VERKOOPING ETJE C. YAN STAM en Baltimore. Beurs- en Marktberichten. l03 l3 n Advert entiën. te Alkmaar, 8 kalfdragende KOEIEN 2 P I N K E N. Banketbakker Alkmaar Neder landsch-Amerikaansclie Stoomvaart-Maatschappij. Rotterdam" MpwynT,b- Amsterdam^ A UI A KORTSTE en GOEDKOOPSTE OVERTO GUT. BURGERLIJKE STAND. Arrondissements-Reclitbank te Alkmaar. 90A op ZATERDAG, 2 JANUARI 1892, 's morgens 11 nnr, heeft Oudenjaarsavond en Nieuwjaarsdag NA S GEBOREN. 25 Dec. Geertje D. van Pieter Slotemaker en Guurtje Kaas. Hermina, D. van Floris Gerardus Lam- bertns Landman, en Niesje Venema. Dorothea, D. van Gerrit Admiraal en Dorothea Bijl. Cornelia Elisabeth D. van Agidius Griffijn en Elisabeth Johanna Alexandre. 28 Albertus, Z. van Albert Bakkum en Maria Berkhout. OVERLEDEN. 25 Dec. Jan Elderbeek71 j. Jacoba Hofdijkecht- gen. van Cornells Jonkereerder wed. van Ja cob Kuit, 58 j. en 8 m. 26 Geertruida Maria Vennikwed. van Johannes Theodoras Moorman, 39 j. en 8 m. Dirk Schut, 65 j. Anthonia Hendrikse, echtgen. van Coen- raad de Visser, 63 j. en 9 m. Juliana Hen- drica van den Bergh wed. van Anthonius Jo hannes Jacobse 72 j. 27 Anna Margaretha de Hiep 72 j. en 10 m. Agatha Oudshoorn, echtgen. van Cornelis Spaan derman 41 j. 28 CornelisZ. van Barend Termaat en Jantje Schuitemaker, 1 j. en bijna 7 m. Jannetje Brouwer echtgen. van Pieter Wester42 j. 29 Johanna Kos, wed. Johannes Koster 66 j. veren f 20 a 41,9 vette kalveren f 40 a 7075 a 90 c. p. P., 32 nucht. dito f 3 a 8 320 vette schapen 15 a 29, 45 a 50 c. p. P., 84 weide dito f 11 a 22, 6 magere varkens f 12 a 21, 40 biggen f 2,75 a 11. ZWOLLE 23 Dec. Boter per achtste vat f 28,a 29,50, per pond f 1,05 a 1,40. SNEEK 14 Dec. Boter. Ie soort f 56,Vereeniging le soort f 55,a 56,50 2e soort f 53,a 3e soort f 52 4e soort f 50, Aangevoerd 459 vierde en 57 achtste vaten, PEB TELEGRAAF. PURMEREND 29 Dec. Aangevoerd 98 runderen, handel vlug prijshoudend, 4 stieren, 69 vette kalveren f 0,70 a 0,90 per K. G., 83 nucht. dito f 8 a 12 per stuk, 29 paarden, alle handel stug, 1312 schapen en lammeren, handel vlug rijshoudend, 197 vette varkens f 0,30 a 0,50 per P., handel vlug15 magere dito f 5 a 9204 biggen f 2 a 5 beide handel matig238 Ganzen f 2,25 a 3,25, 70 Zwanen f 9,a 9,50. Kleine kaas f 33,middelb. f commissie f aangevoerd 71 stapels. Boter f 1,40 a 1,50 per K.G.aangevoerd 615 P. Kipeiereu f 5,a 6,per 100 stuks. Zitting van 29 December. J. H., Heiloo, diefstal, 14 dagen gev. L. W., Helder, appèlzaak, 1 boete van f 3 of 3 dagen hecht. N. H., Helder, diefstal, 9 maanden gev. P. D., Zwaag, appèlzaak, vrijgesproken. J. N., Hoorn, appèlzaak, vonnis bevestigd. L. B., Enkhuizen, appèlzaak, als boven. W. K., Hoorn, mishandeling, 3 maanden gev. J. S., Enkhuizen, diefstal, vrijgesproken. G. L., Enkhuizen, diefstal, 3 maanden gev. J. R., Akersloot, diefstal, 6 maanden