Den 23 is te Brussel eene drnk bezochte vergadering gehouden om op te komen tegen het met Dnitschland gesloten handelsverdragwelke o. a. bijgewoond werd door tien leden van de Kamer, 2 van den Senaat, ver scheidene gemeenteraadsleden en voorname personen uit de kringen van handel en nijverheid. De heer van Oye, een fabrikantverklaarde onder toejuichingen dat het verdrag noodlottig is voor België. Het land zal zich niet aan dergelijke handelsstaatkunde onderwerpen met het mes op de keel, ook al wordt zij door het machtige Dnitschland opgedrongen. België betaalt 7 fr. invoer recht in Dnitschland, tegenover 1 fr. door Duitscbland bij invoer in België betaald. De fransche tarieven zijn minder nadeelig voor België dan het duitsohe tarief. Na talrijke redevoeringenwaarbij het verdrag werd bestredenstond een spreker (rechter bij de rechtbank van koophandel te Brussel) op om te verklarendat Dnitschland van 61 artikelen ooncessiën doet op 35, terwijl België slechts concessiën doet op 5. Het is vooral op België, dat Frankrijk het oog had bij de nieuwe tarieven. België zal zwaar getroffen worden. Het is dwaas, dat de Belgen in verzet komen tegen Duitschland, dat hun concessiën doet, en de franschen toejuichen, die hen willen uithongeren. Ten slotte werd eene motie van orde aangenomen waarin de wensch is geuit dat de Kamer en de Senaat het handelsverdrag met Duitschland zullen ver werpen, of het althans wijzigen in den geest der opmer kingen door den algemeenen raad van handel en nij verheid gemaakt. Uit Bergen (Henegouwen) wordt gemeld, dat den 26 de expres-trein van Brussel naar Parijs tusschen Bergen en Warquignies op een goederentrein gereden is ten gevolge waarvan tien personen, waaronder 4 of 5 reizi gers, zwaar gewond werden. De Koning heeft bij gelegenheid van de voltooiing dei- nieuwe, na den brand gebouwde plantenkassen van het Paleis te Laeken een avondfeest gegeven aan de 500 daaraan gewerkt hebbende arbeiders. Op een in de vorige week te Brussel gehouden inter nationaal socialistisch studenten-congres is o. a. met 8 stemmen tegen 1 (die van Nederland), nadat uitgemaakt was, dat men stemmen zou overeenkomstig het aantal vertegenwoordigde volken beslistdat de socialistische studenten verplicht waren lid te worden van de Werk- liedenvereenigingen in hun land. DUITSCHIiAlVD. De Keizer was te Teltowter inwijding van het nieuw gebouwde gouvernementshuis van de Kreits Teltow, toen hij, aan het feestmaal gezeten, van den Rijkskanselier een telegram ontvinghem de aanneming der handelsverdragen meldende. Hij deelde dat telegram aan de aanwezigen mede en voegde daaraan de volgende toespraak toe Mijne heeren Wij danken die uitkomst aan den arbeid van den Rijkskanselier von Caprivi. Deze eenvoudige pruisische generaal heeft het verstaan zich in twee jaren in te werken in onderwerpen die zelfs voor ingewijden buitengewootn moeielijk te beheerschen zijn. Met ver uitzienden staatkundigen blik heeft hij het verstaan op het juiste oogenblik ons vaderland voor ernstige gevaren te behoeden. Het spreekt van zelf, dat enkele belangen offers moeten brengen, opdat het welzijn van het geheel vooruit ga. Ik geloof echterdat de daaddie door inleiding en sluiting der handelsverdragen voor de geheele thans levende en na ons komende wereld als eene der belangrijkste geschiedkundige gebeurtenissen zal bekend staan, volmondig eene reddende daad genoemd mag worden. »De Rijksdag heeft met overgroots meerderheid getoond, dat hp den staatkundigon blik van dien man als juist erkendeen daarmede zal deze Rijksdag zich een merk en gedenksteen in de geschiedenis van het