Stadsberichten. Ingezonden stukken. I'7- "BURGERLIJKE STAND. soa lemncrneernabjj Halfweg. In korten tijd waa alles verbrand bijna niets kon worden gered. Den 10 is te Scheveningen overleden de heer dr. P. M. Mess tot voor eenige jaren badarts aldaar. Bij kon. beslnit van den 10 is de heer J. A. Tyde- man, predikant bij de Vereenigde protestantsche gemeente op Curasaothans met verlof hier te landebenoemd tot predikant bij de protestantsche gemeente in Ned. Indië. Den 11 des middags is de belgische vischsloep O 160 van Ostende bij Uallantaoog gestrand; de be manning is met de reddingboot aan wal gebracht. Den 11 ia te Deventer een modelmaker, werkzaam op de ijzerfabriek der firma Nering Bögel Co., waar schijnlijk door een hevigen windvlaag onder de stoom tram in de nabijheid van het station geraakt en over reden. Hij was onmiddellijk dood. Den 12 is te Amsterdam aan den Amsteldijk eene vrouw te water gewaaid en verdronken. Een andere vrouw, die in de Prinsengracht terecht kwam, werd gered. Nu de tramomnibusvereenigiug «Noord Kennemer- land" tot likwidatie heeft besloten, worden te Kgmoad aan Zee ijverige pogingen aangewend, eene trammaat schappij op te richten via Rinnegom, Egmondbinnen, Castricum, en langs den Hoeverschelpweg naar Alkmaar. Bij herstemming is tot lid van den gemeenteraad van Wijdenes gekozen de hoer J. Pereboom Kzn. De verkiezing van twee leden der Prov. Staten in Noordholland voor het hoofdkiesdistrict Amsterdam, in de plaats van wijlen den heer mr. P. A. Brugmans en den heer mr. H. J. Kistlid der Eerste Kamer ge worden is bepaald op 12 Januari 1892 en herstemming, zoo noodig, op 26 Januari. Van de sollicitanten naar de openstaande betrek king van directeur aan de Stoomzuivelfabriek te Grijps- kerk, provincie Groningen, zijn op het drietal geplaatst: de hoeren A. Bos, Oudshoorn, K. Eriks Petten en J. DorhoutOldeboorn. Eiken woensdag- en vrijdagavond zullen te Uit geest dezen winter 18 jongelingen deelnemen aan de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel, onder be kwame leidingin een der lokalen van de openbare school aldaar. De stoombooten konden den 11 den dienst tusschen Kakhuizen en Stavoren niet vervullen. De noord westen storm had het water zoo hoog opgezweept in de Zuiderzee dat kaaimuren en havenwerken te Stavoren onder water werden gezet en de spoorboot «Friesland" genoodzaakt was uit de haven te stoomen en te Enk huizen eene schuilplaats te zoeken. De stoomboot «Ada van Holland", varende tusschen Texel en Nlieuwediep vervulde den 10 en 11, ondanks het hevige stormweeralle diensten. De zee was zoo woest, dat de stoomboot meermalen door de golven werd overstroomd en men voor eene reisdie onder gewone omstandigheden in 30 a 40 minuten wordt volbracht twee volle uren noodig had. In de haven te Oudeschild sloegen een aantal vaartuigen los de trossen braken. Twee schepen dreven uit de haven in zee en zijn vormoedelijk totaal verloren. Het zeewater stond op de hooge havenkade. Tot voorzitter van den polder Hensbroek, is herkozen de heer P. Baan en tot hoofdingeland de heer C. Koeman beiden te Hensbroek. Men verzoekt ons medetedeelen dat de predik beurt in de remonstrantsche kerk zondag den 13zal vervuld worden door den heer ds. G. van Kossem van 's Gravenhage. Hoe dikwerf is niet de verzuchting geuitdat het BTut een verouderde instelling is een instellingdie niet met haar tijd is meegegaan en daarom hoe eer hoe beter diende te worden opgedoekt. Wie zoo spraken of zuchtten we weten het wel hadden Diet, zoo zeer het oog op de vele instellingen, die de Maatschappij met haar vlag dekt de jongste almanak geeft niet minder dan 51 verschillende soorten van aan het Nut verbonden of door het Nut gesubsidieerde instellingen waaronder die voor onderwijs een ruime plaats bekleeden ook de mopperaars zijn al te goed van het werkelijke nut dier instellingen overtuigd maar hunne klachten betreffen meer den inhoud der voordrachten, die een reeks van mooier dan thuis. Het duurde dan ook niet lang, of zij had gansch en al vergeten dat zij ooit ergens anders had gewoond. Menthin beschouwde zij als haar eigenlijk tehuis. Uit het kind was een jong