gev. C. K., Alkmaar, diefstal, 1 jaar gev. ALKMAAR 28 Dec. Aangevoerd - koeien en ossen fa82 vette kalveren 40 a 110, per pond f 0,80 a 0,90, 16 nucht. kalveren f 8 a 14 405 vette schapen f 20 a 26, 194 vette varkens f 0,34 a 0,47 per pond, 13 magere f 8 a 11. AMSTERDAM 28 Dec. Aardappelen Friesche Dok- kummer jammen f 3,25 a 4,dito Franeker f 3,25 a 4,dito Zaaiers f 3,30 a 3,40, Geld. blauwe f 3,50 a 3,75, Zeeuwsche spuische jammen f4,50 a 5,25, dito Poters f -,a -,dito Flakkeesche f 3,50 a 4,25 dito blauwe f 3,a 3,25, Pruisische Hamburgers f 4,80 a 5,20, Duitsche roode f 3,50 a 3,75, Hillegommerzand f -,-, alles per mud. 28 Dec. Petroleum vast. Amerika loco f 8,25, Dec Jan. 7,70, Febr./Apr. 7,35 a 7,30, Mei/Juli 7,25 Sept./Dec. 7,45 a 7,40 E Russ. onveranderd. AMSTERDAM 28 Dec. 328 runderen, vette le soort f 0,78 a 0,83 2e soort f 0,72 3e soort f 0,60 per P. 150 melk- en kalf koeien f 145 a 270 73 nucht. kal veren f 7 a 12, 324 vette varkens f 0,40 a 0,42 per P Raapkoeken f 65 a 95. Lijnkoeken f 9,50 a 14, DELFT 24 Dec. Boter le soort f 76, 2e soort f 68, 3e soort f 58, aangevoerd 225 achtste en 105 zestiende vaten. Samen 5550 P. EDAM 24 Dec. Aangevoerd 127 stukken boter, le soort 1,40 a 1,48 per P. Eieren f 6,a 7,per 100. HAARLEM 28 Dec. Rogge f ^7,10, Haver f 4 3,50 Gerst f 9,15, Duivenboonen f 7,50 a 7,Paardenboonen f 6,75, a 6,50. HOORN 24 Dec. Kleine kaas f 34,commissie f 32, Middelbare f 30,50. Aangevoerd 260 stapelswegende 73754 P. KAMPEN 28 Dec. Aangevoerd 200 stukken Boter van 20 P. 27,a 31,105 stukken van 10 P. ƒ13,50 a 15,50,stukken van lj1 pond p. P. 1,10 a 1,30 Aangevoerd 5125 P. LEEUWARDEN 24 Dec. Boter, le soort f 54,—, Aangevoerd vierde, 225 achtste en 105 zestiende vaten, MEPPEL 24 Dec. Boter per '/8 vat le soort J 27, 2e soort/ 26,3e soort 24,— per P. ƒ1,20 a 1,37 Aangevoerd 10250 P. SCHIEDAM 28 Dec. Moutwijn f 9,Jenever f 13, idem Amsterdamsche proef f 14,50. ZAANDAM 24 Dec. Kloine kaas 32,aangevoerd 14 stapels. LONDEN 28 Dec. 600 runderen 3.8-5, 7000 scha pen en lammeren 3.6-6, 40 kalveren 3.5-6. 10 var kens 2.8-3.8. ENKHUIZEN 23 Dec. 10 stapels kaas 31, Karwijzaad f 10 al 10,25, Mosterdzaad f 16,a 17,50 Maanzaad f 15 a 16,50. Erwten: Groene f 13 a 17, vale f 16,— a 18,—, Wijker dito f 11 a 12,50, grauwe f 16,a 18,bruine booneu f 11,— a 13,paarden dito f 6,50 a 7,Gerst f 5,50 a 6, Haver f 3,50 a 4 HAARLEM 23 Dec. Aangevoerd 43 stapels kaas, uit makende 4612 stuks, weg. 9586 P. Hoogste prijs f 32,25 HAARLEM 23 Dec. Aangevoerd 3 koeien f 220 a 180, 17 nucht. kalv. f 11 a 6, 44 schapen f 21 a 9 HOORN 24 Dec. Aangevoerd tarwe 8,75 a 11,75 Rogge f 7,25 a 8,50, Gerst f 5,25 a 6,50, Haver f 3,25 a 4 Erwten witte f 12,a 14,—, groene dito 14,50 a 18,— grauwe dito f 15 a 18,50, vale dito f 12,a 19,bruine boonen f 11,50 a 13,50, karwei f 9,75 a 10, mosterd zaad f 17,a 18,5 paarden f 70 a 150, 63 