Uit gebrek aan bewijs, No. 6. Honderdste jaargang. 1898. VRIJDAG Afsluiting Waterleiding. HEEIJK. Inschrijving Nationale Militie, Zeemilitie. Haagsche Brieven. Feuilleton. 14 JANUARI. DINSDAG en VRIJDAG, van des namiddags 5 tot 7 nur, tot 20 Januari a.s., ter ge meente-secretarie. CHARLOTTE BRAEME. COURANT. Prijs der gewone advertentien Per regel f O, li». Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. ALK1AARSCHU Deze Courant wordt Dinsd. g-, Donderdag- ei Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk 1 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. RET Telefoonnummer 3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 11 der concessievoorwaarden ter kennis van de ingezetenen, dat de waterleiding van Donderdag 13 Januari a. s., 's nachts 13 uur, tot Vrijdag 11 Januari d. a. v., uiterlijk 's mor gens 3 nur, zal worden VFeESLOTHlV. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MAOLAINE PONT, Voorzitter. 12 Jannari 1898. C. D. DONATH, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ALKMAAR; Gezien het Kon. besluit van 19 November 1897 (Stbl. No. 213) en het beslnit van Gedeputeerde Staten van Noordholland van 29 December 1897, No. 8, (Prov. blad No. 146); Brengen ter kennis van belanghebbenden dat de gemeenten ALKMAARAKERSLOOT, BER GEN HEERHUGOWAARD, HEILOO, OTERLEEK OUDORP, KOEDIJK, LIMMEN, ST. PANKRAS en SCHOORL voor den herijk der maten en gewichten zijn samengevoegd dat bet goedkenringsmerk gedurende de jaren 1898 en 1899 te bezigen, zal zijn; bij den ijk en den herijk der maten en gewichten, da letter h in den ge wonen schrijfvorm; bij den ijk van gasmeters de koninklijke kroon dat die herijk, welke kosteloos geschiedt, zal plaats heb ben iD het IJklokaal in het Victoriepark te Alkmaar, van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 nar voor t,en verkoop bestemde maten en gewichten op 17, 18, 19, 20, 21 en 22 Januari e.k.; voor apothekers-, goud- en zilversmidsgewicht en ver dere gewichten, bestemd tot fijnere wegingen op 25, 26, 27 en 28 Jannari d.a.v.; voor den herijk in het algemeen voor de bewoners van wijk A, op 1, 2, 3 en 4 Februari; wijk B op 8, 9, 10 en 11 Februari; wijk C, op 14, 15, 16 en 17 Februari wijk D, op 21 en 22 Februariwijk Eop 23, 24 en 25 Februari en wijk F, op 26 Februari. Voor de ingezetenen vau Heiloo 28 Februari, Limmen 1 Maart Schoorl 2 Maart, Ondorp 3 Maart, St. Pankras 4 Maart, Koedijk 7 Maart, Bergen 8 Maart, Oterleek 9 Maart, Heerhugowaard 10 Maart en Akersloot 11 Maart, dagelijks van des voor middags 9 tot des namiddags 2 uur. Aan belanghebbenden wordt herinnerd dat 10. ieder verplicht is zijne maten en gewichten te doen herijken de maten en gewichten behoorlijk schoon, droog en roestvrij ten herijk moeten worden aangebo den, om onderzocht en duidelijk gestempeld te kannen worden bij gebreke waarvan ze onherijkt worden teruggegeven 2o 3o. de verificatie der milligram-gewichten uitsluitend aan de ijkkantoren kan plaats hebben 4o. ingevolge aangehaald Kou. beslnit van 19 November 1897 de termijn voor den herijk eindigt op 1 Sep tember 1899 5o. de maten en gewichten, op gevaar van strafvoor zien moeten blijven van de vereischte stempelmer- ken en dat alzoo het laatst geplaatste goedkenrings merk gedurende twee jareu ongeschonden moet worden bewaard. Belanghebbenden worden dringend verzocht hunne maten en gewichten op boven vastgestelde dagen ten herijk aan te bieden daar latere aanbiedingen tot voor hen onaangename gevolgen kunnen leiden. Burgemeester en Wethouders voorn., AlkmaarA. MACLAINE PONT, Voorz. 