Nieuwj aarswenschen. No. 155. Drie en ïtfegentigste Jaargang. 1891. WOENSDAG 30 DECEMBER. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. EERSTE BLAD. van Nieuwjaarswensclien, a 25 cents a contant, Officieel Gedeelte. Onbestelbare JBrieven, Personeele belasting. Buitenland. Binnenland. In het nummer van den Oudejaars avond, Donderdag den 31 December, zal weder gelegenheid bestaan tot het plaatsen van 1—5 regels. DE UITGEVERS. Staatsbeg rooting voor 189 2. ALkllAARSCHI! till RAM. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers f 0,06. Prijs der gewone Advertenttën: Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Telefoonnummer: 3. verzonden in de le helft van December 1891 A. B. Jansen, Amsterdam. Van Noordscharwoude: Jb. Ouden Amsterdam. Amerika: H. van der MeijChr. G. van Groos Engeland: R. Camuay Londen. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van artikel 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad no. 22), bij deze ter konnis van de ingezetenen der gemeentedat het kohier van het Personeel No. 7voljaars en het kohier van het Personeel, No. 8voor drie kwartalendienstjaar 1891/92, op 16 December 1891 door den Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noordholland execu toir verklaardheden aan den Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering zijn overgegeven. Ieder belanghebbende wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag acht te geven, ter voorkoming van gerechtelijke vervolging. Alkmaar, den 28 December 1891. Het Hoofd van het Bestunr voornoemd, A. MACLAINE PONT. SP ASJE. Bij de middernachtsmis op eersten Kerst dag zijn in de hoofdkerk te Valencia vier bommen ge sprongen, waardoor verscheidene personen gekwetst werden en hei altaar eener kapel vernield werd. In eene andere kerk sprong mede een bom. In de provinciën Grenada. Valencia en Teruel heeft een zware sneeuwstorm gewoed. Vooral in de provincie Ternel is de ellende, daardoor veroorzaakt, groot. ZWEDE1V. De Koning is in hoogen graad door influënza aangetast. VEREE1VIGDB STATEV. Do commissie van het Huis der Volksvertegenwoordigers belast met het onderzoek der kwestiën betrekkelijk de aanmunting is den 23 benoemd. Zij bestaat uit dertien leden, van wie negen vóór de vrije aanmunting van zilver zijn. Drie der leden zijn er tegen en van één lid is het gevoelen niet bekend. De democratische meerderheid der commissie voor handelszaken is tegen de wijziging van het handelstarief op het tegenwoordig oogenblik maar wil toch eenige bepaald aangewezen artikelen van de bestaande rechten uitzonderen. In den nacht van den 25 op den 26 heeft te Hastings in Nieuw-York eene botsing tusschen twee sneltreinen plaats gehadwaarbij 7 personen omgekomen en ver scheidene gekwetst zijn. DRAZIJLIE. In den Staat Santa Catharina is een opstand uitgebroken, ten doel hebbende den gouverneur af te zetten. EERSTE KAMER. Bij de op den 24 behandelde wet tot verlenging van den termijn voor de arbeid s-enquéte heeft de beer van Roijen den wensch uitgesproken dat het deel der com missie dat met de spoor- en tramlijnen belast is hare taak voortaan beter begrijpe, dan hem gebleken is, het geval te zijn geweest bij den tramlijn Oldambt-Pekela. De vragen worden niet altijd onpartijdig gesteld en de gegeven antwoorden somwjjlen uitgelokt door de wijze waarop de vragen gesteld waren. De minister van justitie kwam tegen die be schuldiging op. De taak Uer oommissie was zeer moeieljjk. Men moet vragen richten tot menschen van allerlei soort en klasse. Een oordeel nu te vellen over de enquête is voorbarig de commissie zal haar eigen rapport in dienen. Dat moet afgewacht worden. Daarna zal zij ont wikkelen en toelichten hare plannen en dan zal het tijd zijn voor een onbevangen oordeel. De heer van Roijen antwoordde dat het minder aankwam op het eindrap port dan op feiten en gegevens. De commissie nu heeft meer gezocht naar klachten, dan naar feiten en gegevens. Bij de wet op de middelen heeft de minister van financiën verzekerddat met spoed de herziening der patentwet voorbereid wordt. Vermindering van den suikeraccijns heeft hij niet toegezegd. Daaraan kan niet gedacht worden, zoolang de suikernijverheid nog zooveel bescherming geniet. De accijnzen op zout en zeep zullen binnen niet te langen tijd geregeld worden. Omtrent de tollen heeft hij zich een nader onderzoek voorbehouden. Bij de behandeling der leeningswet verklaarde dezelfde minister o.a., dat de bedoeling