Salmiak-Pastilles UIT L 0 TIN G, VERTEGENWOORDIGER. NIEUWS YAN DEN DAG. Inboedel, COKES. Broodbalcicarlj Bcek'h. lerms. Colter ioon. Alkmaar. Beurs- en Marktberichten. Ad ver t entiën. BOEÏ.SSUÏS Faillissement Voor de geabonneerden wordt a f 3,verkrijgbaar gesteld eene ETS, vervaardigd door C. L. VAN K EST ER EN, naar eene schilderij van A. MAUVE, getiteld„N a a r li n i s." HERMs. COSTER ZOON. ion van KRAEPELIEN HOLM, MAARTJE BIJL, weduwe JOHANNES EMEIS, OVERLEDEN, 15 Dec. AlidaD. van Arie van Wieringen en Anna Veenis, ïuim 9 m. 16 Johannes Lourentins Z van Johannes Lonren- tins Konijn en Maartje Timmer 4 m. Bevallen van een zoon N. HELDER—SCHOTSMAN. Koedijk, 16 December 1891. AMSTERDAM 16 Dec. Aardappelen Friescbe Dok- knmmer jammen f 3,25 a 4,dito Franeker f 3,25 a 4,dito Zaaiers f 3,30 a 3,40, Geld. blauwe f 3.50 a 3,75 Zeeuwsche spnische jammen f4,50 a 5,25 dito Poters f -,a -,dito Flakkeesche f 3,50 a 4,25 dito blauwe f 3,a 3,25, Pruisische Hamburgers f 4,80 a 5,20, Duitsche roode f 3,50 a 3,75, Hillegommerzand f 6,7, - alles per mud. 16 Dec. Petroleum vast. Amerika loco 7,75, Dec. 7,70 a 7,75, Jan. 7,75 Febr./Apr 7,35, Mei/Juli 7,25 Sept./Dec. 7,45 E Russ. onveranderd. Raapkoeken f 65 a 95. Lijnkoeken f 9,50 a 14, 9 Dec. Aangevoerd 150 vette kalveren f 0,7 5 a 0,95, f. p. P. 56 nucht dito f 6 a 10 156 vette varkens 0,36 a 0,41 c. p. P. ENK H D1ZEN 16 Dec. 2 stapels kaas ƒ31,50. Karwijzaad f 9,75 a 10, Mosterdzaad f 17,a 18, Maanzaad f 15 a 16,50. Erwten: Groene f 8 a 17, vale f 15,— a 18,Wijker dito f 12 a 13,50, grauwe f 14,a 19,bruine boonen f 11,— a 13,paarden dito f 6,75 a 7,75, Gerst f 5,75 a 6, Haver f 3,50 a 4. HAARLEM 16 Dec. Aangevoerd 35 stapels kaas, uit makende 3803 stuks. weg. 7642 P. Hoogste prijs f 33, HAARLEM 16 Dec. Aangevoerd 4 koeien f 200 a 150, 20 nucht. kalv. f 10 a 6 42 schapen f 18 a 13, 2 pinken f 70 a 50, 9 paarden f 110 a 40. KAMPEN 14 Dec. Aangevoerd 250 stukken Boter van 20 P. 27,a 27,50, 120 stukken van 10 P. ƒ12,— a 13,75, 400 stukkon van 1/2 pond p. P. 1,a 1,20. Aangevoerd 6400 P. SNEEK 14 Dec. Boter. Ie soort f 56,Vereeniging le soort f 55,a 56,50 2e soort f 53,a 3e soort f 52 4e soort f 50. Aangevoerd 459 vierde en 57 achtste vaten. SCHIEDAM 16 Dec Moutwijn f 9,Jenever f 13, jdom A msterdamsche proef f 14,50. SOHAGEN 17 Dec. Aangevoerd 22 paarden f 30 a 80, 13 geldekoeien f 80 a 270, 3 kalfkoeien f 140 a 210, vaarzen f 60 a 90, 25 nucht. kalveren f 8a 17,50, 2280 schapen f 12 a 31, 25 magere varkens f 6 a 8 40 biggen f 2 a 4,— boter per kop f 0,42^ a 0,521/i jjipeieren f 5,50 a 6 per 100. PEB TELECItAAE. HOORN 17 Dec. Kleine kaas f 34,50, commissie f 32, A M S T E R A M. pCt. Nederland Cert. N. W. Schuld dit,o dito ditodito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. ditodito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli. ditodito April Oct. Portugal, Obl. Buit. 1853/84 dito, 1S88 S9 Rusland, Oostersche Leening, 2e serie dito, 1880 gecons. Z.R.125-625 13 Mei-Nov. dito, 1889 le en 2e ser. 1 Jan. lAp.l Juli/lOct. dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov dito, 1889 dito, in goud 1883. Juni. Dec dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele Turkije, gepriv. Conv.leening ditoDouane Obl dito, Geconverteerde Ser. DenC Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, übligatiën geconvert. 1890 dito, Subsidiebonds Venezuela, Obligation 1881 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, dito Oblig dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... Amerika, N. W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw Italië. Spoorweglcening 1887/89 dito, Zuid-ltal. Spoorweg Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.-Aand dito, Hypoth. Obligatiën dito, id.- dito, Baltische Spoorw. Aand dito. Fastowo Spw. Mij., dito dito. Iwang. Dombr. Oblig dito. Orel.-Vitebsk. Obl dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig dito, Z.