JOH. LAüfERS, Abr. Perel Dzn. Registratie en Domeinen Moorü-BraMnt-Gelderscbe HanflelsonflBrneining, Aanbesteding jyÉA Veiling van vaste goederen, burgeTlijke stand. Markt- en Beursberichten. Advertentièn. TE HUUR Uit de hand te koop liet KANTOOR is verplaatst naar het KENNEMERPARK Nr. 2. Mej. LAUWERS—BIJVOET LOTEN SO CTS. bestaande uit 50.000 loten. r a. 224000 stuks Straatklinkers, waalvorm, vechtsteen b. 40000 gele friesche Straatklinkers. Gezichtkundige. J Repareert Poppen enz., Verhuurt Toover- lantaarns voor kinderpartijen. gevestigd te 's Hertogenbosch. Mi ge m; K vo va te te de di ve te: be pe an Zl' is d< H d£ dt Ie la b< m tc w m hi hi m te N ei m tc st di V? d b k d ti g g k b O d v 8 V ij e o v provincie Noordholland in 't geheel twee gevallen van mond- en klauwzeer aangegeven. De ziekte deed zich voor bij twee ingevoerde runderen, die ter slachting werden aangeboden aan het abattoir te Amsterdam. D. ('orilcs. Amsterdam heeft weder het verlies te betreuren van een barer nuttigste burgers. De heer Dirk Cordes, die zich den 3 naar 's-Gravenhage had begeven om een vergadering te presideeren, werd onderweg ongesteld en moest te Leiden den trein verlaten. In de wachtkamer werd onmiddellijk geneeskundige hulp ingeroepen, doch spoedig daarna kon prof. Kosen- stein slechts den dood constateeren. De heer Cordes, die den leeftijd van 69 jaar bereikte, was vele jaren voorzitter der Kamer van Koophandel te Amsterdam. Maar nog in menig ander opzicht was hij werkzaam: als bestuurder der afd. Amsterdam van Nederl. Mettrayals commissaris der Ver eniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantech Weduwen- en Weezenfondsals lid van het bestuur der Vereeniging tot instandhouding van het Brandweeifonds. Daarenboven was de overledene 2e plaatsvervangend voorzitter van commissarissen der Ned. Handelsmaatschappij en lid der commissie van toezicht over den doortocht en het ver voer van landverhuizers. Hij was een hulpvaardig, vrien delijk man en algemeen geacht. Amsterdam V werd door hem in de Provinciale Staten vertegenwoordigd, zoodat een vacature ontstaat voor een lid dat in 1901 moet aftreden. Onze Regeering schonk hem de orde van den Neder- landschen Leeuw, en buitenlandsche vorsten erkenden eveneens zijne verdiensten hij was o. a. officier der orde van Leopold van Belgiëridder van het Legioen van Eer ridder van de IJzeren Kroon van Oostenrijk com mandeur der orde van den Leeuw en de Zon van Per- zië en in die van Medj¥dió van Turkijeofficier der orde van Mauritius en Lazarus van Italië. Amsterdam. In den avond van den 4 is in de Lepelkruisstraat bij de Nieuwe Prinsengracht een dienst bode in haar rechterhand met eeu scherp voorwerp ver wond. De dader is een onbekende knaap van 18 a 20 jaar, gewone taille, dragende een fietspet. Oudkarspel. De heer W. Keizer, benoemd tot onderwijzer alhier en te Hoogwoud, heeft voor de be noeming aan de openbare school te Hoogwoud bedaukt en aan die te Oudkarspel reeds de functie aanvaard. Purinerend. Ter week- en jaarmarkten in deze gemeente werden in het afgeloopen jaar aangevoerd paar den 922runderen 27274, waaronder 988 stieren