i n a Nederland. H L' I t 1 a Ill t II II a i 1 n j i die aandrongen op het bestendigen der bepalingdat bnitenlandsch vee geslacht moet worden op de landings plaatsen, dat hij daarop geen uitzicht kon geven. De be staande wet bood volgens hem eene voldoende bescherming tegen het gevaar van besmetting door ingevoerd vee. Dit gevaar kwam niet in aanmerking tegenover het aan den door hen verlangden maatregel verbonden bezwaar. Den 2 is te Liverpool ter dood gebracht Margaret Wal- berond 53 jaren die schuldig verklaard was aan het vermoorden van haren echtgenootmet wien zij 5 jaar gehuwd was. Lagerhuis. De motie van den liberalen schotschen afgevaardigde Dalzielwaarin voorgesteld werd een af zonderlijk wetgevend lichaam voor Schotland in het leven te roepen, werd den 3 met 180 tegen 170 stemmen aan genomen. De heer Trevelijan ondersteunde persoonlijk deze motiemaar niet uit naam der regeering. FB.ABfK.RI JK. Te Clermont-Ferrand zijn drie huizen verbrandwaarbij zes personen zijn omgekomen. Men vermoedt, dat de brand aangestoken is. In 1893 zijn 3011 lijken verbrand; tot 29 Maart be droeg dit aantal in 1894 reeds 1005. Charles de Lesseps is na zijne veroordeeling wegens omkooping vau ambtenaren geschrapt als ridder van het Legioen van Eer. Den 4, des avonds te even half negen, heeft te Parijs eene ontploffing plaatsgehad in het restaurant Foijot, tegenover het Luxemburg waar de Senaat zijne zittingen houdt. Alle ruiten en spiegels werden verbrijzeld de tafeltjes vernield en het plafond was gescheurd. Eenige personen werden gewond, waaronder drie ernstig. Do helsche machine was een groentebusgevuld met dynamiet en spijkers. Onder de gewonden was een anarchistisch schrijver Taillade genaamd. BELGIE. Een bewoner van de Rue de Cologne te Brussel leverde aan het kantoor der openbare werken klachten in over de verpestende stank, die uit het rióol der straat opsteeg. Twee werklieden, die met een onder zoek belast werden, daalden in het riool af, doch kwamen niet terug. Een politie-agent, die naar beneden werd ge zonden, keerde evenmin terug. Toen werd de hulp cj^er brandweer ingeroepen en met een respirator voor dén mond, daalden een paar mannen naar beneden, die achter eenvolgens de drie verongelukten boven brachten. Een der werklieden, gehuwd en in het bezit vau 8 kinderen, was reeds gestorven, de andere en de politie-agent waren bewusteloos, doch konden weer spoedig bijgebracht worden. Het gemeentebestuur heeft aan genoemde weduwe een pensioen toegekend tot een bedrag van twee derde van het loon van haren man. De nieuwe minister-president de Burlet las den 3 in de Kamer de ministeriëele verklaring voor. Daarin wordt gezegd, dat de regeering, met het oog op de grondwettelijke noodzakelijkheid om nieuwe Kamers tegen November a.s. bijeen te roepen, het wetsontwerp betreffende de evenredige vertegenwoordiging intrekt. De regeering doet een beroep op de toewijding der Kamer tot het afhandelen der om vangrijke lijst van aanhangige stnkkenwant de tegen woordige zitting moet in Juni gesloten zijn. Het wets ontwerp op de baken- en vunrtorensgelden wordt inge trokken; daarentegen werd een voorstel aangekondigd betreffende invoerrechten op granen, die voor de bakkerij dienen. De verklaring eiudigdo met de verzekeringdat voor de belangen van landbonw en nijverheid zal ge waakt worden. DITITSCHLAAD. De 79 verjaardag van prins Bis inarck op den 1 werd met buitengewone hartelijkheid her dacht. Meer dan honderd-duizend