-W. Spoorw. Aand, 1001000.. dito, dito Oblig Zweedsch Noorweegsche Spoorwegen. Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasliv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. Ilyp. dito, dito, le Hyp dito, N.-ïork. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100. Hongarije, Theiss Loten Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 1860 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten dito, dito 1866. Dito Turkije, Spoorwegleening Transvaal le. Ned. Tr. Gondm. Mij. Aand. 16 Dec. 17 Dec 78} 93 101» §5} 781 78A 77| 78} 33» 431 60} 89 90 92} 65 98 ff 63 78fè 83} 18} 95} 85 52ïf 44 69} 14A 58fè 1021 95 ff 100 33 87} 84} 52} 56} 121| 120/f 98fï 74} 60} 63} 92» 101-fg- 102 74} 65} 87fè 15 ff 29} 16A 105 80 16} 78-f 30} 27} 115 110} 115} 116} 152" 132} 140} 126} 15} 7 Getrouwd M. S. F. LANGEDIJK eu R. C. DE HAAS, die mede namens wederzijdsche familie dank zeggen voor de belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 1? December l891> Amsterdam, 78ff lOlif 101} 85} 78}} 78 78} 34} 44} 60-fr 89 90} 92} 65} 99 95& 64 78} 86} 52} 44} 69A 59 103 95} 100 87} 84 52} 56} 123 21} 97} 60} 64 92} 101} 74} 65ff 86} 15} 29yV 16} 16} 77+i 30} 27} 110} 115} 141 15} 6} Heden overleedna eene korte ongesteldheid en na voorzien te zijn van de H.H. SacrementeD der Stervenden, in den ouderdom van 87 jaar en 9 maanden WIL- HELMINA LEVERING, Wed. L. TELLEMAN. Bergen Dit aller naam 10 December 1891. J. TELLEMAN. Heden overleed, na eene korte ongesteldheid van slechts twee dagen mijne innig geliefde echtgenoote MAARTJE BOMMEZIJ, in den ouderdom van 56 jaren, diep be treurd door mij en mijne kindoren. Oterleek 14 Dec, f891.C. MET. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde echt genoote, moeder, behuwd- en grootmoeder ANTJE KUI PER, in den ouderdom van bijna 79 jaren. Noordscharwoude Uit aller naam 14 Dec. 1891 P. HART. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed, in den ouderdom van 85 jaar en ruim 8 maanden, na eene gelukkige echtvereeniging van bijna 60 jaren, mijne geliefde echtgenoot, de heer M. VISSER. Mede namens kinderen, bebuwd- en kleinkinderen, St. Pancras BAAFJE BRUIN 16 December 1891. wed. M. Vissee. Bevallen van een welgeschapen Dochter A. TIMMER-DE VRIES. Alkmaar, 13 December 1891. In het faillissement van G. MOORMAN, aannemer, te Helder, is door den Edel Achtbaren heer Rechter Com missaris, de derde vergadering van crediteuren, ter verificatie hunner schuldvorderingen, bepaald op Woens dag 13 Januari 1892, des voormiddags 111/2 uur, in een der lokalen van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. Crediteuren, de bevoorrechte en de pand- of hypotheek hebbende daaronder begrepen, worden hier mede tot het bijwonen dier vergadering opgeroepen. De Curator iu gezegd faillissement, Alkmaar, Mr. A. P. DE LANGE, 15 December 1891. Advocaat- Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, d.d. 16 December 1891, is het door JOHANNES BERNARDUS KUIJPERmanufactnrier, wonende te Uitgeest, aan zijne gezamenlijke crediteuren aangeboden accoordgehomologeerd, en mitsdien de staat van faillissement, waarin hij verkeerde, opgeheven. Mr. A. P. DE LANGE, Advocaat. Alkmaar. 16 December 1891. De gewijzigde rangregeling in den staat van kennelijk onvermogen van P. Pzn. BRANDS, landman en veehouder te Koegras, gemeente Helder, is ter Griffie der Rechtbank te Alkmaar nedergelegd, om gedurende 14 dagen ter inzage van een ieder te verblijven. Mr. N. H. DE LANGE, Curator. te WARMEAHIJI»EA, op Woensdag, 23 December 1891, voormiddags 9 uur, ten sterfhuize van Mejuffrouw de weduwe SEVENHUIJSEN. geb. PAARLBERG, van: waaronderKabinet, Bureau, Tafels, Stoeleu, Spiegels, Schilderijen, veereu Bedden met toebehooren, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk enz., benevens oud Porselein en voorts «oud- en Zilverwerk, alseen goud IJzer met voornaald, twee Zijnaalden en twee Kapspelden, bloed koralen Ketting, zilveren Tabaksdoos, antieke zilve ren Lepel en Suikerstrooier, diverse oude zil veren Munten enz. Notaris H. J. DE LANGE. SS?" Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID zijn de oplos sende en verzachtende Apothekers te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in fleschjes a 3® cent. Te Alkmaar: bij de beeron ANSINGH en MESMAN, A. CONIJN Az. en A. H. TELJER, Apothekers. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, d.d 10 December 1891 gewezen, is HENDRICUS KNOTS, broodbakker en winkelier, wonende te Enkhuizen, gesteld in staat van faillissement, aanvang genomen hebbende op den dag der aangifte, zijnde de 8 December bevorens, met benoeming van den E.A. heer Mr. VOLLGRAFF, Rechter in die Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en den ondergeteekende, Deurwaarder bij die Rechtbank en wonende te Hoorn, tot Curator. J W. WOESTENBURG. Hoorn, 14 December 1891. HL.OEÜIISTE te ALKHAAR. De Crediteuren in bovengenoemd faillissement worden opgeroepen, om, in persoon of bij gemachtigde, voorzien van eene geregistreerde volmacht, te verschijnen ter tweede vergadering tot verificatie van schuld vorderingen, welke gehouden zal worden op Woens dag 23 December 1891, voormiddags 11 uren, in de gehoorzaal der Rechtbank te Alkmaar. Alkmaar, Mr. N. H. DE LANGE, 17 December 1891. Curator. Het Bestuur van de Oninge polderde Lan den onder Egmond-binnen maakt bekend, dat van de geldleening voor den Straatweg, de volgende num mers zijn EIT«EIiOOT Van de le Leening nos. 7 38 66 en 124 en 2e idem 15 en 32. Na 1 Januari 1892 betaalbaar bij den Penningmeester E CONIJN Jz, Egmond aan Zee. Namens bet bestuur der Oningepolderde Landen onder Egmond-Binnen, K. ZUURBIER, Voorzitter. E. CONIJN Jz., Secretaris. Voor den Soc.-Beni. «fongl. BSond, afd. Alkmaar, zal de heer Travailleur, de volgende spreekbeurten ver vullen :Zaterdag, 19 Dec te Uitgeest, in het lokaal de Ooijevaar, van Zonjee. Onderwerp «Wat willen de So cialisten?" Zondag, te 1 uur, te Graft, bij den heer Koelemeij. Onderwerp: »Sparen." 's Avonds, 7'/1 uur, te Midden-Beemsterin de zaal van den heer Kluun. Onderwerp: «Christendom en Socialisme." Maandag, 21 Dec., te Alkmaar, bij mej. Benedict, 's avonds 81/2 uur. Onderwerp: het achtste gebod: «Gij zult niet stelen. (De beer Stroo, christ. onderwijzer, heeft schriftelijk beloofd te zullen debatteoren.) Dinsdag, 22 Dec., te Alk maar, in hetzelfde lokaal, zal hij bet onderwerp behan delen «Anti-militairisme." Óp alle plaatsen 1® ets. entrée tot dekking der kosten. Overal vrije discussie. De ondergeteekende ligt met een sehip prima qua- Utelt Gaz-cokes, tegen uiterst concurreerenden prijs verkrijgbaar, aan de Oude Turfmarkt. H. COSTERHUIS. Er wordt ter overname gevraagd eene goed beklante in de nabijheid der marktop goeden stand hier of elders. Brieven franco letter S, bureau dezer Courant. Tusschenpersonen komen niet iu aanmerking. Eene te Amsterdam gevestigde MAAK wenscht zich te doen vertegenwoordigen, en zoekt daartoe geschikte personen in Nederland op hoogst voordeellge voorwaarden. Men gelieve zich te advesseeren met opgave van referentiën enz onder letters H. M. T., aan bet Algemeen Advertentie Bureau, NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. Zij is groot 53 X 42 duim en wordt gedrukt op zwaar, cbiueesch papier; ter grootte van 95 X 70 duim. Zij, die bedoeld blad door tusschenkomst, vau de ondergeteekenden ontvangen en deze ets verlangen,wor den verzocht daarvan liefst vóór 21 December opgave te doen. De ondergeteekenden herinneren voorts aan diegenendie een abonnement op het A1EUWS "VAA REA RA« of andere bladen door hunne tusschenkomst erlangen datbij eventueel met 1 Januari a.s. noodige verandering, tijdige opgave geweuscht is, ten einde storing iu den ontvang te voorkomen. Zij bevelen zich voor levering van couranten eu advertentiën iu alle bladen, ook het Aleuws van den l>ag zonder vorbooging van prijs, bij voortduring aan. Stoómdr. v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 4