Gebr*. Poll, »sl®Ea' Visitekaartjes, NIEUWS VAN DEN DAG. Boekh. Herms. Coster loon, Alkmaar. Aclvertentiën. eene flinke Boerenmeid, P. Gf., Publieke "Uerkooping Yruchtbaar WEILAND, TEEKEN GENOOTSCHAP „Pictura", Dordrecht. BienstbodeP. Eund- en ILalfsvleesch G-roote Uergadering op Woensdag', 1(> December a.s., prima Engelsche Oascokes. L. S. Van Thijn, Vleeschhouwer, ROLPENS, gerookte Runderworst en muisjes gerookt Vleesch. Oudegraciit. lOl. Wed. J. ELTE laas, aauvmm wam. in net étui. Voor de geabonneerden wordt a f 3,verkrijgbaar gesteld eene ETS, vervaardigd door C. L. VAN KESTEREN, naar eene schilderij van A. MAUVE, getiteld„N a a r h u i s." HERMs. COSTER ZOON. ïioj 71 „Kunst zij ons doel". PORTEFEUILLE in het lokaal „HARMONIE", van KRAEPELIEN A HOLM, berichten de ontvangst eener lading Afgehaaldgrove Cokes f 0,55 per ILL, Idem Rhur Kachelkolen 0,85 Thuis bezorgen of kloppen 0,05 STOOM DRUKKER IJ w HAARLEM 14 Dee. Eoode tarwe f Witte tarwe f 8 a 7,80, Rogge f 8 a 7,20, Haver f 3,90 a 3,50, Gerst a Duivenboonen f 7.60 a 6,50, Paarden dito f 6,60 a 6,50, Karweizaad f 10,25 a 10, Kanariezaad 6,75. LEIDEN 12 Dec. Boter per vat le soort j 62 a 68, per P. f 1,55 a 1,70, 2e soort 56 a 60, per P. f 1,40 a 1,50. Aangevoerd 4920 P. LEEUWARDEN 11 Dec. Boter, le soort f 57 a Aangevoerd 298 vierde, 141 achtste en 26 zestiende vaten. MEPPEL 10 Dec. Boter per 4/8 vat le soort J 26,50, 2e soort 25,—, 3e soort f 24,— per P. ƒ1,20 a 1,37. Aangevoerd 10700 P. SCHIEDAM 14 Dec. Moutwijn f9,75, Jenever f 13,75 idem Amsterdamsche proef f 15,25. LONDEN 14 Dec. 500 runderen 2.8-5.4, 15000 scha pen en lammeren 3.6-6 80 kalveren 2.6-5.2, 190 var kens 2.8-3.6. PfiB TELEGRAAF. P URM EREND 15 Dec. Aangevoerd 158 runderen, 5 stieren hooger in prijs met vlugge handel, 66 vette kalveren f 0,70 a 0,90 per K. G. handel matig 128 nucht. dito f 8 a 22 per stuk, handel vlug, 31 paarden, 2998 schapen en lammeren, vette hooger in prijs, over- houders prijshoudend handel vlug 345 vette varkens f 0,32 a 0,48 per P.handel stug39 magere dito f 6 a 10, 414 biggen f 2 a 5, beide handel matig, 880 Ganzen f 2,25 a 3,25, 125 Zwanen f 7,a 9, Kleine kaas f 34,50middelb. f 31,50commissie f aangevoerd 186 stapels. Boter f 1,25 a 1,35 per K.G.aangevoerd 1280 P. Kipeieren f 5,a 6,per 100 stuks. AHITËRDAH. Nederland Cert. N. W. Schuld ditodito ditodito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. ditozilver Jan.-Juli. ditodito April Oct. Portugal, Obl. Buit. 1853/84 dito, 1888 89 Rusland, Oostersche Leening, 2e serie dito, 1880 gecons. Z.R.125-625 13 Mei-Nov. dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l Juli/lOct. dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov dito, 1889 dito, in goud 1883. Juni. Dec dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele Turkije, gepriv. Conv.leening dito, Douane Obl dito, Geconverteerde Ser. DenC Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obligatiën geeonvert. 1890 dito, Subsidiebonds Venezuela, Obligatiën 1881 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, dito Oblig dito, Ned. Ind. Ilandelsb. Aand Amerika, N. W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw Italië. Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.-Aand dito, Hypoth. Obligatiën dito, id dito, Baltisehe Spoorw. Aand dito. Pastowo Spw. Mij., dito dito. Iwang. Dombr. Oblig dito. Orel .-Vitebsk. Obl. dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 dito, Transeaus. Spoorweg Oblig dito, Z.-VV. Spoorw. Aand. 1001000.. dito, dito Oblig Zweedsch Noorweegsche Spoorwegen. Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Gert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. Ilyp. dito, dito, 1 e Hyp dito, N.-ïork. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Loten Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 1800 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten dito, dito 1866. Dito Turkije, Spoorwegleening Transvaal le. Ned. Tr. Gnudm. Mij. Aand. pCt. 14 Dec. 15 Dec. 78! 93-rè 101* 101## 85| 78# 77-Hr 77-Bi 78 33J 441 59#* 88f 89| 92## 64t% 98f 94! 