vrouwen en meisjes uit Baden, de Paltz en Hessen schonken hem een prachtige cas sette voor de huldigingsoorkonde en 400 flesschen van den fijnsten wijn. Een der dames droeg een gedicht voor, toen zij den prins een grooten gouden beker, met dezen wijn gevuld, aanbood. In zijn antwoord herinnerde Bis marck er aan, dat er een tijd geweest was, dat de pruisen en berlijners alles behalve gezien waren in Zuid-Duitsch- land, doch thans kwamen de vrouwen uit het zuidwesten van Duitschland tot den man uit het noordoosten. Hij juichte dit toe. Zij kwamen niet om zijn persoon, maar om het werk dat achter hem lag. Het was eene betooging tor eere van de dnitsche eenheid, een erkenning van het feitdat de duitschers een groote natie vormen. Na deze toespraak wilden de dames Bismarck de hand kussen. Hij wilde dit echter niet hebben en eindigde met de 14 dames van het comité recht hartelijk te om helzen, tot groot genoegen van prinses Bismarck, die daarbij tegenwoordig was. De Keizer wenschte Bismarck schriftelijk geluk met zijnen verjaardag en schonk hem een prachtig, met atlas gevoerd kuras van vernikkeld staalmet epauletten en bandelier. Bismarck deed dadelijk het kuras aan en gaf aan den adjudant van den Keizergraaf van Moltke zijne voldoening te kennendat het zoo goed paste, In antwoord op dezen schriftelijken gelukwensch ant woordde Bismarck per telegramdat bij de nieuwe wapenrusting zou aantrekken als zinnebeeld van 'a keizers nieuwe gunst en aan zijne kinderen vermaken als lang durig aandenken daaraan. Onder de ontelbare geschenken behoorde ook een rijpaard. PRIJISEBf. Aan het ministerie van buitenlandsche zaken is een koffer ontvangen, gevuld met dagboeken en wetenschappelijke aanteekeningen van Emin Pacha. De dagboeken loopen van 15 October 1874 tot 2 De cember 1889. ITALIË. Den 7 zullen de Koning en de Koningin eene samenkomst hebben met den Keizer en de Keizerin van Duitschland. SfOORWEOEV. De Storthing heeft het voorstel van den afgevaardigde Rinde der radicale linkerzijde, om de civiele ljjst des konings tot 100.000 kronen te verminderen, verworpen. Aangenomen werd daarentegen een voorstel om de betaling van het jaargeld van den kroonprins te schorsen totdat zijne jongste uitlating betreffende een gewapenden inval in Noorwegen zon zijn tegen gesproken. De regeering heeft voorstellen ingediend voor eene nieuwe Staatsleening tot een gezamenlijk bedrag van 34.834 000 kronenwaarvan voor het aanleggen van spoorwegen 11.134.000 eg voor aflossing der leening van 1880 19.200.000. Rl'SLA BIB. In de Staatscourant komt eene mede- deeling voor over de nienwe handelsstaatkunde van het Rijk, waarin o. a. gezegd wordt, dat het sluiten van het handelsverdrag tusschen Rusland en Duitschland als een nieuw onderpand van den europeeschen vrede beschouwd moet worden. Het verdrag, zoo wordt gezegd, was wenschelijk zoowel in staatkundig als in maatschappelijk opzicht. ZUID-AMERIKA. De president van Peru, Bermu- dez, is den 1 des avonds overleden. In Peru is generaal Caceres tot dictator uitgeroepen. Hij wordt door het leger onderstennd maar bestreden door het congres en het volk. terde zij aandachtig naar zijn voorlezen glimlachte be vredigd of verlegen zweegof zeide iets nietszeggends En zoo ontstond er bij Hugo geregeld eene verlammende ontstemming wanneer hij aan zjjn meisje eene zoo pas geschrevene scène voorlas terwijl hij van Leonie met blijden verhoogden arbeidslust naar zijne schrijftafel terugsnelde. Martha