was, niet strikt meer dan noodig is te leenen. Het meevallen der raming was reeds berekend. Tegen afbetaling der Ka naalmaatschappij bestaat het bezwaardat die maat schappij de bevoegdheid tot afbetaling ontkent. Het voordeel van een 3 pets. fonds is, dat men op het oogenblik zelf minder rente betaalt maar daartegen over staatdat bij latere conversie men met 100 moet terug betalen wat voor '92 is ontvangen. Wanneer die tijd zal aanbreken weet men niet, maar zij kan na tuurlijk komen. De heer Fransen van de Putte kwam er tegen opdat men jaren lang de indische overschotten voor den nederl. dienst gebruikt heeft zonder een cent rente vergoeding maar Indië wel rente laat betalen voor haar aandeel in de leening van 1888. De minister beloofde met den minister van koloniën dit punt te zullen over wegen eu verklaarde nogdat waarschijnlijk niet zou worden overgegaan tot betaalbaarstelling der coupons bij de agenten der Ned. Bank. De Voorzitter verklaarde de Kamer te verdagen tot 11 Januari. Hij had de Kamer liever vroeger bij eengeroepen, maar vele leden hadden daartegen bezwaar. De heer Fransen van de Putte betreurde het zeer, dat niet spoediger het begrootingsonderzoek is kun nen geschieden en hij zou voor een volgend jaar wel in overweging willen geven om in overleg met de centrale sectie tot spoediger onderzoek der begrooting te geraken. De Kamer ging daarna uiteen. T WEER E KAMER. Na do wijzigingen door de Tweede Kamer gebracht in de ontwerpon tot vaststelling der staatsbegrooting voor 1892zijn de verschillende hoofdstukken geraamd als volgt I. Huis der Koningin 813,200,00 II. Hooge Colleges 663,355,00 III. Buitenlandsche Zaken 759,800,00 IV. Justitie 5,243,274,00 V. Binnenlandsehe Zaken 11,782,054,84 VI. Marine 14,199,240,20 VII. A. Nationale Schuld 35,035,606,29 VII B. Financiën 18,959,546,08 VIII. Oorlog 21,679,500,00 IX. Waterstaat enz. 20,425,593,21 X. Koloniën 1,202,221,00 IX. Onvoorziene uitgaven 50,000,00 Totaal 130,813,390,621/., Bij de indiening der begrooting bedroeg de raming 123,959,038,10 J/2dat bedrag werd gedurende de schriftelijke gedachten wisseling door de regeering ver hoogd met 1,006,205,52 en verminderd met/ 143,480; in het geheel dus verhoogd met 862,725,52, zoodat zij bij den aanvang der beraadslaging 130,821,763,621j1 bedroeg. Gedurende de beraadslaging werd zij ver minderd met f 12,000 en verhoogd met f 3627 in het geheel dus verminderd met f 8373. De raming der mid delen voor 1892 bedraagt f 127,600,150, welke raming door de begrooting van uitgaven wordt overtroffen met f 3,213,240,62 »/2. Van de 152 in Noordholland in den loop van dit jaar onderzochte apotheken werden 86 zeer goed63 goed, 2 middelmatig en 1 slecht bevonden. De apotheker, wiens apotheek slecht genoemd is ontving bericht dat wanneer bij hervisitatie de toestand niet verbeterd was, proces-verbaal zou worden opgemaakt. De Rijksadvocaatjhr. mr. E. N. de Brauwis benoemd tot rechtsgeleerd raadgever van het Huis der Koningin. De gemeenteraad van Monnikendam heeft den 18 aan den heer Romeling eervol ontslag verleend als stads-geneesheer met 1 April 1892 of zooveel vroeger als in de vacature voorzien is en besloten, sollicitanten naar die betrekking op te roepen op 700 jaarwedde. Den 22 is te 's-Hertogenbosch een Algemeen Noord- brabantsch Werkliedenfonds opgericht. Bij de verkiezing voor lid van den raad der ge meente Heer Hugo Waard op den 22 werden 201 stemmen ritgebracht; daarvan bekwam de heer K. van Dam, r. k., 92 en de heeren J. Winkel 81 W. van Slooten 26 en J. Gootjes 2 stemmen. De drie laatsten zijn liberalen. Alzoo herstemming. Den 22 heeft in de vergadering van den Genees kundigen Raad van Noordholland het rechtsgeleerde lid prof. van Hamelgewezen op de moeilijkheden en bezwaren, verbonden aan de behandeling van overtredingen van de geneeskundige wetten door den kantonrechter. Het voorloopig onderzoek dier zaken, gewoonlijk door de po litie, is meestal verre van voldoende. Het is dus gewenscht, dat daarvoor een persoon worde benoemd, wien namens het geneeskundig staatstoezicht de voorloopige noodige onderzoekingen worden opgedragen. Om eenigermate in die bezwaren te voorzien is 't wemchelijk, dat een ambte naar van het O. M. in den geneeskundigen Raad wordt benoemd, en dit zou waarschijnlijk ook geschieden. In zake de Sequah-vervolgingzeide hij die vervolging te betreuren omdat Sequah bekeurd was op een oogen blikje dat hij niet onder toezicht van een doctor