KANT. No. 149. Drie en Negentigste Jaargang. 1891. ZONDAG 13 DECEMBER. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. EERSTE BLAD. KAASMARKT. Woensdag 30 Dec. 1891. Binnenland. FEUILLETON. jj 55 Roman uit het Berlijnsche leven, ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers f ©,©6. Prijs der gewone Advertentiën: Per regel J 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Telefoonnummer: 3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij besloten hebbennaar aanleiding van den hun daartoe uitge sproken wensch, de kaasmarkt, welke zou invallen op Vrijdag 1 Januari 1892, te doen houden op Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. Maclaine Pont. 12 Dec. 1891. De Secretaris, Nuhout van der Veen. Tweede Kamer. De minister van binnen 1. zaken antwoordde den 10 in zake de wik- en weegloonen, dat hem geen wettelijke grondslag bekend was voor de heffing van draagloonen op de Noordh. markten. Omtrent de wik- en weegloonen was zijn oordeel bekend. Als lid der Kamer had hij medegewerkt aan eene poging tot verlaging dier loonen. Thans is bij kon besluit de som van 65 ct per 100 P. vastgesteld. Dat kon. besluit moet geëerbiedigd worden. Of laat de gemeentewet de ver nietiging van dit besluit toe op grond van art. 236 Voor het oogenblik bestaat daartoe thans geen grond. Wel beriep de heer Zijp zich op art. 239 ten opzichte van de bevoegdheid van Ged. Staten. Maar hij meent dat alware hier eene informaliteit gepleegd, de toepas sing van art 236 zon toch gevaarlijk zijn. Is de heffing der wik en weegloonen werkelijk in strijd met art. 254 der gemeentewei (bestrijding van de kosten der inrichting door het bedrag der belasting) Ged. Staten van Noord holland zijn niet van die meening; dientengevolge kan hij ook op dien grond ge«n vernietiging uitlokken. In elk geval kan voor het oogenblik het bewuste besluit niet ingetrokken worden, omdat eerst het bewijs moet vaststaan of de kosten van inrichting en onderhoud het bedrag der beffing overschrijden. Dit nu is niet zoo gemakkelijk aan te wijzen. De gemeenterekeningen over 1892 moeten dus afgewacht worden, alvorens hieromtrent eene beslissing te nemen. De heer Rutgers van Rozenburg, de kwestie der wik- en weegloonen behandelende, meent, dat de stelling van den vorigen minister, dat de heffing van 0,65 per 100 P. de kosten van den publieken dienst niet te boven gaat. volstrekt onbewezen is. Zij berust niet op berekeningenhetzij van Ged. Staten, hetzij van den minister. Het tegenbewijs ligt al dadelijk hierin i) DOOR PAUL 1,1 ADAT. o VOORWOORD. De woordspeling, in den duitschen titel van dezen roman opgesloten kon bij de vertaling niet bewaard blijven. >Spitzen" heet de roman in de eerste plaats, omdat een beroemd kantwerk eene groote zij het dan ook zwijgende rol in dit boek vervult, en tevens ligt in den titel opgesloten eene zinspeling op het feit dat de roman speelt in de hooge kringen»die Spitzen der Gesellschaft." De Vertaler. Hoofdstuk I. Eindelijk was gravin Jnliane toch bezweken voor de dringende bede harer tante, vorstin Karola von Eykhof- Menthinen had zij haar beloofdnog te zullen ver schijnen op het bal bij het lid van den bondsraad, ba ron Von Heddersdorf. Eigenlijk had de gravin reeds voor de nitnoodiging bedankt en zich wegens zeer gel dige redenen verontschuldigd haar man de geheim raad in werkelijken dienst, president graaf Albrecht von Iseneck, was juist op eene dienstreis en zon eerst mor gen terugkeeren. Doch vorstin Karola had haar zoo dringend