jtemfsctB Loten II P. El. Hazewinkel. Arts, Begrafenis vereeniging. Scheepswerf en laciiefatt D. Bosman Zoon Kaasfabrieken. P. M. DUIJVIS Co., Spaarbank. Co., Landbouw - Crediet, H Stoüwerck'sche Borstbonbons Hoesten en Heeschheid Openbare Verkooping Publieke Verkooping Openbare Verkoop, Belangrijke Vei 1 i 11 g Trekking 2 januari e.k. Hoofdprijs fl. 150,000. "Woensdag 30 Hec. Speciaal-Arts voor Maag-, ïiever- en JSarmlijders. STEARINE-KAARSEY E. BROERS, voorheen J. Vorver, A. PSPEEBAHP. te Alkmaar, Voor dam, C13. Mej. A. LBLS. De Lange DeMoraaz W. J. BLITZTandarts ,,'T HONDS BOSCH", leveren Stoomketels voor Roode Port-a-Port (oude). Van Romunde Geveke, Koog aan de Zaan, De Parakan Salak Thee- onderneming. i Woensdag, 4 Jannari 1892 Hakhout, Boomstammen, Takkefiossen en AFBRAAK. Heele Aandeelen f 7,-—. Halve f 3,50. H. VAN ELST, firma Erven G. VEEL, 's GRAVENHAGE, Koordeinde 139, de Stearine-Kaarsenfafiriek „AP0LL0", Woonplaats ALKMAARSCHE Nette bediening. Voortdurend aanbevelend. Bergplaats Linnen- en Damast-Servetgoederen, Hand doeken Theedoeken enz., te verkrijgen bij bevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van Binnen- en Buitenlandsche Effecten, liet plaatsen en afschrijven van Kapitalen in liet Grootboek der Nationale Schuld en verdere werkzaamheden, tot den handel in Gelds waardig Papier betrekkelijk. volgens voorschrift van den Accademie- Professor Dr. Harless te Bonn bereidde verpakt in gele pakjes en voorzien met den naam en stempel in rood lak van den fabrikant Frans Stoliwerck zijn alom verkrijgbaar in Gedempte Korte Nieuwesloot, Alkmaar. Ingenieurs en Machinefahrikanten, te Noordscharwoude, in »het Bonte Paard", op Dinsdag, 29 December 1891, 's middags 12 nren ten orerstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE van: Eene Landbouwemwoning met Boomgaard Erf, Bouwland en Water, te Noordscharwoude, aan de westzijde van de straatgroot 30 aren, 20 cen tiaren. Te veilen in 7 perceelen en massa. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van DE LANGE DE MORAAZ, te Alkmaar. van Hulzen Erven Bouwterrein Bouw- en Welland, onder Zuidscharwonde en Noord scharwonde, op Maandag 28 December 1891, des avonds te 5 nnr, in de herberg »de Roode Leeuw", te Zuidscharwonde, ten overstaan van den No taris DUKER. Zie het biljet. in de Heer Hugo Waard, op Woensdag, 13 Januari 1892, des morgens ten 10 ure, ten herbergo van D. WELTER, a. d. Middenweg, van Eene Boerenwoning en Erf, en eenige perceelen best Bouw- en Weiland, in de Heer Hago Waard, tussehen den Hensbroekerweg en den Oostertogten tusschen den Rustenburger- en den Hond en weg te za- men 5 hectaren 83 aren 75 centiaren, en Huis, Erf en Bouwland, aldaar, groot 11 aren 10 centiaren. Uitvoeriger bij biljetten omschreven en behoorende aan de beeren J. DEKKER, C. VERDUIN en C. KONIJN. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar ten kantore van den Notaris A. NIEUWLAND, in de Rijp. in bet OTEREEEKERB9SCH aan den Jan G lij nis weg, te HEERHUGGWAARD behoorende aan wijlen den heer S. Stammes, op van verscheidene parken Gegadigden komou ten herbergo van den heer S. LAN- GEREIS, te Oterleekvan waar naar genoemd bosch wordt gegaan. METMAN, Notaris. Door de uitgebreidheid der veiling wordt precies te lOnren begonnen. 