kal veren (nuchtere) 10317 schapen en lammeren 99757 vette varkens 11318 magere varkens 4586 biggen 13048 ganzen 10076 zwanen 917 appelen 13081 zakken pe ren 11698 zakken kaas (stapels) 11011, wegende 2969249 K. G.; boter 80195,' t K. G. Laatste Berichten. BERLIJN, 5 Jan. Het Extrablatt meldt dat de Chi- neesche en de Daitsche regeering een overeenkomst heb ben gesloten in zake den afstand van Kiao-Tcban in den vorm van een pachtcontract van langen duur. Het gebied dat in pacht is afgestaan, is eenige vierkante mijlen groot. De Chineesche regeering staat voor den duur van de pacht haar souvereine rechten aan Duitschland af. In geval Kiao-Tcbau mocht blijken niet geschikt te zijn, zal een ander punt aan de kus' worden afgestaan. 5 Januari 1898, gehouden door notaiis Mr. A. P. II. DE LANGE van do navolgende perceelen te ALKMAAR. 1.Huis, Torenburg. Str. W. F. de Jong f 1530. 2. Huis, aldaar. Str. J. de Jong f 1535. 3. Huis, Limmerhoek. Str. J. Mnys f 1180. 4. Pakhuis met bovenwoning Oudegracht. Str. F. H. Ringers f2125. 5. Huis, Koningsweg. Str. J. Muijs f1555. 6. Villa, Kanaalkade. Str. H. Strating f2060. 7. Koffiehuis met vergunning, Nieuwesloot hoek Ramen. Str. B. W. Wonink f 2020. 8. Huis, Lindelaan. Sa-. J. M. Visser f1085. 9. Huis, aldaar. Str. W. F. de Jong f 1070. 10. Een nieuwgebouwd hnis, Kennemerstraatw. Str. S. Roos f2780.— 11. Huis waarin barbierszaak, Boterstraat. Str. G. Diepen f 2490. 12. Huis, Overdiestraat. Str. K. Hos f 870. 13. Huis, aldaar. Str. C. Bleeker f 885. De afslag blijft bepaald op Woensdag 12 Januari 1898, 's avonds 6 uur in het café DIEVEND AG Alkmaar. GEBOREN. 5 Jan. Johannes Jacobosz. van Johannes Petrus Wil helm Paulen en Hendrika Slenters. OVERLEDEN. 4 Dec. 1897. Jan z. van Jan van den Dam en van wijlen Martha Kramer, 24 j., overleden te Bloe mendaal. Amsterdam, 5 Jan. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammenf 3.a 3.25, Friesche Fr. Jammen f3.a 3.30, Zaaiers f2.50 a 2.60 Zeenwsche Spuische Jammen f3.50 a 3.80, Poters f 1.20 a 1.30, Flakkeesche Jammen f 3.25 a 3.50Blauwen f 3.10 a 3.20, Geldersche Blauwe f 2.80 a 3.10, IJpolder Jammen f 2.90 a 3.30, West- landsche Zand f 3.90 a 4.75, Prnisische Hamburgers f 3.20 a 3.40, Pruisische Roode f 0.a 0.0 ladiugen. Petroleum. Onveranderd. Raapkoeken f 60 a f 90. Lijnkoeken f 8 a 1 11. 5 Jan. Aangev. 184 vette kalveren, le qual. f 0.80, a 0.— 2e qual. f 0.70, 3e qual. f 0.60, 4e qual. 0.a per K.G., 18 nucht. kalveren f 8.— a 10.—, 360 vette varkens f 0.41 a f 0.44 per P., 2 schapen. Schagen, 7 Jan. Aangevoerd 4 paarden f 125 a 160, 0 ossen f a 0—, 0 stieren f a 10 gelde- koeien f 130 a 225, 0 kalfkoeien f0—aO vaarzen f a 0 hokkelingen f a 0, 15 nucht. kal veren f 7 a 18,,3 rammen f 21 a 22, 250 schapen f 14 a 23,—, 31 magere varkens f 11 a 13 14 vette varkens 38 a 44 ct. per k.g., 45 biggen f 7 a 10.—, boter per P. f 0,475 a 0,525 5000 kipeieren f 3,50 a 4,Eenden dito f 0,— lammeren. Haarlem 5 Jan. Aangevoerd koeien verk, 100 a 180, 0 pinken, f a vette schapen f 12a f 22, lammeren f 0.a 0.nuchtere kal veren 8.a 14.—, vette id. f a Sneek, 4 Jan. Boter le soort f 44,a Veree niging le soort f 44.a 44.50, 2e soort f 43.