Telegrafische Berichten. Stadsb ericht en. Ingezonden stukken. Wik- en Weegloonen. SCHOÖRSTEENEN. Graan- en Zaadmarkt. BURGERLIJKE STAND. voerig werd van gedachten gewisseld over wijziging der algemeene voorwaarden, bij het Rijk voor aanbestedingen in gebruik. In de avondzitting, welke tot 's nachts half één dunrde, werden twee belangrijke beslissingen geno men. De nader door den minister aangevraagde post van f 12000 voor bijdrage in de kosten van ijsopruliuing in het Noordzeekanaal werd verworpen met 46 tegen 35 stemmen. De voorgestelde hervorming van den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten werd goedgekeurd, nadat het amendement der commissie van rapporteurs om het betrokken artikel 122 met f 35400 te verminde ren, ten einde dat voorstel tot hervorming afzonderlijk te kunnen behandelen, ingetrokken en een amendement van den heer Zaaijer, om den Raad van Toezicht voorloopig met een voorzitter aan te vullen, met 39 tegen 30 stem men verworpen was. Bij de spoorwegbegrooting werd door den minister betoogd, dat de toestand van het wes telijk viaduct te Amsterdam niet zoo gevaarlijk was. De begrooting van waterstaat werd ten slotte aan genomen. Den 17 is te Htwiningbroek overleden de heer C. Donker, sedert 24 Juni 1853 aldaar notaris en sedert 31 October 1887 lid der Eerste Kamer voor Noorholland. Den 17 des nachts ongeveer halfdrie is te Zaan dam brand ontstaan in den pelmolen »De Duinmaier" van den heer C. Otte, die geheel afgebrand is. Bij kon. besluit van den 17 is, met ingang van 1 Jan. 1892, aan den beer mr. W. F. 6. L. Francis, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als president van het gerechtshof te 's-Gravenhage, met dankbetuiging voor de langdurige en gewichtige diensten, in verschillende rechterlijke betrekkingen door hem bewezen en in zijne plaats benoemd de heer mr. J. Spoor, thans vice-president. Tot vice-president is benoemd de heer mr. H. W. de Graaf, thans raadsheer in dat college. Den 17 werd te Kolhorn het 40jarig bestaan van 'de vereeniging »Nut en Gezellig Verkeer" feestelijk her dacht Door het kinderzangkoor werden zangstukjes ten gehoore gebracht; muziekstukjes werden uitgevoerd op piano en viooltooneelstukjes opgevoerd voordrachten gehoudenzoodat de avond vol afwisseling was. Aan toespraken ontbrak het evenmin, terwijl tevens door den secretaris in herinnering werd gebracht het vele goede en nuttige door de vereeniging in dit tijdsverloop tot stand gebracht. Den heer K. Breebaartdijkgraaf van den polder Waard en Groet, viel het voorrecht te beurt, nog even opgewekt als vóór 40 jaren het voorzitterschap waar te nemen dat hij de held van het feest wasbe hoeft niet te worden gezegd. De Eerste Kamer komt den 21 des avonds bijeen. De gouvernements-koffieoogst op Java wordt voor dit jaar thans geraamd op 385.194 pikols. Ds. C. Hoekstra predikant bij de herv. gemeente teHoogezand, is benoemd tot predikant bij de ev. luth. gemeente te Paramaribo. In de wachtkamer naast de burgemeesterskamer in het stadshuis te 's Gravenhage is den 18 brand ont staan door het vlam vatten van de eikenhouten betim mering van den schoorsteenmantel, die spoedig gebluscht is geworden; bet groote schilderij boven