meisje gegroeid, een uitge laten, geestig, buitengemeen levendig jong meisje, mis schien wel wat al te levendig, opgewonden en nerveus. Maar dit «stond haar goed", gelijk vorstin Karola zeide. Alles in Juliane was één-en-al leven en beweging. Wanneer men haar goedendag zei, schitterden hare don kerbruine oogen eensklaps met verterenden gloed, en wanneer zij over de eene of andere nietsbeduidende zaak in meening verschilde verschenen er diepe rimpels op haar voorhoofd en fronste zij de zware wenkbrauwen Zij was van buitengewoon teeren lichaamsbouwhad handen en voeten als van een kinden geheel haar lenig en sierlijk persoontje had iets Spaansch over zich Ook het kleineronde kopje met de matgele en toch volkomen gezonde gelaatskleur deed denken dat men een zuidelijk type voor zich had deze halfgeopende roode lippen, dit snibbig neusje met de beweeglijke vleugels deze groote, levendige, fonkelende, donkerbruine oogen omzoomd door lange, glanzend zwarte wimpers en over schaduwd door zware, sikkelvormig gebogen wenkbrauwen en dit weelderig, ternauwernood in bedwang te houden blauwzwart haar, dat van nature over het voorhoofd en bij de slapen krulde. Wie gravin Juliane von Wiking zag, zonder te weten van waar zij afkomstig was, zou haar vaderland nooit in het koude noorden, doch slechts in het door de zon geblakerde zuiden hebben gezocht, En in het huis van den vorst was zij ook eene zon. Zij bracht leven en licht en vroolijkheid in het oude slot van Menthin, en, indien vorst Ëngelbert en Karola zelf zuchtig waren geweestzouden zij nooit van hunne lievelinge afstand hebben gedaan. Doch zij hielden werkeljjk veel van het vroolijke kind hunne liefde was geene zelfzuchten zij verheelden zichzelven niet, dat Juliane op een leeftijd was, waarin iets voor haar en hare toekomst moest geschieden. Wordt vervolgd. jaren aan een en hetzelfde model moesten beantwoorden. Zal de Maatschappij tot nut van 't algemeen haar krach tig standpunt behouden zoo meenen zij dan moet zij zich mengen in datwat de tegenwoordige samen leving beroert, dan moet zij ook in hare voordrachten aandurven de sociale kwestie. Welnu, het bestuur van het departement Alkmaar heeft daarmede Woensdag, den 9, een proef genomen, door den heer J. A. Tours van Amsterdam uit te noodigen een voordracht te komen houden over een sociaal onderwerp. De heer Tours had daarvoor genomende verheffing van den arbeidenden stand. En wie op die vergadering geweest is en goed heeft toegeluisterd, durven wij gerust de vraag voorleggen »Zoudt ge niet meenen dat de heer Tours op den goeden weg is door ook in ons land «een zij het ook bescheiden poging te wagen, om »het groote vraagstuk een stap nader tot een goede op- lossing te brengen In het begin van het volgende jaar zal de heer Tours optreden als directeur van „Ons Huls", een gebouw in den loop van dit jaar gesticht in de Rozenstraat te Amsterdamalwaar aan den arbeidenden stand de gelegenheid zal worden gegeven nuttig en aangenaam bijeen te komen, en waar in aangenamen vorm aan de ontwikkeling der lagere volksklasse zal gearbeid worden, een gebouw dat met haar bibliotheek, leeszaal, gymna stiekzaal, tooneel, keuken en clubkamers geheel geschoeid is op de leest van en ingericht naar de Toynb e- h a 11 in White-chapel te Londen. Na in uitvoerige trekken te hebben medegedeeld, wat Paul Göhre en de heer en mevrouw Barnett in Londen en Ernest Gilon te Yerviers op dat gebied hebben tot stand gebracht, gaf de spreker een uitvoerige beschrijving van de inrichting van «Ons Huis", opgehelderd door teekeningen van den platten grond, die in de pauze aan iederen hoorder werden uitgereikt. Als men nagaat, dat de groote zaal in dit gebouw zoo groot is als de zaal der Har monie, terwijl het gebouw, behalve hetsousterrain en denbe- ganen grond nog 3 verdiepingen heeftdan behoeft het geen betoog, dat de directeur der Delimaatschappij de man, die dit geheele gebouw waarvan do grond alleen met 35000 betaald werd met de verdere inrichting en het benoodigde personeel bekostigt, den arbeiders een zeer warm hart toedraagt. Tonnen gouds toch zijn daar mede gemoeid. Op verlangen van den stichter hebben in