schoeide hem de voeten met lood Leonie bevleugelde hem. Niets verklaarbaarder dus, dan dat hij sedert eenigen tijd reeds er van had afgezien om Martha van wie hij meende dat zij hem tóch niet be greep, met zijn geschrijf vertrouwd te maken terwijl Leonie's oprechte schrandere en sympathieke belang stelling hem tot eenen zoeten prikkel, tot eene heerlijke bezieling geworden was. Wordt vervolgd. Verkiezingen Tweede Kanier. Amsterdam. De centrale anti-rev. kiesvereeni- ging Nederland en Oranje heeft o.a. beslist: Ofschoon volkomen zich bewust van den misstand, die geboren kon worden uit het optreden van een minister (vertegen woordiger der Kroon) als volksvertegenwoordigerden heer Tak van Poortvliet candidaat te stellen als een man op wien thans allen, die vooruit willen, stemmen kunnen, en niet in de eerste plaats zij, die een vaandel met vale kleuren ontrollen." Broek op Langedijk. De a.r. kiesvereeniging Vreest God, eert den Koning heeft candidaat gesteld den heer mr. M. W. F. Treub. Beverwijk. De centrale r. k. kiesvereeniging heeft met, 52 tegen 8 stemmen den heer mr. Th. Borret candidaat gesteld. Deutichem. De liberale candidaat mr. Hesselink van Suchtelen is ook gesteld door de anti-rev. E m m e n. De liberale centrale kiesvereeniging ürenthum heeft met 103 van de 105 stemmen candidaat gesteld den heer dr. P. H. Roessingh te Leiden. - Enkhuizen. De centrale liberale kiesvereeniging heeft den heer J. Zijp Kz. met 319 stemmen candidaat gesteld. -'sGraveuhage. De katholieke kiesvereeniging stelde de heeren H. D. Guyot, mr. J. G. Gleichman en F. W. Conrad candidaat. De vrijzinnige vereeniging s-Gravenhage stelde tot candidaten de heeren Pijnacker Hordijkaftr. lid, met 203, Goeman Borgesius met 207, dr. Menno Huizinga met 202 van de 252 geldige stem men candidaat. De heer Conrad verkreeg 70 en de heer Guyot 49 stemmen. Gouda. Dr. A. Knijper is door de anti-rev. alhier candidaat gesteld. De r. k. kiesvereeniging heeft den heer C. E. J. graaf van Bylandt candidaat gesteld, ook gesteund van andere zijde. Haarlem. De katholieke kiesvereeniging onder steunt de candidatuur van den heer mr.Francombe Sanders. -Hilversum. De centrale r. k. kiesvereeniging stelde den heer dr. H. J. A. M. Schaepman candidaat. Houtenisse. Van liberale zijde is candidaat ge steld de heer mr. J. G. van Deinse, notaris te Hulst. Leiden. Van liberale zijde is candidaat gesteld de heer H. J. Boolvan meer vooruit strevende zijde de heer mr. H. L. Drncker. De a.r. kiesvereeniging heeft don heer H. Seret candi daat gesteld. L o c h e m. De centrale liberale kiesvereeniging Lochem stelde tot candidaat den heer C. Lely, minister van waterstaatmet 287 stemmen tegen 86 op den heer E. B. Kielstra. Zaandam. De r.k. centrale kiesvereeniging Zaan dam heeft den 2 tot candidaat gesteld den heer W. de Meijier met 14 stemmen tegen 13 op den heer mr. J C. von Briel Sasse, anti-rev. Tengevolge van den uitslag dezer stemming namen de presidentvice-president en secretaris hun ontslag als bestuursleden, en bedankten twee leden voor het lidmaatschap. De afgetreden afgevaardigde W. de Meijier heeft de Nieuwe Rotterdammer Courant gemachtigd om te ver klaren dat hij volkomen onderschrijft de door den heer van Tien hoven gedane mededeeling, dat deze aan de samen stelling van zijn amendement geheel vreemd is gebleven en het amendement niet gezien heeft vóór dinsdag 6 Maart, nadat het bij de Tweede Kamer ingediend was. Manifest van katholieke Kamerleden. Dr. Schaepman