— a 3e soort f 42.a 4e soort f a Aangevoerd 76 vierde en 20 achtste vaten. Schiedam 5 Jan. Moutwijn f 7bij den Branders- b:nd f 53/4 a 6per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever 1 11,id. Amsterd. proef f 12,50, Spoeling-Commissie f 1.80. Londen, 3 Jan. Aangevoerd 1300 runderen, 2.4 a 4.7, 7000 schapen en lammeren 3.4 a 5.9kalveren 0.0 a 0.0, 140 varkens 2.8 a 4.6. AMIfKBBAS 5 Jan. 6 Jan pCt.i ert. Nederland, N. W. Schuld"2$ ditodito3 dito, Oblig3 [talie, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 ditodito April-Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/84 met ticket... 3 dito, 1888/89 a frs. 500 met id. 4# Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons.Z R 125-625 13Mei-Nov. 4 dito, 1889 le en 2e ser.l Jan. 1 Ap.l Juli/1 Oct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito in goud 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Oh.5 dito, Geconverteerde Ser. D Egypte, Obl. ieening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 1890 6 Venezuela, Obligatiën 18814 N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand ditoKon. Ned. Mij. t. expl. petr. br. A dito, Petr. M. Sum.-Palembang A Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f 250. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250.. dito Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.Brab.Boxtel.W.Aand. 1875/80 gest. [talie, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.Oblig4$ dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4# dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Weiehsel Sp. Mij Aand5 dito, Wladik. a Z.R625 Oblig1 dito, Suid-W.Sp. Oblig. a R 625 4 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand. dito, Alg. Hyp. Obl.4 dito Central Pacific Aand dito, Denv. jRio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.... dito Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand.. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. 8741 99* 98# 89 85$ 85 85J 85# 20# 281 63" 98# 98# 95$ 1°2* 81# 104# 58 87# 91 22* 106 324# 964# 38* 55# 51$ 49$ 84$ 615 102$ HO# 35 92# 100# 84# 554# 58# 161* 77# 98 9 7# 12# 8741 11 1 Ifï 0* 104 55# 12# 84$ 17# 111 1174# 132$ 119 157# 139 188# 165# 27* 8741 99$ 84$ 85* 85# 20# 28# 634f 98# 81# 87$ 97 55# 51# 620 103 111 35* 84# 55* 58# 76# 100' 88} 13# H$ "I 18 H744 134# 121 166# 27 Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864..... dito, Stad Weenen 1874.. Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl. Mij Londen 3 Jan. (Bericht van Ootzos Gerritsen.) De markt voor Friesche boter was traag, en niette genstaande de kleinen aanvoer werd de voorraad niet opgeruimd. Andere soorten zijn ook flauw. Handel lus teloos. Laatste noteeringen Boter: Friesche le qnal. 90/, 96/- a -/-, 2e qnal. 84/- a 90/-, room- /- a /-visschig /- a -/-• Norm. extra 114/- a 0-/- gew. 88/- a 102/-, Brittany le qual. 14/6, id 2e qual. 13/6 id. 3e qnal. 12/6 4e qnal. 11/ per 1'2 Eng. ponden; Jersey /- a Deensch prima 100/, 112/-, -/-Iersche /- a/- 0 Italiaan che 11/0, 12/6, —/0; Amerikaansche 60/ 88/— a /- Nieuw-Zeelandsche 70, 98/- a /- Au