10 Jan. 1898. C. D. DONATH Secr. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat ter gemeente-secre tarie in den loop dezer maand aanvraag kan worden ge daan door lotelingen van deze gemeente, lichting 1898, om bij de zeemilitie te worden ingelijfd. De voordeelen, aan dezen dienst verbonden, zijn vermeld in de daartoe aangeplakte kennisgeving. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 12 Jan. 1898. C. D. DONATH, Secretaris. i. Zoo af en toe zou ik eens wat met U komen babbelen over .het Haagje", 't Is echter een slechte tijd om te be ginnen, want nu de Nieuwjaarswen^chers (en hun aantal is legio) ons niet meer half doof bellen, is er op 't oogenblik weinig te beleven. 't Schaatsenrijden is evenals overal van korten duur geweest, 't Liet zich zeer aardig aanzien Zaterdag was 't eerste Kerstdag, en juist een dag of vier er voor begon het te vriezen. .Met Kerstmis op schaatsen" werd overal voorspeld. Nu we reden schaatsen, al was het Zaterdag dan ook nog maar op verdronken land. Zondags werden een gebeurtenis van belang de vijvers opengesteld. Ze staan onder streng politietoezicht. Nie mand mag daar rijden, voordat er permissie is gegeven. Ieder zoekt dus vol verlangen naar 't ijsberichtje in de Haagsche courant of Avondpost .Bij doorgaand vriezend weer zullen morgen de Vijvers te berijden zijn." Daarop volgt dan een berichtje over »de DOOR 34) HOOFDSTUK LUI. Een bekend gelaat. Een kleine vierkante, reine kamer, met een bed met zindelijke gordijnen een kleine waschtafeldrie of vier stoelen een paar boeken en een crucifix aan den muur. Zuster Theresa zag dit alles met één oogopslag. De pa tiënt wiens gelaat zij niet zien kon lag stil en rustig, maar als hij sprak, klonk zijn stem vreemd. Er waren twee doeters de een was de geneesheer van het hospitaalin den ander herkende zij Sir James Cal lingford een der voornaamste geneesheeren van dien tijd. Zij spraken met elkander zachtjes en op een eigenaardige wijze, die haar, zij kon niet zeggen waarom aan Colde Eell herinnerde. Sir James Callingford wendde zich ein delijk om en zei tot haar »Ik moet een paar minuten met u spreken, zuster, gjj hebt weinig te doen maar toch zal uw taak zwaar zijn-_ De patiënt gelooft niet dat hij in gevaar verkeert; het is dan ook waar, dat hij weinig of geen pijn heeft hij heeft den rnggegraat gebroken en hulp voor hem is er niet meer. Er valt voor u niets te doen dan bij hem te waken hem toe te spreken hem te troosten, tot hij sterft. Geef hem wijn of cognac, wat gij wiltmaar maak het hem duidelijk dat hij sterven moet. Zij hooren dit liever uit een mond als de uwe dau van ons," »Ik zal mijn best doen zei zuster Teresa. .Zijn dood zal kalm zijn ging Sir James Callingford voort, »het is nu elf uur, vóór de zon opgaat is het af- geloopen." Zóó is het mensehelijk leven afgemeten De geneesheeren vertrokken en zij bleef alleen bij den patiënt. Zij verzette de lamp, opdat het licht haar niet zon beschijnen maar hij lachte. »Neen zuster," zei hij, .laat het licht zoo lang mogelijk bij mij, ik heb vreemde woorden in mijn hoofd, zoo iets als eeuwige duisternis. Wat kunnen die beteekenen Zij zette de lamp weer neder. Zij bescheen het gelaat, en toen dacht zij eensklaps, dat zij die stem herkende. »Ik moet toch lachen," ging de patiënt voort»al is het schrikkelijk