Het lorfl-Oostzee-Kanaal. Poolsch Bloed, No. 65. Eerste biad. Ü^even en Megentigste jaargang. 1895. ZONDAG 2 JUNI. FEUILLETON. NATALY VON ESCÏÏSTRUTH. ALMIAAItSCIII, Deze Courant wordt ïïï«asd*g-, »o*derd*g- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ©,80; franco door het geheele rgk 1, De 3 nummers /O,©®. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer: 3. COURANT. Frp der gewone Advertentlën: Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. Met kanongebulder en vergezeld van een talrijke vloot, de Rijksdag heeft onlangs wederom 42J/2 millioen mark beschikbaar gesteld tot aanbouw van vier gepant serde kruisers zal keizer Wilhelm, 21 Juni aan staande het nieuwe kanaal van de Noordzee naar de Oostzee plechtig openen. Die opening zal ongetwijfeld met schitterende feeste lijkheden gepaard gaan alle zeemogendheden zijn uit- noodigd, om zich te doen vertegenwoordigen. Een aantal oorlogsbodems van verschillenden vorm die allen in tegenstelling met de vroegere zeilschepen, men mag wel zeggen een onheilspellend aanzien hebben, zullen voorbij het keizerlijke jacht de revue passeeren. De keizer wil den dag der opening blijkbaar tot een gedenkdag stempelen. Het ligt voor de handimmers de nieuwe verbindingsweg die hut omvaren van Dene - markendoor het gevaarlijke Kattegat en Skagerak voortaan onnoodig maaktbrengt een grooter verkeer in de Duitsche havens te weeg, en zal den bloei van Duitschland's handel en nijverheid in hooge mate be vorderen. Men beeft zich met het graven van dit kanaal dan ook bijzonder gehaast. Het kwam in acht jaren tijds gereeden dus juist op den vooraf bepaalden tijd. Den 3den Juni 1887 had de oude keizer Wilhelm den eersten steen van dat groote werk gelegd. Het kanaal loopt van Holtenau bij de oorlogshaven van Kieltot aan den beneden-Elbebij Brunsbüttel. Aangezien de dagbladen voor zoover ons bekend is nog weinig bijzonderheden omtrent den aanleg hebben vermeld, zij het vergund enkele cijfers te noemenwaardoor men zich eenig denkbeeld kan vormen van de beteekeuisdie dit werk heeften waarop de Duitsche ingenieurs even trotsch zijn als de onzen op de doorgraving Holland op zijn smalst en de sluizen te IJmuiden. Het Noord-Oostzee-kanaal heeft een lengte van 78.65 kilometerdus 18 kilometer langer dan het Noordhol- landsch kanaal AmsterdamNieuwediep. De breedte op den bodem bedraagt 22 meter. De diepte 9 meter, zoo dat schepen van 8l/2 meter diepgang nog passeeren kunnen. Wanneer men deze afmetingen vergelijkt met diewelke het kanaal van Amsterdam naar IJmuiden zal verkrijgen in 1896, dan komen zij daarmede vrijwel overeen. Voor DOOR 39) DERTIENDE HOOFDSTUK. August Ferdinand geleidde Janeck Proczna naar den vleugelmet het verzoek zijn dankbaar en hoogst gespan nen publiek met een parel uit zijn rijke schatkamers te verblijden. Zonder eenigen schroom en alsof hij zich in een kring van oude bekenden en goede vrienden bevond, nam de eriheer van Proczna plaats op het pianokrukje en sloeg een paaj akkoorden aan. »Is de muziek er wel vroeg oom Drachterwijl hij met zenuwachtige haast om het instrument dribbelde waar ligt ze toch wie heeft ze in ontvangst genomen .Doe geen moeitebeste oom ik houd niet van ballast op reis en doe evenals de haan die de oogen dichtknijpt, omdat hij zijn lied van buiten kent 1" »Ik zing gelijk de vogel zingtdie tusschen 't loover woontreciteerde gravin Ettisbach met een smachtenden blik doch August Ferdinand voegde er vriendelijk bij »Als gij een paar meesterlijke handen voor de begeleiding noodig hebt, mijn waarde, dan ben ik overtuigd, dat de echtgenoote van luitenant Gower uw gezang uitnemend zal steunenik ken haar als kunstenares", en hij knikte de genoemde die geheel afgezonderd naast haar gade stond allerhoffelijkst toe. Een zacht rood overtoog het gelaat der Engelsche zij bedankte met een neiging en sloeg bescheiden de oogen neerhet scherpe .Zijne Hoogheid is toch een onverbeterlijk spotter 1" van Hare Excellentie Gartner dat deze van een meer dan beleedigenden blik verge- Amsterdam toch, kan men in 1896 schepen verwachten ter lengte van 173 M., ter breedte van lö'/j M., met diepgang van 8 M. Gelijk gezegd is heeft de Duitsche regeering er naar gestreefd het werk in den bepaalden tijd te doen voltooien. Gedurende de zomermaanden waren in 