gesmeekt, hare dochter, prinses Alix, die dezen avond bij baron Von Heddersdorf voor het eerst in „de wereld" gebracht zou worden als vriendin te begelei den, en de bekoorlijke Alix zelve had zóó bij haar aan gehouden en haar telkens weer herhaald, dat zij mama's toezicht eigenlijk volstrekt niet noodig had maar wel den steun eener jongeopgewekte en gevierde vrouw met wie zij over alle mogelijke dingen zon kunnen pra ten, die zij in alle moeilijke gevallen om raad vragen, en ronduit gezegd volstrekt niet missen konde redenen, die de tante aanvoerde, waren zóó verstandig en getuigden van zooveel hartelijkheid, het aardige dwin- dat nooit beweerd is, dat de oorspronkelijke heffing van 80 cents te Alkmaar overeenkwam met de kosten van de Waag, of dat dit het geval was met de latere heffing van 70 cents of het voorstel tot vermindering tot 60 cents. Hij voor zich voegt er nog eene berekening bij ten betooge dat zelfs bij 65 cents nog veel meer zon geheven worden dan de waag kost en dan de wettelijke grondslag (art. 238, 240, 254 en 255 gemeentewet) toe laat. Hij meentdat er alle redenen zijn om te komen met een wetsontwerp tot vernietiging van het door hem besproken kon. besluit (waarbij de heffing bestendigd is) en formuleert zijn gevoelen in den vorm eener motie (mede onderteekend door den heer Zijp). Deze motie zal gedrukt en rondgedeeld en op een nader te bepalen dag behandeld worden. Den 12 werd het grootste deel der zitting ingenomen door de bespreking over art. 83 bis der begrooting van binnenl. zaken betrekkelijk de vraag, welke zaken op landbouwgebied tot het ministerie van waterstaat en welke tot dat van binnenl. zaken zonden behooren. Die beraadslaging loste zich ten slotte op in het indienen eener motie van orde door den heer Beelaerts van Blok land, luidende »De Kamer, van oordeel, dat het wenschelijk is, de »zorg voor alle landbouw-aangelegenheden zooveel mo egelijk in ééne hand te vereenigen en daartoe eene af zonderlijke afdeeling te vormen bij het departement van Waterstaat, gaat over tot de orde van den dag." De heer A. van Dedem stelde dezelfde motie voor, doch met weglating der woorden »b ij het departe ment van waterstaa t". Eerstgenoemde motie werd verworpen met 67 tegen 19 stemmen over de tweede staakten de stemmen 43 tegen 43. Dientengevolge werd de beslissing aanhouden tot den 14. De heeren van derKaayenZaaijer verdedigden het door den heer Havelaar mede bestreden stelsel der regeering om de landbonw-vakscholen bij het departe ment van binnenl. zaken te brengen. De heer Schepel nam zijne motie betreffende de in stelling van een landbouw-departement voorloopig terug, zich voorbehoudende later daarop terug te komen. De beraadslaging over het Hooger onderwijs liep reeds afdie over het Middelbaar onderwijs ving aan. In het volgend nommer wordt hierop terug gekomen. De heer T ij d e m a n Jr. werd als lid toegelaten. Cadettenschool te Alkmaar. Bij nota van wijziging op Hoofdstuk VIII der Staats- begrooting voor 1892 is door den minister van oorlog eene som van 145,000 opgenomen voor het bouwen dier school, na aftrek van het aandeel in de kosten door de gemeente Alkmaar te dragen (zijnde J 110,000 en kostelooze afstand van terrein). Aanvankelijk was de minister voornemens, overeenkomstig de overeenkomst met de gemeente Alkmaarde school door de gemeente te gen van het nichtje was zóó onweerstaanbaar geweest, dat Juliane tegen den middag een paar vluchtige regeltjes aan baronnesse Von Heddersdorf zond en met een onschuldig