VERKOOPING Wegens liquidatie. Weümachts Oratorium Oratoriumdie H. 3 Könip. SCHRIJFBOEKEN. HsJEDERKOORI, Altaar. Uitvoering Toonkunst Openbare Verkooping Administratief Persoon, HsJefl6rioorn--LanpstraatA.il. Houtveiling te Heiloo, IJzeren Pankrammen, ffiWJAMlSBWüMI, UITVOERING Advertentièn. van Hakhout en Boomen te ALKMAAR Openbare Verkooping1 Openbare Verkooping E. BKOERS, voorheen J. Vorver, Kiezers te Heerhugowaard. 3. WliïKBL. den 7 Januari a.s., „HARMONIE", te ALKMAAR. Entree f €1,99. FABRIEK en MAGAZIJN van Eiangestraat 11- op Vrijdag, 18 Dec. 1891, in de zaal „H armoni e", aan de Burgerylotbrug, Wotaris B. van der ¥BEHT inventaris der 2 SCHEPEN SNELPERSDRUKKERIJ Specialiteit in Visitekaartjes, 75 cents per Iö§. Hs. NEDERKOORN, Alkmaar. Cs-roote 17ergadering op Woensdag, 16 December a.s., H.H. VEEHOUDBRS, ïi f 1,50 per 100 stuks. W. F. STOEL, De perceelen zijn ook uit de liand te koop. Buitengewone modellen worden in den kortst mogelijken tijd ver vaardigd. --«rtfijPHRs» De aangekondigde Vergadering mSÊMÈÏ der Rederijkerskamer „Rensge- iS&rwu' zindheid", te Oterleek, is wegens de influenza, uitgesteld tot nadere aan kondiging. HET BESTUUR. en eenige leden der Zangvereeniging. {.MorgenstSndcheu. vrouwenkoor in het lokaal „HARMONIE" onfeilbaar middel tegen het afwaaien van d a k p a 11 n e n l)e aardigste en grappigste, zoo wel als de d e g e 1 ij k s t e zijn die van Hs. NEDERKOORN, Langestraat A. 11, Alkmaar. Slijters en winkeliers ruim rabat. HOORN 10 Dec. Kleine kaas f 84,50, commissie f 32,50. Middelbare f 31,—. Aangevoerd 90 stapels, wegende 24422 P. HOORN 11 Dec. Aangevoerd 240 Schapen f 18 a 30,per Btuk11 "Varkens f 0,36 a 0,46 per K.G. Handel ving. HOORN 12 Dec. Aangevoerd tarwe 8,25 a 11,50, Kogge f - Gerst f 5,50 a 6,50 Haver f 3,50 a 4,25, Erwten witte f 12,— a 14,—, groene dito 14.75 a 18,—, grauwe dito f 16,50 a 19, vale dito f 12,— a 18,—, bruine boouen f 10,75 a 13,50 karwei f 9,75 a 10 mosterd zaad f 16,50 a 17,50, 15 paarden f70 a 150, 21 schapen f 18 a 30 50 lammeren f 10 a 18 5 kalveren 12 a 23, 67 varkens f 8 a 14, 0 zeugen f a 140 biggen f 2,a 5,kipeieren 6,a 6,50, eenden dito f per 100 1500 koppen boter f 0,65 a 0,70 p. K. LEIDEN 11 Dec. Aangevoerd 3 paarden f 21 a 43, 10 stieren f 56 a 142, 106 kalf- en melkkoeien f 100 a 260 70 gelde dito f 85 a 17880 vette ossen en koeien f 140 a 270 a c. p. P 20 graskal veren f 23 a 47,9 vette kalveren f 42 a 90 a c. p. P., 24 nucht. dito f 7 a 15, 740 vette schapen f 16 a 30, a c. p. P. 258 weide dito f 11 a 20, 34 magere varkens f 11 a 20, 84 biggen f 2 a 10. LONDEN 10 Dec. 300 runderen 2.8-4.9, 3000 scha pen en lammeren 3 6-5.9 210 kalveren 3.6-5.2. SCHIEDAM 11 Dec Moutwijn f 9,75, Jenever f 13,75 idem Amsterdamsche proef f 15,25. ZWOLLE 11 Dec. Boter per achtste vat f 27,a 29,50, per pond f 1,a 1,40. 