duitsche Rijk geplaatst hebben. »Trots verdachtmakingen en moeielijkheden die den Rijkskanselier en mijuen raadslieden van de verschillendste zijden zijn bereidis het ons gelukt het vaderland op die nieuwe wegen te brengen. Ik ben overtuigddat niet alleen ons vaderland, doch millioenen onderdanen van andere landen die met ons in dit groote Tolver bond zijn dezen dag eens zullen zegenen. hij voelde bij de fonkelende blikken dier donkere kijkers iets, wat vroeger wel in hem gegist had doch nu reeds lang onder het stof der papieren begraven was. Hij dacht aan de vreugdelooze eentonigheid van zijn leven van arbeid, zon der eenige opwekkende ontspanning; hij dacht aan de al te karige gelukkige dagen, die hij met zijne, helaas hem zoo vroeg ontnomen vrouw had doorgebracht. En toen drong zich het plan, om Juliane te huwen, aan hem op, en met onweerstaanbare macht begon zijn beslnit al vaster en vaster te staan. En het was geschied eer hij nog recht beseft had wat de gevolgen van dit besluit konden zijn. En nu was de jonge vrouw voor altijd aan hem ge kluisterd en nu voelde hij dat hij een oud man was gewordenveel ouder dan zijne geboorteakte aanwees. Hij had gemeend zich te kuunen koesteren in de zon nige lentedie zij in zijn huis zou brengenen nu voelde hij eerst recht hoe stijf bevroren zijn hart en zijne ziel waren. Hij mocht zijn best doen, zooveel hij wilde, er waren op den duur weinige punten van aanraking tusschen hen beiden. Zij hinderde hem slechts in zijne ingewortelde gewoontenhij had nu eensklaps allerlei dingen in acht te nemen waaraan hij niet meer ge wend was. Het maakte hem kregeligwanneer hij haar hoorde lachenwant zelf lachte hij nooiten hij ge voelde er nu nog minder lust toe dan ooit te voren. Hij moest spreken wanneer hij wilde zwijgen uitgaan, wanneer hij wilde thuisblijvenwachtenwanneer hij wilde heengaan. Zijne vrouw was hem overal in den wegDoor zijn huwelijk was hij geen getrouwd man neen slechts een gehuwd vrijgezel geworden. In den beginne was hij voor de bekentenis, dat hij de grootste, ja de eenige schuldige was dat hij zijner vrouw grievend onrecht aandeedteruggedeinsd. Doch toen Juliane hem eensklaps in haar verbittering alles verweetwat hij zichzelven tegen zijne zin reeds had moeten bekennenwas hij toch tegenover Juliane en zichzelven eerlijk genoeg, om niet door zijne bedreven heid in de dialektiek de beschuldiging van zich af te werpen. Toen vatte hij het plan opdat het anders zou worden. Doch hoe Zijn aard bezat niet meer de buigzaamheid der jonge »Ik noodig u uitmet mij het glas te ledigen op het welzijn van den Rijkskanselier, Z. Exc. den generaal der infanterie von Caprivi, generaal Graaf von Caprivi hij leve Hoch! en nogmaals Hoch! en ten derden naale Hoch Op de te Dusseldorf gehouden vergadering ter bespre king van de zomerdienstregeling der spoorwegen enz. voor 1892, door afgevaardigden van 81 spoorweg- en stoomscheepvaart-ondernemingen bijgewoond, is besloten 1°. den zomerdienst algemeen op 1 Mei in te voeren 20. op de voor het publiek bestemde dienstregelingsbiljetten te vermelden welke doorloopende rijtuigen er zijn, en 3°. de vergadering ter bespreking van den winterdienst 189293 in Juni a. s. te Budapest te houden. Het gebruik van den eenheidstijd in de voor het publiek be stemde biljetten werd afgestemd. FK4HKRIJK. De moordenaar van barones Dellard is ontdekt. De aandacht der politie was geves tigd op zekeren heer Anastaij, een apothekerszoon, indertijd zeer bevriend met een van de bedienden der barones, die, evenals haar zoon, hem in bescherming hadden ge nomen. In November was deze heer te