Homologatie-accoord Homologatie-accoord. PÜHGB YAM BEERTJE Tandarts Zijlstra C. VAN STAM V I 0 L A, Kamers gevraagd. KERSTBOOM Beurs- en Marktberichten. Advertentiên. Publieke Uerkooping Vruchtbaar WEILAND, Publieke Verkooping. L. S. Van Thijn, Vleeschhouwer, ROLP1MS, gerookte Runderworst en muisjes gerookt Vleescb. UITVOEEING Christ. Zangv. „Harpe Davids", De Noordelijke Hypotheekbank, banketbakker a. d. Waag, Harmonie.' Alkmaar. Woensdag-, 23 Dec. 1891, Buitengewone Voorstelling Zij wil niet trouwen BURGERLIJKE STAND. 33| 44 J 59f 88# 891 95! 64-! 78! 95 45! 70 96! 100 33! 5214 5044 122! ,21f 48! 604 644 10014 1024 7444 66f 87! 15 29f 17! 81! 174 78! 32| 29# 114! 1104 143 164 7 der firma 1). eiiH. SCHENKE en van hare leden J. H. SCHENKE te Twisk en J. H. D. SCHENKE te Spanbroek. Zondagsche dienst op beide Kerstdagen 25 en 26 December, en geen dienst op Vrij dag 1, 15 en 2b Januari 1892. op WOENSDAG 30 DECEMBER 1891, gevestigd te Zorgvlied, gemeente Diever, sluit le Hypotheken zal van 25 tot en met 28 dezer niet te consulteereu zijn. NEDERLANDSCHE PROTESTANTENBOND. 3 aangeboden aan de leerlingen van de Zondag school op Vrijdag (Eersten Kerstdag), SALON DES VARIÉTÉ'Svan Amsterdam. Entree bij inteekening f 1,—, buiten inteekening f 1,25. c E 1 i V t a ONDERTROUWD. 19 Des. Jacob Schuit, te Zijpe, onl. te Egmondbinnen en Trijntje Kiesling, te Zijpe onl. te Alkmaar. GEBOREN. 19 Dec. Trijntje, D. van Simon van Wieringen, en Aagje Vergaij. 26 Andries HendrikZ. van Andries Vis en Neeltje Visser. Simon Johannes Jacobus Pe trus, Z. van Cornelia Burger en Sara Catharina van Straten. Neeltje, D van Klaas Bakker en Neeltje Bruijns. GrietjeD. van Gerrit Bakker en Antje Rol. OVERLEDEN. 20 Dec. Jantje Knikkerechtgen. van Dirk Schut, eerder wed. van Amelius van den Brink81 j. Grietje Rozemeijer, echigen. van Cornelis Groen land 55 j 21 JanZ. van Jan Buijsman en Catharina Ros kam 4 m. 22 Neeltje, D. van Klaas Bakker on Neeltje Bruijns, 2 d. ALKMAAR 21 Dec. Aangevoerd 7 koeien en ossen f 230 a 300 90 vette balveren 40 a 138, per pond f 0,80 a 0,90, 18 nucht. kalveren f 8 a 17 743 vette schapen f 1-8 a 28, 267 vette varkens f 0,36 a 0,47 per pond 34 magere t' 8 a 12. AMSTERDAM 18 Dec. Aardappelen Friesche Dok- kummer jammen f 3,25 a 4,dito Franeber f 3,25 a 4,dito Zaaiers f 3,30 a 3,40Geld. blauwe f 3,50 a 3,75 Zeeuwsche spuische jammen f 4,50 a 5,25 dito Poters t' -,a -,dito Flakkeesche f 3,50 a 4,25 dito blauwe f 3,a 3,25, Pruisische Hamburgers f 4,80 a 5,20, Duitsche roode f 3,50 a 3,75, Hillegommerzand f6,7, alles per mud. 21 Dec. Petroleum vast. Amerika loco f 7,75, Dec Jan. 7,70, Febr./Apr 7,35 a 7,30, Mei/Juli 7,25. Sept./Dec. 7,45 a 7,40 E Russ. onveranderd. AMSTERDAM 21 Dec. 503 runderen, vette le soort f 0,60 a 0,80 2e soort f 0,3e soort f 0,— per P. 150 melk- en kalf koeien f 160 a 265 48 nucht. kal veren f 7 a 10, 429 vette varkens f 0,40 a 0,42 per P Raapkoeken f 65 a 95. Lijnkoeken f 9,50 a 14, HAARLEM 21 Dec. Roode tarwe f Witte tarwe f 9 a 7,75, Rogge f 7,75 a 7,50, Haver f 3,9772 a 3,60 Duivenboouen f7,50 a 7,10, Erwten: groene f 11,50 a 10 EDAM 19 Dec. Aangevoerd 44 stapels kaas, wegende 9578 P. Hoogste prijs J 32.50. KAMPEN 14 Dec. Aangevoerd 250 stukken Boter van 20 P. 27,a 27,50, 120 stukken van 10 P. ƒ12, 13,75, 400 Btukken van x/2 pond p. P. 1,a 1,20 Aangevoerd 6400 P. LEIDEN 12 Dec. Boter per vat le soort 62 a 68 pex- P. f 1,55 a 1,70, 2e soort 56 a 60, per P. f 1,40 a 1,50. Aangevoerd 4920 P. SCHIEDAM 21 Dec Moutwijn f 9,Jenever f 13, idem Amsterdamsche proef f 14,50. LONDEN 21 Dec. 600 runderen 2.8-5.2, 8000 scha pen en lammeren 3.6-6, 120 kalveren 3.6-6.2, 90 var kens 2.8-3.9. A H§TGRDA M. pCt. 21 Dec. 22 Dec Nederland Cert. N. W. Schuld2è ditodito3 ditodito3j dito, Oblig3£ Italië, Inschrijving 1S62/815 Oostenrijk, Qbl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 8 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito zilver Jan.