Telegrafische Berichten. Stadsberichten. Bennemeer, Oostwoud, Wervershoof naar Enkhuizen, on alles zooveel mogelijk larigs bestaande vaarten. Al sla gen we niet geheeldat is minder, indien wij dan ten minste maar eenige verbetering konden verkrijgen. Al was het alleen maar de vervanging van de sluis aan de Zes Wielen door eene grootere. Dan zonden verscheidene gemeentebesturen ook achtereenvolgens hun vaarwater wel verbeteren. Maar hier hebben we weer op de tegenwer king van Alkmaar te rekenen. Het westen van West friesland toch is genoodzaaktal zijne inkoopen in die stad te doen. Wie in Schagen een huis bouwt, en stee- nen uit de Betuwe laat komen, is verplicht die in Alk maar over te ladenhij moet terrein zoeken en schepen huren zoodat hij veel voordeeliger kan doen door stee- nen in Alkmaar te koopen. Maar dan heeft hij ze uit de tweede hand. Neen, zoo eindigde de spreker zijne rede» de Westfrie zen moeten toonendat zij ernstig willen en daarom moet onze Maatschappij niet met 200, maar met duizen den leden voor den dag kunnen komen. Eerst dan kun nen wij steun der regeering verwachten. Na beantwoording van eenige vragen van ondergeschikt belang bedankte de heer H. J. K. van der Steen, ook namens de aanwezigon, den heer Kloeke voor zijne be spreking en wenschte hem toe, dat de inleider het plan, waarvoor hij zoozeer ijverde, spoedig mocht verwezenlijkt Oudejaarsdag aan de algemeene armen te Edam heeft f 187,09s opgebracht. Benoemd tot onderwijzeres te Broek ln Water land mej. T. Sieuwerts. Buij Doorn laatst ambtenaar van den polder Vel- zerbroek te Velsen, is door de arr. rechtbank te Haarlem tot 4 maanden gevangenisstraf veroordeeld we gens verduistering, valschheid in geschrift en het gebruik maken van het vervalschte stuk. Op don 15 ontbraken bij de korpsen infanterie 298 korporaals op dat tijdstip waren 170 sergeants tit. en 256 korporaals geschikt om tot sergeant of fourier te worden benoemd. Den 17 is te Leiden alwaar hij eene operatie on dergaan had overleden de heer M. A. van Walchren gepens. kolonel der genie van het O. I. leger, laatst directeur der Billiton-Maatschappij. Den 17 des avonds is de sneltrein uit Friesland op het stationsterroin te Meppel ontspoordzonder eenig ander ongelukdan dat van een conducteur de arm werd ontwricht. Ook de schade aan het materieel was 's GRAVE NH AGE, 22 December. TWEEDE KAMER. Bllliton-Contract. De minister van koloniën heeft de overeenkomst voor den Staat onaannemelijk verklaardmaar achtte zich verplicht omafgescheiden van hetgeen zijne verant woordelijkheid meebrengtde Kamer te laten beslissen. Na replieken werd het ontwerp verworpen met 48 tegen 42 stemmen. Posterijen Nieuwjaarsdag. Ten einde vertraging in de bestelling der bij gelegen heid van de aanstaande jaarverwisseling ter post bezorgde stukken zooveel mogelijk te voorkomen, wordt de gele genheid opengesteld, om brieven, gedrukte Nieuwjaars- wenschen en kaartjes, welke men op 1 Januari a. s. besteld wonscht te zien, reeds van 28 December af ter post te bezorgen, met uitnoodiging aan het publiek om van die gelegenheid, ter bevordering eener regelmatige bestelling, zooveel mogelijk gebruik te maken. Om ze goed te kunnen onderscheiden van de stukken waarvan de bestelling op den gewonen tijd moet geschie den, behoort over de geheele lengte van het adres dier stukken een kruis te zijn getrokken. Van wege de afd. Noordholland der Vereeniging het Nederlandsch Paardenstamboek werden den 15, 16 en 17 te