Notaris BACKX fa H. J. VONK en ZOON ei D. Bosman Zoon P. M. Duyvis Co., De Credietvereeniging vereeniging. -K Eikcl-e&c&o miPELIEN 4 HOLM'S Eikel-Cacao. m MADERÜ. DRY. NATUURBOTER «Dr.TClefe&elis' AMSTERDAM, Diner a f 1,—, D. VISSER, Landbouw - Grediet, GEELS Go., Advertentièn. Mout ver kooping Werk- en Brandhout, Publieke Verkooping. W. J. BLITZ, Tandarts, ,,'T HONDSBOSCH", Van Romunde Geveke, opent Handelscredieten neemt Gelden a deposito en belast zich niet incasseeringen. Firma de Lange de Moraaz. A. PEPERKAMP. „Karseboom", Kalverstraat 23, HOTEL HU COMMERCE, H. Kleintjes, in Brandstoffente Alkmaar, te Alkmaar, Voordam, 13. STEABINE-KAARSEN 80 a 90 parken zwaar esschen en wilgen Hakhout, waarbij eene groote partij wilgen Stammen, voor klompenmakers 1 ïr m a 3 v Kantoor: PAARDENSTEEG. Ruhr- en Engelsche KachelkolenDuit- sche en Engelsche Anthracit-Neutjeskolen. Engelsche Gas- en Distillatie-Cokes. Bruinkool- en Hoiitskool-Biïciuettes. Gedempte Korte Nieuwesloot, Alkmaar. Ingenieurs en Machine-Fabrikanten Kantoor te Amsterdam, Keizersgracht, N°. 277. Agentschap te Alkmaar: ALKMAARSCHE Nette bediening. Voortdurend aanbevelend COMMISSIEHANDEL in zuivere onvervalschte opgericht 1817 beveelt zich aan tot het leveren van PUIKE BOTER,-'in§ vaten vanf20, 10 en 4è Kilo. Wie zeker zijn wil, de ISehte 3EliS£©l»Cae$&© te ontvangen, tesamenge- steld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr. Michaelis, vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Gebra. Stollwerck te Keulen, eisohe: in vierkante bussen. Deze Eikel-Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik, (een a 2 theelepels van 't poeder voor een kop Chocolade). Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken. Verkrijgbaar bij de voornaamste H. H. Apo thekers enz. t, Va Ko. Va Ko. prcofbusjes Js f. 1.80, c. 0.90, c. 0.35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius iföattenklodt, Amsterdam, Kalverstraat 103. BEZOEKERS VAN de Stearine-Kaarsenfabriek „AP0LL0", Woonplaats Bergplaats Voedzaam, Versterkend en Aangenaam van Smaak. k contant, op 16 December 1891 's morgens 10 uren op het erl van den heer A. NOBEL te St. Pancias van alles zeer gemakkelijk te water en per as te vervoeren. Gelegenheid tot uitspanning in de onmiddellijke nabij heidbij S. Lek. J. G. KLEIN, Deurwaarder. zal publiek verkoopen, te SCHOORLDAMop Dinsdag 15 December 1891, des voormiddags elf uur, in de herberg van den heer Akkerman: 1.Een goed onderhouden logeabel HEERENïHMS, genaamd »Nijendoorn", met verdere getimmerten, Erf en wöl aangelegden Tuin, te Schoorldam, aan het Groot Noordhollandsch Kanaal, sectie D Ns. 524 en 717, samen groot 38 aren 90 centiaren. 2. En een Burgerwoonhuis en Erf, aldaar, sectie D Nr. 601, groot 14 aren, 18 centiaren, bewoond door den heer P. Klant. Dadelijk te aanvaarden en behoorende tot de nala tenschap van den WelEd. heer A. VONK, in leven Notaris te Schoorldam. Breeder bij biljetten. op Woensdag 16 December 1891, des morgens 9 uurop de plaats aan den Middenweg, bewoond door den heer J. GROOT JOHszoon van 2 Puik beste Geldekoeien, 1 best mak Paard (zweetvos), 2 Varkens, 1 Schaap, 1 Geit, p.m. i0000 pond best Hooi, een partij S t r o o, Suiker bieten, ongedorschte Haver en Mest. Voorts Boerenwagen, driewielde Kar, Tilbury, B a- lansploeg, Egge, Grondwoelder, Hand wentel, Zeef, Tuigen en verder Boerenge reedschap, Zoutkist, Kaasper s, Emme raa k, Penensnijder, Varkensboet enz. Op de plaats is qeene gelegenheid tot uitspanning. Notaris BACKX. De Notaris W. C. VUIJSTINGH, te Avenhom, zal op Woensdag den 16 December 1891 des voor middags ten 10 urein het openbaar verkoopen op het Havenpleinte Avenhorn eene aanzienlijke partij bestaande in zware en breede bezaagde eiken delen, ongeveer 500 eiken palen in verschillende lengten en zwaarten eiken klossen spierbalken voor kapbergen en vijzelbergen, amerikaansch grenen delen en deelstukken, halve balken, zolder-, vloer-, weeg- en schoeiingdelen zolderbalken en ribben, ellens, juffers, kolders, kozijnen, ramen, deuren en een deksteen voor een rogenbak. Voorts Brand hout, ongeveer 2000 klossen, enz., enz. Breeder bij biljetten omschreven. De Notarissen ABR. SLOOS te Winkel en C. BOON- ACKER te Schagen, zullen op Dinsdag 22 Decem ber 1891, des voormiddags 10 ure, in de herberg ,,de Zwaan van W. SMIT te Winkol, publiek verkoopen: 1. Een Buis Erf en Bouwland te Nieuwe Niedorp, kadaster sectie B, Nos. 65, 542 en 543, groot 74 aren 10 centiaren. 2. Een Huls en Erf, te Winkel, kadaster sectie B, No. 744, groot 2 aren 20 centiaren. Eigendom van K. JONK. 3. Eqn Huls en Erf, te Winkel, kadaster sectie B, No. 745, groot 1 are 20 centiaren. Eigendom van S. HEERING. