M. PREIJER, Houtverkooping Hs. NBfl6rkoorn--LaiigeBtraalA.il. Te Inur ofte loop. WINTERMANTELS. Andere Wintermantels, SCHRIJFBOEKEN. Hs. N E D E R K 0 0 BI, Altiaar. handel in Wijn, Likeuren, V erkooping TE HUUR Advertentie n. Eerste Aankondiging. VOORDAM, C 8. ALKMAAR. IN- BUITENLANDSCH GEDISTELLEERD Openbare Verkoop, HUISRAAD en INBOEDEL, Publieke Verkooping Openbare Verkooping Eerste Uitvoering Zangvereeniging „AURORA", Ma afloop BAL SNELPERSDRUKKERIJ Specialiteit in Visitekaartjes, 75 cents per 1ÖO- Hs. NEDERKOORNAlkmaar. H.H SCHILDERS WINKELHUIS, Zadelmakers-affaire, HUISHOUDSTER, OPRUIMING eveneens tot zeer lage prijzen. HEERES A VAN ALUHEN. IJzeren Vaartuigen FABRIEK en MAGAZIJN van Siangestraat A. II. W. E. STOEL, te Alkmaar. Hs. NEDERKOORN, Langestraat A. 11, A1 k m a a r. volgens te verkrijgen Prijscourant. aan (le BURGER VLOTBRUGgem. ZIJPE, op Zondag 27 December JACQUETS, oorspronkelijke prijs f7,50 a f 15, nu voor vijf gulden, voor dames en kinderen, Buitengewone modellen worden in den kortst mogelijken tijd ver vaardigd. De aardigste en grappigstezoo wel als de degel ij kste z ij n die van Slijters en winkeliers ruim rabat. LONDEN 19 Dec. 900 runderen 2.8-5.2, 4000 scha pen en lammeren 3.6-6 50 kalveren 2.8-6.495 var kens 2.8-3.8. AJISTKK U A M. pCt. Nederland Cert. N. W. Schuld2# ditodito3 ditodito3 dito, Oblig3# Italië, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 ditodito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito April Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/843 dito, 1888 89 4# Rusland, Oostersche Leening, 2e serie 5 dito, 1880 gecons. Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l Juli/lOct. 4 dito, 1867/69 J 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv.leening4 ditoDouane Obl5 dito, Geconverteerde Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert. 18906 dito, Subsidiebonds Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... Amerika, N. W. Pao. Hyp. Pdbr5 Nederland,N.Centr. Spoorw/ Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4£ dito, id3 dito, Baltische Spoorw Aand. dito. Eastowo Spw. Mij., dito5 dito. Iwang. Dombr. Oblig4# dito. Orel.-Vitebsk. Obl5 dito, Poti-Tillis Oblig. f 10005 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-VV. Spoorw. Aand. 100—1000.. 5 dito, dito Oblig4 Zweedsch Noorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. Ilyp. dito, dito, le Hyp4 dito, N.-ïork. Erie West. Sp. Aand dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. .Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Transvaal le. Ned. Tr. Onudm. Mij. Aand. 18 Dec. 79 93-| 101# 101J 85## 7814 78 A 7714 7844 33H 44# 60 4 881 90J 92 651 991 951 63 It 78 821 9514 861 52| 45 70 14# 59 103 95| 100 33 871 84| 521 561 1231 121J 97 75 61# 64f 92f 101# 102| 74# 65# 87# 14±4 164 105 81 16-ïw 784 31# 271 11H 110# 116 ll7f 152 132# 141 130 151 7 19 Dec. 79 93t^ 101# 101# 85 78| 77-S-4 781 34-j%- 44# 60| 89 90f 93 99# 96 784 18t4 53# 44# 141 591 102# 96 100 82 53 561 123# 121# 60# 65# 921 1021 6644 87# 15 29& 17 81 17A 78 44 32 11044 142 15ïw 7# Ondertrouwd: W. C. G. DE GELDER weduwnaar van H. Baas en G. M. HOONÉE. Alkmaar, 17 December 1891. Geen receptie. Volstrekt eenige kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een zoon C. J. BLAAUBOER—de Groot. Egmond aan Zee, 17 December 1891. Van harte betuigen wij onzen dank voor de onder scheiden blijken van deelneming en innige belangstelling, door oud en jong betoond bij het overlijden onzer ge liefde ANTON1A. Warmenhuizen, P. BENJAMINSE. 