Purmerend, Schagen en Halfweg keu ringen gehouden ter opname in het stamboek. In het geheel worden ingeschreven 5 hengsten en 13 merriën, afgewezen werden 2 hengsten en 7 merriën. De gemeenteraad van Purmerend heeft den 17 als bewijs van welwillendheid aan do regeering en de markt bezoekers de heffing van staangeld voor kaas, die op de markt onverkocht blijft, van 1 cent op een halve cent gebracht. Togen die heffing was door de regeering bezwaar gemaakt. Voor een der werklieden bij de helmbeplanting in de duinen bij Bergen was het den 17 een ongelukkige dag. Zijn paard schrikte en ging er van door, tengovolge waarvan de voerman tusschen den wagen en een boom terecht kwam, waartusschen hij zoo hevig bekneld werd dat het rechter dijbeen brak. Te Nijmegen heeft de geestelijkheid verboden de voorstelling van La Dame aux Camélias bij te wonen De afdeeling Schermer-eiland van het Ned Onderw. Genootschap heeft een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden om instemming te betuigen met het ingezonden adres van de aid. Alkmaar, Den 16 is te 's-Graveuhage voor M. O. fransch akte A geslaagd mej. M. M Boldingh van Haarlem. De gemeenteraad van Delft heeft den 16 den gas- prijs voor industriëel .gebruik verlaagd tot vijf centen per kub. el. De minister van binnenl. zaken heeft aan den heer G. Jansen te Leeuwarden het verbouwen en uitbreiden der gebouwen van hot prov. bestuur van Friesland ge gund voor 90586 Mevrouw de wed. J. Donker te Haarlem heeft aan de diaconie der ev. luth gemeente aldaar een legaat van f 2000 vermaakt. Don 17 hebben ongeveer 20 werkstakers te Tjal- lerberd het werk tegen hot oude loon hervat, waardoor het getal aan den arbeid zijnde arbeiders ongeveer 40 bedroeg. De Bond van nederlandsche onderwijzers telt op het oogenblik 69 afdeelingen. De laatst opge richte zijn die te Opsterlandmet 26te bmilde, met 8 te Baarderadeelmet 8 te Oude water, met 7 te Zevenbergen met 7 en te 's-Gravenhage met 146 leden. Met het door den Bond tot de regeering gericht adres, in zake de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, hebben ruim 550 n i e t-leden instemming betuigd. Een naamlijst van hen met vermelding der toelichtingen door velen hunuer gegeven, werd reeds aan den minister van binnenlandsche zaken aangeboden. Te Oudorp heerscht de influënza in zeer sterke mate. Er komen gevallen voor van hoogst ernstigen aard, zelfs reeds met doodelijken afloop. De gemeenteraad van Maastricht heeft besloten tot uitbreiding van het personeel der politie met een hoofd- agont en drie agenten. Het speeljaar 1890/1 der Kon. Vereeniging >Hot Nederlandsch Tooneel" is zeer ongunstig geweest. De zuivere opbrengst der (425) voorstellingen bedroeg 63,491,20-' tegen 384 in 1889/90 met 70.260,04r'. Het nadeelig slot van 1890/1 bedraagt 6192,12s; het dienstjaar 1889/90 leverde een voordeelig slot op van 5786,20. Zonder het subsidie, namens H. M. de Koningin door H. M. de Koningin-Regentes verleend, zou het voortzetten van het beheer onmogelijk zijn geweest 65 stukken werden vertoond waarvan 26 nieuw waren, n.l. 31 uit het fransch 17 uit het duitsch 5 uit het engelsch, 1 uit het italiaansch en 1 uit het noorsch ver taald en 10 oorspronkelijke. Uit de winst- en verlies rekening blijkt dat bot verlies thans geklommen is tot j 73459. Tot lid van don gemeenteraad to AndijK is met 82 van de 88 stemmen gekozen de heer Jb. Kooyman Rz., burgomeostor. De gemeenteraad van Orootebroefe. c. a. heott besloten de jaarwedde van den