No. 149*. Drie en Negentigste Jaargang, 1891 ZONDAO 13 DECEMBER. TWEEDE BLAD. NATIONALE MILITIE. Inschrijving. Buitenland. Binnenland. ALKMAAtSGBË COl'BAM. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,8©franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers O,©O. Prijs der gewone Advertentlën Per regel ©,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Telefoonnummer BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien art. 19 der wet van 19 Augustus 1861 (Staats blad No. 72); Roepen bij deze op Alle mannelijke ingezetenen, die op 1 Januari 1892 hun negentiende jaar zijn ingetreden (alzoo de mannelijke geborenen van 1873), om zich ingevolge art. 15 en 20 dier wet, in de maand Januari 1892 in het daartoe ge reed gemaakte register voor de Nationale Militie te doen inschrijven. De inschrijving geschiedt in een der vertrekken van het raadhuis alhier des avonds van 5 tot 7 uren op Dinsdag en Vrijdag tot 20 Januari 1892 en verder aan de gemeente-secretarie. De verplichting tot het doen der aangifte berust op den militieplichtige zelven bij ongesteldheid afwezig heid of ontstentenis op zijn vader is deze overleden op zijne moeder, en, zijn beide overleden, op den voogd. Zij maken voorts de ingezetenen opmerkzaam op de volgende bij genoemde wet gemaakte bepalingen, als Voor ingezeten wordt gehouden lo. hij wiens vaderof is deze overleden, wiens moe der of zijn beide overleden wiens voogd inge zeten is volgens de wet van 28 Juli 1850 (Staats blad No. 44) 2o. hij die geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste 18 maanden vóór lo. Januari 1892 bin nen Nederland verblijf hield 3o. hijvan wiens ouders de langstlevende ingezeten wasal is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het Rijk verblijf houde. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, be- hoorende tot een Staat, waar de Nederlander niet aan den verplichten krijgsdienst is onderworpen of, waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van we- derkeerigheid is aangenomen. De inschrijving geschiedt: lo. van een ongehuwde in de gemeente waar de vader, of is deze overledende moederof zijn beide overleden de voogd woont 2o. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont 3o. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd buiten 's lands gevestigd isin de gemeente waar hij woont 4o. van den buiten 's lands wonenden zoon van een Ne derlander die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woontj, in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Voor de Militie wordt niet ingeschreven: lo. de in een vreemd rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is; 2o. de in een vreemd rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdelingal is zijn voogd in gezeten 3o. de zoon van den Nederlanderdie ter zake van 's lands dienst, in 's Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont. Zij noodigen henwien dit mocht aangaan uitzoo mogelijk in eigen persoon de aangifte te doen en daar mede niet tot het einde van Januari te wachten, terwijl zij voorts herinneren aan de straf, waarmede de nala- tigen ter inschrijving bij de art. 183 en 188 der wet bedreigd worden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. Maclaine Pont. 12 December 1891. De Secretaris, Nuhout van der Veen. BELGIE. Kamer. De minister-president, tevens minister van financiën. Beernaert, verklaarde den 9 bij de beantwoor ding der aanmerkingen, van liberale zijde op zijne be grooting gemaakt, dat de financieële toestand des lands uitstekend was. Sedert zes jaren waren de begrootingen gesloten met overschotten en een bedrag van 60 millioen frcs. was aan buitengewone uitgaven ten koste gelegd. In geen enkel land, behalve Engeland, was de rente-koers zoo hoog als in België. Het was onwaar, dat de regee ring leeningen dacht aan te gaan. Het disconto der na tionale Bank was niet verhoogd, het handelsverkeer nam toe en dit was ook in sterke mate met 's lands inkom sten het geval. DPITSCHliAND. Den 9 is te Bremen het groot ste uitspanningslokaal afgebrand. Rijksdag. De rijkskanselier von Caprivi heeft den 10 de ingediende handelsverdragen in eene uitvoerige rede verdedigd. Hij zeide dat, terwijl zelfstandige tarie ven ontegenzeggelijk der nijverheid ten goede waren gekomen, daartegenover stond overproductie en gebrek aan afzet. Langs den nieuwen, thans ingeslagen weg stelt men zich ten doel den landbouw, de nijverheid en de arbeiders krachtig te steunen en, met behoud der oude bronnen van afzet, nieuwe te openen. Over concessiën, tot toekenning van de voordeelen der meest begunstigde natiën aan andere Staten, werd onder handeld. Die voorrechten zouden aan Amerika ten deel vallen. De