straliscbe 76/- 100/- a /-. Kaas Amerik. oud 38/- 44/- a /-, nieuw a Goudsche 30/a 40/nieuwmelkte a -/Edammer 44/-, 52/-a /-Australische /-a Eieren: Fransche 7.6 a a 12.0, Italiaansche 7.6 a 11.0, Hongaarsche 7.0 a 9.3, Duitsche 0.0 a 0.0 de 120 stuks. Per Telegraaf. Hoorn 6 Jan. Kleine kaas f 26,50, commissie f 24,50. Middelbare f 22, De President der Arr. Rechtbank te Alkmaar betuigt zijnen dank voor de blijken van belangstelling, bij de jaars wisseling ontvangen. Alkmaar, 5 Januari 1898. Voor de vele blijken van belangstelling, gedurende de laatste weken en bij de wisseling des jaars ontvangen, betuigt ondergeteekende zijn dank. Haarlem, 3 Jan. 1898. Ds. A. D. WEMPE. DE CHRISTELIJKE MEISJESVEREENIGING »Dient den Heere met Blijdschap," betuigt door deze haren hartelijken dank aan allen, die iets hebben bijgedragen en haar alzoo geholpen, om aan ruim 90 huisgezinnen eene kerstgave, bestaande in kleedingstukken, eetwaren en brandstoffen, uittereiken. Namens het bestuur, M. E. WILS, Pres. N. HARTLAND, Secr. door het GEMEENTEBESTUUR van ALKMAAR op Donderdag 30 Januari 1898 des voormiddags ten 10 ure van de levering van Bestekken verkrijgbaar tegen 10 centen ter gemeente secretarie. bij inschrijving, voor den tijd van 3 jaren, het WEILAND achter en bezijden de B. M. Begraafplaats. Inschrijvingsbiljetten worden inge wacht vóór of op 10 Januari a.s. bij den ondergeteekende, alwaar ook de voorwaarden ter inzage liggen. A. C, VAESSEN Groenmarkt. Boterstraat 8, ALKMAAR. VÖ Kon. Chirurg Pedicure, ROTTERDAM en AMSTERDAM Nieuwe Hoog straat 31, zal Vrijdag 7 Januari te consulteeren zijn van 11 tot 4= uur in het Botel „de Burg", Nieuwesloot. Specialiteit in het behandelen van Ukdooms, Voeteuvels Eeltgezwellen en verzwerende /Nagels die in het vleesch of in de hoogte groeien en verdere ongemakken aan voeten en handen. Alle behandelingen geschieden pijnloos en antiseptisch. eenige akkers uitmuntend BOUWEANB ge legen in de gemeente OUDKARSPELaan de Kort sloot. 70 Pet. van de koopsom kan tegen 4 pet. op de perceelen gevestigd blijven. Te bevragen bij den heer J. VISte Oudkarspel. van BOTERSTRAAT A 8 ALKMAARSCHE Paaschtentoonstelling 1 April, 11 f5; 110 f48,75; 230 f 100, ten kant. v/d Secr. d. H. M. v. L., Afd. Alkm., H. Siebert Coster, Alkmaar, Voordam C9. In tegenstelling met andere ondernemingenkomen in deze Loterij «EEN NIETEN voor en valt dus op ELK NUMBER EEN PRIJS. De hoofdprijs is een zeer solied pand (3 Reerenhuizen) op den besten stand te TIEL terwijl de andere prijzen bestaan uit rijtuigen paarden vee ameublementen vélocipèdes aandeelen In stads en gemecntelecnlngenpremie f ÏOOO,— aandeel Panopticum verder diverse voorwerpen van kunst en smaak, enz. enz. De trekkiüg geschiedt ten overstaan van den Heer T. J. W. VAN EVERDINGEN, Notaris te I. iel. De loten kosten f S,öO per stuk en worden na toezending van f 3,55 franco geleverd door den Heer B. NEKERKOORN te Alkmaar. In plaatsen waar nog geen vertegenwoordiger is worden sollede personen gevraagd voor den verkoop. 's Hertogenbosch. De Ondernemer, W C. M. AAN DIJK. Drnk v. Herms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4