Telegrafische Berichten. Stadsberichten. Kantongerecht te Alkmaar. 338e Staatsloterij. Beurs- en Marktberichten. BURGERLIJKE STAND. Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. in ae aen n genouüen vergadering van hoofdin gelanden is tot heemraad der dertig gemeenschappelijke polders op Texel herbenoemd de heer 0. R. Keijser. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is door bestnurderen der afdeeling Alkmaar van het Neder- landsch Onderwijzersgenootschap het volgende adres gericht dat de tegenwoordige wet op het lager onderwijs uit gelegd kan worden op eene wijze, die de positie van den onderwijzer zeer onzeker maakt dat znlks alreeds is gebleken door toepassing van art. 24, in verband met art. 88; dat znlks met het geven van onderwijs in het vak, vermeld in art. 2 onder k en met de aanstaande invoe ring van het vak, genoemd in hetzelfde art. onder j, door toepassing van art. 24, in verband met artt. 6 en 16, tot nog schromelijker gevolgen aanleiding zal kannen geven; dat op de hierna aangegeven wijzen door gemeentebe sturen van die wets uitlegging kan wordeu misbruik ge maakt, om, naar hunne meening te hoog gesalarieerde onderwijzers te vervangen door lager gesalarieerde, of onderwijzers te ontslaan om redenen buiten het onderwijs gelegen; dat, naar hun oordeel, onderwijzers, wien een dergelijk dreigend gevaar boven het hoofd hangtde lust en de energie worden ontnomen, zich naar behooren aan hunne taak te wijden, waardoor tevens het onderwijs ten zeerste wordt geschaad; Redenen waarom zij zich tot u wenden met het eer biedig verzoek, het daarheen te leiden, dat de wet op het lager onderwijs zoodanig worde gewijzigd, dat eene wets- uitlegging, die de positie van den onderwijzer zóó onzeker maakt, in het vervolg onmogelijk wordt Bij de ned. herv. gemeente te Hensbroek en bij die te Scberiuerhorn is tot predikant beroepen de heer G. Brink, cand. tot den H. Dienst bij hot prov. kerkbe stuur van Noordholland. Als een bewijs van de vele ziektegevallen, die in Hoogwoud en omstreken voorkomen, deelen wij mede, dat de op den 14 bepaalde uitvoering van het zangge zelschap aldaar, moest worden uitgesteld, omdat van de 16 leden 10 ongesteld waren. Het nutsdepartement te Meerbugowaard hield den 13 eene buitengewone vei'gadering, waarin, behalve eenige voordrachten, een achttal vierstemmige liederen ten gehoore werden gebracht door de zangvereeniging «Crescendo". In aanmerking genomen, dat eenige leden door ziekte verhinderd waren, komt Crescendo" met haren wakkeren directeurden heer B. Meurs niets dan lof toe voor de flinke uitvoering der verschillende nummers. Hoezeer de zangvereeniging haren directeur waardeert, bleek in hare jongste vergadering, toen hem een nette dirigeerstok met inschrift werd aangeboden. De heer de Jong, gepens. O. I. predikant, heeft het beroep naar de ned. herv. gemeente te ÏSeerliugowaard aangenomen. Den 13 gaf de rederijkerskamer Oefening vol maakt", van Westgraftdijk eene voorstelling te Hrie- huizen. Opgevoerd werden «Twee zusters", tooneel- spel in 5 bedrijven en «Gesmokkeld", kluchtspel in 1 bedrijf. Beide stukken werden flink gespeeld. Door het slechte weder was de opkomst van het publiek niet groot. Den 6 is het lSOjarig bestaan der herv. kerk te Wcstzaan gevierd. Den 10 heeft 's-Rijks Veeartsenijschool te Utrecht zeventig jaren