Nieuwj aarswensehen. KAMT. No. 154. Drie en ÏITegentigste Jaargang. 1891. V R IJ I) A 25 DECEMBER. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. EERSTE BLAD. van Nienwjaarswenschen, 215 cents a contant, Wegens de Kerstdagen zal de courant van Zon dag, den 27, niet verschijnen. DE UITGEVERS. Officieel Gedeelte. Gemeenteraad Posterijen. FEUILLETON. Buitenland. In het nummer van den Oudejaars avond, Donderdag den 31 December, zal weder gelegenheid bestaan tot het plaatsen ran 1—5 regels. DE UITGEVERS. Vergadering op Woensdag 30 December 1891, jj J5 Roman uil het Berlijnsche leven, ALKMAARSCHI! COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag», Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar/ O,SOfranco door het geheele rijk 1, De 3 nummers f O,©6. IA "V Telefoonnummer Prijs der gewone Advcrteutiëns Per regel J O,ld. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. des namiddags 12j uur. Punten van behandeling Verzoek van A. Plant om eervol ontslag als onderwij- 161' aan de openb. school voor onvermogenden. Gelijk verzoek van A. Rjjs. Van de commissie van financiën. Rapport rekening gasthuis 1891.' begrooting 1892. rekening stads-apotbeek 1891. begrooting 1892. Rapport op het door burg.-en weth. ondersteunde ver wek van den directeur der Alkmaarscbe IJzor- en Hetaalgieterij om afstand van gemeentegrond naast die übriek te barer vergrooting. Van de vaste ■oommissie voor de strafverordeningen. Verordening regelende den rooster van aftreding der Wee raadsleden, gekozen ton gevolge van de vermeerde- ing der bevolking en daarna loting tusschen die twee aadsleden, in welk jaar ieder zal aftreden. Van burgemeester en wethouders. Rapport verzoek polderbestuur v/d Schermeer -om toe- temming tot verandering van een klein deel van den traatweg in dien polder in grintweg met paardenpad. Voorstel tot verhoogiug der toelage voor het schoon- ffluden dear lokalen van de burgeravondschool aan den oncierge. Voorstel tot aansluiting van zes urinoirs om bet laaggebouw aan de duinwaterleiding. Van de vorige vergadering. Herstemming over bet voorstel van burg. eu weth. om afwijzend te beschikken op bet verzoek tot wegneming der boomen langs Scharloo. over de motie van orde van den heer mr. J. P. Kraakman in zake de tracte- ments-regeling van den onderwijzer in zesde klasse a/d openb. burgerschool. Rapport van burg. en weth. op het verzoek om straat verlichting langs den Bergerweg van Hemosath tot aan het einde der boomen. Vergadering met gesloten deuren ter behandeling van bezwaarschriften in de plaats, dir. belasting, dienst 1891. Benoeming van een onderwijzer aan de openb. burger school. van leden der vaste com missiën uit den gemeenteraad voor 1892. in verschillende besturen in plaats van de met 31 Dec. periodiek aftredende leden Namens den Voorzitter van den Raad, De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. overleden. Zijn oudste zoon Spencer Cavendish, markies van Hartington 58 jaren ond volgt zijn vader in het Hoogerhuis op, waardoor in het Lagerhuis een zetel vrij komt. Den 21 stond het parlementslid Hastings te recht voor de rechtbauk van correctioneele politie in Bowstreet te Londenonder beschuldiging dat bij eene som van f 180,000welke hem door het kiescomité voor de verkiezingen was toevertrouwd, onder zich had gehouden. Do behandeling werd verdaagd. De aangeboden borg stelling werd afgewezen. CIRIEKfilSLAlllD. De minister van buitenl. zaken hpeft den 22 in de Kamer aangekondigd, dat onderhan delingen zijn aangevangen tot het sluiten van een han delsverdrag met Frankrijk. 