Uit gebrek aan bewijs No. 3, Honderdste jaargang. 1898. VRIJDAG 7 JANUARI. Afsluiting "Waterleiding. Buitenland. Feuilleton. CHARLOTTE BRAEME. ALKHAARSCIIE COURANT. Deze Courant wordt Kinsdag-, Honderd ag- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,8O franco door^het geheele rijk 1 1. 3 Nummers f 0,0<». Afzonderlijke nummers 3 ets. RIV Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. BURGEMEESTER en WETHODDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 11 der concessievoorwaarden, ter kennis van de ingezetenen, dat de waterleiding van Konderdag 6 Januari a.s. 's avonds 9 uur, tot Vrijdag 7 Januari d.a.v., uiterlijk 's morgens 6 uur, zal worden AFOfISLOTliSl. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 4 Januari 1898. C. D. DONATH, Secretaris. CHINA. Volgens berichten uit Peking hebben do ministers den 4 den geheeien dag en nacht vergaderd, ter bespreking van het ontslag van den brigade generaal Wan te Tsao-Chau, die de Duitsche onderdanen bedreigd had. De generaal zal niet naar Peking worden ontboden voor een onderzoek, doch is ontslagen. Men gelooft dat voor het oogenblik de moeilijkheid uit den weg is geruimd. De toestand is echter in an dere opzichten onveranderd gebleven. Aan Ohineesche zijde vreest znen, dat de mogelijkheid van een breuk niet geheel uitgesloten is, daar men gelooft, dat de Duitsche gezant de zaken alleen maar uitstelt tot de aankomst van prins Heinrich. EGYPTE. De Egyptische kanonneerbooteu zijn Za terdagmorgen tot 20 mijlen boven Shendy en Metemneh den Nijl opgevaren. Zij werden van beide oevers hevig door de Dervishen beschoten, waardoor een man aan boord werd gedood. De Egyptische snolvuurkanonnen brachten echter het vuur van den vijand spoedig tot zwijgen. De kanonneerbooten maakten vier vrachtschepen buit en keerden daarop terug. ENGELAND. De «Standard'' deelt mede, dat de vereeniging der werktuigmakers zich in verbinding heeft gesteld met twee of drie patroons en dat een particuliere bijeenkomst van een dezer met vertegenwoordigers der vereenigde ambachten wel mogelijk zon zijn. Maar dit alles is nog heel vaag. Het parlementslid Tom Mann heeft een manifest uit gevaardigd, waarin hij de instelling der »trade-nnions" scherp critiseert. Hij verwijt den vakvereenigingen dat zij de werktuigmakers financieel niet ruimer hebben gesteund. FttANkBlJk. Generaal Saussier heeft, als gou verneur van Parijs, na kennis genomen te hebben van de rapporten van majoor Ravary, beslist, dat majoor Esterhazy voor een krijgsraad zal terechtstaan, en dat de zittiDgen den lOen Januari zullen beginnen. Het schijnt vrij waarschijnlijk te zijn, dat ook deze zaak met gesloten deuren en groote geheimzinnigheid zal worden behandeld. De «Aurore" zegt daarover: «In de zaak-Dreyfus was ieder het er over eens, dat DOOR 31) HOOFDSTUK XLVIII. De p r ij s van het geheim. »Kom niet hier, mijn liefste!'' riep de graaf, »het is hier niet goed voor je.'' Maar Adam Ramsay snelde op haar toe en riep «Vraag het haar nu! Is zij Hester Blair Van haar bleeke lippen kwam geen antwoord, maar zij strekte haar armen naar Lord Arden uit en stond daar als een geknakte lelie. De graaf nam haar in zijn armen en kusle haar schoon gelaat, hij vergat alles wat Ram say gezegd had. Maar bij het zien der lief kozing werd de verrader razend van ijverzucht en met een schorren lach riep hij «Ja, kns haar I Kus Hester BlairIk zon mijn leven hebben gegeven om slechts haar hand aan te raken. Ja, dat is het geheim. WelDu mylord, wat geeft gij mij als ik niet openlijk bekend maak dat uw schoone vrouw niemand anders is dan de geschandvlekte Hester Blair «Alice zei de graaf teeder, «wees niet bang voor dien man, hij is krankzinnig. Zie hem aan, wees niet bang. Ik geloof geen woord van hetgeen hij zegt, ik zal hem straffen voor zijn lastertaal. Kom zeg hem zelve, recht in het gelaat dat hij liegt." «Dat kan zij niet, mylord", riep Ramsay, «zij was val- sehelijk beschuldigd van moord, maar liegen kan zij niet 1 Komaan, wij behoeven er niet langer over te spreken, geef mij geld en ik zal gaan. Wilt gij dat niet, welnu, dan zal ik aan de couranten nog wel wat verdienen. Waar toe een feit te loochenen, het kan immers altjjd bewezen het een domheid en een infamie was, te handelen in het geheim. En toch beveelt de regeering bij de eerste ge legenheid de beste opnieuw aan, de zaak met gesloten deuren te behandelen. De geheele wereld verlangt naar licht, on dadelijk worden