ft H. J. VONK en ZOON, Gebroeders Serbrock Visitekaartjes, goedkoop- solied- elegant De Deventerkoek: firma Jb. Bussink, New York- Lijnzaadskoeken merk Gebr. SNEL, THEE „Eureka" ZÜIYER ea GEURIG ïai snaai eerste kwaliteit Engelsche Stoffen en Baltimore. T. GROK, D. VISSER, Kxaepelien Holm's QUINA LAROCHE staalhoudende Quina Laroche W. H. MATTHIJSEN, Alkmaar. SOUCHON, Mr.Kleederinakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. secsTEi in net étui. Verkrijgbaar te Alk maar v de heer^TGEBKs. BERENT- ZEN, Houttil 31, V ttHULS .pN A HOYEB, Laat, «7, GEB lts. SCHENKE, in Tieren .Confecties Mient WT~ |G. W. VAN BEK VEEN,: Ma sm Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Rotterdam Amsterdam- KORTSTE en G0EBK00PSTE OVERTOCHT. Huidziekten en Vrouwenziekten. Zuivere murwe De Credietvereeniging de Twentsche Bank vereenig ing D. A. Wisselirk, in Brandstoffen, te Alkmaar, e trade mark Thee van Kantoor: PAARDENSTEEG. Ruhr- en Engelsche KachelkolenDuit- sche en Engelsche Anthracit-Neutjeskolen. Engelsche Gas- en Distillatie-Cokes. Bruinkool- en Houtskool-Briquettes. Drink uitsluitend a 25 Cent per ons Ihes Import Merk e/ W STOOMDRUKKER IJ Gangbaarste Jfp?^ modellen. ofdirect by MFjY 4 EUt (pn Vwsan4t Geschaft», IEIPZI6-F LAGWITZ. B. W. BLÏJDENSTEIN Co., "*J 6%. m t I t ri a i e c A H§TEKUAH Verkrijgbaar te ALK1HAAR bij \J. Boersen Luttik-Oudorp P. Hout- jkooperWaagplein; Wed. W. A. Levert, ZijdamM. v. Miert, Breedstraat 17; C. Schipper, Laat 144D. Schipper' Stationsweg 310; Th. Schoon, firma Wal" raven, Ritsevoort; Wed. van der Veen, Fnidsen; J. L- Wallast, Stationsweg 392; W. GoversSchapensteeg 16- Te SCHAGEN bij K Verheus; te WINKEL bij W. v. d. Wal; te ANKEVEEN bij J Koopman schap; te AVENHORN bijWjdJ Brninsma! te RIJP bij J. de Graaf; te SCHERMERHORN bij J. Krul; te SPANBROEK bij C. C o 1 e n b r ander; te SCHAGERBRUG bij K. Koopman; te OUDE NIEDORP bij Wed. A. Siewerts; te WEST- GRAFTDJJK bij C. V e n u i g te HOORN bij J He t- z e n KI Oord, Th M e ij s s e n KI. Oord, 1). N i e u w- poort, Oosten, Wed J RvanStraaten, Ramen. Probeer svp «le SOUCDON-T11EE IV». 3, k f 1 85 per Kilo. EN is de meest krachtige en versterkende Kina-Wijn, aanbevolen door tal van binnen- en bnitenlaudscbe geneesheeren. Bekroond met gouden medal- jes, Vei krijgbaar in flacons a 1,»0 en 1,—. KRAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. Depót bij de heeren Apothekers te Alkmaar AConijn Az.; Hoorn: W. J. Lippits S c h a- g e n W. A. HazeuHelder, Firma Boon. BOIJWRIIADIOE, blijft zich voortdurend aanbevelen voor het ontwerpen van bouwkundige plannen en bet houden van dagelijks toeadcht bij de uitvoering daarvan; tevens als Taxateur van vaste goederen ook bij brandschade. Adres Nieuwe sloot 31, ALKMAAR. Telefoonnummer AA. Hijzonder aanbevolen 1 Ons Pi'. *25 CtS. Hoofdagentscliap Keizersgr ac h t 730 A.MSTERDA M. verkrijgbaar inHalt'Ons en Ons sakken, bij: G. W. van der Veen, Fnidsen, G. fgrhaak, VeGSfoij. keuoord J. P. van Huchten, Oudegrapht 53, A.Jansen, Oostenburgstraat 5, allen Alkmaar, Adres te Alkmaar: Hótel „DE TOELAST," MIISI H At) AZ IJ A IS STEEDS REIKI VOOltZIEK VAST IA DE KEURIGSTE DESSINS. C O •4-3 O O OQ O O <D S3 OJ cd 5=2 esj CD 0 CD co f-i Zfl O O CD WE Y's „STUFFWASChE" UGBY GOETHE p.dozijn il. —.57. HERZOG p. dozijn 11. —.56. RUG /Ongens-kraaa. p. dozijn fl. .42C f p. dozijn 11.—.56, Grootte P., <£ootteIj- SCHILLER COSTALIA p.dozijnfl.-.58, p. fcïiir fl 1 E- doz,Jn u*—fl.—.68. p.d™°-?44. p.doz.-paar*ft.-,7 SÏEPHAN P-aozU LINCOLN F Vd™-P^rlL-!ó. p. dozijn fl. A van de (Eere-Diploma's, Gouden en Zilveren Medailles), is te AIiKMAAR steeds versch verkrijgbaar» voor Deventer-Wlnkelprijs bij den heer 1 FNIDSEN. Men vervoege zich aan de Kantoren der N. A. S. M. te Rotterdam of to Amsterdam en bij de Agenten of bij Inspecteur: J. E. KROES te Groningen, E. KOUSIUS te Olsterwijk. Voor lijders aan bovengenoemde ziekten is de oEderge- teefeendo alleen aan zijne woning, Nieuwe Heerongracht, over het Park 109 te Amsterdam, dagelijks van I tot 31/? uur, te consulteeren. E. DE I KIES» Chirurgijn-Accoucheur; fnbrleks mel.k ge(ieponeerd van Koog aan de Za#Ii V verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek »de Wachter", om zich V&n de zuiverheid te overtuigeD. onder beheer van te AMSTERDAM, verleent credleten aan door bare Commissie van Admissie als leden aangenomen kooplieden, industriëlen enz., hetzij tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid, hetzij in blanco. Voor inlichtingen vervoege men zich bij den beer <e ALKMAAR. Wj pots Vervci Ij bij de MEELFABRIEK, Telefoonnummer 23, beveelt zich bij een ieder beleefdelijk aan voor de levering van Belgische Anthracltkolen, voor vulkachels en open haarden. Duitsehe en Engelsche Neutjeskolen Rhur-Kachelkolen, Smeékolen, Machinekolen, grove en geklopte Engelsche Cokes, Biuln- en Houtskool Briquetten (van de beste merken), korte en lange Turf, Talhout en Bosjeshout, alles voor de minst mogelijke prjjzen verkrijgbaar. Uw dienaar, D. VISSER. toomdr. v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 8