bestaan. Den 10 is te Leiden overleden de hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid dr. Abraham Kuenen, wiens werken en geschriften voorbeelden zijn van degelijke wetenschap, scherpzinnige kritiek en heldere uiteenzetting. De engelsche bladen bevatten reeds een waardeerend levensbericht van dezen ook in het buitenland algemeen bekenden hoogleeraar. Den 10 hebben eenige arbeiders in de buurtschap Hemden onder Dinksperloo bij een gevecht aan een land bouwer beide oogen uitgestoken. I De gemeenteraad van ®aandam heeft den 10 bij de behandeling van een voorstel van burg. en weth., om de verordening op den hoofdelijken omslag zoodanig te wijzigen dat het vermenigvuldigingscijfer der laagste 15 klassen belangrijk verminderd werdterwijl dat der hoogste klassen gelijk bleefverworpen een voorstel om de twee laagste klassen (inkomens van 400 tot 500) te laten vervallen, het vermenigvuldigingscijfer der daarop volgende 13 klassen te verminderen en dat der overige te verhoogen tot ten hoogste 5.5. Het aantal aanslagen zou daardoor vau 1667 op 988 gebracht worden. Het voorstel van burg. en weth. werd aangenomen. Bij kon. besluit van den 11 is met ingang van 1 Januari a.s., op het daartoe door hem gedaau verzoek aan den heer M. C. J- Piepers eervol ontslag verleend als lid en voorzitter van den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten behoudens aanspraak op pensioen en met dankbetuiging voor de gewichtige diensten, gedu rende een reeks van jaren den lande bewezen. Den 11 is te 's-Gravenhage voorgeschiedenis, mid- delb. onderwijs, geslaagd de heer C. ten Lintum te Haarlem. Den 11 des nachts is op de zandplaat «de Balg", nabij de haven te Sïieuwediep, gestrand de te IJmuiden thuis behoorende vischkotter, Februari (IJ M 29), schipper S. Groen die reeds negen dagen vóór de stranding op zee doorgebrachtzeilen verloren en bij het ankeren 1 er reede de ankerketting gebroken had. De bemanning, ten getale van 5 die door het ontsteken van noodseinen de aandacht op zich had weten te vestigenis gered met de reddingboot. Den 12 werd de inventaris geborgen. Bij kon. besluit van den 12 is de heer mr. J. E. Boddaertambtenaar mot den rang van commies ter gemeente-secretarie van 's-Gravenhage, benoemd tot Secre taris van het college van curatoren aan de Rijks-Uni versiteit te Leiden. Bij beschikking van den minister van binnenl. zaken van den 12 is met ingang van den 16 de gemeente Amsterdam aangewezen als standplaats van den tijde- lijken opzichter van rnndvee, den heer C. van der Snel, thausto Oostzaan. Te §cüiooil is den 9 benoemd tot onderwijzer Jozef van den Bos, onderwijzer te Vlaardinger-Ambacht, die de benoeming a,angenomen heeft. Met hem waren voorgedragen Klaas Venema te Gaastmeer en E. O. Hou- bolt te Sassenheim. Den 11 is aan de zuidzijde van het eiland Schier monnikoog gestrand de te Moddergat thuis behoorende vischschuit W L 50. Den 13 is te Noordwijk gestrand de door het volk verlaten engelsche schoener Milo, in ballast. Den 13 brak omstreeks 6 uur des namiddags brand uit in het huis, bewoond door S. van der Haagen op de Nes te Scliagen. De vlammen, aangewakkerd door den wind, woedden zoo fel, dat ook het naastbijliggende huis, bewoond door J. Stiperiaan, vuur vatte en evenals het eerste gebouw tot den grond afbrandde. Door het flinke optreden van de