regeering is niet voornemens de graanrech ten binnenkort nog verder te verlagen. De verhooging van het graanrecht tot op 5 Mark heeft de genomen proef niet kunnen doorstaan. De verlaging der jrechten op levensmiddelen is geen beletsel voor den bloei van den landbouw. Zij komt den arbeiders ten goede, en dezen moet men niet alleen niet tegenwerken, maar ook te gemoet komen. Duitschland's doel is, met zijne bondgenooten in vrede te leven, ook op oeconomisch gebied. De Staten van Europa moeten zich aaneensluiten. De thans gesloten verdragen bieden een zekeren waarborg voor de toekomst. Ten slotte verzocht hij de aangeboden verdragen als één geheel te beschouwen en zich aan te sluiten bij het streven dor regeering, waardoor Duitschland's ontwikke- keling op oeconomisch gebied behouden en bevorderd kan worden. Prins von Bismarck had getelegrafeerd, dat hij verhinderd was in den Rijksdag te verschijnen. OOSTEARIJK-HOACiARIJE. De memorie van toelichting tot de nieuwe handelsverdragen is den 10 bij de Kamer van Afgevaardigden ingekomen. De regeering zegt, dat het noodzakelijk was nieuwe verdragen te sluiten vóór het verstrijken der bestaande, op 1 Februari 1892. Het zwaartepunt van den oosten- rijkschen handel ligt in de betrekkingen met Duitschland. üe nieuwe verdragen raken de belangen eener bevolking van 130 millioen verbruikers, en doen in Midden-Europa eene sterke macht op oeconomisch gebied ontstaan. Zij hoopt zelfsdat deze overeenkomsten nog uitbreiding zullen ondergaan. De taak der oostenrijksche regeering is, naar een afzet in het Oosten te zoeken. Het met Zwitserland gesloten verdrag is mede ingediend. TEREEKltiDE STATES. Bij de opening van het congres wees president Harrison in zijne boodschap op de gesloten handelsverdragen, die op wederkeerigheid berusten. Hij hooptdat vóór het einde van het jaar nog meer dergelijke overeenkomsten gesloten zouden worden. Hij betreurt de vijandelijke handelingen, waaraan de matrozen van het oorlogsschip Baltimore hebben blootgestaan. Zoo Chili de oplossing dezer kwestie on- noodig mocht vertragen, zal hij eene bijzondere Boodschap aan het Congres zenden. Wat de onlusten in China aangaat, zoo zal de regeering er op aandringen dat China hare verordeningen voor de veiligheid en hare strafbepalingen stipt naïeve. Aan Rusland heeft de regeering hare ernstige be zorgdheid kenbaar gemaakt over de strenge maatrege len tegen de Israëlieten en de daaruit voortvloeiende verhuizing van dezen naar Amerika, welke ernstige gevolgen op de arbeidsmarkt zou kunnen hebben. De president houdt verder een warm pleidooi ten gunste van de M'c. Kinley-tarieven, wier gevolgen aan de verwachtingen hebben voldaan. Hij verklaart zich een tegenstander van vrije aanmunting van zilver, waardoor de handel op een grondslag van zilver zou rustenDe meer derheid van het volk wenscht het zilver in grootere hoeveelheid tot aanmunting te bezigenzoodra slechts andere volken medewerken. Het beste middel om het gebruik van zilver te vermeerderen is een ophooping van goud in Amerika. Hij beveelt verder eene spoedige voltooiing der marine aan, ten einde de burgers op alle zeeën te kunnen ver dedigen en den handel uit te breiden. Vierentwintig oorlogsschepen zijn op 't oogenblik in aanbouw. In het verslag van den minister van financiën aan het Congres wordt verklaard, dat ten gevolge van bet M'c Kinley-tarief de prijzen der meeste bewerkte stoffen verminderd zijn, en de tolinkomsten eene vermindering ondergaan hebben. De minister betoogt het belang van den aanbouw van schepen om de scheepvaart te bevor deren. Verder beveelt hij het Congres aan, maatregelen te nemen ter beperking van den toevioed van landver huizers in de Vereenigde Staten. Uit het landbouwverslag blijktdat de katoenoogst den gemiddelden prijs heeft bereikt. Men klaagt dat de prijzen zoo weinig vergoeding geven voor den arbeid. Van daar ontmoediging en eene neiging om den bouw te beperken. In October bedroeg de prijs 89/10 tegen 101jl0 in October 1890. De graanoogst geeft de volgende cijfers: maïs 422/10 garst 54 haver 323/10 rogge 774/10. De toestand van het koren op den halm is 853/10; de prijs van het maïs is 29/10 de schepel hooger dan het gemiddelde der tien laatste jaren. Sedert 1883 is de gemiddelde opbrengst van den oogst slechts tweemaal hooger geweest. De zomert,arwe bleef 205/lo onder het gemiddelde der tien laatste jaren. De statistiek van den winteroogst is niet gunstig. BRAZIIAE. De toestand in het land wordt nog niet veel rustiger. In de provincie Rio Grande do Sul is generaal Osorio tot gouverneur benoemd. Zijne tegen standers wapenden zich. De tijding van het overlijden van dom Pedro is door de bevolking met leedwezen