het bestuur zitting 18 personen, waarvan 3 leden uitmaken de finan- cieele commissie en de overige 15 moeten bestaan uit 5 arbeiders, 5 heeren en 5 dames. Men verkrijgt daar niets voor niets, maar alles is er goedkoop. Voor 1 cent per week kan men er een boek lezen, voor 5 cents per avond les nemen in gymnastiek, voor 5 cents per dag het koken leeren. Voor alles waarvan de kennis en kunde in een arbeidersgezin van dienst kan zijn en onverschillig of het den man de vrouw of de kinderen raakt, wordt daar gezorgd. De vroegere leer: «iederen stand aan eigen ontwikke ling over te laten" wordt daar niet langer gehuldigd. Tal van personen waaronder professoren advocaten doctoren, predikanten, studenten staan hier geheel be langeloos hun tijd af en stellen hun wetenschap beschik baar tot verheffing van den arbeidenden stand. In den beschaafden stand en dit achten wij een gunstig teeken des tijds komt men meer en meer tot het besefdat al wat van handenarbeid moet leven recht heeft op een den mensch waardig bestaan. Wil men den stroom der revolutiedie ons bij langer stil zitten met verwoesting dreigt, keeren, dan dienen wij zelf de handen uit den mouw te steken en te handelen, zooals in landen rondom ons reeds lang gedaan werd. De sociale kwestie te 1 e i d e n en zoo mogelijk tot een bevredigende oplossing te brengen, dat is het doel van den stichter van «Ons Huis", dat zij ook het doel der Maatschappij tot nut van het algemeen. Met den onder-voorzitter van het departementden heer mr. W. F. A. Verhoeff, wenschen wij den heer Tours van harte het beste op zijn pogingen en hopen, dat wij een volgend jaar met den voorloopigen uitslag daarvan in kennis mogen gesteld worden. Den 10 ondervond de stoomboot Alkmaar Packet ongeveer een uur vertraging in de sluis te Zaandam. Het door den zuidwesten storm opgezweepte water stroomde 's namiddags door verandering van windrichting met geweld zuidwaarts hetgeen in de sluizen te Zaan dam een woesten storm veroorzaakte. Onder het gezicht van eene menigte toeschouwers werd de boot met behulp van drie stoombooten uit de sluis getrokken. Wanneer een derde gesticht voor verwaarloosde jon gens, in de begrootings-discussie door onzen afgevaardigde ter sprake gebrachtnoodig zal worden geacht, waar blijkbaar veel kans op bestaat, zal dan het dagelijksch bestuur weer een particulier terrein aankoopen en aan bieden Voor een enkele, is zulk een gemeentelijke handelspo litiek zeer zeker niet onaardig, voor de gemeenschap echter hoogst nadeelig. De zwavelstok in ééns, zou meer licht geven en de flesch wijn in drieën meer kalmte. Zoo zeker als meer licht, zal meer geld noodig zijn in de verouderde gasfabriek, en hoor de discussie over de wik- en weegloonen en denk daarbij aan de leenin gen voor spoor en cadettenschool en denk dan aan zoo vele andere tot heden stiefmoederlijk behandelde belangen, (den hout en zijn verwaarloosden toestand). Ook kalmte zal geen luxe blijken. X. GEBOREN. 9 Dec. Sjoerd George, Z. van Jan Stavenuiter en Cat- harina de Goede. 10 Johannavan Arie Reijmerink en Anna Geertruida Hazes. 11 Jannetje, D. van Dirk Groen en Martje Jon- gerling. OVERLEDEN. 10 Dec. Nicolaas Johannes, Z. van Simon Groot en Grietje Bul ,11 m. Maria Catharina Buis- sink, wed. Hermanus Andrea Frigerio 53 j. 11 Geertruida, D. van Paulus de Moei en Maria de Nijs18 d. Mijnheer de Redacteur. Penny wise and pound foolish, of, een zwavelstok in drieën en een flesch wijn in eens. Die schermpaal aan de Rootorensbrug, een brug, die alleen reeds om zijn historie van klap- tot wip- en van wip- tot klapbrugop historische gronden beschermd moest wordenafgescheiden nog van de betrekkelijke schatten, die de historie met die brug gekost heeft, die schermpaal dan, had in den Raad meer aandacht verdiend, dan er nu onlangs aan te beurt viel. Niet dat ik vind, dat een dergelijke paal, bij noodig gebleken vernieuwing, een onderwerp van discussie voor den Raad mag of moet zjjn, integendeel het gemeente belang ware mijns inziens meer gediend met de plaatsing van een nieuwe paal zoo snel mogelijk nadat de oude bezweken wasal had die extra plaatsing extra geld gekost. Wordt echter