1 prijs van fl. 30,000, 1 prjjs van fl. 15,000, 2 prijzen van fl. 5,000, 2 prijzen van fl. 2,000, 2 prijzen van fl. 1,500, 41 prijzen van fl. 1,000, samen 1900 prijzen. Met f 7,kan men op 2 Januari e. k. de volle fl. 150,000, met f 3,50 fl. 75,000 winnen. Verkrijgbaar gesteld bij boekhandelaar te Alkmaar. Trekkingslijst franco en gratis. P.S. Uitbetaling der prijzen dadelijk na ontvangst. Het bestu ur der SPAARBANK alhier brengt aan belanghebbenden ter kennis, dat de laatste zitting in dit kwartaal zal gehouden worden in plaats van Donderdag, 31 Dec, ufS?4 lm tere inbreng zal niet op het vorige kwartaal geboekt kunnen worden. Consultatie: ÏO 12, 1Zondags ÏO 12. HARDE, WITTE en ZUIVERE van te 8C111EDAM, Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 1883 met de Honden Medalje, te Antwerpen ln 1885 met het Eere-Dlploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. iLllen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of borgtochten of andere papieren onder hunne berusting hebben betrekkelijk de nalatenschap van den heer FRANS GLORIEin leven landman gewoond hebbende en op 5 November j.l. te Castricum over leden worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen of inzage te geven ten kantore van den Notaris W. BOERLAGE, te Velsen, vóór den 10 Januari 1892. Het BESTUUR van de Noordholland- sche Vereeniging „Bet Witte Kruis"', Afdeeling Alkmaar en aangrenzende ge meenten, maakt bekend, dat in den aanvang van Januari 1892een begin zal worden gemaakt met het innen der geldendie als giften renteloos voorschot of 3 pet. obligaties zijn toegezegd voor den Bad huishouw. Namens het Bestuur, G. LOOMAN Secretaris. levert prima kwaliteit Tabak, tegen flink concnrreerende prijzenbij uitnemendheid de Portorico soorten. Groote sortoering Sigaren in alle prijzen. Handel in 8nuifechte MacubaEindhovenscheRoosjos en fijne Professors snuif, grove en verschillende gewone soorten. MIENT B 22. BREEDSTRAAT 19 FAYCSJiOP 16. «FDEORACHT 88. Handel in Duitsche en Engelscbe Anthracit Neutjes kolen, Ruhr- en Engelsche Kachel- en Haardkolen, En gelscbe Gascokes, Bruin- en Houtskool-Briquetten (van de beste merken) en diverse soorten van korte en lange Tnrf, Kachel- en Forunisblokjes tot de meest concnr reerende prijzen. AOURDHOLLAliDiCH Maatschappelijk kapitaal f 28 7,000, Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgens art 19 der Statutenonder ultimo September 1891. Onder ultimo Onder ultimo Sept. 1891 Sept. 1890. Toegestane Credieten 951255,912665,— Loopende Credieten 781413,61 802650, In herdisconto gegeven bij de Nederl. Bank 353705,25 552014,07 1 Waarborgfonds 77850,50 80686,50 Deposito's 266330,501 258317,69 Goedgekeurd in do vergadering van Commissarissen d.d. 24 October 1891. De Directeur, De Vice-Voorzitter van H. H. MOMMA B.Jz. Commissarissen, P. VAN FOREEST. Deposito-rente 2>, en 3°/0. DE CO.T1MIS8IOXABRS IX EFFECTEX te ALKMAAR, Mede bevolen zij zich aan als Correspondenten en Agonten van de Brandwaarborg-Maat schappij gevestigd te Utrecht, onder directie van den beer'J. E. SCHUURMAN. zal iederen Maandag en Vrijdag bij de Weduwe KOETSVELDKaasmarkt on Zaterdags hótel DE BURG, alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tandheelkundige Operatiën en het plaat sen van KUNSTTANDEN engeheele Gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Operatiën f 1,Min vermogenden kosteloos. et gunstig ueaenoe voortreffelijke Huismiddel tegen Alkmaar bij G, W. v. d. Veen Weduwe D. Schotsman on H. H. Eenhorst, Confiser.rs; R ij p bij J. Verdonk. Generaal vertegenwoordiger voor Nederland: JULIUS MATTENKL01) 1', Amsteidao Kolver-" rant 103 I A EKM A AR, f 2,5A per flescli. 