brandweer gelukte het verdere percee- len te bewaren, hoewel eene brandende klamp hooi tus- schen de gebouwen van S. van der Haagen en S. Groot het ergste deed vreezen. In het huis van van der Haa gen kwamen naar men zegt 16 varkens en 1 hond in de vlammen om. Gebouwen en inboedels waren ver zekerd. De windrichting was hoogst gunstig voor de be lendende gebouwen. Op het appèl, den 14 door de werkstakers van Tjalleberd gehouden is besloten de werkstaking vol te houden. Alles bleef rustig. Den 14 des nachts is te Petten gestrand een ver laten engelsche schoener, genaamd Caroline, van Favers- hamhet schip lag plat op zijde en was vol water. Den 14 werd uit IJmuiden bericht, dat twaalf uitgaande stoomschepen door storm opgehouden werden. De gemeenteraad van Heets heeft besloten tot de opheffing der openbare school te Schardam, nu het hoofd der school, de heer Medemblik, eervol ontslag gevraagd heeft. Het bestuur van het Nederlandsch Landbouwcomité te Amsterdam heeft zich tot den minister van water staat gewend met een adreswaarin wordt verklaard dat het comité de oprichting eener Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen met ingenomenheid heeft begroet, en inzonderheid het door haar genomen initia tief tot bevordering der handelsbelangen van Neder land met betrekking tot de land-, tuinbouw- en zuivel producten van het hoogste gewicht acht. De in die Kamer over dit onderwerp gevoerde besprekingen heb ben verschillende Land- en Tuinbouwmaatsehappijen hier te lande geleid tot het overwegen der middelen, waar door de reeds aanzienlijke handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Groot-Britannië nog meer uitgebreid en op meer degelijke en vertrouwbare grondslagen gevestigd kunnen worden. Als gevolg hiervan heeft de Friesche Maatschappij van Landbouw voorgesteldop de gron den in een bij het adres gevoegd rapport van haren consulent (den heer K. H. M. van der Zande) ontwik keld een consulent in Engeland te doen aanstellen. Het verzoekt daarom den minister, in overleg met zijne ambt- genooten van binnenl. en van buiten]., zaken, te willen bevorderen 1de benoeming van regeeringswege van een consulent te Londen2°. het brengen op de Staats- begrooting voor 1892 eener som van 10000 voor be zoldiging bureaukosten enz. De Koningin heeft voor de stichting van het kerk gebouw der ned. herv. gemeente te Apeldoorn 1000 geschonken. De heeren H. J. Calkoen te Hdain en 0. Oorver van Wessem te Zaandam zijn benoemd tot lid en se cundus lid van het algemeen college van toezicht der ned. herv. kerk. J. Schakel, onderwijzer aan de eerste openbare school te Lekkerkerk, is benoemd tot onderwijzer aan eene chris telijke school te Haarlem. Op de voordracht voor hoofd der Noorderschool te Wormerveer zijn geplaatst: 1°. L. de Vries te Mids- land (Terschelling); 2°. J. Bok te Oost -Knollendam 3°. W. J. van der Bilt te Amsterdam. Tot Eere-Voorzitter van de Vereeniging van Bur gemeesters en Secretarissen in de provincie Noordholland is benoemd de heer mr. S. A. Vening Meineszburgemees ter van Amsterdam en tot bestuurslid, in plaats van wijlenden heer J. Pk. Dolleman, de heer F. Groot Jbz., burgemeester van Midwoud. In 1892 zal te Punnercnd eene school met twee lokalen voor 96 kinderen en onderwijzerswoning gesticht worden op den grond van een indertijd door de Ver eeniging tot