schapen f 18 a 30, 100 lammeren f 10 a 16, 5 kalveren 12 22, 10 varkens f6 a 12, 2 zeugen f 15 a 30, 30 biggen f 2,a 5,kipeieren 6,a 6,50, eenden dito f per 100 boter f 0,60 a 0,65 p. K. LEIDEN 23 Dec. Aangevoerd 5 paarden f 23 a 36 6 stieren f 57 a 12031 kalf- en melkkoeien f 95 a 255 20 gelde dito f 86 a 17536 vette ossen en koeien f 140 a 275 58 a 76 c. p. P.6 graskal- AMiTERD A AI. Nederland Cert. N. W. Schuld2g dito dito3 ditodito3£ ditoOblig3* [talie, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 ditodito April Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/843 dito, 1888:89 4* Rusland, Oostersche Leening, 2e serie 5 dito, 1880 gecons. Z.R.125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 leen 2e ser. 1 Jan. lAp.l Juli/lOct. 4 dito, 1867/69 -e 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv.leening4 ditoDouane Obl5 dito, Geconverteerde Ser. D en C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, übligatiën geconvert. 18906 dito, Subsidiebonds6 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand.... Amerika, N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland,N.Centr. Spoorw. Aand. f250.. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw4 Italië. Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.-Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4* dito, id3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito. Fastowo Spw. Mij., dito5 dito. Iwang. Dombr. Oblig4* dito. Orel.-Vitebsk. Obl5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 10005 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000.. 5 dito, dito Oblig4 Zweedsch—Noorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e. Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, N.-York. Erie West. Sp. Aand dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Transvaal le. Ned. Tr. Houdm. Mij. Aand. pCt. 28 Dec. 29 Dec. 79f 79* 93* 101 101 i 102 101} 85f 78 J 78fV 78 78A 78-\ 78* 79 32* 32fk 42H 60* 59* 88* 88* 90 92f 92| 65* 65* 99 98*J 95* 95* 63 61 78f 78tf 84 83* 18» 18* 95* 86* 52* 52* 45* 44^ 72* 74| 14* 15* 59* 59* 96* 96| 100 100 33* 34 87f 88* 82 53* 53^ 56th 56* 123* 121 120* 120* 98f 99 74J 74 61^- 60* 65 93*. 92* 101 101* 102 J 102* 73* 73* 65^ 65.V 87 86* 14-iw 14* 30 30 17tk U3V 108^ 83 83 18ïV 18-Hi 79 78* 33* 333V 32* 31* U4fï 111 110* 116 117* 152 132* 143 130* 15 15 Heden overleed, tot mijne en mijner kinderen en behuwd- kinderen diepe droefheid mijne geliefde echtgenoote ELIZABETH NOË, in den ouderdom van bijna 70 jaren, na eene gelukkige eehtvereeniging van bijna 44 jaren. Heiloo, 25 December 1891. Jst. BOET. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed, in den ouderdom van ruim 41 jaar, onze innig geliefde echtgenoot en zoonde heer W. ZADEITS. Purmerend, J. M. ZADEITSSchovrman. 27 Dec. 1891. M. J. ZADEITSvan GardErKn. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed te Oterleek onze geliefde moeder en behuwdmoeder HILLEGONDA VISSERweduwe van den heer SIMON STAMMES, in den ouderdom van ruim 57 jaren. Helder, C. STAMMES. 28 December 1891. T. J. H. STAMMES V OGELEZANG. Voor de vele bewijzen van deelnemingontvangen bij het overlijden van onzen geliefden zoon on broeder, den heer B. N. BERSMA, officier van gezondheid le klasse bij de Kon. Ned. Marinebetuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. F. H. BERSMA—Kuperus. T. KERKHOFF—Brolsma. Dr. D. A. KERKHOFF. De ondergeteekende betuigt haren hartelijken dank aan Dr. HASPELS, te Heiloo, voor de liefderijke behan- ling, en aan buren en vrienden voor de bewijzen van deelneming, tijdens de ziekte en het overlijden van haren geliefden echtgenootden heer W. KOK, ondervonden. Heiloo. Wed. W. KOKMantel. Zij hoopt in hare affaire dezelfde gunst en hetzelfde vertrouwen te mogen blijven genieten. Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling den 23 dezer on dervonden. Alkmaar, Js, TESSELAAR. 29 Dec. 1891. E. TESSELAARKoorn. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze eenige lieveling CORNELIA MARIAin den nog jeugdigen leeftijd van 8 maanden. Winkel, H. SLOOVES Jnz. 25 Dec. 1891. J. SLOOVES—Bakker. Na eene ongesteldheid van slechts weinige dagen, over leed heden, zacht en kalm onze geliefde echtgenoote moeder en behuwdmoeder JACOBA HOFDIJK, in den ouderdom van 58 jaren en 8 maanden. Schermeer, gem. Alkmaar, Uit aller naam, 25 December 1891. C. JONKER. Heden overleed tot onze diepe droef heidzacht en kalm, na voorzien te zijn geweest van de H.H. Sacramen ten der Stervenden,onze innig geliefde moeder en behuwd moeder, mejuffrouw JOHANNA HENDRIK A VAN DEN BERGH, weduwe van den heer ANTONIUS JOHANNIS JACOBSE, in den ouderdom van 72 jaren en 5 maanden. P. C. JACOBSE. M. W. JACOBSE—Maas. H. M. FRANKEMöLLE M. A. FRANKEMöLLEJacobse. C. A. JACOBSE. M. JACOBSE-van 't Hof. B. H. AULBERS. H. C. AULBERSJacobse. Alkmaar, 26 Dec. 1891. Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van mijne geliefde echtgenoote, betuig ik ook namens mijne kinderen, mijn welgemeenden dank. Schermeer, gem. Oterleek, r, MPT December 1891. in de stalling »het Paardshoofd", aan den D ij kvan P. CLAY van EX Te zien op den dag van den verkoop van 9 tot 11 uur. Deurw. KLEIN. a e.w* Fleseh en Kurk zijn steeds van Stempel H. B. DE BEER voorzien. Depdf V. C. Ll'IJC X, Doelenstraat- voorhanden Saucijse Broodjes, Sneeuwballen Berliner Bollen en Appelbollenalsmede ander versch Gebak Koekjes en Banketsoorten. Bestellingen dienaangaande wordt men beleejd verzocht roegtijdig op te geven. Men vervoege zich aan de Kantoren der X. A. S. M. te Rotterdam of te Amsterdam en b(| de Agenten of bij InspecteurJ. E. KBOEM te Cironingen K. BOLSlll te Olsterwifk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 3