1892 b.v. niet minder dan 8270 man werk zaam en 's winters zelfs nog 5785. De kosten bedragen volgens de begrooting ruim ander half millioen mark per kilometer van het geheele kanaal 156 millioen mark of 93.600.000. Zulk een groote som wordt niet besteed zonder dat men groote voor- deelen daarmede beoogt. Die voordoeleu zijn in de eerste plaats van oeconomi- schen aard. Kopenhagen was tot heden een druk bezochte; havenplaatswaar de koopvaardijschepenvoor Zweden Rusland en Noord-Duitschland bestemd dikwijls genood zaakt waren eenige dagen te vertoeven hetzij om goe deren in te nemen of om eenige averij te herstellen. Er is dan ook door de Sont een zeer groot verkeer. In 1880 passeerden daar niet minder dan 28211 zeil schepen en 9876 stoombooten. De stoomvaart neemt gelijk bekend isde laatste jaren snel toe. Die toename blijkt ook hier in 1889 verminderde het getal zeilschepen tot 14114, terwijl het getal stoomschepen klom tot 16448. Nu berekent men dat 60 °ju van dit getal of 18000 vaartuigen jaarlijks den nieuwen waterweg zullen kiezen. (Door de sluizen te IJmuiden passeeren phm. 8000 vaar tuigen per jaar.) Dit cijfer 18000 schijnt zeer hoog. De vaart langs de Zweedsche en Deensche kusten is evenwel zeer gevaarlijk een veiliger weg zal dus indien deze gemakkelijk gemaakt wordt en geen te hooge kanaal rechten geheven worden de voorkeur verdienenvooral wanneer daardoor de zeereis minstens drie dagen ver kort wordt. Wanneer men bedenktdat tot het jaar 1866 gemid deld tweehonderd vaartuigen per jaar schipbreuk leden in het Skagerak en Kattegatdan wordt het duidelijk waarom men een druk gebruik van den nieuwen ver keersweg verwacht. Om de passage zoo min mogelijk te belemmeren heeft het kanaal slechts vier draaibruggen. De twee vaste bruggen liggen twee en veertig meter boven den water spiegel, zoodat de grootste schepen ongehinderd kunnen doorgaan. De sluizenwaarvan de afmetingen weiuig verschillen met die van IJmuiden zijn dubbeld. w. z. dat eene sluis bestemd is voor binnenkomende en eene voor uitgaande schepen. De sluis aan de oostzijde zal meestal open kunnen zijn omdat het verschil der waterhoogte bij eb en vloed zeld deed gaan trof ook haar oor en knakte het eerste bloesempje van vriendelijkheiddat haar dezen avond werd gereikt. Janeck's blik vloog even over beide dames een fijne glimlach plooide zijn mond hij stond nogmaals op om mevrouw Gower met een buiging te begroeten. Daarna gleden zijn vingers tot een voorspel over de toetsen. Anna Regina was gaan zitten en had Xenia zoowel als mevrouw Leonie aan haar zijde gewenkt. Met de handen in den schoot om den waaier gevouwen luisterde zij met verrukking naar de overheerlijke stem die luid jui chend haar .lentegroet" door de zaal deed weerklinken. Proczna eindigde met een krachtig akkoord stond op en wendde zich glimlachend tot zijn gehoor. Vlug als de gedachte trof zijn blik het gebogen hoofd van gravin Dynar, zweefde vervolgens naar Anna Regina en naar Hare Excellentie Gartner. Daar bleef hij rusten. Een opgewonden toejuiching klonk hem tegen, alle handen waren in beweging uitgenomen tweede zuster van den gevierde hield ze roerloos in den schoot gevouwen, als ware zij versteend. Haar blik dwaalt over de witte waterleliën op het vloerkleed. .Teekent gij verzet aangravin siste het haar in het oor. Langzaam keek Xenia op, en staarde in het grijnzende gelaat der hofdame, die zich over haar schouder boog. Hoezoo .Omdat gij uwe handschoenen spaart en niet meeklapt .Dat zou immers geheel overbodig zijn Een koele glimlach vloog over het gelaat der gravin en terwijl ze de hofdame strak aaDkeek, zei ze: .Een Pool blijft een Pool, eerst wil ik mijn zilveren lepels natellen, alvo rens me te vergapen aan lauweren 1" .Maar hemel, mijn lieve! Gij hebt me toch, hoop ik, die kleine scherts van zoo even niet kwalijk genomen? Dat komt er van als men met de menschen zoo ver stoppertje speelt, dat zelfs de naaste verwanten voor ons geheel en al onbekend blijven Hoe kon men ver moeden, dat gij in zulk een nauwe betrekking tot den goddelijke stondt in de Oostzee niet zoo groot is als b.v. in de Noordzee De streek waardoor het kanaal looptheeftwat geaardheid betreftveel overeenkomst met de lagere gedeelten van ons land. Door de weeke klei-massa zou het niet mogelijk