Houtveiling te Heiloo, P ullle i e Ver t o o p in g 1! J De Nationale Hypotheekbank verstrekt GELD op EERSTE HYPOTHEEK Jenever, en ineiaorif D. Bosman Zoon vereeniging. Inboedel, D. VÏSSÊR7 Landbouw - Crediet, GEELS Co., NATUURBOTER Openbare Verkoopiug Publieke Verkooping. BOELHUIS in Brandstoffen, te Alkmaar, Trekking 2 Januari e.k. Hoofdprijs f 200,000. zonder vooruitbetaling van rente, tegen 4 pet. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan bet Kantoor der Bank, Keizersgracht 870, te Amsterdam (dagelijks van 10 tot 2 nnr), of bij het „Noordhollandsch Landbouw-Crediet", Woordam, 13, Alkmaar, Agent voor Alkmaar en omstreken. Maatschappij van Hypotheekverzekering voor Nederland, SCHIEDAMMER Merk: NIGHTCAP. E. BROERS voorheen J. Vorver, Mej. A. LELS, Langestraat R 77. ,,'T HONDSBOSCH", Roode Port-a-Port. Van Romunde Geveke, l)e Mather Platt Stoo in zuigers te Alkmaar, Voordam, C18. A. PEPERKAMP. JL Onder de gemeente Noordschar wonde, H e e 1 e Aandeelen f 6,50. H a 1 y e f 3,25. H. VAN ELSTfirma Erven Gr. VEEL NEDERLANDSCHE PROTESTANTENBOND. gevestigd te 's GRAVENHAGE, SCHIEDAM. Puike Oude Bij de a.s. verkiezing voor een Lid van den Raad te Heerliugowaard, op Dinsdag, 22 December, wordt aanbevolen de heer "Willem van Slooten. Gemaakte Dames- en Kinder-Onderkleederen Het GRASGEWAS van de dijken en we gen in den polder, en het RIETGEWAS, groeiende rondom den ringdijk. Gedempte Korte Nienwesloot, Alkmaar. Woonplaats Bergplaats ALKMAARSCHE Nette bediening. Voortdurend aanbevelend. COMMISSIEHANDEL in zuivere ouvervalschte opgericht 1817 beveelt zich aan tot het leveren van PUIKE BOTER, in vaten van 20, 10 en 4è Kilo. p 1 i c. I e T\ a i e Ic e te ICIIOORL, in de Roode Leenw, op Maandag 21 December 1891, des middags 12 nnr, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van: 1. Eenige perceelen BOUWLAAR en U08CH te Schoorlgroot 5 hectaren 30 aren 60 centiarenbe- hoorende aan den WelEd. heer T. Planteijdt. 2. Een perceel BOUWLAKD aldaar op Brechtdorp groot 42 aren 50 centiaren. Eigendom van den Ed. Achtb. heer J, C. Peeck. Te aanvaarden Kersttijd 1891. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van de firma DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuidscharwonde, is voornemens, op Woensdng 23 December 1891, des middags 12 nnr, in de herberg van den heer KLOS te Dirkshornten verzoeke van de erfgenamen van mej TRIJNTJE SWAAG, laatst gehuwd met den heer KLAAS KOS, publiek te verkoopen Een Huls BoetErf en eenige perceelen Wel-, Bouw- en Rietlandaan den Oosterdijkin den polder Koeten bnrg en nabij de Ringsloot onder de gemeente Harenkarspel, kadaster sectie A, ns. 698,518,307,362, sectie B, ns. 225 en 228sectie G n°. 345te zamen groot 5 hectaren 54 aren 55 centiaren. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantoren van den Notaris C. BOONACKER te Schagen en van voor noemden Notaris DUKER. v te WARMENHUIZEN, op Woensdag, 23 December 1891, voormiddags 9 nnr, ten sterfhnize van Mejuffrouw de weduwe SEVENHUIJSEN, geb. PAARLBERG, van waaronderKabinet, Bureau, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, veeren Bedden met toebehooren, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk enz., benevens oud Porselein en voorts Goud- en Zilverwerk, als: een goud IJzer met voornaald, twee Zijnaalden en twee Kapspelden, bloed koralen Ketting, zilveren Tabaksdoos, antieke zilve ren Lepel en Suikerstrooier, diverse oude zil veren Munten enz. Te bezichtigen daags vóór den verkoop van voormid dags 9 lot 2 uren. Notaris H. J. DE LANGE. in de bosschen van »NIJENBURG" op Maandag, 28 December 1891, 's voormiddags ten IO ure preciesaan te vangen in het ^Honderd morgen boschje", van ongeveer 200 parken extra zwaar eiken- en e sschen hakhoutzeer geschikt voor palen en r ij z e n en eenige koopen opgaande boomen, geschikt voor werkhout. Aanvang precies ten AO ure, wegens de uitge breidheid van de veiling. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuidscharwoüde, is voornemens op Dinsdag 12 Januari 1892, des voor middags 10 uur, in de herberg »Het bonte paard", te Noordscharwoudk, ten verzoeke van Mejuffrouw de wed. P. HOPMAN, publiek te verkoopen 1.Een perceel Welland, boven den Winterweg, ten noorden van de Hijkemersloot, sectie A. n°. 164, groot 2,57,30. 2. Een perceel Bouwland, aan de Molensloot, sectie A. n°. 92, groot 2.02,80. 3. Een perceel Welland, aan en ten zuiden van de Schoutensloot, sectie A. na. 90, groot 3,51,30. 4. Een perceel Bouwland, aan en ten noorden van de Schoutensloot, bel end ten noorden de Hervormde Kerk, sectie B. n°. 