de kaarsen uitgeblazen. Indien het nieuwe vonnis ook in de kelders van den krijgsraad wordt gewezen, zal het de openbare meening niet gerust stellen." En de «Lanterne": «Het bevel tot geheimhouding is niet door eenigen ernstigen noodzaak te recht vaardigen, en het land zal zich zeker afvragen, of niet het geheele ministerie eenvoudig een vreeselijk schandaal wil verstikken en een geheime schande wil bedekken.'' De «Echo de Paris, daarentegen het officiense orgaan der regeering, deelt mede, dat de geheimhouding nood zakelijk is, daar men de namen der agenten van den ge heimen informatiedienst, die het verraad van Dreyfus ontdekt en aangegeven hebben, niet kan blootstellen aan de openbaarheid, zonder dien geheimen dienst in gevaar te brengen. SPANJE. Maarschalk Martinez Campos moet in een onderhoud met den minister van koloniën dezen hebben aangeraden de verkiezingen op Cnba uit te stellen, wegeDS den staat van oorlog. Geschiedt dit niet, dan zonden naar zijn meening de conservatieven zich ont houden. De heer Moret y Prendergast had zijn meening niet medegedeeld. Versterkingen voor Cuba worden in gereedheid gebracht. TUKJK.IJE. Het nieuwste plan dat de gezanten te Konstantinopel voor Kreta ontworpen hebben, is 't vol gende. Het eiland blijft deel uitmaken van het Tnrksche Rijk; het beatunr zal worden geregeld naarhet voorbeeld van Oost-Rnmelië. Kreta krijgt een autonome administra tie en een Christen gouverneur, te benoemen voor den tijd van vijf jaar door den Saltan met toestemming der mogendheden. (Voor dezen post is thans door Rusland prins George van Griekenland voorgesteld en de mogend heden, met uitzondering van Duitschland en Oostenrijk, hebben in beginsel niets toge1.. deze candidatnur). De gouverneur zal het opperbevel hebben over de mi litaire troepen waartoe ook de gendarmerie behoort. Het Tnrksche garnizoen zal verminderd worden naarmate de rust op het eiland terugkeert. De uitvoerende macht zal berusten bij een Nationale Vergadering, waarin aile onderdeelen van de bevolking vertegenwoordigd zullen zijn. Besluiten van deze verga dering krijgen kracht van wet, nadat zij door den gou verneur zijn goedgekeurd. Alle directe en indirecte inkomsten worden ten dienste van het eiland besteed. Het eiland betaalt aan den Sul tan een schatting, waarvan het bedrag nog niet is vast gesteld. Nationale JHllltie. Het getal militiepüchtigen van de lichting van 1898 is bepaald: voor de provincie Noord-Brabant 1212, Gel derland 1246, Znid-Holland 2306, Noord-Holland 2009, worden. De vronw, die gij thans in uwe armen houdt, is wel degelijk Hester Blair ik kan het n honderdmaal bewij zen. Doe ik dat niet, laat mij dan levenslang opsluiten. Denkt gij niet dat de advocaat Dudley Ross haar ook herkennen zal Laat de vrienden van Angus Graham Blair komen, die ook hare vrienden waren Sir Alan Flet cher, kapitein Douglas, Sir James Hart. Informeer op het kantoor van «de Parelstad" en vraag of Hester Blair ondor den naam van Annie Malcolm met dat schip uitgezeild isZij heeft dat niet gedaan Mylord, ik kan dit alles bewijzen. Als gij verstandig zijt koopt gij mijn geheim, zonder eenig onderzoek in te stellen dat alleen argwaan kan wekken." De graaf stond besluiteloos. Moest hij dien man ge- looven, hij die zijn vronw nooit gewantrouwd had «Neem mijn raad aan", vervolgde Adam Ramsay, «koop niijn geheim en laat mij gaan. Gij knnt dan met mylady nader beraadslagen. Gelooft gij, dat als Lady Arden ont kennen kon, zij het niet doen zon Als zij Hester Blair niet is, waarom heft zij het hoofd dan niet op en gelast zij mij niet heen te gaan?" «Alice," fluisterde Lord Arden, «wat moot ik doen?" «Betaal hem en zend hem weg Geen ontkennen, geen verontwaardiging, geen minach ting sprak nit die woorden en een seconde stond de graaf als van den bliksem getroffen. Zoo was het dus waar Het was Hester Blair, die hij in zijn armen hield, de vronw, die zooals hij zelf gezegd had, door hem voor schuldig werd gehouden. Langzaam maakte hij zich nit haar armen los en wankelde een paar stappen achteruit. «Hoeveel?" vroeg hij kortaf. «Gij zijt dus overtuigd, mylord?" «Neen, maar ik wil handelen alsof ik het ben. Hoe veel «Tweeduizend pond na, en een jaargeld van vijf honderd." Lord Arden nam zijn chèqueboek, maar vóór hij schreef zei hij «Een eed van een man als gij heeft geenerlui waarde, Zeeland 470, Utrecht 516, Friesland 824, Overijsel 729, Groningen 719, Drente 333 en Limburg 636, te zamen 11000. Hiervan zullen 510 worden bestemd voor de zee militie de overigen zullen worden ingedeeldbij het wapen der infanterie 8020, cavalerie 375, artillerie 2410 en bij het korps genietroepen 195. Zaandam. Het bestuur der Ned. Herv. gemeente Westzijde alhier heeft besloten tot den bouw van een nieuwe kerk. Zeer waarschijnlijk zal deze geplaatst wor den op den Z.