dien schoorsteen werd erg beschadigd. Wegens gelijktijdige benoeming te Iersekeheeft mejuffrouw N. van Westen te Warder bedankt voor hare benoeming tot vroedvrouw te Schoorlen is thans als zoodanig benoemd mejuffrouw G. M. van Til te Rotterdam. Van wege de Vier Noorderkoggen is onlangs een deel van den AcUterwijaendonder Spanbroek en Sijbecarspel van eene stevige schoeiing voorzien. Men zal dit ook wel moeten doen met het overige daar de kanten van dit gedeelte sterk afbrokkelen. Ook het wachtschip te den Helder zal aan het daar bestaande telefoonnet worden aangesloten. Bij kon. besluit van den 17 is op zijn verzoek met ingang van 1 Januari 1892 eervol ontslag verleend aan den heer G. Smit als heemraad van het Ambacht van Westfriesland, genaamd de Vier Voorderkeggen, onder dankbetuiging voor de in die betrekking aan het Am bacht bewezen diensten en zijn benoemd tot dijkgraaf van den polder Heerhugowaard do heer S. Akkerman tot hoogheemraad van het waterschap der Hondbossehe en Duinen tot Petten wegens Duinkavel de heer J. C. Peeck en wegens Drechterland de heer J. Blomtot hoogheemraad van het waterschap l'ilwaterende Slui- ®en in Kennemerland de heer jbr. mr. P. van Foreest; tot heemraad van den polder Westzaan de heer C. Kuyt Dz.tot heemraad van het waterschap Ambacht van Westfriesland, genaamd ftreehterland, wegens de Wes terkogge de heer C. Pieterszoon Spaans en wegens de Zuiderkogge de heer P. Winkel. De collecte voor de Nieuwjaarsgave te Jünkhui- zen heeft J 173.315 opgebracht. Den 16 des avonds omstreeks tien uren isteVIeu- wendam een door drie gezinnen bewoond blok huizen afgebrand. Plaatsgebrek noodzaakt ons eenige bin- nenlandsche berichten achterwege te laten. 's GRAVENHAGE, 19 December. TWEEDE KAMER. De bcgrooting van waterstaat werd aangenomen, nadat de minister zich verklaard had tegen eene afzon derlijke landbouwafdeeling aan het departementmaar voor een landbouwraad met toevoeging van eenen regee ringscommissaris. Ook is hij met den heer Borgesius voor regeeringsmaatregelen in het belang van de vei ligheid der fabrieksarbeiders en beloofde hij eene tijdige bekendmaking van den datum van invoering dor nieuwe postwet. De minister van koloniën bevestigde dat de gouverneur van Atjeh ontslag had genomen wegens ver schil van gevoelen, zooals de gouverneur-generaal berichtte. Bij den winkelier in hout- en touwwerk J. Ligt- faartaan de Laatontstond den 19 ongeveer te 10 uur '8 morgens een uitslaande brand. Door de spoe dige aanwezigheid van spuit no. 1 en die van Burger plicht werd het vuur tot den zolder, waar het ontstond, beperkt en is er, behalve vrij aanzienlijke schade aan het dak, niet anders verbrand dan o.a. eenig beddegoed. Bij de den 19 te 's Hage gehouden aanbeste ding was de minste inschrijver voor het driejarig onder houd va,n hel rijksopvoedingsgesticht alhier, de heer C. Vasbinder voor f 4000. Den 17 werd in het café Central eene buitengewone vergadering gehouden van de onlangs alhier opgerichte OnderlingeQiasverzekering-Haatsehappij, waar- *n.. ?e ^eer van der Veen met cijfers en met ver wijzing naar de reeds verkregen uitkomsten de levens vatbaarheid der Maatschappij aantoonde. Genoemde heer, die een werkzaam deel