140, groot 2,44,90. De perceelen zullen worden aangeboden in verschillende gedeelten, zoodanig als die zullen zijn afgebakend. bij de MEELFABRIEK, Telefoonnummer 23, beveelt zich bij een ieder beleefdelijk aan voor de levering van Belgische Anthracitkolen, voor vulkachels en open haarden. Dultsche en Engelsclic Neutjeskolen Rhur-Kaclielkolen, Sineèkolen, Machinekolengrove en geklopte Engelsche Cokes, B uln- en Houtskool Briquetten (van de beste merken), korte en lange Turf, Talhout en Bosjeshout alles voor de minst mogelijke prijzen verkrijgbaar. Uw dienaar, 1». V I 8 8 E R. prpzen samen 1 prijs van f 20,000 1 prijs van f 5000 l van f 1000 12 prijzen van f 250, enz. enz 1300 prijzen. Met f 6,50 kan men op 2 Januari e. k. de volle f 200,000, met f 3,25 f 100,000 winnen. (Verkrijgbaar gesteld bij boekhandelaar te Alkmaar. Trekkingslijst franco en gratis. P.S. Uitbetaling der prijzen dadelijk naontvangst. Afdeeling Alkmaar en omstreken. VERGADERING op 21 December, des avonds 8 uur, in de Harmonie, bij deu heer G. Bouma. Spreker de heer G. van Kossem, te 's Gravenhage. Niet-leden kunnen geïntroduceerd worden tegen betaling van 20 ets. Namens het bestuur, G. G. VONK Secretaris. verzekert, tegen betaling eener vaste premie, zoowel de geregelde voldoening van bedongen renten en aflos singen der hypothecaire vorderingals het verlies op kapitaal en renten dat door onvoldoende opbrengst bij verkoop van het verbonden onroerend goed geleden wordt. Zoo voor particuliere als verschillende financiëele in stellingen wordt deze Maatschappij ten zeerste aanbevolen en bijzonder ook voor belegging van gelden van minderjarigen in hypothecaire schuldvorderingen. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de firma DE LANGE en DE MORAAZ, kassiers te Alkmaar. Ch -v Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers in Gedlstelleerd. N.B. Als bewijs van echtheid, is ca- □chet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe levert prima kwaliteit Tabak, tegen flink concurreerende prijzenbij uitnemendheid de Portorico soorten. Groote sortoering Sigaren in alle prijzen. Handel in Snuif, echte Macuba Eindhovensche Roosjes en fijne Professors snuif, grove en verschillende gewone soorten. MIENT B 22. Het BESTUUR van de Noordholland- "sche Vereeniging „Het Witte Kruis Afdeeling Alkmaar en aangrenzende ge meenten, maakt hekend, dat in den aanvang van Januari 1892 een begin zal worden gemaakt met het Innen der geldendie als giften renteloos voorschot of 3 pet. obligaties zijn toegezegd voor den Badhuisbouw. Namens het Bestuur, G. LOOMAN Secretaris. Hij is een eerlijk en onbesprokon man, die de belan gen der gemeente kent en die op waardige wijze zal behartigen. Daarom worden de kiezers uitgenoodigd,'huu stem op dien candidaat nit te brengen. EENIGE KIEZERS. zijn in elke maat verkrijgbaar, bij DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de SCHER- MEER verzoeken allendie vorderingen hebben ten laste van het Waterschap, hunne rekeningen In te leveren vóór 1 Januari 1892ten kantore van den Secretaris te Alkmaar. Jb. BLOM Pz., Dijkgraaf. A. P. DE LANGE, Secretaris. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de SCHER- MEER zijn voornemens op Woensdag 23 Decem ber 1891, voormiddags 101/2 uur, ten huize van den kastelein M. Hos, aan deu Stompentoren, in het openbaar te verpachten Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, Jb. BLOM Pz., Dijkgraaf. A. P. DE LANGE, Secretaris. A LKM A A R, maken eigenaars en gebruikers van Stoomketels attent op hunne geslagen ijzeren Pakket-Rooster- baren. Deze trekken nooit krom verdoelen beter de lucht tusschen de steenkolen verbranden niet en geven groote besparing van brandstof. Per anker f65,en f78,Per fl.1,50, f 1,80 en f 2, VAN P. M. BUY VIS Co., Machine-Fabrikanten KOOG AAN DE ZAAN, knnnen onmogelijk slaan noch stoom doorlaten en zijn zeer eenvoudig en practisoh. Bijna alle zuigers kunnen naar dit systeem verbeterd worden. NOORDHOLLANDSCH Maatschappelijk kapitaal f 287,000, Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgens art 19 der Statutenonder ultimo September 1891. Onder ultimo Onder ultimo Sept. 1891. Sept. 1890. Toegestane Credieten 951255,912665, Loopende Credieten 781413,61 802650,— In herdisconto gegeven bij de Nederl. Bank 353705,25 552014,07 Waarborgfonds 77850,50 80686,50 Deposito's 266330,50 J 258317,69 Goedgekeurd in de vergadering van Commissarissen d.d. 24 October 1891. De Directeur, De Vice-Voorzitter van H. H. MOMMA B.Jz. Commissarissen, P. VAN FOREEST. Deposito-rente 2J en 3°/0. PAYGLOP 16. AUDEGRACHT 88. Handel in Dnitsche en Engelsche Anthracit Neutjes kolen, Ruhr- en Engelsche Kachel- en Haardkolen, En gelsche Gascokes, Bruin- en Houtskool-Briquetten (van de beste merken) en diverse soorten van korte en lange Turf, Kachel- en Forunisblokjes tot de meest concur reerende prijzen. BREEDITRAAT 19 Export naar Oost- en West-Indié. Stoomdr. v. Herma. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 6