jokkentje het intrekken van haar vroeger bedankje en het nog te elfder nre aanuemen van de nitnoodiging verontschuldigde. Toch speet het de gravin nu, dat zij niet standvastig was geweest, en niet bij hare weigering, om het bal te bezoeken gebleven was. Zij had tegen de huizinge Heddersdorf een merkwaardig vooroordeel, dat bijna aan het bijgeloovige grensde. Dit huis bracht haar ongeluk Bij deze familie Heddersdorf was ook zij nu vijf jaren geledenvoor het eerst in de groote wereld van Berlijn ingeleid. Zij was toen een buitengewoon levendig meisje van negentien jaar Daar had zij graaf Iseneck leeren kennen, die later haar echtgenoot was geworden; daar had zij kennis gemaakt met den jongen vorst Ulrich von Engernheim-Kypstein, met den „dollen Ulrich", gelijk de vorst in die kringen toen algemeen genoemd werd. Kortomaan den naam Heddersdorf knoopten zich voor gravin Jnliane slechts herinneringen vast, die haar onaangenaam aandeden. „Het leven blijft toch altijd hetzelfde", zeide zij half luide, terwijl zij zich voor het breede venster neerzette en in hare gedachten verzonken bleef staren naar het verblindend witte park, welks paden met eene dichte, zachtvlokkige sneeuwlaag als met wit pluche bedekt waren. De sneeuw, die nu al uren lang onophoudelijk en statig neerdaalde van den grauwen December-hemel, bleef ook rusten op de boomen, in klompen woog zij op de takken en twijgenen alle spleten der zwarte boomstammen werden door haar gevuld. »Het loven blijft toch altijd hetzelfde Juliane slaakte een diepen zncht. De gebeurtenissen der laatste dagen riepen haar met wreedaardige helder heid alle omstandigheden voor den geestdie den be- slissenden stap haars levens vergezeld hadden. Het is waar, ditmaal speelde eene andere de hoofdrolde bekoorlijke, frissche, onervarene Alix, die met hare schoone, groote, donkerblauwe kinderoogen vroolijk in de wereld rondkeek; doch de feiten waren dezelfde. Bij haar waren ze geëindigd in eene tragediezij wenschte van hartedat het einde voor Alix gelukkiger mocht zijn doen bouwen, tegen betaling door den Staat gedurende 40 jaren van eene annuïteit, doch bij nadere overweging is het meer regelmatig en wenschelijk voorgekomen, den boaw voor 's Rijks rekening te doeu plaats hebben, onder gebruikmaking van het aangeboden terrein en van de bijdrage van Alkmaar. Voorloopig zijn de bouwkosten op 255,000 geraamd. Om te bewijzen, hoe de weersgesteldheid dit jaar met die van het voorgaande verschilt, deelt men ons nit Koedijk mee dat den 11 dezer 's morgens nog koeien in de wei werden gemolken, terwijl een jaar geleden het volstrekt geen waagstuk meer was, zich op het Noord- hollandsch Kanaal met schaatsenrijden te vermaken. In de den 9 bij den heer J. C. Hofdijk te Heer- hugow aard gehouden vergadering van de Heng- stenvereeniging voor Alkmaar en omstreken is beslotende vereeniging te ontbinden en den hengst »Horsa" in het openbaar, half Januari 1892, te verkoopen. Het fraaie dier, dat met verscheidene eerste prjjzen, o. a. te Gorinchem, Hoorn en Alkmaar en met premiën van van f 250 en 100 werd bekroond, zal, naar wij hopen, onze provincie niet verlaten. Door den storm van den 10 op den 11 werd nabij Kolkorn eene brug over de vaart van Kolhorn naar Barsingerhorn geheel losgerukt en in de vaart geworpen. Voorts bepaalde de schade zicb daar bij afgeworpen dak pannen omgevallen hekkenniteengewaaide strooi- mijten enz. Te Egmond aan Zee is benoemd tot gemeente geneesheer de heer dr. H. Holm te Hengeloo (O.) In de den 9 