62f 78ff 84i% 18#* 941 83# 52! 45 70 14## 59 102# 95# 100 32# 87# 77 52f 56 A 119! 119# 96## 74 60f 62## 93# 100# 102# 73| 64# 85! 15! 28# 16#* 103# 80 16#* 77t# 30# 27f 114# 116 117! 152 131 139# 126! 15#* 78# 93-rè 101 101# 85# 78a 78 33^- 44 59## 88## 90# 92A 65 98! 95a 63 78# 83# 85 53 14# 95## 100 32! 52! 50## 118# 96#* 74# 60! 63# 91! 101 101## 74| 65 87! 14! 28Ü 16# 105 80| 16## 78! 114! 116# 132! 15-rar Bevallen van een Zoon P. G. B. VAN OS—VAN DER VEEN. Alkmaar, 14 Dec. 1891. Bevallen van een meisje G. E. AMOUREUS—SIEZEN. Alkmaar, 13 December 1891. Heden overleedna eene korte ongesteldheid en na voorzien te zijn van de H.H. Sacrementen der Stervenden, in den ouderdom van 87 jaar en 9 maanden WIL- HELMINA LEVERINGWed. L. TELLEMAN. Bergen, Uit aller naam 10 December 1891. J. TELLEMAN. Heden overleed na eene korte ongesteldheid van slechts twee dagen mijne innig geliefde echtgenoote MAARTJE BOMMEZIJ in den ouderdom van 56 jaren, diep be treurd door mij en mijne kinderen. Oterleek 14 Dec. 1891. C. MET. Er wordt gevraagd liefst kunnende melken, om met Kersttijd in dienst te treden bij C. KRAMER Pz., Koedijk. te E.IMMEN, in het koffiehuis van P. Kieft op Woensdag 30 December 1891, voorm. 11 ure ten overstaan van Notaris B. WIELAND LOS van 4 hectaren, 15 aren, 40 centiaren genaamd: »de Garskens", gelegen te LIMMEN in den Groot Limmerpolder nabij den Koogdijk den Uitgeester- en Startingerweg kad. sectie B., nrs. 37 en 46, helend J. MEIJNE, G. POLLE, wed. C. POTT en de Diaconie van Limmen, en in huur tot Kersttijd 1891, bij J. BALVERS. In gebruik te aanvaarden dadelijk na betaling der kooppenningen. Nader onderricht geeft voorm. Notaris te UITGEEST. KUNSTBESCHOUWING op de bovenzaal van den heer A. PEPERKAMP, op Donderdag, 17 Decem ber, 's avonds 7l/2 nur. De Directeur A. KLaSENER. Namens het bestuur, B. A. van GEENHUIJSEN Secretaris. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van den 8 December 1891 is J. BIJMAN timmerman te Oostorblokker in staat van faillissement verklaard aanvang genomen hebbende op den 7 December j.l., zijnde de dag der aangifte met benoeming van den ÈdelAcht- baren heer mr. E. R. E. BRANTS, Rechter in gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris en den ondergetee- kende, Deurwaarder te Hoorn tot Curator. Hoorn, 14 December 1891. E. RUIJTER. Een gehuwd Predikant, zonder kinderen op een dorp in Noordhollandvraagt tegen 1 Maart eene goed kunnende koken en huiswerk verrichten en van goede getuigen voorzien. Adres lett. D. bij den boekhandelaar N. MUR, te Brenkelen. M De vleeschhouwerg van Alkmaar be richten, dat van af 15 December het met ÏO ets. per kilo is verhoogd. MET DAMES van den heer G. BOUMA, des avonds ten half acht ure. Plaatsen kunnen besproken worden des morgens ten 10 uur, aan het lokaal. Ballot voor kunstlievende leden Dinsdag, 15 Dec.a.s. Namens het Bestuur, G. L. SCHUURMAN, Secretaris. APOTHEKERS, ZEIST. Verkrijgbaar in de Apotheken. Prijs per Etui f O,SO f 0,50. Te Alkmaar verkrijgbaar bij den heer A. CONIJN Az. Apotheker. NIEUWESUOOT, D 1, Nog voorhanden een klein partijtje Gascokes (geen Engelsch), zoolang de voorraad strekt, a f 0,55 per heet. afgehaald. VERDRONKENOOK», D 15, heeft voorhanden: in Brandstoffen. Belgische Anthracit f 1,50 per H.U. aan huis. 0 o O O GG 02 CS3 OJ CD 0 N CD 0 CD TJ1 O O e-h CD 0 Zij is groot 53 X 42 duim en wordt gedrukt op zwaar, chineesch papier, fer grootte van 95 X 70 dnim. Zij, die bedoeld blad door tusschenkomst, van de ondergeteekenden ontvangen en deze ets verlangen,wor den verzocht daarvan liefst vóór 21 December opgave te doen. De ondergeteekenden herinneren voorts aan diegenen die een abonnement op het NIEUWS VAN BEN DAG of andere bladen door hunne tusschenkomst erlangen datbij eventueel met 1 Januari a.s. noodige verandering tijdige opgave gewenseht isten einde storing in den ontvang te voorkomen. Zij bevelen zich voor levering van couranten en advertentlën in alle bladen, ook het Nieuws van den Dag zonder verhooging van prijs, bij voortduring aan. Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 4