heeft in Het Centrum aan «zijne katholieke landgenooten verklaard, waarom hij het mani fest der katholieke oud-Kamerleden niet geteekend heeft." Hij vindt het hard, alleen te staan op dit oogenblik en in deze zaak. Maar het moest en hij mocht niet anders. Men kan, zoolang men niet voor een ja of neen staat naar een middenweg zoeken en op een vergelijk uitgaan. Maar wanneer men eenmaal ja of neen moet zeggen, dan moet men spreken naar eer en geweten. Indien hij het manileet zijner vroegere medeleden had geteekend dan zou hij een streep hebben gehaald door alles wat hij sinds jaren had beleden, verkondigd en voorgestaan en dat zonder dat een tittel of jota in zijn overtuiging was geschokt of gewijzigd. Hij vraagt, welk een naam zulk een handelwijze zou hebben verdiend indien zij nog een naam waardig was. Herinnerende aan de besprekingen in Maart 1887 bjj de behandeling van het hoofdstuk III der grondwet in de Tweede Kamer gehouden, verdedigt hij zijne zienswijze, dat het regeeringsontwerp niet in strijd is met de grondwet. Te 's-Gravenhage is aangehouden van deGoorberg, voerman aan de aschstaal, 17 jaren oud, die bekend heeft, aan Rotteveel op het Alexanderveld, met wien hij den 23 Maart des avonds uit geweest was, in woede eenige vuistslagen tegen den rechterslaap en op de borst te hebben toegebracht, toen deze hem het plegen van straf bare handelingen voorstelde. Bij kon. besluit van den 22 (Staatsblad No. 48) is bepaald, dat het raadsbesluit van Grauw en Langen- dam van 23 Februari 1894waarbij J. J. Wiegman benoemd is tot hoofd der openbare lagere school aldaar, tot 1 Juli a.s. geschorst wordt uit overweging dat het wenschelijk is om, hangende het onderzoek naar de wet tigheid van dat besluit, het in werking treden daarvan te voorkomen. Den 2 is te Sneek de 17jarige zoon van den schipper Beuzenkamp uit Rotterdam door de kruk van een los springende lier getroffen en gedood. Bij kon. besluit van den 2 is bepaald, dat de Rijks kweekschool voor onderwijzers, met do daaraan verbon den leerschool, thans te 's-Hertogeubosch, met 1 Mei 1894 te Nijmegen zal zijn gevestigd. Den 3 des avonds is aan een overweg bij het station Halfweg het 9jarig zoontje van den landbouwer S. door de machine van trein 39 overreden en vreeselijk verminkt gestorven. Reeds vroeger verloor een kind uit dit gezin op dezelfde wijze het leven. Een bij het departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- Iudië van den 2 bevat de mededeelingdat geheel Roending gevallen is en gerazeerd wordt en dat daar door een mnd is gekomen aan den strijd, die met onzei steun tegen de aldaar genestelde kwaadwilligen werd gevoerd door den kedjoeroean van Melaboeh, in vereeni ging met andere hoofden uit dat ter westkust van Atje'a gelegen landschap. Den 3 des nachts is te Lange Zwaag de boerderij, met 18 stuks vee en den inboedel, van C. de Vriei afgebrand. - Bij kon. besluit van oen 3 is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau de heer A. van Ginkel hoofdcommies bij het departement van bnitenl. zaken. - De heer mr. J. M. L. H. Clercx, lid der ontbonden Tweede Kamer voor Weert, is den 3 overleden. - Den 3 is te Sloten een door twee gezinnen bewoond huis afgebrand. Den 4 was voor het maken van den onderbouw van de brug over de verlegde Maas onder Heesbeen, ge raamd op f 258.650, de heer A. A. Hillen te 's-Herto- genbosch voor 209540 de laagste inschrijver. - De beide Koninginnen zullen den 7 des namiddags een