tweeden onderwijzer aan de school te Lutjebroek te verhoogon van 450 tot j 500 en het personeel mot één onderwijzer te ver meerderen. -— De collecte voor het houden eener bedeeling op gering. Den 19 is de heer mr. M. J Pijnappel gekozen tot deken van den raad van toezicht en discipline van de advocaten te Amsterdam en zijn tot leden van dien raad gekozen de heeren mr. L. H. Kühn Jr. en mr. L. H. Povel. De trein, welke den 19 te 5.50 van Amsterdam naar Rotterdam verirok, heeft een half uur vertraging ondervonden door het springen der Westinghouse-rem tusschen Amsterdam en Haarlem. Den 19, des nachts te ongeveer 12 uur, is te Gro ningen oen ernstige brand uitgebroken in het bedden- en manufacturenmagazijn van den heer W. F. Carrière te Gouda. Het aangetaste perceel brandde geheel uit en de daartegenover gelegen perceelen bekwamen zeer veel brand- en waterschade. Den 20 is aan boord van den te IJmuiden lig gende stoomzandzuiger Maasmond XIII brand uitgebroken, die met veel moeite gebluscht ishet vooronder is ge heel uitgebrand. Den 21, des morgens omstreeks zes uren, is brand uitgebroken in de buurtschap Brummijue bij Kampen. Vier huizen bewoond door acht gezinnen, brandden geheel af. De Koningin-Regentes heeft als blijk van ingeno menheid met het doel der Maatschappij tot opvoeding van weezen in het Huisgezin aan de bestuurders eene gift van 500 gezonden. Tot onderwijzer-plaatsvervangend hoofd der open bare lagere school te Eginoinl aan Zee is benoemd de heer W. Strooivogel, Ede, met wien op de voordracht geplaatst waren de heeren D. van Gorkum, Grouw, en A. W. van Vliot, Velp. In eene den 17 te Egmond aan Zee gehouden vergadoringwelke op uitnoodiging van den burge meester dier gemeenteden heer P. Pranger, door 26 belangstellenden werd bijgewoondis besloten de Eg- monden door een geschikt en goedkoop middel van vervoer in gemeenschap te brengen met Alkmaar en Castricum. De Egmonders hebben alle hoop zoo schrijft men ons dat eene dergelijke onderneming levensvatbaar is, mits op bescheiden voet ingericht, de kortste route gevolgd wordt en de prijzen niet te hoog zijn. Het nemen van aau- deelen zal voor ieder mogelijk worden gemaakt, waarom zij dan ook ten bedrage van 10 zullen worden uitge reikt. Staande de vergadering worden reeds 66 aan- deelen geplaatst. Dit bewijst weldat er nog moed in de Egmonders zit om iets tot stand te brengen. Waar gevraagd werd om hulp van de betrokken gemeenten bracht een ander in herinnering het help your self niet te vergeten. Een der aanwezigen had met genoegen op gemerkt, dat er een goede wil aanwezig was, om iets goeds tot stand te brengen. Dit gaf hem tevens aan leiding er den nadruk op te leggen, dat al was Egmond kwijnende het toch niet zinken zou. Het voorloopig bestuur, waartoe gekozen worden de heeren P. Pranger burgemeester; J. Groot, penningmeester; C. do Groot secretaris; R. Gul en W. Tijsma, zal zoo spoedig moge lijk bijeenkomen om aan deze plannon verdere uitvoe ring te geven. In de jongste vergadering van do afdeeling Texel dor Hollandsche maatschappij van landbouw werd door den heer J. S. Dijt eene lezing gehouden over ^bemesting." Na aangetoond te hebben waarom onze grondsoorten somtijds gebrek hebben aau voor de ontwikkeling der planten onontbeerlijke zelfstandigheden werden achter eenvolgens de verschillende mestsoorten behandeld als stalmestasch guano phosphaatmeel e. a., met opgave van hare waarde als mest tengevolge vau do verschillende bestanddeelen die ze