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuidscharwoude, is voornemens, op Woensdag 23 December 1891, des middags 12 uur, in de herberg van den heer KLOS te Dlrkshorn, ten verzoeke van de erfgenamen van mej. TRIJNTJE SWAAG, laatst gehuwd met den heor KLAAS KOS, publiek te verkoopen Een Huls BoetErf en eenige perceelen Wei-, Bouw- en Rietlandaan den Oosterdijkin den polder Koetenburg en nabij de Ringsloot onder de gemeente Harenkarspel, kadaster sectie A, ns. 698,518,307,362, sectie B, ns. 225 en 228sectie Gn°. 345te zameu groot 5 hectaren 54 aren 55 centiaren. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantoren van den Notaris C. BOONACKER te Schagen en van voor noemden Notaris DUKER. zal iederen Maandag en Vrijdag bij de Weduwe KOETSVELDKaasmarkt en Zaterdags hötel DE BURG, alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tandheelkundige Operation en het plaat sen van KUNSTTANDEN engeheelo Gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Operatiën 1,—. Min vermogenden kosteloos. Telefoonnummer AT. AIiHlAAK, bevelen zich aan tot het leveren van allerlei soorten Drijfwerk, geslagen en gegoten ijzeren Riein- schijven enz. Per ankerf 85, flesch f2,en f 2,50 HOOC AAN DE 1 A A IV. De voordeelen van ons afwerken van drijfwerk naar stalen standaardmaten zijn: Het nauwkeurig op elkaar passen van al het geleverde drijfwerk, ook hetgeen later besteld wordt. Mogelijkheid van verplaatsen dor riemschijven kop pelbussen enz. zonder uitboren of vorbussen. Kostenbesparing en voorkoming van tijdverlies en ver gissingen bij het aanbrengen en verwisselen van riem schijven stelringen enz. enz. Zekerheid van nauwkeurige afwerking. BREEDITRilAT 19 Export naar Oost- en West-Indië. gob ruikt vooral uw bij GERARD PINKSEN, in de oudste restaurant der hoofdstad. Kalverstraat 4S-4Ï It uk in 4§, Amsterdam. Huishoudelijke Diners 75 cents. Diners van af 1,en booger. Kamer, O nth ij t en Bediening f 1,75. «Reispolis gratis, groot f 6000,bij overlijden door ongeval op een der publieke middelen van vervoergel dig 24 uur volgende op bet verlaten van het Hotel." bij de MEELFABRIEK, Telefoonnummer 23, beveelt zich bij een ieder beleefdelijk aan voor de levering van Belgische Anthracitkolen, voor vulkachels en open haarden. Duitsclie en Engelsche neutjeskolen Rhur-Kachelkolen, Sineékolen, Machinekolengrove en geklopte Engelsche Cokes, Bruin- en Routskool-Brfquetten (van de beste merken), korte en lange Turf, Talhout en Bosjeshoutalles voor de minst mogelijke prijzen verkrijgbaar. Uw dienaar, D. V I 8 S E B. N O R D 11 O L L A US D S C H Maatschappelijk kapitaal f 287,000, Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgens art 19 der Statutenonder ultimo September 1891. Onder ultimo Onder ultimo Sept. 1891. Sept. 1890. Toegestane Credieten 951255,— 912665, Loopende Credieten 781413,61 802650, In herdisconto gegeven bij de Nederl. Bank 353705,25 552014,07 Waarborgfonds 77850,50 80686,50 Deposito's 266330,50 258317,69 Goedgekeurd in de vergadering van Commissarissen d.d. 24 October 1891. De Directeur, De Yiee-Voorzitter van H. H. MOMMA B,Jz. Commissarissen, P. VAN FOREEST. Deposito-rente 2.) en 3°/0. HARDE, WITTE en ZUIVERE van te SCHIEDAM, Bekroond: te Weenen 1873 .met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje, te Antwerpen In 1885 met het Eere-Dlploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar by alle voorname winkeliers, PAYGLOF 16. OUDEGRACHT 88. Handel in Duitscbe en Engelsche Anthracit Neutjes kolen, Ruhr- en Engelsche Kachel- en Haardkolen, En gelsche Gascokes, Bruin- en Houtskool-Briquetten (van de beste merken) en diverse soorten van korte en lange TurfKachel- en Fornnisblokjes tot de meest concur- roerende prijzen. Aanbevolen door H.H. Genees- en Scheikundigen. Bekr. met Gouden en Zilveren Medailles. Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dngelijksch gebruik bij kin deren, zwakke personen en klierachtige gestellen. Met wate^ toebereid is zij als genees- Fabrieksmerk krachtige drank uitstekend bij diarrbée ook voor zuigelingen en kleine kinderen. De eehfe Eikel-Cacao van KRAEPELIEN HOLM, is alom verkrijgbaar in vierkante bussen van ]/2 Kgr. a f 1,76, '/4 Kgr. a f 0,90 en 1/8 Kgr. a f 9,56, voorzien van etiquet waarop nevonsstaaud fabrieksmerk en de bandteekening van de fabrikanten 3-,-s KBAEPEI.IEX en HOLM te ZEIST. To Alkmaar o. a. verkrijgbaar bij de H.H. ANSINGH en MESMAN en A. H. TELJER, Apoth. Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 6