geweest zijn om een geul op de vereischte diepte te houden vandaar dat vóór de uitgraving aan beide kanten van het kanaal zandstortingen hebben plaats gehad. Bijzondere technische moeielijkheden heeft men bij den aanleg niet ondervonden hoewel de zanddijken op som mige plaatsen wel wat zijn uitgezaktzoodat de dwars doorsnede daarvan zeer veel overeenkomst vertoont met die van soortgelijke werken bij ons. Deze zanddijken moesten ook gelegd worden door een groote plasde Kuden-see. Het materiaal voor deze dijken door het meer werd per spoor aangevoerd en daarna overgeladen in kleinere wagens die men om kan slaan. Om nu de stortingen zoo gemakkelijk mogelijk te makenwerd de geheele trein der kleinere wagens van den weg af met smal spoor op een vlot gebracht en daar geledigd. Dit wordt zoolang herhaald, totdat de dijk boven water uitsteektis dit het gevaldan worden de spoorweg-rails doorgetrokken en schuift men het vlot een eind verder. Op deze wijze kwamen de twee zand dijken door de Kuden-seewaaraan gelijktijdig gewerkt werd spoedig tot stand. Behalve de oeconomische voordeelendie van den nieuwen waterweg verwacht worden heeft de Duitsche regeering tevens beoogd het defensief vermogen aan de zeezijde van het rijk belangrijk te verhoogen. Groote oorlogsschepen kunnen thans, zonder iets van den vijand te duchten b.v. bij blokkade der kusten van Kiel Wil helmshaven bereiken. De twee oorlogshavens staan thans in bijna in onmiddellijke verbinding met elkaar; in 24 uren kan de vloot zijn waar zij noodig is. Een voordeel, dat niet betwist kaD worden. Om het kanaal te beveiligen tegen aanvallen werd dan ook niets veronachtzaamd. De toegang van de oostzijde wordt beschermd door de talrijke verdedigingswerken van Kiel. Aan de westzijde is, door de linie aan de Elbe en een tweede reeks forten bij Brunsbüttelde toegang niet minder versterkt. Hel goland dat ongeveer twintig zeemijlen van de kust afligtgeeft bovendien een steunpunt voor de vloot die daar den kolen-voorraad enz. kan aanvullen. De kracht van de Duitsche marine wordt door dit kanaal verdubbeld. Bij de opening zullen van de Nederlandsche zeemacht aanwezig zijn Hr. Ms. schroefstoomschip de Atjeh, bene .Janeck Proczna behoort noch tot mijn naaste noch tot mijn verre verwanten, er stroomt ons geen droppel ge-^ meenschappelijk bloed door de aderen." .0 zoo, dus is hij toch wel van Poolsche afkomst Ik hield het voor een praatje maar hoogst belangwek kend en haastig trad gravin Kany een paar schreden naar voren, in den kring, die den aangenomen zoon van graaf Dynar omringde, en riep hem lachend met luide stem toe: .Zoo even hoor ik van gravin Xenia, dat gij, benijdenswaardig man, van Poolschen bloede zijt Heeft dan het noodlot al zijn heerlijkste gaven over n uitge strooid, om u daardoor in alle opzichten belangwekkend te maken Ik gevoel bijzonder veel sympathie voor de Polen, ik ken geen bekoorlijker poëzie, dan die, welke in het aan flarden geschoten vaandel van de puinhoopen van Ostrolenka waait Mevrouw von Hofstraten sperde den mond open. .Zoo'n oude leugenzak mompelde zij uit innige overtuiging. .Zijt gij een Pool?" Hare Excellentie schrikte als door een electrischen schok op en zag hem met oen gloed- vollen blik aan daarop trok zij langzaam een fijn gouden kettinkje uit haar kleed voor den dag en hield den jon gen man glimlachend het muntstuk voordat er aan bengelde .Zie eens, welk een onbewuste sympathie er tusschen ons bestaatsedert mijn meisjesdweperij met August den Sterken, draag ik de beeltenis van mijn ideaal als gelukspenning op mijn hart Mevrouw Leonie bloosde bijna van den blik, die haar trof. Janeck boog, nam de munt ter hand en bekeek ze oenige oogenbükken. .Hoe goed is 't toch, Excellentie, dat mijne vereering voor dit toonbeeld der hoogste ridderlijk heid zoo vast wortel heeft geschoten, dat zelfs de ijver zucht er geen hinder aan doet Ik ben niet jaloersch maar trotsch op deze onderscheiding en namens koning Augustus kus ik de fraaie hand, die haar geluk aan hem toevertrouwd heeft." .Zij heeft hem al ingepalmd," zei de vrouw van den ritmeester en gaf gravin Ettisbach met den elleboog een stomp in do zijde, .veegt den mond maar af, kinderen, de Pool is al weggekaaptWordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1895 | | pagina 1