stichting en in standhouding van scholen met den Bijbel aangekocht woonhuis. Bedankt voor het beroep naar de ned. herv. ge meente te 3il|ipol.vtu*lio«'f c. a. de heer R. Cremer, candidaat te Hempens. Het eiland Marken is weer voor een groot deel overstroomd. Uit Meppol wordt berichtdat de lande rijen in den omtrekook aan weerszijden van het Mep- pelerdiep blank staan. Belangstellenden worden opmerkzaam gemaakt, dat het reeds vroeger vermelde timmerliedencongres zal plaats hebben op de beide Kerstdagen te Amsterdam, in het gebouw «Concordia", St. Luciensteeg, hoek N. Z. Voorburgwal, en aanvangen te 101/2 uur. 's GRAVENHAGE, 15 December. TWEEDE KAMER. De inarine-begrooting is aangenomen. De minister hield vol, dat niet alle schepen binnenslands kunnen worden gebouwdmaar de belangen der particuliere industrie in het oog zullen worden gehouden. Verbetering van de positie der machinisten zal hij overwegen. Wil lemsoord zal behouden blijven als reparatiewerf. Tegen misbruiken bij marine-aanbestedingen zal hij waken. De Kamer besloot voorts de geldleening te behandelen na hoofdstuk-Fiuanciën en maandag de Billiton-ovoreen- komst. Hoofdstuk-Nationale Schuld werd aangenomen. Bij hoofdstuk-Financiën werden verschillende punten behandeld. In don vroegen morgen van den 13 ontstond brand in de nabijheid van den schoorsteen in het perceel aan den Achterdam, bewoond door don schoenmaker A. J. Bruin. Reeds was de zoldering van eene slaapkamer doorgebrand en eene balk aangetast, toen de bewoners het gevaar bemerkteu en in staat waren het te blusschen. Den 14 had in het café «de Kroon" van den heer C. Kramer alhier een schaak-, dam- en bil jartwedstrijd plaats. Bij dien in het schaken, waar aan 9 personen deelnamen, won den prijs èu den eere prijs de heer P. Schipper, Oterleek, de premie de heer F. de Boer, Schermeer. Voor dien in het dammen waren 10 deelnemers opgekomen. De heer F. de Boer, reeds genoemd, won den prijs èn den eereprijs, de heer S. de Heer, Beemster, de premie. Aan den biljartwedstrijd nam het grootst aantal personen deel en wel 20 De heer A. Kist, Zuidscharwonde, verwierf prijs èn eereprijs, de heer C. Groot Cz., Schermeer, de le premie, de heer A. Pij per, Alkmaar, de 2e premie. Blijkens achterstaande advertentie zal hot Teeken- genootschap «Kunst zij ons doel" op de bovenzaal van den heer A. Peperkamp donderdag, den 17, des avonds te 71/2 uur, hare gewone en kunstlievende leden in de gelegenheid stellen, kennis te maken met de portefeuille van «Pictura" te Dordrecht, die tot nu toe nog niet op eene der kunstbeschouwingen alhier ter inzage werd verstrekt. In plaats van wijlen den heer J. H. Paleari werd tot voorzitter van de Kon. Handboogschutterij „St. Se- bastiaan'' gekozen de heer A. Goede Dz. GEBOREN. 13 Dec. Johannes Wilhelmus, Z. van Johannes Wilhel mus Tersteege en Maria Elisabeth Delver. Nellij Anna, D. van Cornolis Smit en Guurtje Jonker. Reijmpje AlidaD. van Willem Adrianus Timmer en Aaltje de Vries. Maria Elisabeth, D. van Gerardus Simon Amoureus en Geertruida Elizabeth Siezen. 