6) DOOR PAUK. LIADAIT. HOOFDSTUK II. De vorstelijke woning van den graaf von Iseneck lond in de Wilhelmstrasse. Achter het fraaie huis, dat it de vorige eeuw dagteekende, doch in de »Griin- lerzeit" door eenen rijkgeworden beursman heel en al «rbouwd eu door dezen, nadat hij zijn snel verwor- en fortuin even snel weer had verloren, aan den pre sent verkocht was geworden, achter het hnis strekte ich een groot park nit tot den Thiergarten waarvan (t door eenen hoogenmassieven muur gescheiden «s. Een dubbel hek van sterke, hooge, puntige ijzersta- en, dat met een amerikaansch slot werd afgesloten oerde naar de Königgrïttzerstrasso. Van dezen uitgang ierd slechts zeer zelden gebruikt gemaakt. Het huis zelf bestond uit twee zijvleugels, die tot de loilijn der Wilhelmstrasse vooruitstaken en links en «hts een vierkant voorplein begrensden, en het hoold- ibouw, dat zich achter dit voorplein verhief. In de sousterrains der zijgebouwen sliepen, behalve i tuinman, die met zijn huisgezin in een klein tuin- lisje woondede dienstbodenlinks van den ingang keukenmeid en hare helpster, de twee werkmeiden de_ kamenier der gravin, die de mooiste kamer, met st uitzicht op de Wilhelmstrasse had. Daartegenover, «hts het mannelijk personeelde portier met de zijnen lak naast den ingang, vervolgens de koetsier en de «djongen de tweede bediende, gewoonlijk de »page" moemden ten slotte de kamerdienaar van den graaf, De Directeur van het Postkantoor alhier maakt bekend, dat voor het publiek degelegeuheid wordt opengesteld om brieven,gedrukte nieuwjaars- wenschen en kaartjes, welke op l9. Januari a.s. besteld moeten worden, reeds van den 28en December a.s. af ter post te bezorgen. De bedoelde stukken moeten voor zien zijn van een over do geheele lengte van het adres getrokken kruis. Tevens bericht hij, dat de Nieuwjaarsdag, wat den dienst der pakketpost betreft, wordt aangemerkt als een zondag. Postpakketten kunnen dien dag dus niet bezorgd worden. De Directeur, G O W E HEECtlE. Den 23 des morgens is in het Katten- dijkdok te Antwerpen, op ongeveer 25 el afstand van de plaats waar in 1889 de patronenfabriek van Cor- vilain door eene ontploffing vernield werd, de fransche bark Pélote no. 2afkomstig van Duinkerkenin de lucht gevlogen. Deze bark was vóór drie weken op de viaamsche kust drijvende gevonden daar de bemanning hei schip tijdens den hevigen storm verlaten had. Door visschers was zij toen eerst naar Ostende en ver volgens naar Antwerpende plaats van bestemingge bracht. Deze bark had 2000 pond dynamiet aan boord, welke hoeveelheid op bevel der politie op den linker oever der rivier gelost was. Twee aan boord gebleven fransehen, welke omgekomen zijn, worden vermoed eene hoeveelheid dynamiet achter gehouden te hebben Door de ontploffing is eene sehuit met graan gezonkeu; de daarin aanwezige vrouw eu knecht zijn licht gekwetst. Van een ander schip werd de verschansing weg geslagen en in de naburige huizen waren de ruiten vernield. EAÖEIiAlV®. William Cavendish, hertog van De vonshire, geb. 21 April 1808, is den 21 des avonds wien eveneens de mooiste bediendenkamer, die op de straat uitzag, was toegewezen De beide vensters dezer twee vertrekkendie van den kamerdienaar en van de kamenier, die gedeeltelijk boven den beganen grond uitkwamenwaren door gebogen tralies van gesmeed ijzer beschermd. De keuken en provisiekamers waren in het souster- rain van het hoofdgebouw. Ia de groudverdiepin» van den rechterzij vleugel vond men de bureaux van den president die zich aansloten aan zijne studeerkamer in het hoofdgebouw, daar vlak tegenover in den linker vleugel had men eenige logeerkamers, die bijna nooit bezet warenen eene biljartkamer waarvan nooit ge bruik werd gemaakt. In het hoofdgebouw vond men in het parterre aan den kant dor Wilhelmstrasse, behalve de werkkamer van den presidenteene ontvangkamer voor bezoekers wegens ambtsbezigheden, en de eetzaal. De vertrekken in de grondverdieping, welke het uit zicht op het park hadden, waren aldus verdeeld rechts had. men de slaap- en de kleedkamer van den graaf welke aan zijne studeerkamer grensden. Op deze beidé vertrekken juist in het middenvolgde een deftige zaal, waarin de gravin bijna nitslnitend vertoefde, eu van hier kwam men in eene kleedkamer met één raam waar eene onde brandvrije kast stond Hierin bewaarde Juliane haren kostbaren schat, hare jnweelen en kanten. Het zeer ruime middenvertrek had twee groote ven sters, welke gescheiden waren door breede vleugeldeu ren waardoor men in eene groote, met asphalt gepla veide veranda kwam Langs eene breede, lage trap be reikte men het parken men bevond zich dan juist voor het breede middenpaddat rechtstreeks op den uitgang naar de Königgratzerstrasse uitliep. Daar