stond, zooals gewoonlijk het geval was. Ware 't niet beter dat hij vervolgd werd op het oogenblikdat hij wel onder toezicht van een doctor stond Want door deze bekeuring heeft men gezegddat de tegenwoordige wet slechts zulk eene bekeuring toelaat. Immers is dit waar, dan was daarmee onze geneeskundige wet af te keuren. Hij meent, dat Sequah niet door den doctor wordt gedekt en deze meening laat de wet toe. Immers die doctor is slechts een instrument van Sequah, niet een bona fide doctor en daarom bad hij gewenschtdat de wet had uitgemaaktdat ook op die wijze de geneeskunde niet mag worden beoefend. Blijkens mededeelingen van den inspecteur was het geneeskundig staatstoezicht inderdaad opgetreden als door prof. van Hamel was aangegeven, maar het O. M. meendedat dan zeker een vrijspraak zou volgen. Dat dit ook inderdaad wel geschiedt, daarvan gaf een lid een voorbeeld. De heer van Ledden Hulsebosch uitte zijne verbazing, dat de heer Davenport door de justitie te Amsterdam zoo zachtzinnig was behandeld(boete van 25) en dat, terwijl hij bij herhaling in overtreding was. Volgens prof. van Hamel was dit daarvan het gevolg, dat de bekeuring slechts gegrond was op eene overtreding, gedurende slechts 7 minuten. De kantonrechter is uit gegaan van het standpunt, dat de heer Davenport overi gens niet strafbaar was. Besloten werd dat de Raad het verzoek van den in specteur aan den minister zou steunen om hem een rech terlijk ambtenaar ter zijde te stellen belast met voor loopig onderzoek. Het op de beide Kerstdagen te Amsterdam onder leiding van den heer J. H. Rot gehouden sociaal-demo cratisch congres dat uit Noordholland bijgewoond werd door vertegenwoordigers van de afdeelingen Zaanstreek Zaandam, Assendelft, WestzaanAlkmaar en Beverwijk, (laatstgenoemde was door eene vrouw vertegenwoordigd) heeft o.a. de volgende besluiten genomen. De Centrale Raad blijft in 1892 te Amsterdam gevestigd. Na lang durige bespreking werd met 30 tegen 14 stemmen aan genomen een voorstel van 's-Graveahagedat geen af- deeling van den sociaal-democratischen bond als zoodanig kan aangesloten zijn bij de een of andere combinatie hetzij van staatkundigen hetzij van socialen aard die zich ten doel stelt eenig onderdeel van het sociaal-demo cratisch program te willen verwezenlijken. Bij de be spreking over dit punt had de afdeeling 's-Gravenhage zich verzet tegen het verzoek van den heer Domela Nieuwenhnisom hem het woord te laten voeren daar hij noch lid van den Centralen Raad, noch afgevaardigde was en om die redenen aan oen ander den heer van der Goes, het woord reeds geweigerd was. Dit verzet werd met 25 tegen 21 stemmen verworpen, waarna op voorstel van Middelburg met 22 tegen 21 stemmen besloten werd, het Congres in elk bijzonder geval te laten beslissen. Den heer Domola Nieuwenhnis werd toen vergund het woord te voeren als redacteur van Recht voor Allen. Nadat do heeren van der Goes en Domela Nieuwenhnis in langdradige redevoeringen het tusschen hen bestaande verschil van gevoelen uiteengezet en toegelicht hadden werd het voorstel van eene commissie van 5 leden, aan wie ter onderzoek verzonden was het door den heer van der Goes ingeleid betoogluidende De commissie, van oordeel, dat de beschuldigingen van van der Goes gerekend kunnen worden, op ééne lijn te staan met een beoordeeling van het Handelsblad en andere reactionaire bladen is van meening, dat zjjn houding niet is, zooals een partij genoot betaamt", niet aangenomenhet Congres achtte zich daartoe onbevoegd en ging over tot de orde van den dag. Aan de verkiezingen zal niet meer deel wor den genomen en 1 Mei 1892, zijnde een zondag, zal beschouwd worden als socialistische feest- en propaganda- dag. In protest-bijeenkomsten en openbare vergaderingen in alle afdeelingen zal geprotesteerd worden tegen het gevangen honden van Geelwien een telegram gezonden werd. Eene motie van afkeuring werd uitgesproken over het niet vertegenwoordigd zjjn van de afdeeling Hoorn, die nog wel een voorstel had ingediend, dat nu niet behandeld werd. Met 41 tegen 6 stemmen (2 buiten stemming) werd de wijze van redactie van Recht voor Allen van het afgeloopen jaar goedgekeurd en de heer Domela Nieuwenhnis voor redacteur in 1892 aangewezen met 41 stemmen4 stemmen waren uitgebracht op den heer Cornelissen en één op den heer Bennink. Het onvermijdelijke van persoonlijk twistgeschrijf in dat blad werd erkend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 1