14 Andries, Z. van Willem Mooij en Cornelia Selie- Ol'hËROEFEW. DIRK PEIJS wordt verzocht zich ten spoedigste ter gemeente-secretarie aan te melden. Zitting van 8 December. W. S., Alkmaar, verzet, 3 weken gev. R. S., Rijp, wederspannigheid, 8 dagen gev. J. S. en C. C S mishandeling, ieder 14 dagen gev. J. S., Petten, beleediging 8 dagen gev J. v. T., Helder, als boven, 14 dagen gev. S. B., Texel, diefstal, ontslagen van rechtsvervolging. J. K. en J B., Opmeer, verduistering, vrijgesproken. D. A,, Helder, beleediging f' 3 boete, subs. 2 dagen hecht. J. B. en J. A., Hensbroek, mishandeling, 5 dagen gev. P. S., Hoorn, diefstal2 maanden gov. T. T., Enkhuizen mishandeling 3 dagen gev. C. H., huisvr. van J. B., koppelarij uitgesteld om dat Hendrica H., ter zake van meineed in hechtenis werd genomen. 11 December. W. O., Castricum, J. de L., C. K., J. H. G., Scher- merhorn, J. H., P. D Rijp, C. K., Heerhugowaard, allen overtreding ijkwetnos 1, 2, 3 en 6 ieder 2 boeten, elk van f 0,50, nos. 4 en 5 ieder f 0,50 boete en no. 7 vier boetenelk van f 0.50, of ieder 1 dag hecht, voor elke boete. A. W., Bergendronkenschap, 2 malen gepleegd, 2 boeten, elk van f 1, of 1 dag hecht, voor elke boete. K. J E., zonder vaste woonplaats als boven bij 2e herhaling 3 dagen hecht. B. Z., zonder vaste woonplaats J. B Schermerhorn, W. de D., Alkmaar, G. Z., Helder, G. W., Graft, T. G. Ez., Egmond aan Zeeallen als bovenieder f 0,50 boete of 1 dag hecht. A. Z Wz. en P. D. Gz., Egmond aan Zee, strooperij, no. 1 drie dagen gev., no. 2 twee dagen gev. L. v. T., Akersloot jachtwetovertreding 2 boeten elk van f 10, of 3 dagen hecht, voor elke boete, en f 1 boete of 1 dag hecht. F. Z., Heiloo als boven2 boeten a f 5 of 2 dagen hecht, voor elke boete. N. A. C., Alkmaar, als hoofd van een fabriek niet bin nen 2 maal 24 uren aan den burgemeester kennis geven van een ongeluk aan een in de fabriek werkzaam por- soon overkomen, f 0,50 of 1 dag hecht 3e klasse, le lijst, 14 December. Nr. 3846 f 1000; Nr. 14905 f 400; Ns. 7942, 10262 en 19797 200; Ns. 8243, 16041 en 19476 100. 3e klasse, 2e lijst, 15 December. Nr. 16081 5000; Nr. 14646 2000; Ns. 8267,9259 en 14149 1000; Ns. 2214, 10297 en 14600 400; Nr. 14676 200; Ns. 392, 4609, 7803, 12361, 12585, 13856, 15390 en 18028 loO. ALKMAAR 14 Dec. Aangevoerd 3 kooien en ossen f 180 a 220, 76 vette kalveren 40 a 96, per pond f 0,80 a 0,90, 18 nucht. kalveren f 8 a 16 806 vette schapen f 20 a 29, 219 vette varkens f 0,34 a 0,49 per pond 19 magere f 8 a 12. AMSTERDAM 14 Dec. AardappelonFriesche Dok- knmmer jammen f 3,25 a 4,dito Franeker f 3,25 a 4,dito Zaaiers f 3,30 a 3,40 Geld. blauwe f 3,50 a 3,75 Zeeuwsche spuische jammen f 4,50 a 5,25, dito Poters f -,a -,dito Flakkeesche f 3,50 a 4,25 dito blauwe f 3,a 3,25, Pruisische Hamburgers f 4,80 a 5,20, Duitsche roode f 3,50 a 3,75, Hillegommerzand f 6,7, alles per mud. 14 Dec. Petroleum vast. Amerika loco f 7,75, Dec. 7,70 a 7.75, Jan 7,75 Febr./Apr 7,35, Mei/Juli 7,25 Sept./Dec. f 7,45 E Russ. onveranderd. Raapkoeken f 65 a 95. Lijnkoekeu f 9,50 a 14, AMSTERDAM 14 Dec. 336 runderen, vette le soort f 0,75 a 0,80 2e soort f 0,70 3e soort f 0,60 per P., 100 melk- en kalf koeien f 140 a 270 42 nucht. kal veren f 6 a 10, 408 vette varkens f 0,38 a 0,42 per P. DELFT 10 Dec. Boter le soort t 72, 2e soort f 66, 3e soort f 52 aangevoerd 235 achtste en 98 zestiende vaten. Samen 5680 P. EDAM 10 Dec. Aangevoerd 112 stukken boter, le soort 1,30 a 1,45 per P. Eieren f 7,— a 7,50 pui 100. EDAM 12 Dec. Aangevoerd 36 stapels ka i.f, wegende 7358 P. Hoogste prijs 34.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3