aan de oprichting heeft gehad werd, met het oog op zijn vertrek naar elders, tot eere voorzitter benoemd. Steroepen bij de herv. gemeente te Loenen op de Veluwe, ds. J. Bouvin alhier. - Gedurende de Sint lVicolansdagen werden door het postkantoor alhier verzonden 1098 en ontvangen 950 postpaketten. Men verzoekt ons medetedeelen dat de predik beurt in de remonstrantsche kerk zondagden 20 zal vervuld worden door den heer dr. Jt. Hooij- kaas predikant der gemeente te Rotterdam. Op 51 marktdagen zijn aangevoerd in 1891. Mudden tegen in 1890. kanariezaad 162 230 blauw maanzaad 665 318 koolzaad 568 622 mosterdzaad 1560 1634 karweizaad 1632 4208 rogge 5363 5334 erwten 5928 5097 boonen 7331 77i>3 tarwe 9722 12853 gerst 17076 13587 haver 47230 32558 97237 tegen 84144 De grootste aanvoer was op 20 November 5519 mudden;, de kleinste op 24 Juli 25 mudden. Op de markt werden in 1891 gewogen 8239 en ge meten 15444 mudden, samen 23683 mudden. In 1890 werden gewogen 8813 en gemeten 14224, samen 2303?. 373 Monsters erwten werden in de daarvoor op de markt bestaande inrichting gekooktop 23 October de meestenamelijk 33 Het betaalde marktgeld beliep f 2917.11, terwijl voor mudden, die tijdelijk opgezet wer den, f 16,35 betaald werd. Voor het theoretisch apothekers-examen is geslaagd de heer C. Ia. Molenaaralhier. Deze week werden aan de verschillende armbe sturen alhier de gelden uitgekeerd, verkregen uit vijf percent van een schuldbedrag, dat lange jaren geleden onaangezuiverd werd achtergelaten door een handelaar in vee op de markten te dezer stede en nu door een van diens nagelaten betrekkingen uit 's Hage geheel werd afgedaan na aftrek van bedoelde vijf percent, die hij voor de armen bestemde. De uitvoering van de afdeeling Alkmaar en om streken der Maatschappij tot bevordering der toonkunstdie den 18 in het lokaal Harmonie alhier plaats hadwas er eenedie bijna geheel met eigen krachten geschiedde. Alleen had de afdeeling de medewerking van mejuffrouw Hélène Chatelainvan 's-Gravenhage, die met hare lieve sopraanstem het wel slagen van dezen avond hielp verzekerenen in het bijzonder de Rêverie', van Saiut-Saeus, en de »Arie des Pagen", van Mozart, voortreffelijk zong. Vooral het laatste, een paar hartstochtelijke conpletten uit Figaro's Hochzeitin het italiaansch door haar gezongen deed haar aantrekkelijk, zij 't ook niet zeer sterk geluid, uit nemend uitkomen. De hoofdschotel van het programma was het ernstige oratorium van Ferd. Hillermet zijne machtige toonschilderingen „die Zerstörnng Jerusalems". Het getuigt zeker van vertrouwen op eigen krachtdat de afdeeling dit lang niet gemakkelijke oratorium zonder andere vreemde medewerking dan die van mej. Chatelain, heeft aangevat. Het moet dan ook worden erkend, dat zij voor den bariton en den tenor over personen te be schikken haddie recht gaven tot de verwachtingdat de afdeeling met hun optreden als solisten eer zou kunnen inleggen. En die verwachting werd door beide heeren met de uitvoering niet beschaamd. Zij verwierven zich het recht op een woord van waardeering. Waar wij opmerken dat in den bariton volafgerond en be slist wellicht overigens wat meerdere warmte den indruk van zijnen zang verhoogen