was ook het eind van verschillende kronkelende zijpaden welke langs bekoorlijke omwegen onder de kruinen van eeuwenoude boomen van het hoofdgebouw naar den Thiergarten leidden ITIIjIE. Don 21 is door de Kamer met 228 tegen 68 stemmen een voorstel van den minister van financiën aangenomen tot heffing van een recht van 94 lires op suiker eerste klasse. Het voorstel Imbriani betreffende eene surtaxe op alcohol werd met 242 tegen 47 stemmen verworpen. Het ontwerp-Catenaccio (bekrachtiging der onlangs bij eenvoudig koninklijk besluit verhoogde douane-rechten, waardoor de inkomsten tusschen 8,000.000 en 9.000,000 zullen toenemen) werd in zijn geheel aangenomen mot 207 tegen 75 stemmen. De Senaat verklaarde den 22 dit ont werp spoedeischend en stelde do behandeling op den 23 vast. Dien dag werd het mede goedgekeurd. ©OSTEAKIJ sMl-HHOAASARI J E. De hongaarsche kamer van afgevaardigden heeft den 21 het handelsver drag met Dnitschland en bloc aangenomen. De art.ikels- gewijze behandeling der overige verdragen werd tot den 22 verdaagd. Dien dag werden in tweede lezing de handelsverdragen met Italië België en Zwitserland aan genomen. Vervolgens werd de overeenkomst met Duitsch- land tot bescherming van fabrieksmerken en tentoon stellingen goedgekeurd. RU§L4!VD. Het Dagblad van St. Petersburg schrijft, dat het voorval te Sofia tot allerlei uitleggingen aanlei ding heeft gegeven. Één puot was echter volgens het blad buiten kwestie, nl. dat de regeering te Sofia zich vóór het verbannen van den franschen journalist eerst tot den vertegenwoordiger der frausche regeoring had moeten wenden. Dit verzuim was een inbreak op de o vei eenkomsten, vroeger vastgesteld. De ministerraad heeft den 22 vergunning verleend voor buitenlaudsche schepen om graan te vervoeren van Cis- eu Transcaucasië naar havens van de zee van Azof en de Zwarte Zee. RUMEAIE. De Kamer heeft den 21 met 78 tegen 74 stemmen eene motie van wantrouwen in het ministerie aangenomen; 12 leden namen aan de stemming geen doel. De voorzitter van den ministerraad deelde dit besluit aan den Koning mede. 8E8VIE. Bij de op den 20 gehouden gemeentelijke verkiezingen heeft de radicale partij in het geheele land eene schitterende overwinning behaald. In dit groote, lichte vertrek, de zoogenaamde »park- kamer bracht Juliane het grootste deel van den dag en den gauschen nacht door. Daar stond, omsloten door zware portièresin eene ruimte, vaa het overige der kamer door een hoog scherm gescheiden, haar bed.. Aan het venster hare schrijftafelen niet ver van de tuindeur iu het midden van het vertrek een heerlijke Steinway-vteugeleen huwelijksgeschenk van vorstin KaroLt, die zelve om het kostbare instrument naar New- York had geschreven, om daardoor hoewel zonder veel hoop op een goeden uitslag den ijver harer nicbtdie eenen uitstekenden muzikalen aanleg bezat eenigermate te prikkelen, Ué&r, aan het andere vensterj stond bet tafeltje met haar klopkussen en een begonnen werkje, dat in de laatste maanden slechts weiuige dui men gevorderd was. Overigens was het groote ver trek nog overvol met meubelen en voorwerpen van al lerlei aard. Overal vond men keurige kleine hoekjes. Kunstvoorwerpen van allerlei soort stonden overal ver spreid. Het was een eigenaardig woonvertrek, de vol maakte tegenspraak van al wat naar eenheid of zooge naamd sin stijl" zweemde, maar buitengewoon gezellig en behaaglijk en in de chaotische verwarring, in de prettige willekeur der plaatsing en der toevallige kleu renmengeling maakte het toch in zijn geheel eenen ver rassenden en schilderachtigen indruk. Slechts met weerzin kon de gravin er toe besluiten, dit gezellige vertrek, dat zij als haar eigenlijk heiligdom beschouwde, te veriaten. Hier ontving zij dan ook hare meer intieme kennissen. Het kostte haar altijd eenen zwaren strijd, wanneer zij naar de bovenverdieping moest klimmen, welke de werkelijke ontvangkamers en ealoDa bevatte met de hooge grooto danszaal die do geheele diepte van het hoofdgebouw van de Wilhelmstrasse tot het park besloeg. Hare kamer dan was alleraangenaamst, doch haar leven was het niet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 1