Lyon als tweede luitenant wegens schulden op non-activiteit gesteld en in begin December (zooals hij na zijne aanhouding verklaard heeft) te Parijs gekomen, om zich geld te verschaffen, zoo noodig door eene misdaad. Den dag na den moord was hij bij verschillende personen geweest en hoewel overal orer het gebeurde gesproken werd, had hij nergens gezegd, dat hij de vermoorde gekend had. Bij eene huiszoe king te zijnent werd een overjas en een hoed gevonden, gelijk aan diedoor den moordenaar gedragen. De mouw scheen gewasschen te zijn en de voering van den rechter zak vertoonde sporen van bloed. Hij beweerde aan de hand eene wond gehad te hebben, hoewel daarvan niets te zien was. Bij zijn vertrek uit Lyon was hij glad geschoren, doch bij zijne aanhouding droeg hij een baard. Nadat hem de baard afgenomen bedoelde overjas aan getrokken en de hoed opgezet was, herkende de dienst bode in hem onmiddellijk den moordenaar. Hoewel hij aanvankelijk buitengewoon kalm was en beslist ontkende, den moord gepleegd te hebben zich beroepende op de omstandigheid dat hij op het oogenblik van den moord gegeten had bij eene dame, dat werkelijk waar was, heeft hij ten slotte volledige bekentenis afgelegd. Senaat. Den 26 werd het voorstel tot verlenging der handelsverdragen goedgekeurd en het wetsontwerp tot goedkeuring der algemeene akte van de Congo- bijeenkomst te Brussel aan de orde gesteld. Bij de be handeling van eerstgenoemd voorstel kwam de minister van buitenlandsche zaken op tegen den heer Grives, die de houding van Spanje afkeurde. Men moest niet plot seling met bevriende rijken breken. Kamer. De voorzitter heeft den 23 na de opening der vergadering eene lofrede gehouden op het overleden lid, bisschop Freppel, dezen zoon van het geliefde Elzas, aan wiens vaderlandsliefde en verlichten geest hij onder instemming van de leden hulde bracht. Den 24 zijn de rechten op olijfolie, door den Senaat van 5 op 12 frcs. gebracht, tot op 10 frcs. verminderd. 6RIUHESTLA.HTD. De Koning lijdt aan pokken. ITALIË. Bij de op den 23 op het Yaticaan ge houden receptie antwoordde de Paus ongeveer het volgende op de aanspraak van kardinaal Lavalette. Het is om te gehoorzamen aan den plicht van mijn apostolisch ministerie en gevolg te geven aan mijne levendige begeerte om een groot deel van de lijdende menschheid te helpendat wij besloten hebben de moeielijke kwestie te behandelenwelko de sociologen verdeeld houdt en waarbij zich zulke groote bezwaren hebben opgehoopt. Wij hebben eene wezenlijke oplossing voorgesteld in onze encycliek, zonder daarmede onze taak geëindigd te achten. Ten einde eene toenadering tusschen patroons en werk lieden te bewerkenrichtten wij ons tot de fransche bedevaartgangers. Wij wisten, dat overal eene beweging tot het honden van bedevaarten in gang was, doch deze beweging werd plotseling op onwaardige wijze gestuit. Men moet vooral beduchtheid koesteren voor de menigte, jaren en liet zich niet meer naar welgevallen kneden. Zou hij eene poging wagen om Juliane zich te laten voegen naar zijne door den langen duur als het ware ingeroeste eigenschappen Hij twijfeldeof hij hierin zou slagen. En gesteld al, dat het hem gelukte, dan zou hij zich juist schuldig maken aan de zonde, waar van Juliane hem beticht had: dan zou hij haar werke lijk hare jeugd en haren levenslust ontstelen. Welnu, als het niet zijn kon met elkander, en even min van elkander, dan bleef er niets over dan naast elkander Als bij instinct had Juliane wel het juiste getroffen toen zij, om de onverkwikkelijke gevolgen der heftige scène met hem te vermijden haren eigen weg was ge gaan