-Juli. 5 ditodito April Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/843 dito, 1888 89 4! Rusland, Oostersebe Leening, 2e serie 5 dito, 1880 gecons. Z.ll. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l Juli/lOct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv.leening4 ditoDouane Obl5 dito, Geconverteerde Ser. DenC Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, übligatiën geconvert. 18906 dito, Subsidiebonds6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsoh. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen.... dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... Amerika, N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland,N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatseh.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4! dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito. l'astowo Spw. Mij., dito5 dito. Iwang. Dombr. Oblig4! dito. Orel.-Vitebsk. Obl..5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 10005 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 dito, dito Oblig.4 Zweedsch Noorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Cent.r. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. Iiyp. dito, dito, le llyp4 dito, N.-ïork. Erie West. Sp. Aand.... dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Transvaal le. Ned. Tr. Ggudm. Mij. Aand. 1 93| 101 lOlfir 85 78# 78! 7 71 78| 34! 4414 61! 89! 90iw 92 66 99rV 96 64! 78 J 82j 18! 95! 86! 534 45 6914 14 A 59! 1021 96! 100 33 87! 84f 52-fir 56! 123! 12314 97| 75 60! 65! 95 100! 102A 74! 67tw 86# 14! 29f 7t\ 105 82 17! 78rar 32,4 271 113! 11014 116 117! 152 132! 142 132 15ü 74 b 79rg- 93§ 10144 1014 78-li 77-H Bevallen van een meisje M. FERWERDA- Warmenhuizen, 21 Dec. 1891. -DRIESSEN. Heden overleed mijne geliefde echtgenoote en der kinderen zorgvolle moeder, KLAASJE SEVENHUIJSEN in den ouderdom van 38 jaar en 8 maanden. Zwaar treft mij, mijne kinderen en mijne hoog bejaarde ouders dit verlies. Warmenhuizen, P. DE GEUS Jz. 20 December 1891. Heden ontvingen wij de voor ons zoo verpletterende tijding, dat onze innig geliefde dochter MARIE, echtge- noote van den heer J. C. DEKKER, na een kortstondig lijden, reeds op 9 November te Batavia is overleden. Alkmaar Uit aller naam 22 Dec. 1891. J. N. QUERELLE. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onze innig geliefde dochter, NEELTJE betuigen wij onzen welgemeenden dank. Broek op Langedijk, D. WAGENAAR. Dec. 1891. N. WAGENAAR— Dirkmaat. Het gerechtelijk accoord, ter beëindiging van het fail lissement, der firma D. H. SCHENKE en van de leden dier firma J. H. SCHENKE en J. H. D. SCHENKE aangeboden, is door de wettelijke meerderheid der schuld eischers aangenomen en door de Rechtbank te Alkmaar OKHOnOLOGEEKU. De liquidatie der boedels zal geschieden door den ondergetoekende, aan wien de schul denaren, ter voorkoming van gerechtelijke vervolging ten spoedigste betaling gelieven te doen. Alkmaar Mr. W. C. BOSMAN, 22 Dec. 1891. Advocaat-Procureur Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar van 18 December 1891, is het accoord, door den onder geteekendenamens GERHARD MARIA HEINRICH KLüNNENmanufacturierwonende te Alkmaar en aldaar handelende onder firma H. KLüNNEN, aan diens crediteuren aangeboden, CrEHOHOUOGcEERD en mitsdien de staat van faillissement, waarin genoemde KLüNNEN verkeerde, OPKEHEVEN. Mr. N. H. DE LANGE, Advocaat-Procureur. te UI III91 EN, in het koffiehuis van P. Kieft op Woensdag 3© December ISOl, voorm. 