18 December 1891. T. BENJAMINSE—Dil. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het ovorlijden van onze innig geliefde dochter, NEELTJE, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Broek op Langedijk, D. WAGENAAR. Dec. 1891. N. WAGENAAR— Dirkmaat. nAKKBETUlttlVU. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan allen die ons hebben bijgestaan bij het overlijden van onzen geliefden echtgenoot en vader, den heer R TURKSTRA, en ons hebben vergezeld naar zijne laatste rustplaats. Uit aller naam M. LEK, wed. R. Turkstra, Oudorp. kinderen en behnwdkindereu Bij vonnis der Rechtbank te Alkmaar, den 10 De cember 1891 gewezen, is het huwelijk tusschen PIETER SLIKKER, landbouwer, wonende te Oude Niedorp, en NEELTJE MOOIJ, zonder beroep, verblijf houdende te Alkmaar, door echtscheiding ontbon den verklaard. Mr. P. H. G. VAN DER HOEVEN, Advocaat-Procureur, Kantoor Gedempte Nieuwesloot No. 46, Alkmaar. Allen, die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan, en borgtochten bezitten ten laste van den heer CORNELIS PRANC1SCUS NUIJENS* in leven brood bakker en winkelier in hetVeld, gemeente Oude Niedorp, en aldaar den 6 November 1891 overleden, worden ver zocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór den 1 Januari 1892 ten kantore van den te Alkmaar ge ves tigden Notaris W. P. G. L. GOUWE. in de Heer Hugo Waard, op Woensdag, 13 Januari 1892, des morgens ten 10 ure, ten herbergo van D. WESTERa. d. Middenweg, van Eene Boerenwoning en Krf, en eenige perceelen best Bouw- en Welland, in de Heer Hugo Waard, tusschen den Hensbroekerweg en den Oostertogt, en tusschen den Rustenburger- en den Honden weg te za- men 5 hectaren 83 aren 75 centiaren, en Huis, Erf en Bouwland, aldaar, groot 11 aren 10 centiaren. Uitvoeriger bij biljetten omschreven en behoorende aan de heeren J. DEKKER, C. VERDUIN en C. KONIJN. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar ten kantore van den Notaris A. NIEUWLAND, in de Rijp. op Haandag 21 December 1891, 's morgens te ÏO uren in »D i 1 i g e n t i a" te ALKMAAR van waaronder Kasten, Koffiehuis- en andere Tafels, Canapé's, Tête a Tête, bekleede Stoelen, Dam- en andere Spiegels, Schilderijen Bedden Vloerkleeden en KarpettenLedi kanten met Spriugmatrassen, Kachels en Haard, Schrijf bureau Antiek ForseieinGlas-, Kristal-, Aarde-, Koper-, Tin- en Blikwerksolide BrandkastGoud Zilver en Bloedkoralenverder eenige nieuwe Winter jassen en Manufacturen, Kantoorboeken, Papier, Envelop pen en Inkt, een partijtje Cognac, Madera en Sigaren, enz. Te zien 20 Becemfoer van 12 3 uur. Vooraf verkooping op het HOP van Afbraak, nieuwe ijzeren Paardenrniven2 Haver- on Boonenbrekers Snikerraspmachine, Am. Waschmachine, 2 nienwe Hand wagens 2 dito Kruiwagens. J. HEEIA, Deurwaarder. in de Bassewerken op Zaterdag2 Januari 1892; in het «eldcboseh op Dinsdag12 Januari 1892; in het Aieuwebosch op Dinsdag, 19 Januari 1892; telkens aanvangende voormiddags 11 uur. Aanwijzing bij den boschbaas JAN GROOT Wz., te Heerhugowaard. van