en in gezelschap eener andere jonge vrouw het onaangename voorval zoo goed en zoo kwaad als het ging had trachten te vergeten. Geen enkel woord van verwijt kwam er daarom over zijne lippen. Hij wilde haar te kennen gevendat hij er volstrekt geen be zwaar tegen had wanneer zij de genoegenswaarnaar zij verlangde, en waarop zij gegronde aanspraak had opzocht mits zij slechts niet van hem eischte dat hij deze genoegens met haar deelde. Hij wilde haar de meest mogelijke vrijheid verleenenen deze zou eerst daar ophouden waar de gewone begrippen van eer en zeden het vanzelf verboden. Daardoor hoopte hij de fout die hij begaan had, en die niet meer te herroepen was, ten minste zooveel in zijne macht stond te verminderen. Zonder dat er tusschen de beide echtgenooten ooit een woord over dezen ommekeer in hunne verhouding gewisseld werd waren zij het er stilzwijgend toch vol komen eenstemmig over geworden. Juliane begreep al zeer spoedigdat zij volkomen vrij wasen trachtte nu van haren kant haar leven daarnaar in te richten. Toch kostte het haar veel strijd, zich daarin te voegen. Het beleedigde haren trotsdat dit huwelijk niets anders was dan een grove lengen die slechts ter wille van de wereld gehandhaafd werd. In de werkelijkheid was het geen huwelijkhet was slechts het gedwongen samenzijn van een oud vrijgezel en een levenslustige vrijster. (Wordt vervolgd.) welke van de Kerk verwijderd blijftwant dair^vindt men de oproerigen. Het woord van den Paus is dat van vrede en recht vaardigheid. In den verderen loop zijner rede herinnerde de Paus aanjde banden tusschen werklieden en patroons; hij beval hun aan elkander niet te bestrijden maar als broeders te beminnen. Wanneer de Paus op zijne werkelijke onafhankelijkheid aandrong, dan bewees hij daardoor een bijzonderen dienst aan de zaak van orde en vredemaar de vijanden van het pausdom wilden het vernederd zien en bestreden zijne edelste ondernemingen. Men had evenzeer getracht de heilzame werking van den Paus in het vraagstuk der afschaffing van den sla venhandel tegen te werken. De Paus zal niettemin voortgaan met zijne zending, hem door de Voorzienigheid in de wereld opgedragen, eene zending van vrede en heilvoor het welzijn van hen die het pausdom bestrijden. KBfGEIiAlVD. Den 20 Februari van dit jaar ont dekte een zekere mevrouw Hargreavedat haar een snoer paarlen van hooge waarde ontstolen was. Deze paarlen waren verborgen in eene geheime ladewelke alleen bekend was bij haarharen man een vriend des huizes en eene nichtmej. Elliott. Den 19 Februari moest die diefstal gepleegd zijn en dien dag was niemand in huis geweest dan de nicht en eene oude meid. De nicht was eenige oogenblikken alleen geweest in de kamer, waar de paarlen geborgen waren. Mevrouw Hargreave, die vroeger ook reeds een parel vermist had toen die nicht bij haar logeerde, verdacht haar van dien diefstal en liet haar door genoemden vriend des huizes, Englehardt, zeggen dat aan de zaak geen verder gevolg zou worden gegeven zoo zij bereid was schriftelijk hare schuld te bekennen. De paarlen werden inmiddels gevonden. Den 19 waren zij aan een juwelier te Londen voor 6600 verkocht en den 23 was de op de bank voor dat bedrag afgegeven wissel voor goud ingewisseld. De klerken van den juwelier herkenden mej. Elliott als de dame, die de juweelen te koop aangeboden had. Mej. Elliott, den diefstal en den verkoop ontkennende, diende eene klacht wegens laster in tegen mevrouw Hargreave en de be handeling dezer zaakwaarin de voornaamste advo caten optraden lokte buitengewone belangstelling uit. De gevoelens omtrent hare schuld of onschuld