bezitten. Vervolgens werden dooi den voorzitter aan de heeren Dikkers en Koning de door hen op de alkmaarsche landbouwtentoonstelliug behaalde prijzen voor wolvee en aan eenige andere leden een paar onderscheidingen uitgereiktwaaronder eene aan de ge broeders Dijt, voor een door hen op genoemde tentoon stelling ingezonden automatischen messenslijper. Aange zien de gemeente en het rijk bij voorkomende gevallen van besmettelijke veeziekte niet krachtig genoeg optreden, werd het besluit genomen dat het in het vervolg aan besmettelijke ziekte lijdend vee op Texel onderling door de leden zal worden gekocht en afgemaaktten einde het gevaar van besmetting voor eigen veestapel te voorkomen. De invloed der influenza doet zich te Benning- broek en omstreken nog al gevoelenvooral op de scholen waar de leerlingen met het oog op het aan staand ijsvermaak en de kerstvacantie, deze spellebreek- ster zien binnendringen. Van gevaarlijke ziekte-gevallen hoort men nu juist niet. Den 21 schrikte het paard van den molenaar D. de Geus te Bennlngbroekop weg naar Wognnm geraakte vervolgens te water waar het den wagen op zich kreeg en dientengevolge stierf. De berijder kwam met den schrik vrij. Den 21 had te Bennlngbroek de begrafenis plaats van den daar algemeen geaehtou heor C. Donkerridder van de Eikenkroonlid van do Eerste Kamer en van verschillende andere corporatiën. Behalve familie-ledenen verschillende autoriteiten van hier en elders, bevoud zich eene menigte belangstellenden van alle rangen op de be graafplaats waar weldra de doode wiens lijkbaar met prachtige kransen overdekt waswerd bijgezet in het eraf, waar zijne echtgenoote sedert 1888 rust. PEE TELEEBA.4F. PURMEREND 22 Dec. Aangevoerd 151 runderen, 7 stieren, handel stug, prijshoudend, 87 vette kalveren f 0,70 a 0,90 per K. G., 120 nucht. dito f 8 a 22 per stuk, beide handol vlug 37 paarden 2388 schapen en lammeren, vette lager in prijs, overhouders prijshoudend, handel matig 298 vette varkens f 0,30 a 0,48 per P., handel vlug 29 magere dito f 4 a 8 195 biggen f 2 5 beide handel matig 940 Ganzen f 2,30 a 3,20, 320 Zwanen f 8,-a 9, Kleine kaas f 33.50middelb. f commissie aangevoerd 203 stapels. Boter f 1,30 a 1,40 per K G.aangevoerd 700'/j P. Kipeiereu f 5,a 6,—, per 100 stuks. Den 17 werd in eene zitting van de arrondisse- ments-rechtbank alhier als advocaat bij de rechtbank beëedigd de heer mr. J. Plet. Op de alphabetische aanbevelingslijst voor rech ter in de arr. rechtbank alhier zijn geplaatst de heeren mr. J. A. G. Gockinga ambtenaar bij de kantongerech ten in het arr Groningenmr. F. J. G. van Tricht. griffier bij het kantongerecht te Groenloo en mr. P. Co- ninck Westenberg, subst.-grifier bij de arr. rechtbank te Amsterdam. Te ruim 4 uur, in den vroegen morgen van den 22, maakte een hevige brand in het perceel, aau het Hof, bewoond door den kruidenier D. Terhaak, het kleppen der klokken noodzakelijk, hetgeen ras alle be schikbare spuiten daar verzamelde. De zolder en de bovenverdieping brandden geheel uit, terwijl van den in boedel zoo goed als niets werd gered. Het helder vriezende wede.r was voor de spuitgasten geen beletselom als gewoonlijk zich flink van hunne moeielijke taak te kwijten. Huis en inboedel waren verzekerd. Niet vijf zooals wij in een vorig nummer ten onrechte berichtten maar Hen percent van het bedrag, dat dezer dagen aan de schuldeischers van een lange jaren geleden van hier vertrokken koopman is uitbetaald geworden, werd voor verschillende