eenmaal een dergelijke zwavelstokken zaak tot een onderwerp van discussie gemaakt, dat dan ook in het licht worde gesteld dat die schijnbaar weinig gewichtige paal een kostbare brug moet beschermen, die toegang geeit tot een der drukst bevaren grachten, on gelegen is in een der groote verkeerswegen, en dat juist nu, nu bijna alle dagen het kanaal zwaar stroomt, in het ruwste gedeelte van hot ruwe jaargetijde en in het drukst van den markttijd. Ziet men daarentegen hoe in een ommezien een tuintje wordt gekocht voor mooi geld, en hoe, daarna, zonder te denken aan mogelijke behoefte aan terreinen in de toekomstdatzelfde tuintje voor nog weêr mooi geldwordt aangelegd, tot uitbreiding van wandelingendie, als men let op de weinige wan delaars de eerste jaren groot genoeg konden geacht wordendan denkt men onwillekeurig aan de flesch wijn in eens. ALKMAAR 11 Dec. Kleine kaas f 35,Commissie f 33,Middelb. f 32,50. Aangevoerd 208 stapels wegende 68204 K.G. Op de graanmarkt werden aangevoerd 3872 mudden. Tarwe f 6,50 a 8 Rogge f 7,50 a 8,50 Gerst f 5,50, id. chev. f 5,50 a 6,15, Haver f 3,50 a 4,25, paarden- boonen f 6,50 a 7, bruine dito f 12 a 14,citroen dito f 17,50, duiven dito f 7,50 a 7,65, witte dito f 17,50, rood Mosterdzaad f 15 a 16 geel dito f 9,50, Karwei- zaad f 9,25. Erwtengroene f 10 a 18 grauwe dito f 15,a 17,50, vale dito f 9 a 12 witte dito f 9. 12 Dec. Aangevoerd 9 paarden f 70 a 180 7 koeien en ossen f 130 a 170, 16 nucht. kalveren f 8 a 14 159 magere schapen 10 a 18, lammeren f - a 38 magere varkens f 8 a 12, 140 biggen f 2,a 5,2 Bokken en Geiten f 2,a 6 - kleine Bokjes, ets. Boter per P. ('s middags 12 uur) 0,671/2 a 0,771I2, eieren f 6,a 7, per 100 stuks. AMSTERDAM 11 Dec. Aardappelen: Friescbe Dok- kummer jammen f 3, a 4,dito Franeker f 3,a 4,dito Zaaiers f 3,— a 3,30, Geld. blauwe f 3,30 a 3,40 Zeeuwsche spuische jammen f 4,60 a 5,25, dito Poters f -,a -,dito Flakkeesche f 3,50 a 4, dito blauwe f -,a -,Pruisische Hamburgers f 4,80 a 5,20, Duitsche roode f 3,50 a 3,75, Hillegommerzand f 6,7, alles per mud. 11 Dec. Petroleum vast. Amerika loco 7,75, termijnen onveranderd. E. Russ. onveranderd. pCt. 11 Dec. 12 Dec. A H§TGRDAE Nederland Cert. N. W. Schuld2# ditodito3 ditodito3# dito, Oblig3J [talie, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 ditozilver Jan.-Juli. 5 ditodito April Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/843 dito, 1888 89 4} Rusland, Oostersche Leening, 2e serie 5 lito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 iito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l Juli'lOet. 4 lito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 lito, 18893 lito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv.leening4 ditoDouane Obl5 dito, Geconverteerde Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert. 18906 dito, Subsidiebonds6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen.... dito, dito Oblig6 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... Amerika, N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland,N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4$ dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito. Fastowo Spw. Mij., dito5 dito. Iwang. Dombr. Oblig4J dito. Orel.-Vitebsk. Obl5 dito, Poti-Tillis Oblig. f 10005 dito, Transeaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 dito, dito Oblig4 Zweedsch Noorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv.- Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. Ilyp. dito, dito, le Hyp4 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Transvaal le. Ned. Tr. loudm. Mij. Aand. 78A 93iV 101| 1014# 85| 79 774# 774# 784- 324# 43| 59! 87# 89tw 9H 64 98 94# 63# 78A 84 174# 94# 84 52# 45 69# Hi# 58# 1021 94ts 100 32! 87! 52t 56A 118 TB 119 9e! 74t! 60tw 63 93! lOOi# 102tw 741% 64 86# 15! 28# 16# 103! 804# 164# 7841 301 27# 114 110# 115 117# 152 131! 139! 128! 1544 71 78# 9344 1014! 101# 78# 77# 78 324# 43# 894# 91# 6444 63# 7844 83# 184 52# 44f 70 94# 1008 80 5244 56i 118# 119 96# 74# 60# 91# 100# 73# 64Ar 85# 15! 28# 1644 103! 164# 78A 114! 116 126# 15A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 2