11 ure ten overstaan van Notaris B. WIEL AND LOS van 4 hectaren, 15 aren 40 centiaren genaamd: »de G a r s k e n s", gelegen te LIMMEN in den Groot Limmerpoldernabij den Koogdijk den Uitgeester- en Startingerwegkad. sectie B., nrs. 37 en 46, helend J. MEIJNE, G. POLLE, wed. C. POTT en de Diaconie van Limmen, en in huur tot Kersttijd 1891, bij J. BALVERS. In gebruik te aanvaarden dadelijk na betaling der kooppenningen. Nader onderricht geeft voorm. Notaris te UITGEEST. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuidscharwonde, is voornemens op Woensdag 6 Januari 1892, des middags 12 uuriu de herberg »de bonte Koe", te K o e d ij k ten verzoeke van de wed. ARIE SCHUIT, publiek te verkoopen: Een Sluis en Erf, te Koedijk, sectie A Nr. 715, groot 9 aren, door de eigenaresse bewoond. Een akker Bouwland, aldaar, sectie A Nr. 142, groot 7 aren 60 centiaren. Een perceel Rietland, aldaar, in de Kleimeer, sectie A Nr. 369, groot 91 aren 60 centiaren. Een akker Houwland, genaamd »de Koudvoet", ten noorden van en aan de Kardinaalsloot, te Zuid scharwonde, sectie A Nr. 205, groot 17 aren 70 centiaren. 20© Water, groot 8 aren 20 centiaren. Breeder bij biljetten omschreven. I MIMI"'liIHHBM'11'II'I II II am w 11 III «HUW F'lesch en Kurk zijn steeds van Stempel H. B. DE BEER voorzien. Depót V. C. li II 1.1 C X, Doelenstraat- VERDRONKEN©©!!©, D 13, heeft voorhanden te geven door de (Lid van den Ned. Christ. Zangersbond), onder leiding van den heer K. KUIPER, in het lokaal „HARMONIE". Aanvang 8 nor. TEKSTBOEKJES welke toegang verleenen voor Heer en Damezijn uitsluitend te verkrijgen bij de boekh. HERMs. COSTER ZOON, a 23 cents, en op den dag der nïtvoering 's avonds aan het lokaal. op nader overeen te komen voorwaarden en geeft 4 pet. en 3! pet. PANDBRIEVEN nit. Inlichtingen geven de Directie en de heeren Agen ten C. HULST, H o o r n, en D. V AN OS, Purmerend. Briev. met prijsopgave lett. K., burean dezer Courant. De oudergeteekeude maakt zijnen geachten begunstigers bij deze bekend, dat hij zijne zaak in kruideniers- en grutterswaren en wat tot het vak behoort heeft overgedaan aan zijn opvolger PATER. Dankzeggende voor het ver trouwen zoovele jaren ruimschoots genoten, beveelt hij zijnen opvolger in ieders gunst beleefd aan. J. SWERIS. Mij refereerende aan bovenstaande annonce beveel ik mij beleefd in eens ieders gunst aan, daar ik door eene prompte en civiele bediening zal trachten de gunst waardig te zijn. Met achting UEd. dw. dienaar PATER. HET BESTUUR der Remonstrantsche tJemeente maakt bekend, dat tengevolge van de voortdurende ongesteldheid van don consulent Dr. G. VAN GORKOM le Amsterdam do dienst in deze gemeente door diens ambtgenoot Its. W. M. DE TRIES zal worden vervuld in plaats van op den eersten Kerstdag op den tweeden Kerstdagdes morgens te half elf uur. Het Bestuur, Alkmaar, M. COHEN STUART, Pres. 22 Dec. 1891. W. C. BOSMAN, Secretaris. Afdeeling Alkmaar en omstreken. avonds half zeven, in Aq HARMON I E% Toegang voor de ouders der kinderen en leden van den Protestantenbondop vertoon van kewijs. Wegens gebrek aan plaatsruimte kan aan anderen geen toegang verleend worden. Namens het bestuur, M. VAN KLEEFF President. G. G. VONK Secretaris. heeft van af heden en gedurende de Kerstdagen yersch v mrhanden BOTKUIIANKET en KERSTKRANSEN a f O. ITO per pond, en verzoekt bestellingen dienaangaande vroegtijdig op te geven. EENE ENKELE te geven door het gezelschap van het Directie KREUKNIET en POOLMAN. Opvoering van tooneelspel iu twee bedrijven naar het Zweedsch van Agiiill, vertaling van C. F. v. d. H. Mise-en-scène van Henri Poolman. Voorafgegaan door: tooneelspel in één bedrijf, naar het Deensch van O. Muller. Vertaling van Nieuwkamp. Aanvang 9 '/2 uur. Gelegenheid tot plaatsbespreking op den dag der uit voering van 12 tot 2 urend 10 ets. extra. Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 4