armbesturen dezer gemeente afgezonderd. Den 21 trad in de afdeeling Alkmaar en omstreken van den Nederlandschen B'rotestantenbond als spreker op de heer G. van Rossemvan 's Hage. Hij wees op de uitnemende voorrechten van den tijd, waarin wij leven: de stoffelijke welvaart nam toe, vergeleken bij vroeger dagen; vele deuren zijn geopend tot genot; de toenemende keunis heeft als een fakkel des lichts veel duisternis vernietigd en onze godsdienstige voorstellingen verhelderdde zin voor het, schoone voor de kunst openbaart zich allerwege en eindelijk op elk gebied ver dwijnt het uitwendig gezag en voelt de mensch zich verantwoordelijk. Is dat nu gelukkig te noemen Want aan deze voorrechten zijn nadeelen verbonden. Immers ook de zucht naar weelde en meer prikkolend genot nam toemet de kennis verloor de mensch veel van zijn naïvieteit. Door den verhoogden kunstzin ontstaat eeno diepe klove tusschen beschaafden en onbeschaafden. Het gevoel van zelfwaarde leidde niet zelden tot tyrannie. Het antwoord de oplossing geeft nog steeds de groote profeet van Nazareth. Als zinnelijk genot het hoogste is, dan gaat de mensch geestelijk verloren Wat baat het den mensch al wint hij de wereld en lijdt schade aan zijn ziel Zoo de kennis ons maar bescheidener en nedeiiger maakt dan hoeft het godsdieustig geloof uiets te vreezen, en zeggen wij met Jezus Vader, ik dank u, dat gij het den wijzen hebt verborgen en den kinderkens geopenbaard." Schoonheid is overal te vinden. Israëlsen Mesdag vonden die in de arme visschershutteu, te midden van de bevolking aan hot, strand. Jezus vond poësie ook bij de armen en hij toekende ons den nederigen tollenaar tegenover den eigengorccbtigen Farizeër. Het ontwakend gevoel van zelfwaarde kan ons met vrees vervullen voor de toekomst. Breekt echter weer het beginsel dooi-, dat Jezus verkondigd hoefts>de zoon des menschen is niet gekomen om godieud te worden maar om to dienen" erkennen wij het ook als onze roeping dat leven van dienende liefde dan gaat een hooger licht op over de duisternis die ons vaak omringt en met Ulrich van Htit-ter stemmen wij in. Ja waarlijk het is een lust om te leven." zoo eindigde de spreker. Bij de den 22 door het gemeentebestuur alhier ge houden aanbesteding was de uitslag als volgtper ceel 1, onderhouden van alle gemeentegebouwen, scholen, bruggen, riolen en verdere gemeentewerken, in 5 afdee lingen als: a, gewoon onderhoud, raming f 1791,en b. riolen raming f 745,beide gegund aan C. Groote- goed, te zamen met perceel 4; c. stukadoorswerk, raming f 693,aan W. Harms, voor f 515,d. smidswerk raming f 400,aan P. Koopman, voor f 286,e. zink- en loodwerkraming f 336,-, aan J. A. G. M. Coppens voor f 239,— porc. 2, doen vau eenige ver nieuwingen aan de gebouwen in 4 rubrieken raming f 4111,92, aan N. van der Voort voor f 4707,—perc. 3, doen van eenige vernieuwingen aan do bruggen, raming f 1332,aan Jacobus Oldenburg voor f 1260,perc. 4, voeg- iuboet- eu boenwerk aau walmuren raming f 1147,40, met. a. en b. van porc. 1, allen drie tezamen voor f 3295aan C. Grootogoedperc. 5 leveren eu vervoeren van de benoodigde materialen voor straten wegen en voetpaden, raming f 2616,aan Jac. Olden burg voor f 2400.perc. 6onderhouden van den Hoevorweg, van af don Bergerweg tot het dorp Egmond aan den Hoef, raming f 1244,aan Jac. Oldenburg, voor f 1045,De gezamenlijke raming was f 14416,32, het totaal der inschrijvingssom bedroeg f 13747.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3