rijtoer maken door de omstreken van Haarlem, aan vangende aan het station Vogelenzang, waarna o. a. een bezoek zal worden gebracht aan de proukbakken van de firma E. H. Krelage en Zoon, aan den Zijlweg te Haarlem. De man, die in de gevangenis te Sneek brand stichtte, is naar het krankzinnigengesticht te Medemblik overgebracht. Het departement Utrecht der Ned. Maatschappij tot bevordering van Nijverheid heeft bij meerderheid van stemmen ontkennend beanawoord de vraag of invoering eener octrooiwet hier te lande gewenscht en noodig was. Te Osch zijn in hechtenis genomen Jan en Piet de Bie, neven van de onlangs tot 15 jaren gevangenis straf veroordeelde gebroeders de Bie, onder beschuldiging van valsche getuigenis voor het gerechtshof te 's-Herto- genbosch te hebben afgelegd in zake den moord op den wachtmeester G. Hoekman. Volgens een bericht in het Centrum heeft de odlangs te Utrecht overleden heer mr. E. du Marchie van Voorthuijzen een perceel in de Trans en een ka pitaal van f 180.000 vermaakt, om op te richten en ia stand te houden eene stichting voor halve weezen en meisjes zonder toekomstom haar voor te bereiden tot een maatschappelijken werkkring. De Stoombootschappij voor het slepen van schepen van 't Nieuwediep en IJmuiden naar zee keert over 1893 f 12.50 per aandeel uit. De gemeente Arnhem zal in April of Mei eene leening uitgeven van f 600,000,zijnde de tweede serie der 3'/2 pet. geldleening van f 2,000,000,uit de op brengst dezer leening moet o.a. voldaan worden ƒ295000 ter aflossing van vlottende schuld, ƒ103,750 voor den bouw der ambachtsschool en burgeravondschool en ƒ145,000 voor de gasfabriek. De gemeenteraad van Arnhem heeft den 31 met 12 tegen 10 stemmen verworpen het voorstel van burg. en weth., om aan de geldersche harddraverij- en renvereeni- ging weder een subsidie uit de gemeentekas toe te kennen. Amsterdam. Den 2 des avonds half tien is door het in brand geraken van een petrolenmtoestel brand ont staan in het zeven verdiepingen hooge huis aan de Nien- wendijk op den hoek van de Hasselaarstecg en wel op de eerste verdieping boven het restaurant van den heer F. Poolmann door hem zeiven bewoond. De brandweer was spoedig tegenwoordig en slaagde in hare pogingen om den brand te blusschen. Door het vele water kwam in het koffiehuis het plafond eensklaps naar beneden, waar door alle aanwezigen met een stortbad overgoten werden. Het gerechtshof heeft den 3 in hooger beroep bevestigd het vrijsprekend vonnis der arr. rechtbank te Amsterdam in zake van Emmenes. Den 4 heeft de arr. rechtbank den zilversmid te Bus- sum, die terecht stond wegens het maken en verspreiden van valsche rijksdaalders, veroordeeld tot 2 jaar gevan genisstraf. Enkhuizen. De voorjaars-veemarktvrij val marktgelden wordt alhier den 19 gehouden, Helder. De Heldersche en Nieuwedieper Courant, die den 1 50 jaren bestaan had, is met den 3 verschenen als dagblad onder den titel van Heldersche en Nieuwe dieper Courant, Dagblad voor Hollands Noorderkwartier. Voorloopig verschijnt het dagblad om den anderen dag met twee pagina's in plaats van met vier. De prijs slechts met 5 centen per 3 maanden verhoogd. Den 2 is een door vier gezinnen aan de Tuinstraat bewoond huis afgebrand. Zaandijk. Voor het uitbreiden van de loe- laadplaatsen op het Stations-emplacement alhier, met bj)' behoorende werken, was laagste inschrijver de heer C. J- Maks, alhier, voor 5884.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1894 | | pagina 2