vernomen. Sommige personen sloten hunne kantoren of winkels ten téeken van rouw. Officieel werd van dat orerlijden geen nota genomen. In Chili daarentegen verschenen sommige bladen met rouw randen. In den gemeenteraad van Rio de Janeiro is voorge steld een standbeeld op te richten voor wijlen Keizer Dom Pedro. Aan do N. Rott. Ct. wordt uit «raft geschreven In de Starnmeeronder Noordeinde van Graftis dezer dagen eene hofstede afgebrand. Nog rookt het hooi uit de schuren. Al het veedat de knechtdie alleen thuis was, wist los te maken, is gered. De brand schijnt in den schoorsteen te zijn aangekomen. Als men hier vroeg, aan wien de boerenplaats behoorde, kreeg men geen ander antwoord dan van het vierde commies". Het was dus een van die bezittingen dieerfelijk in de familie blijvendmet den rechtsterm fideï com- missa genoemd worden. Uit zulk een fideï com- m i s s u m trekken eene groote menigte menschen in deze streek eene kleinere of grootere som. Het eigen aardige van dezen volksnaam »het vierde commies" is, dat deze zoozeer is doorgedrongen dat een ander fonds waaruit ook sommigen hier voordeel genieten door het volk «het derde commies" wordt genoemd naar analogie van het «vierde commies." Zoo ontstaan onverklaar bare termen waar men in later dagen zijn vernuft op kan scherpen. De gemeenteraad te Helder heeft den 8 met al- gemeene stemmen besloten ontheffing te vragen van de verplichting tot het oprichten van een gymnasium. Bij kon. besluit van den 9 is benoemd tot commis saris van politie te 's-Gravenhage de heer W. H. Olivier, thans inspecteur van politie aldaar. Bij kon. besluit van den 9 (Staatsblad No. 216) is ingetrokken dat van 11 Sept. 1.1. (Staatsblad No. 169), houdende verbod van in- en uitvoer te Oostzaan van levende varkens en van vleesch, mest en afval dier dieren. Bij kon. besluit van den 9 zijn benoemd de leden der geneeskundige raden, die op 31 December a.s. aftre den en niet herbenoembaar zijn. Voor Noordholland zijn benoemd de heeren G. C. van Balen Blanken, heel- en vroedmeester, te Sybekarspel; dr. B. J. Stokvis, hoog leeraar, J. Polak en P. Kruysse, apothekers en mr. G. A- van Hamel, hoogleeraar, allen te Amsterdam: tot plaatsvervangende leden de heeren P. H. Vorstman, heel- en vroedmeester te Amsterdamdr. J. Mulder, te Zaan dijkM. L. Q. van Ledden Hulsebosch, apotheker te Amsterdam; dr. H. D. Kruseman, apotheker te Haarlem; mr. W. Lulofs, substituut-officier van justitie te Amsterdam. Den 10 is door het provinciaal bestuur van Noord holland, bij enkele inschrijving, aanbesteed 1°. het drie jarig onderhoud der Rijks zee- en havenwerken op het eiland Urk geraamd op 10000 per jaar. Laagste in schrijver de heer J. ten Napel te Urk voor j 8990 per jaar 2°. het voorzien der boorden van het Noordhol- landsch Kanaal in twee perceelen. Voor perceel 1 geraamd op j 2656, was laagste inschrijver de heer G. Honijk te Purmerend voor perceel 2, geraamd op 1000, de heer G. D. van Doorn te Amsterdam voor 945. De Nederlandsche Vereeniging van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen te Amsterdam heeft een adres aan H.M. de Koningin-Regentes gericht, in verband met het voornemen, om een oorlogsschip, ten behoeve van de Indische Militaire Marine, met voorbijgang van 's Rijks instellingen voor scheepsbouw en van de Nederlandsche inrichtingen voor den bouw van schepen en werktuigen, zonder mededinging in het buitenland te bestellen. In Recht voor Allen leest men: »In overleg met den verantwoordelijken redacteur van Recht voor Allen is door den Centralen Raad benoemd tot medewerker-redacteur J. Cornelissen, leeraar aan de Rijks-Normaalschool te Middelburg, onder ons bekend als Clemens." Te Leiden is in den ouderdom van 52 jaar over leden de kleinste volwassen inwoonster, bekend onder den naam van Wimpie. Zij was slechts 0.8 el lang terwijl het gelaat alleen haar ouderdom aantoonde. Zij werd nooit lastig gevallen en was niemand tot last. Het bestuur der Ned. Juristen-vereeniging maakt bekenddat ter algemeene vergadering van 1892, te houden te Maastricht, aan de orde van behandeling zijn gesteld de volgende punten I Is wijziging van de wetgeving omtrent de jacht wenschelijk zoo ja, welke? Praeadviseursjhr. mr. Ruys van Beerenbroek, oud-minister van justitieen mr. 0. J. Sickesz, oud-lid der Eerste Kamer. II. Welke wettelijke en administratieve maatregelen kunnen worden genomen om het kwaad te verminderen, dat in den regel geldboeten onbetaald bljjven en dus de vervangende hechtenis moet worden ondergaan Praead viseurs: jhr. mr. E. van der Does de Willebois, subst.- officier te 's-Hertogenbosch, en mr. J. Simon van der Aa, advocaat te Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 5