zou, daar veroorloven wij ons dit slechts, omdat wij de overtuiging koesteren, dat hij bij geregelde studie eene eerste plaats onder onze zangers bior innemen kan. De koren waren in het oratorium al hadden zij hier en daar hunne zwakke oogenblikken in het algemeen te roemen, hoezeer in het Adonis-Feier", van Jensen, onze indruk er van een meer aangename was. Het was het laatste nummer van het programma, dat elk wat wils aanbood ditmaal, en wel geschikt trouwens alles na de pauze was daarop berekend om de ernstige stemming, waarin de toe hoorder door het fragment uit Hiller's compositie was gebracht, door eene opgewekter gemoedsstemming te ver vangen. Krug's »Osterlied" en »Morgenstandchen" voor vrou wenkoor gingen nog aan het slotnummer vooraf en sterk bezet als deze betere helft van de koren is, hebben wij voor de wijze, waarop zij deze lieve liederen weergaven, niets dan lof. Een moeilijk deel van de uitvoering hot accom pagnement was weder aan dezelfde ervaren handen toevertrouwd van het eerelid der zangvereeniging die deze taak reeds zoo menigmaal met onmiskenbaar talent vervulde en hoezeer den directeurden heer Paul C. Koerman, met recht de eer toekomt, van de ziel van het geheel te zijn, die de kunst verstaat, om de vereeniging, aan zijne leiding toevertrouwd, tot inspanning te prik kelen zonder deze getrouwe accompagnatrice zou zijne taak zeker zeer worden verzwaard. ONDERTROUWD. 17 Dec. Willem Cornelis Gijsbertus de Gelder, wednr. van Hendrika Baas en Geertruida Maria Hoonee. Johannes Dekker en Helena Vink. 18 Johannes Franciscus Henricus Cornelis van Dun, te 's Hertogenbosch en Catbarina Antoinette Koek, te Wjjk bij Duurstede, onlangs alhier. OVERLEDEN. 18 Dec. Antje Hoogland, wed. Pieter de Boer, 66 j. Jacobus, Z. van Leonardus Nicolaas Stuijfbergen en Elisabeth Winder 2 j. en 5 m. 19 Andreas, Z. van Christiaan Heeres en Elizabeth Karman 18 w. Mijnheer de Redacteur. De opmerking, die X maakt in het nummer uwer courant van den 18 omtrent de brochure van den heer J. Zijp Kz., lid der 2e Kamer der Staten-Generaal, over de voor den landbouwer zoo grievende wik- en weeg loonen verdient naar mijn bescheiden meeningzeker afkeuring. X doet alsof de quaestie der wik- en weegloonen, met de abusieve opmerkingdat ook het postkantoor in het waaggebouw zou gevestigd zijn iets te maken had. Kon de heer X. te velde trekken tegen do cijfers in de brochure gesteld als verkeerd of te hoog opgegeven, dan zouden uwe landbouwende lezers, mijnheer de redac teur er meer belang in gesteld hebben. Nu dit echter niet het geval is kunnen de landbou wers er zeker van zijndat die cijfers niet overdreven zijn en zij het kind van de rekening zijn. Immers, waren zij werkelijk overdreven, dan zou X den handschoen wel hebben opgevat. Nu moet hij zich behelpen met eene zoogenaamd geestige- opmerkinc waardoor hij ten onrechte denkt op den heer Zijp een. blaam te werpen. Voor het plaatsen dezer regelen u dankend, CE R WAGS. Burgemeester en Wethouders van ALKMAAR herinneren den ingezetenen aan het bij tïjds laten vegen hunner schoorsteenenter voorkoming, dat nalatigheid oorzaak van, brand wordt Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 19 Dec. 1891. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. ALKMAAR 18 Dec. Kleine kaas f 34,Commissie f 32,50, Middelb. f 32,—. Aangevoerd 604 stapels wegende 174288 K.G. Op de graanmarkt werden aangevoerd 4965 mudden. Tarwe f 7 a 9>,50 Rogge f 8,— a 8,75 Gerst 1 5,—, id. chev. f 5,50 a 6,30, Haver f 3,25 a 4,paarden- boonen f 6,75 a 6,90, bruine dito f 11,50 a 12,75, citroen dito f 16 a 17,— duiven dito f 7,— a 7,60, witte dito f 18,— Karweizaad f 9,50. Erwten groene f 16 a 22 grauwe dito f 19,— a 20,—, vale dito f 10 a 18 witte dito f 16. 19 Dec. Aangevoerd 8 paarden f 70 a 180, 7 koeien en ossen f 70 a 160, 20 nucht. kalveren f 8 a 16, 371 magere schapen 10 a 20 lammeren f - a 64 magere varkens f 8 a 12, 166 biggen f 2,— a 4,—, 9 Bokken en Geiten f 3,— a 8- kleine Bokjes, ets. Boter per P. ('s middags 12 nur) 0,65 a 0,75, eieren f 6,a 7,50, per 100 stuks. AMSTERDAM 18 Dec. AardappelenFriesche Dok- kummer jammen f 3,25 a 4,—, dito Franeker f 3,25 a 4,—, dito Zaaiers f 3,30 a 3,40, Geld. blauwe f 3,50 a 3,75 Zeeuwsche spuische jammen f4,50 a 5,25, dito Poters f a dito' Flakkeesche f 3,50 a 4,25 dito blauwe f 3,a 3,25, Pruisische Hamburgers f 4,80 a 5,20, Duitsche roode f 3,50 a 3,75, Hillegommerzand f 6,7, alles per mud. 18 Dec. Petroleum gedrukt. Amerk. loco f 7,75, Sept. Dec. f 7,45, E. Russ. onveranderd. Raapkoeken f 65 a 95. Lijnkoeken f 9,50 a 14,—. DELFT 17 Dec. Boter le soort f 74, 2e soort f 66, 3e soort f 50, aangevoerd 243 achtste en 104 zestiende vaten. Samen 5900 P. EDAM 17 Dec. Aangevoerd 176 stukken boter, le soort 1,30 a 1,38 per P. Eieren f 6,— a 7,— per 100. HOORN 17 Dec. Kleine kaas f 34,50, commissie f 33,50. Middelbare f 32,Aangevoerd 174 stapels, wegende 49110 P. HOORN 18 Dec. Aangevoerd 999 Schapen f 16 a 28,— per stuk9 Varkens f 0,35 a 0,45 per K.G. Handel matig. HOORN 19 Dec. Aangevoerd tarwe f 8,25 a 11,50, Rogge f - Gerst f 5,25 a 6,50Haver f 3,50 a 4,50, Erwten witte f 13,25 a 14,—, groene dito 15,50 a 18,—, grauwe dito f 17,50 a 19, vale dito f 12,— a 18,—, bruine boonen f 11,a 14,karwei f 9,75 a 10, mosterd zaad f 17,a 18,26 paarden f70 a 150, 21 schapen f 16 a 28 40 lammei'en f 10 a 168 kalveren 12 a 22, 40 varkens f 6 a 12, 2 zeugen f 15 a 30, 121 biggen f 3,a 5,kipeieren 5,a 5,60, eenden dito f - per 100, 1200 koppen boter f 0,67'/j a 0,70 p. K. LEIDEN 18 Dec. Aangevoerd 2 paarden f 34 a 46, 24 stieren f 60 a 17290 kalf- en melkkoeien f 98 a 258 66 gelde dito f 82 a 18076 vette os3en en koeien f 136 a 310 58 a 76 c. p. P 18 graskal veren f 22 a 45,—, 12 vette kalveren f 39 a 70 75 a 85 c. p. P., 26 nucht. dito f 6 a 15, 940 vette schapen f 16 a 29, 45 a 50 c. p. P. 430 weide dito f 10 a 21, 47 magere varkens f 11 a 23, 160 biggen f 2,50 a 12. LEEUWARDEN 18 Dec. Boter, le soort f 53,50. Aangevoerd 326 vierde, 147 achtste en 47 zestiende vaten. MEPPEL 17 Dec. Boter per '/8 vat le soort J 26,50, 2e soort/ 25,—, 3e soort 24,-, per P. ƒ1,17 a 1,33. Aangevoerd 10500 P. SCHIEDAM 18 Dec Moutwijn f 9,Jenever f 13, idem Amsterdamsche proef f 14,50. ZAANDAM 17 Dec. Kleine kaas 32,aangevoerd 15 stapels. ZWOLLE 18 Dec. Boter per achtste vat f 21,a 28,—, per pond f 1,a 1,40.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 2