11 AAIVDAK 21 DECEMBER 1891, voormiddags 10 uur precies, beginnende in den Geesterhout. Heden overleed tot mijne diepe droefheid mijn ge liefde echtgenoot, de heer H. GUTKERin den ouder dom van ruim 77 jarenin leven Wethouder dezer gemeente, Voorzitter van de Vereeniging van Polders en Oningepolderde landen onder Schoorl en Petten en Voor zitter van den Vereenigden Harger- en Pettemerpolder. Schoorl, Wed. H. GUTKER 8 December 1891. Teldër Heden overleedna eene korte ongesteldheid en na voorzien te zijn van de H.H. Sacrementen der Stervenden, in den ouderdom van 87 jaar en 9 maandenWIL- HELMINA LEVERINGWed. L. TELLEMAN. Bergen, Uit aller naam 10 December 1891. J. TELLEMAN. Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze geliefde dochter, betuigen wij. ook namens de kinderen, aan allen en in het bijzon der aan hen die die haar de laatste eer bewezen, onzen welmeenonden dank. Schermeer 1 p. .qq. T. WORTEL, gem. Ursem. i Ü6C' 18ai" S. WORTEL-Blom. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde dochter en zusterbe tuigen wij onzen hartelijken dank. A. VEENHUIJSEN. A. VEENHUIJSEN Azn Alkmaar Alkmaar j 12 December 1891. Gravenhage, j te DEER HICO WAAR», in de herberg de Zwaan, aan den Middenweg, op Woensdag 16 December 1891, 's voormiddags ten 10 ure, van eene HIIllMAHSWONllICi en eene HURGERWO 1 met MC33I I R, ERF, TF1A en WE1LAI», aan de oostzijde van den Middenweg te Heer Hugowaard, te zamen 13 hectaren 36 aren 70 centiaren, behoorende aan den heer W. HOEK. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den No taris P. A. DE GELDER, in de gemeente Oterleek. te HEMiBROEH in de herberg van P. de Boer, op Donderdag 17 December 1891 's avonds ten 6 ure van Eene Duisinanswoning met Schuur, Erf, Wel en Bouwland, aan het Holwegje, in den polder Heerhugowaard, groot 6 hectaren, 22 aren, 10 centiaren. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris P. A. DE GELDER, aan de Noordervaart, in de meente Oterleek. "Voortzetting der belangrijke veiling van Galanteriën Luxe- en Huishoudelijke Artike len, op Dinsdag, 16 December a.s. en volgende dagentelkens 's morgens 9 uur, in het lokaal „Musls Sacrum", aan de Koningstraat, te Helder. De te verkoopen goederen zijn te bezichtigen in ge noemd lokaal op 13 en IA December a.s., van 9A uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ton kantoren der HH. Mrs. P. H. G. VAN DER HOEVEN, H. BOELMANS TER SPILL en A. P. DE LANGE, Ad vocaten Procureurs te Alkmaarteu wier verzoeke den verkoop geschiedt en van den ondergeteekende te Helder. HORDIJK, Notaris. ES levert prima kwaliteit Tabak, tegen flink concurreerende prijzenbij uitnemendheid de Porto rico soorten. Groote sortoering Sigaren in alle prijzen. Handel in Snuif, echte MacubaEindhovensche Roosjes en fijne Professors snuif, grove en verschillende gewone soorten. MIENT B 22. Het BESTUUR van de Noordholland- sche Vereeniging „liet Witte Kruist'', T_w Afdeeling Alkmaar en aangrenzende ge meenten, maakt bekend, dat in den aanvang van Januari 1892een begin zal worden gemaakt met het innen der geldendie als giften renteloos voorschot of 3 pet. obligaties zijn toegezegd voor don Badhnisbouw. Namens het Bestuur, G. LOOMAN Secretaris. De Kiesvereeniging Burgerplicht" beveelt bij de a.s. gemeenteraadsverkiezing met den meesten aandrang aan haren candidaat, den heer HET BESTUUR. DES AVOWDS TEA 7 U R E in het lokaal Inteekenlijsten zullen worden aangeboden door