I I M. PREIJER, KRAEPELIEN StHOLM'S Eikel-Caeao. Boter en Kaashandel. BOTER-SURROGAAT, BANKETBAKKERIJ De Directie der Rotterdamsche Hypotheekbank C. J. van Houten Zoon. Stoomdrukkerij Herms. Coster Zoon, Alkmaar. Per 1000 f 1,75per 5000 f 8,- en hooger. rolpens, handel in Wijn, Likeuren, Spaarbank. EMIL BOAS, ORCHESTRION. SKf- ZJfr'w-uSÏSrB GROOTE KEUZE Bestellingen worden nog tijdig voor den Nieuwjaarsdag uitgevoerd, van af 30 cents per 100 stuks. L. S, Van TliijnVleeschliouwer, gerookte Runderworst en muisjes gerookt Vleesch. V 0 0 RI) A MC 8. ALKMAAR. IN- BUITENLANDSCH gedistelleerd De Noordelijke Hypotheekbank, Woensdag 3Cl Dec. Langestraat, - ALKMAAR. CITVOERHVG Christ. Zangv. „Harpe Davids", Mient 27. W. SMIT Jr. VISITEKAARTJES. HERMs. COSTER EN ZOON voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam, geeft, zonder vooruitbetaling van renten, tegen 4 pet. en tegen 4\ pet. G-ULDESIW onder lste hypothecair verband op Xjande- rijen voor 10 jaar vast, benevens aflosbaar in jaarlijksche termijnen. De DETAILPRIJZEN van f 1,80 f 0,95 f 0,52*1f 0,27 *i met gedrukt HOOFD of ADRES. Snelpersdrukkerij M. L. C. P Q 0 L Schoutenstraat^ükmaar. volgens te verkrijgen Prijscourant. gevestigd te Zorgvlied, gemeente Diever, sluit le Hypotheken Voedzaam, Versterkend en Aangenaam van Smaak. heter dan tegenwoordig de kopboter, per vijf ons 55 cents, in vaatjes van 10 kilo f 10. op WOENSDAG 30 DECEMBER 1891, 5 Gedurende Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag Inlichtingen en tarieven te bekomen bij hare Agenten de heeren DE LANGE DE MORA A Z te Alkmaar; JOH. ROOZENDAAL Burge meester van Zwaagte HoornG. P. NIJHOFF, Notaris te Enkhuizen; A. H CRAMER Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER. zijn per Kg. per Kg. per Kg. per 'A Kg. bus. r 5 ft] 1 I f VISITEKAARTEN Do Vereeniging »Kerstmiskrans" brengt, onder harlelijke dankbetuiging voor den haar zoo ruim verstrekten steun, ter algemeene kennisdat door haar een totaalbedrag van 331.50 werd ontvangen Tevens bericht zij aan de leveranciers, dat Maandag,' 4 Januari, des voormiddags tusschen ÏO en 12 uur, de bons bij mej. LIND a. d. Mientmoeten worden ingeleverd. Namens het Bestuur, Mej. PURMER, Secretaresse. VERDRONKENOORD, D 13, heeft voorhanden: op nader overeen te komen voorwaarden en geeft 4 pet. en 3i pet. PANDBRIEVEN uit. Inlichtingen geven de Directie en de heeren Agen ten C. HULST, Hoorn, en D. VAN OS, Purmerend. Het bestuur der SPAARBANK alhier brengt aan belanghebbenden ter kennis, dat de laatste zitting in dit kwartaal zal gehouden worden in plaats van Donderdag, 31 Dec inbreng zal niet op het vorige Kwartaal geboekt kunnen worden. Aanbevolen door H.H. Genees- en Scheikundigen. Bekr. met Gouden en Zilveren Medailles. Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dagelijkach gebruik bij kin deren, zwakke personen en klierachtige gestellen. Met water toebereid is zij als genees- Fabrieksmerk krachtige drank uitstekend bij diarrhéeook voor zuigelingen en kleine kinderen. Be echte Eikel-Caeao van KRAEPELIEN HOLM, is alom verkrijgbaar iu vierkante bussen van '/2 Kgr. f l,ÏO, ]/4 Kgr. a f0,90 en 18 Kgr. f 09Ö09 voorzien van etiquet waarop nevensstaand fabrieksmerk en de handteekening van de fabrikanten RBAEPELIEN en HOLM te ZEIIT. Te Alkmaar o. a. verkrijgbaar bij de H.H ANSINGH en MESMAN en A. H. TELJER, Apoth'. Winkeliers fabrieksprijs. te geven door de (Lid van den Ned. Christ. Zangersbond), onder leiding van den heer K. KUIPER in het lokaal „HARMONIE". Aanvang 8 uur. TEKSTBOEKJESwelke toegang verleenen voor Meer en Oainezijn uitsluitend te verkrijgen bij de boekh. HERMs. COSTER ZOON, a 25 cents, en op den dag der uitvoering 's avonds aan het lokaal. TJne^ DAME, diplómée ponr le francais, appris en Pranceetdans nne f a- üV* j fr a n 9 a s e ou elle a demeuré des anneés, désire donner des le9ons de conversation et de lectnre badresser Langestraat 84, Alkmaar. Wegens verandering van zaak TE KOOP een groot Orchestrion, met verscheidene rollen voor concert en dansmuziek, prachtig van toon en zoo goed als nieuw Brieven franco bureau dezer Courant. Aanbevelend F™1 SMIT'. IIWhOKKJ,». TAN HOUTEN S CACAO IN ENVELOPPE S, Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 4