-O. hoek van het tegenwoordige kerkplein. Er blijft, na amotie van het oude gebouw nog ongeveer 1600 M2 oppervlakte over, die als bouwterrein zal worden verkocht. Voor de stichting van het kerkgebouw wordt ongeveer f 25.000 vereischt. Dezer dagen wordt door eene commissie, daartoe aangewezen, en waarin leden der ver schillende eollegies zitting hebben, een beroep gedaan op de offervaardigheid der leden. Zoo dit plan wordt verwezenlijkt, zal door dezen kerk bouw en zijn gevolgen, dat deel der Westzijde een gansch ander aanzien verkrijgen. (Zaanl. Ct.) Harencarsjpel. Een zeer gelukkig schot heeft dc jager v. L., gedaan. Terwijl hij op de snippenjacht was en tot dat doel in do ringvaart nabij Dirkshorn met een schuitje langzaam en voorzichtig langs de breede riet schoot voer, zag hij op geringen afstand den kop van een otter. Hij legde terstond aan en schoot, maar groot was zijne verbazing toen hem bleek, dat bij met één schot twee otters tegelijk gedood had en dat nog een derde, de grootste, aangeschoten bleek te zijn; met het tweede schot van zijn dubbelloop doodde hij nu ook dezen. Behalve de drie huiden, welke, zooals bekend is, een goeden prijs waard zijn, vallen den jager ook nog de pre- rniën t9n deel, welke door het waterschap gesteld zijn op het dooden van otters. De familie Tresling te Hilversum verkeert sedert Oudejaarsavond in groote ongerustheid. Dien avond nl. heeft dr. S. Stratingh Tresling, een zeer geacht en ge zien geneesheer daar ter plaatse, het hnis verlaten, waar schijnlijk om patiënten te bezoeken, en is tot heden niet teruggekeerd. De familie looft f 100 nit voor hem, die eenige aanwijzing omtrent den vermiste kan geven. Kienstplicht. Door den heer G. van Lennep te Wageningen en een veertigtal anderen is een gedrukt adres verzonden aan de meeste inrichtingen van hooger-, middelbaar- en meer uitgebreid lager onderwijs, met verzoek, handteeke- ningen te verzamelen van een zoo groot mogelijk aantal jongelui in ons vaderland, ten einde het, wanneer het wetsontwerp op den persoonlijken dienstplicht in de Staten- Generaal behandeld zal worden, vooraf aan de Tweede Kamer als een roepstem van honderden in den lande te doen hooren. Ook zij die zich Diet meer aan studie wijden, maar die toch, krachtens hnn leeftijd, tot de onderteeke naars moesten behooren, kunnen daartoe geraken door hunne namen en adressen, hetzij per briefkaart öf met een eenvoudig naamkaartje toe te zenden aan den heer C. van Lennep te Wageningen. ik vraag ook geen belofte, waaraan ik toch niet geloo- ven zon. Ik zal de beschikking omtrent het jaargeld aan mijn zaakgelastigde geven breekt gij de overeenkomst, dan wordt de uitbetaling onmiddellijk gestaakt.'' «Welke overeenkomst?" «Allereerst dat de namen Hester Blair en Lady Arden nimmer meer over nw lippen komen." «Dat beloof ik." «Ten tweede dat gij Engeland voor altijd verlaat." «Dat beloof ik ook. Reeds morgen zal ik gaan." «Hier is dan het geld en verlaat ons thans." «Wilt gij mij niet vaarwel zeggen, Hester Blair vroeg de verrader zacht. HOOFDSTUK XLIX. Man en vrouw. Zy zag hem aan, voor de eerste maal sedert zij in de kamer gekomen was. Geen verwijt, geen toorn, was in haar schoone oogen te lezen, alleen een starende droo- merige blik. «Het moest komen," fluisterde zij, «maar ik dacht niet, dat het door n komen zon. Waarom hebt gij mij bedro- gen Adam Ramsay scheen thans geheel tot bezinning te komen en zag onthutst voor zich. «Waarom hebt gij mij bedrogen herhaalde zij, «ik zon n het geld gegeven hebben." En zij bedacht niet dat deze woorden een volledige bekentenis waren en haren man als een dolksteek troffen. «Ik schaam mij er over," mompelde Ramsay, «ik wilde geld hebben, maar u niet bedriegen." «Waarom hebt gij het dan gedaan?" «Mylady," zei hij onderdanig, «ik was dronken, maar thans besef ik het. O, zeg mij vaarwel." „Vaarwel," zeide zij zacht, «en moge do vloek van een gebroken hart n treffen." Lord Arden opende de denr en zei met schorre stem «Vertrek nn, er is een eind aan menschelijk geduld."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1