L. ROOM, Laat 51, en W. OUBORG, Zeglis 161a, bij wie tevens Kaartenalsook Tekstboekjes a 20 ets. verkrijgbaar zijn. DE COMMISSIE. m Bezoekers van buiten kunnen vertrekken, richting Helder, met den trein 11.6, en richting Amsterdam 10.26. Groote voorraad in de courantste soorten. Met het oog op de belangrijke mededeelingen, betreffende de Onderlinge Alkmaarsche 6 las assu rantie Maatschappij Eendrachtgevestigd sedert 1 Januari 1890, worden de leden uitgenoodigd ter bijwoning eener Algemeene Vergadering, den 17 Dec ember, op de Bovenzaal in het Café Cen tral, 's avonds ten 8 uur. Namens het bestuur K. KUIPER, Directeur. P. 8. De leden hebben vrijheid belangstel lenden te introduceeren. te ZUIDZIJPE, op Woensdag, 16 December 1891, voormiddags ÏO uur precies, door te Schoorldam van den de EGBERT en AICOUAA8 en do ATLAS, bree der bij biljetten omschreven. Inlichtingen geven de Notarisalsmede de heoien J VAN DER MAATEN, teSchagen.J. MUIJS, te Alk maar en CONSTANT, to Bnrgervlotbrug. Door een solide Maatschappij ys-s(geen Verzekering of Premieloten), wordt ge vraagd voor ALKMAAR en OMSTREKENeen liefst R.K., welbespraakt, van gunstig uiter lijk, gepensioneerd of v r ij ent ij d hebbende ten einde als AGEAT werkzaam te zijn. Pr. aanbieding met opgave van werkkring, onder J. V. 848, aan HAASENSTEIN VOGLERAmsterdam. Alle drukwerken worden keurig net en spoedig afgeleverd. Oralis ontvangt men daarbij ÏOO passende enve- loppes en 1 Eahkalender voor 1892. in do bosschen van »NIJENBURG" op Maandag, 28 December 1891, 's voormiddags ten 1« ure precies, aan te vangen in het Honderd morgen boschje van ongeveer 200 parken extra zwaar eiken- en esschen hakhout, zeer geschikt voor palen en r ij z e n en eenige koopen opgaande boomen, geschikt voor workhout. Aanvang precies ten ÏO ure wegens de uitge breidheid van de veiling. met welwillende medewerking van Mej. HÉUÈAE CHATELAIAsopraan, van 's Gravenhage, Programma. Die Zerstöring Jerusalems Hiller. (Pragm entarisch LiebesliederBrahms a. Rêverievoor Saint-Saens. A F'garoV Hochzeit) S0Praan Mozart. a. O sterliedj voor KruCT. Adonis-PeierJensen. Aanvang 71jï uur. Toegang voor leden met twee dames vrijelke dame meer f 0,19vreemdelingen f 1,19. Plaatsbespreking Vrijdag, 18 December, van 10—12 uren a 10 ets. Namens het Bestuur, J. A. VAN DEN BERG, Secretaris. MET DAMES, van den heer G. BOUMA, des avonds ten half acht ure. Plaatsen kunnen besproken worden des morgens ten 10 uur, aan het lokaal. Ballot voor kunstlievende leden Dinsdag, lo Dec.a.s. Namens het Bestuur, G. L. SCHUURMAN, Secretaris. die door tusschenkomst der Vereeniging te SSeer- hugowaard, hunne LIJNÏAADKOEKEA wen- schen te ontvangen, worden attent gemaaktdat de lijsten ter inteekening zullen liggen op Zaterdag, 19 December, bij P. RAAT, te Alkmaar. Men kan ook bestelling doen per briefkaart aan den Secretaris te Heerhugowaard. Losplaatsen zijn de stations Alkmaar, Heerhugowaard en Noordscharwoude. Namens het Bestuur der Lijnzaadkoeken- Vereeniging te Heerhugowaard, C. SWAGER, Voorzitter. J. WINKEL Secretaris. fabrikant te ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3