gehouden vergadering van de kiesver- eeniging Burgerplicht" te Heerhugowaard werden tot bestuursleden gekozen de heeren K. Molenaar en P. Meereboer en tot secretaris de heer C. H. Marschal, terwijl de heer J. Winkel de candidaat der vereeniging werd voor de vacature in den gemeenteraad, ontstaan door het overlijden van den heer Jb. de Boer. De influënza heerscht te Heerhugowaard en omstreken in hevige mate. Verscheidene sterfgevallen komen voor. Bij de openbare herbesteding op den 7 door de Groninger Lokaal spoorwegmaatschappij van de grond en kunstwerkenhet leggen der sporen enz. voor den lokaal spoorweg SauwerdRoodeschool was van dertien inschrijvers de heer J. van der Plas te Hardingsveld vooor 326,450 de laagste. Eene boerenplaats te Tambertschaag met 30.85.20 bunders land is den 9 in het openbaar verkocht voor 54262,88 in drie gedeelten aan verschillende personen. De Koningin-Regentes bracht den 10 een langdurig bezoek aan de schilderijententoonstelling »Bosboom" te 's-Gravenbage. Den 10des namiddags te twee uren is onder den hevigen storm een felle brand uitgebroken in de woning van C. Bakker aan de Kerkhoflaan te Haar- Precies zooals vandaag was vijf jaren geleden, in den winter van 1874, haar oom, vorst Engelbert von Eyckhof- Menthin, met zijne vrouw, de zuster haars vaders, vorstin Karola, geboren gravin Wiking, naar Berlijn gekomen, om de vergaderingen van het Heerenhuiswaarvan de vorst erfelijk lid was, bij te wonen. Juliane was ditmaal door hare familie, bij welke zij, sinds zij wees was ge worden, steeds op de hartelijkste wijze ontvangen was, nitgenoodigd om hen naar Berlijn te vergezellen. En de beteekenis, die deze nitnoodiging en het verblijf in Berlijn voor haar had, begreep zij volkomen. Tante Karola had zich niet buitengewoon veel moeite behoeven te geven, om er in voorzichtige termen op te zinspelen, dat het voor een jong meisje om en bij de twintig niet slechts aangenaam, maar ook zeer doelmatig was, wanneer het de eenzame stilte van het landleven achter zich liet en zich leerde bewegen in het woeligeprikkelende leven der hoofdstad. Juliane had het zichzelve ook reeds gezegd, dat hare dagen op Menthin geteld waren. Zij had zich bij hare familie werkelijk gelukkig gevoeld zij had haren oom en tante lief, alsof het hare ouders waren, en dezen van hunnen kant beschouwden haar als hun kind. Juliane had er zich volkomen aan gewend, Alix als hare jongere zuster te beschouwen, en Alix, die twee jaren oud was, toen de negenjarige Juliane op het slot kwamwist niet beter, of Liane, gelijk zij op Menthin genoemd werd, behoorde tot het huisgezin, of zij nn eigenlijk zuster, dan wel nicht was daarover bekommerde zij zich vol strekt niet. Juliane had, toen zij nog zeer jong was, hare moeder verloren en kon haar zich volstrekt niet meer herin neren Toen zij negen jaar oud wasstierf ook haar vader na een hevig en langdurig lijden. Ook de persoon van haren vader kon zij zich nog slechts zeer vaag en onnauwkeurig voorstellen. Alleen wist zij, dat zij, zoolang zij zich kon herinneren een eigenaardig bleek man in eenen rolstoel door eenen bediende had zien rondrijden, en dat zij dagelijks een paar malen bij hem werd gebracht en hem papa noemde. Nooit had hij daarop echter iets geantwoord, nooit had zij hem hooren spreken. Toen hjj begraven werd, schreiden allen en zij schreide met de anderen mee. Toen was zij bij oom Engelbert en tante Karola op Menthin gekomen en daar was het veel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 1