en vader de heer R. TURKSTRA in den ouderdom van 65 jaren. Mede namens kinderen en behuwdkinderen, Oudorp, M. LEK, 9 Dec. 1891. Wed. R. Turkstra. De heer en mevrouw VAN DER VEEN te Schoorl- dam betuigen hun welgemoenden dank voor de ontvangen blijken van belangstelling. J1 A A D A (1 31 DECEMBER 1§91, voormiddags 10 uur precies, beginnende in. den Geesterhout. die door tusschenkomst der Vereeniging te Heer hugowaard hunne lilJWZAADI4.OE14.EHr wen- schen te ontvangenworden attent gemaakt dat de lijsten ter inteekening zullen liggen op Zaterdag, 12 December, bij P. RAAT, te Alkmaar. Men kan ook bestelling doen per briefkaart aan den Secretaris te Heerhugo waard. Losplaatsen zijn de stations Alkmaar, Heerhugowaard en Noordscharwoude. Namens het Bestuur der Lijnzaadkoeken- Vereeniging te Heerhugowaard C. SWAGER, Voorzitter. J. WINKELSecretaris. Met Februari a.s. biedt zich aan eene in een net gezin, voor Werkmeid of Meid-alleen, P. G.van goede getuigen voorzien. Brieven franco letter L. aan J. D. SCHUITEMAKER, Purmerend. 's GRAVENHAGE, 10 December. TWEEDE KAMER. Hoofdstuk Binnenlandsche Zaken. Minister Tak verklaarde, dat nog in deze zitting hnlp voor noodlijdende gemeenten zal worden voorgesteld Bij de op 9 December 1891 gehouden veiling bij opbod van de perceelen te ZUID-BAKKUMgemeente CAS- TRICUMnagelaten door mejuffrouw de weduwe J. SCHOTVANGER, is het hoogst geboden voor: 1. Het Huis, Erf en Schuur, Boomgaard en Bosch, sectie A 190, 191, 192, 193, 194 en 195, gr. 52 a. 18ÏO,- 833,- 3600, 383 3,- 1850, 313D, 50 e 2. Het Bouwland en Bosch, sectie A 196, gr. 41 a. 70 c. 3. Het Weiland (Starrenburg), sectie A 629 en 630, gr. 2 h. 4 a. 30 c. 4. Het Weiland de Weidjes)sectie A 220 en 221, gr. 3 h. 13 a. 20 c. 5. Het Weiland lietWijkerweidjesect. A 222, gr. 1 h. 69 a. 50 c. 6. Het Weiland (de Biezenweid), sectie A 223, gr. 2 h. 56 a. 50 c. 7. Het Weiland (de Savert) sectie A 178, 179, 180 en 181, gr. 5 h. 78 a. 90 c 8. Het Weiland (de Schinjerssectie A 129, gr. 2 h. 45 a 9. Het Weiland (de Hugten), sectie A 132, gr. 1 h. 46 a. 10 c. 10. De onverdeelde helft inWeiland (de Houtkroftsectie A 224, geheel gr. 2 h. 71 a. 90 c. op 11. Het Huis, Erf en Tuin, sectie A 555, 556 en 557, gr. 51 a. 12. Het Weiland (de Lage Ven), sectie A 160, gr. 2 h. 6 a. 40 c. 13. Het Weiland (het Munnikenweidje), sectie A 230, gr. I h. 45 a. 20 c. Totaal 30S48, De afslag, combinatiën en eindtoewij- z i n g blijven bepaald op Woensdag, 16 Decern b er 1891, 10 uur voormiddags, in de „Rustende Jager", te Castricum. H. J. DE EAAEE, Notaris, Alkmaar J2IO,— 1060,- 1300,— 1056,- 1843,- 3640,- 1435,— Ingezet zijn 1 span borsttuigen op f 19,50 1 dito 20,50 1 dito 20, 1 span gareeltuigen 20,50 Tramomnibus No. 1 360, dito No. 2 410, dito No. 3 410, Afslag en combinaties 14 December 1891voormiddags 10 uur, in het eafé de Nachtegaalte Alkmaar. Notaris VAN DER VEEN. EN is de meest krachtige en versterkende Wina-Wijn, aanbevolen door tal van binnen- en bnitenlandsche geneesbeeren. Bekroond met gouden medal- jes. Veikrijgbaar in flacons a 1,90 en f 1, KRAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. Depot bij de heeren Apothekers te Alkmaar: A. Conijn Az.; Hoorn: W. J. Lippits S c h a- g e n W. AHazeu; Helder, Firma Boon. worden in BEZOCHT. Franco aanbiedingen met inlichtingen