Buizen Erven Bouwterrein Bonw- en Weiland, onder Zuidschar wonde en Noord- seharwoude, op Haandag 28 December 1891, des avonds te 5 uur, in de herberg »de Roode Leeuw", te Zuidschar wonde, ten overstaan van den No taris DUKER. Zie het biljet. EEH8TE BRO«TE op Woensdag, 23 Becember 1891, 's morgens 10 ure van SCHEEFSHOUT, afkomstig vau het aldaar ge sloopt wordende schip de Atlaszooalsongeveer 30 eiken Dekbalken, eene partij grenen Dekplanken, 3 zware grenon Masteneen amerikaansch grenen Boegspriet Ra's en divers Rondhoutgrenen en eiken Platen de binuenbetimmering van de kajuit, zooals: Deuren en mooi Timmerhouteen groote Scheepstrap en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Onmiddellijk daarna ongeveer 60 voer Haver- en Korenstroo. Nadere information te bekomen bij de heeren B. VAN DER VEEN, Notaris te Sehoorldam, J. MUIJS, te Alk maar en C. CONSTANT, te Burgervlotbrng. J. VAN DER MAATEN, Deurw. TE GEVEN DOOR DE onder leiding van den heer B. CREFELD in het lokaal van den keer 6. DIEPEN met medewerking van den heer A. KOOGER, pianist. Programma's, tevens bewijs van toegang, zijn ver krijgbaar bij den heer DIEPEN, of bij de leden en op den dag der uitvoering, 's avonds aan het bureau. Aanvang 71fi uur. Entree f 0,2d. G. T. SONNEVELT, President. J. KUIT, Vice-President. Het bestuur: J. W. SCHALKWIJK, Penningm. C. v. d TOOREN, Vice-Penningm. H. PRUIMBOOM Jr., Secretaris. Alle drukwerken worden keurig net en spoedig afgeleverd. (Jratis ontvangt men daarbij ÏOO pussende enve loppen en 1 Zakkalender voor 1892. Wie nwer verlangt eene zelfstandige positie in een gemeente met 2000 inwoners Hij melde zich schrif telijk aan onder letter A, bureau dezer Courant. Vereischten zijn bekwaam werkman, tevens goed hout en marmerschilder, R. C. godsdienst, kapitaal 12 a 15 honderd gulden, ouderdom 22 tot 30 jaren, nog ongehuwd Een uitmuntend onderhouden en net ingericht groot 180 M2. op een der hoofdgrachten van ALKMAAR, (in de nabijheid der markten); 2/3 der koopsom kan als erste Hypotheek op het perceel gevestigd blijven. Brieven franco onder letter H bureau dezer Courant. een net BUH4HEHW001VHUI8, van alle gemakken voorzienen vrije Steegaan de Dubbelebuurt. Te bevragen bij S. KLEIN. Door ziekte ter overname aangeboden eene met inbegrip der voorhanden (Jocflcren op een drukken stand in een der grootste steden van Noordholland. Gaarne worden alle inlichtingen verschaft. Fr. br. letter M. aan PRANK's Annoncen bureau Parklaan 48a Haarlem. Eene beschaafde JUFFROUWm 1., P. G., zag zich gaarne tegen half -Jan. of later, verplaatst als liefst in een net gezin in of bij Alkmaar. Hoog salaris geen vereischtemaar wel nette en gezellige omgang. Pr. br. onder lett. K. bureau dezer Courant. Wij hebben ter buitengewone opruiming een p a r t ij t j e waarvan «le modellen zijn g'e (a 1 e e r d. «roote voorraad in de courantste soorten. alsTjalken, Beurt- en Marktschepen, Lichters, enz. enz., worden vervaardigd aan de Werf N1COLAAS W1TSEN van De op den 16 December j.l. geschorste VERKOOPING van 90 parken esschen en wilgen HAKHOUT, op het erf van den heer A. NO BEL te St. Pan eras, zal worden voortgezet op Woensdag, 6 Januari 1892, dos morgens te 10 uren. Deurw. KLEIN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3