'ndiceeren op verlangen Stoommachines. Indiceeren is wenschelijk 1°. indien men het arbeidsverbruik van werktuigen wil bepalen als b.v. bij uitbreiding 2°. als men een grootere machine wil plaatsen of de be staande wil compouudon 3°. indien de stoomverdeeling (vooral bij compoundmachines) verbetering behoeft enz, enz. JAVAASSAM Gedeponeerd Fabrieksmerk Waarom drinkt gij Chlneesche of Britseh-Indische thee, terwijl ons Java voor gelijken prijs een beter en zuiverder-Product levert Vraag uitsluitend onze overjarige, extra be reide PECCO-SOIICHOX, in origineele verpakking a, f 1,25 per 1/2 kilo. Op plaatsen, waar wij niet vertegenwoordigd zijn, wende men zich direct tot onzen Hoofdagent F. A. E. DE ORIIYTEB Leidscbestraat, Amsterdam. Verkrijgbaar te Alkmaar,Krommenie, P. Groot bij P. Blaauw, P. Veth, H. W. Holsmuller, J. Pastoor en N. Temme. Aalsmeer, K. E. de Waal. Abbekerk, H. Houtor. Amstelveen. J. H. van Roon. lil w IU III v It JL [Mnidec, Wed, J. M. Koning, i Monniken damM. Budding j en W. Visser. jMedemblik, H. Winnubst. sNienweNiedorp, Jb. Hovenier D. Kuilman, J. Gootjes en Andijk, D. Mantel Kzn. j J van Twnijver. Anna Panlowna, E.D.Crum, Naarden, -J. J. Hagoort. jNienw-Vennep, D. Weij. Noordschar wonde, A. Swager. Overveen, C. H. van Looij. Obdara, W. Dekker. Oosthnizen, J. Sjoukes. Oostwoud, S. Kistomaker. Opperdoes, D. Zeilemaker. Ondcarspel, J. Semeins. Ondesluis, P. Ii. de Carpentier Onderkerk a/d A instel, H. van Ameido. Oterleek, P. Molenaar. O.Niedorp 'tVeld J. Bijwaard Pnrmnrond, G. Weel Jz. en K. Vclzeboer. Purmer, B. Molenaar. Rustenburg, K. Posch Cz. do Rijp, P. Geerke. St. Maarten, W. Rns,C. Mars. St. Maarteusbr., P. Swarthof. Schagen, J. Slikker. Scbagorbrug, C. Swarthof Cz. Schanvoude, J. Langeberg. Schelliukhout, Klopper. Schormerhorn, C. Rug. Spierdijk, D. Komen. Spijkerboor, J. Prins. Stompetoren, S. Keetmau. Sijbecnrspcl, J. Dammes. I'exel. P. C. Koorn. Twisk, G. Melling Uitgeest, F. Schipper. Vclseu, J. Scheeres. Venhuizen, K. Bankort. Weesp, J. II Schutte. Westzaan, H. B. Hendriks. Wervershoof, I. Koomen. West woud, D. Schouten. Winkel, W. Fijnheer en J. Butter. Wognum G. Komen. Wormerveer, H. Bruin Cz. Zaandam, C. Keg. H. Kranenburg en W. Schilderman. BarsingerhornJ. Snoek. Beemster, S. de Groot H. Knin en C. Pronk. Beets, C. L. Brandt. Bennebroek, M E. Verschuur Bergen, C. Tegel. Berkhout, P. Rob, L. Sleutel. Beverwijk, B. Hooijer. Binuenwijzend, (J. Muijs. Bovencarspel Wed. P. G. Buisman. Broek in Waterl., Chr. Smit. Buiksloot, H. Boom. Burgerbrng, H. Bregman Castricum, M. de Haas. Dirkshorn, P. de Vries. Edam, N. J. Wessels Enkhuizen, J. H.v. Oostbree. Egmond a/d H., C. Dekker. Graft, 0. Prins Grootebroek. A. Haas. Hoofddorp, B. Labrijn Haringhuizen, C. v. d. Hoek. Helder, H. Dito. Heiloo, J. Schipper. Hoogwoud, P. Pannekeet. Hoorn Wed. H. Portmans, De Bonte Hond G. de Vries. Hilversum, J. van Balhuizen, G. Taverne en A. Hartraann. Hauwert, P. de Ruiter. Heemstede, J. Peeperkorn. Hem, C. Water. Hensbroek, P. de Boer. H. H. Waard, J.Booke3teiu en C. Goet. Hoogcarspel, G. Hellcuberg. Huizen, A. Vos G.Jzn. Knollendam, K. Louw. Koedijk, P. Bakker. Kolhorn, W. Wit. Koog a/d Zaan, A. de Boer Zaandijk, Gebrs. Stolp. en D. Koppies. j't Zand, P. Hagenaar. Kwadijk, Jac. Ris en C. Groen Z.Scharw., wed. A. Klingeier KoegraB, D. Slikker. jZwaag, J. P. Dikker. Verdere aanvfHgen voor N o o r d -Holland, croept AMSTERDAM, te adresseeren aan W. C. VISSER, (e Nieuwe Xledorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 7