omtrent beroep enz., onder letters H. M. D. Algemeen Advertentiebureau NIJGH VAN DITMAR Rotterdam. Gedeponeerd Fabrieksmerk Waarom drinkt gij Chlneesche of Britscli-Indlsche thee, terwijl ons Java voor gelijken prijs een beter en zuiverder Product levert Vraag uitsluitend onze overjarige, extra be reide PECCO-SOIJCIIOA, in orlgiueele verpakking a f 1,35 per 1j2 kilo. Op plaatsen, waar wij niet vertegenwoordigd zijn, wende men zich direct tot onzen Hoofdagent E. A. E. DE ERIITTEB Leidschestraat, Amsterdam. Verkrijgbaar te Alkmaar bij P. Biaanw, P. Vetk, 11. W. Holsmuller, C. Keg, J. Pastoor en N. Temme. Aalsmeer, K. E. de Waal. Abbekerk, H. Houter. Amstelveen, J. H. van Roon. Andijk, D. Mantel Kzn. Anna Panlowna, EDCrum H. Kranenburg en W. Schilderman. BarsingerhornJ. Snoek. Beemster, S. de Groot H. Kuin en C. Pronk. Beets, C. L. Brandt. Bennebroek, M. E. Verschuur Bergen, C. Tegel. Berkhout, P. Rob, L. Sleutel. Beverwijk, B. Hooijer. Binnenwijzend, C. Muijs. BoveucarspelWed. P. G. Buisman. Broek in Waterl., Chr. Smit. Buiksloot, H. Boom. Burgerbrug, H. Bregman. Castricum, M. de Haas. Dirkshorn, P. de Vries. Edam, N. J. Wessels Enkhuizen, J. H.v. Oostbree. Egmond a/d H., C. Dekker. Graft, C. Prins. Grootebroek, A. Haas. Hoofddorp, B. Labrijn. Haringhuizen, C. v. d. Hoek. Helder, H. Dito. Heiloo, J. Schipper. Hoogwoud, P. Pannekeet. Hoorn Wed. H. Portmans, De Bonte Hond G. de Vries. Hilversum, J. van Balhuizen, G. Taverne en A. Hartmann. Hauwert, P. de Ruiter. HeemstedeJ. Peeperkorn. Hem, C. Water. Hensbroek, P. de Boer. H. H. Waard, J.Bookestein en C. Goet. Hoogcarspel, G. Hellenberg. Huizen, A. Vos G.Jzn. Knollendam, K. Louw. Koedijk, P. Bakker. Kolhorn, W. Wit. Koog a/d Zaan, A. de Boer Muiden, Wed. J. M. Koning. MonnikendamM. Budding en W. Visser. Medemblik, H. Winnubst. NieuweNiedorp, Jb. Hovenier D. Kuilman, J. Gootjes en J van Twnijver. Naarden, J. J. Hagoort. Nieuw-Vennep, D. Weij. Noordscharwoude, A. Swager. Overveen, C. H. van Looij. Obdam. W. Dekker. Oosthnizen, J. Sjoukes. Oostwoud, S. Kistemaker. Opperdoes, D. Zeilemaker. Oudcarspel, J. Semeins. Oudesluis, P. II. de Carpentier Ouderkerk a/d Amstel, H. van Ameide. Oterleek, P. Molenaar. O.Niedorp 'tVeld J. Bijwaard Purmerend, G. Weel Jz. en K. Velzeboer. Purmer, B. Molenaar. Rustenburg, K. Posoh Cz. de Rijp, P. Geerke. St. Maarten, W. Rus, C. Mars. St. Maartensbr., P. Swarthof. Scbagen, J. Slikker. Sehagerbrug, C. Swarthof Cz. Scharwoude, J. Langeberg. Schelliukhout, D. Klopper, Schermerhorn, C. Rus. Spierdijk, D. Komen. Spijkerboor, J. Prins. Stompetoren, S. Keetman» Sijbecarspel, J. Dammes, Texel. P. C. Koorn. Twisk, G. Melling. Uitgeest, F. Schipper. Uithoorn, N. de Vries. Velsen, J. Scheeres. Venhuizen, K. Bankert. Weesp, J. H. Schutte. Westzaan, H. B. Hendriks» Wervershoof, I. Koomen. Westwoud, D. Schouten. Winkel, W. Fijnheer ea J. Butter. Wognum G. Komen. Wormerveer, H. Bruin Cz. Zaandam, C. Keg. Zaandijk, Gebrs. Stolp. 't Zand, P. Hagenaar. Z.Scharw., wed. A. Klingeler. Zwaag, J. P. Dekker. en D. Koppies. Kwadijk, Jac. Ris en C. Groen Koegras, D. Slikker. Krommenie, P. Groot. Verdere aanvragen voor Noord-Holland, cxeept, AMSTERDAM, te adresseeren aan W. C. VISSER, te Aieuwe Xiedorp. Stoomdr. v. Herms. Coster ZoonAlkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 4