waren zeer verdeeld en daar zij inmiddels gehuwd was met een zekeren kapitein Osborne (die haar gehuwd had niet tegenstaande die verdenking op haar rustte), stelde deze niet minder belang in den afloop; hij had haar zelfs tot de aan klacht aangespoord, om haren naam gezuiverd te krijgen. Tij dens de behandeling dezer zaak werd door den rechter een brief ontvangen, die aanleiding gaf tot de schorsing van do behandeling. De inhoud van dien brief had vervolgens geleid tot een onderzoek met de uitkomstdat eenige bij de engelsche bank ter verwisseling tegen goud aan geboden biljetten den naam van mej. Ethel Elliott droegen. De eisch wegens laster werd toen afgewezen en de schuld der eischeres bewezen geacht. Mevrouw Osborne schijnt daarop naar het vasteland te zijn gevlucht. Het huwelijk van den hertog van Avondale en Clarence en prinses Victoria Mary von Teek zal den 27 Februari in de St. George's Kapel te Windsor voltrokken worden. Het huwelijksgeschenk namens de City te Londen zal bestaan uit een zilveren eetservies en een diamanten halssnoer voor de prinses. De werklieden van Northumberland hebben den 26 met 8720 tegen 2689 stemmen zich verklaard tegen de invoering van den achturigen arbeidsdag voor jongelieden onder 18 jaren. Prins Christiaan van Sleeswijk Holstein, de echtgenoot van de derde dochter der Koningin, is op de jacht ge wond door eenige hagelkorrels uit het geweer'van den hertog van Connaught. Daar een hagelkorreltje in het oog gedrongen was, moest het oog weggenomen worden. De toestand van den prins is overigens bevredigend. In de vorige week heeft te Londen eene zware mist tal van ongelukken veroorzaakt. Verscheidene personen liepen in de dokken of de vijvers. Den 22 werden ver scheidene omnibussen en rijtuigen vooraf gegaan door jongens met toortsenden 23 was het oversteken der straten gevaarlijk. Men kon de rijtuigen niet spoedig genoeg zien aankomen en uitwijken was zeer moeielijk. De gewone spoorwegsignalen waren vervangen door bui tengewone, ten einde de komst van den trein te kunnen aankondigen. Dit geschiedde door kleine bommen, die met eene zwakke lading op de rails gelegd werden; zij ontploften zoodra de trein er over heen reed en deze knal was het sein, dat de trein aankomt. Den 26 des avonds is gedurende de voorstelling in den schouwburg te Gateshead eene paniek ontstaan door het roepen van brand door eene vrouw, die een lucifer zag ontvlammen, waarbij negen kinderen in het gedrang om gekomen zijn. De behandeling van de zaak van het parlementslid Hastings is den 24 andermaal tot 1 Januari 1892 uit gesteld. Ierland. Bij de verkiezing van een lid van het Lagerhuis te Waterford is John Redmond, aanhanger van wijlen Parnell, met 1775 stemmen tot lid van het La gerhuis gekozen. De candidaat der nationalisten Davitt bekwam 1229 stemmen. «OITËIVBIJK-HOIIËARIJË. De regeering heeft den 23 aan het hongaarsche Volkshuis medegedeeld, dat zij eerlang de ontbinding van het Huis zal voor stellen wegens de beroeringdoor de oppositie in het land verwektwelke mededeeling levendige opschudding uitlokte. De oppositie deed een minachtend lachen en kreten van afkeuring hooreii. Na eene levendige beraad slaging stelde de regeering voor, dat het Huis eerst op 4 Januari weder zou bijeenkomen om alsdan de mede deeling van het Hoogerhuis te ontvangen betreffende de handelsverdragen. RUMEHflE. Do Kamer en de Senaat zijn ontbonden. De nieuwe verkiezingen zijn vastgesteld voor de Kamer op 1, 2 en 3 Februari, voor den Senaat op 5 Februari. De Kamer is tegen 24 Februari bijeengeroepen. Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 6