thans. En toch het paard viel over mij heen en heeft mij volstrekt niet gekwetst. Ik had al mijn beenderen kunnen breken, maar dat deed ik gelukkig niet! En die dokters kijken alsof ik doodelijk gewond ben. Wat een onzin! Ik heb volstrekt geen pijn! Er is hoegenaamd geen gevaar, vindt gij wel?" »De dokters kunnen dit heter beoordeelen dan ik," zei een zachte, lieve stem. .Verlangt gij iets?" »Ja, geef mij wat ik altijd het liefste had, een glas schuimende champagne." »Ik zal het voor n halen," hernam znster Teresa, en toen zij hem het verlangde gaf, ging de gekwetste voort: .Dat zal goeddoen!" En terwijl de zuster zich afvroeg hoe zij zulk een man op den dood moest voorbereiden, kreeg zij tevens meer en meer de overtuiging, dat zij hem kende. Ja, die man die daar lag met zijn bleek gelaat en het donkerzwarte haar was kapitein Archie Douglas, dien zij het laatst in de rechtzaal te Ardrossan gezien hadl Bleek en bevende staarde zij op don gekwetste neder. .Nu zuster," riep hij, »geef mij den wijn. Richt mij op, ik 'ben stijf van den val." Zij ondersteunde zijn hoofd en hield het glas aan zijn lippen, maar terwijl zij dat deed, klopte haar hart alsof het nit haar boezem zou springen. Al de bijzonderheden van die scène rezen bij haar op. Zij zag de slaapkamer op Colde Feil, haar stervenden echtgenoot, de wantrou wende blikken zijner vrienden en zij hoorde weder de vreeslijke beschuldiging: Zij heeft het gedaan!" .Gij beeft," zei de gekwetste. .Hebben de dokters u ongerust gemaakt? Voor mij behoeft gij niet te vreezen." Schenk" en andere bekende wateren in den omtrek. In dit opzicht valt er op de Haagsche bladen wel te roe men. Eiken avond geven ze, zoo nauwkeurig mogelijk op hoe overal in den omtrek de toestand van 't ijs is. Zondagsmorgens dus naar 't Bosch. Ieder Hagenaar is trotsch op .onze Vijvers." Er valt ook moeilijk mooier plekje te bedenken, 't Is er a 11 ij d zoo heerlijk. In de Lente als de omringende boomen pas een zacht groen waasje hebben, en er vaak zoo'n fijne, dunne nevel over het water hangtin den Zomer als 't dichte loo- verdak een verrukkelijke schaduw geeft, terwijl de zon oogverblindend hel op het water blikkert, in den Herfst als ze schuin tusschen de stammen van de boomen door kijkt, en het groen duizenderlei kleurschakeeringen ver toont, en in den Winter met ijs is 't er pas recht gezellig. Dan zijn alle standen van den Haag in 't B sch vertegenwoordigd en wie het mooiste rijdt, heeft het meeste bekijks. De oevers staan vol toeschouwersje merkt haast geen vermindering als er heel wat wegstroo- men naar een breede vaart achter 't Huis Ten Bosch, om 't Koninginnetje te zien rijden. Natuurlijk ben ik ook even gaan kijkendat hoort er nu eenmaal zoo bij. H. M. is gewoonlijk heel eenvoudig gekleed, en rijdt wat stijfjes, .Je kunt wel zien dat ze nog nooit eens goed geval len is," hoorde ik een kleine straatjongen naast mij zeggen. Op 't ijs valt het echter dubbel op wat een lief aan trekkelijk gezichtje ons Koninginnetje heeft, 't Is te hopen, dat later blijken zal, dat ze ook een edel, goed karakter bezit. Daaraan heeft de natie behoefte. De rijpret duurde echter maar kort. 's Middags dooide het alen tegen den avond werd het ijs met een lang touw .schoongeveegd". Daarop volgde akelig nat, klieme- rig weer, tot groot ongerief van ouders, die hun kinde ren met vacantie thuis hadden. »Ik zal blij zijn, als je weer naar school kunt," die verzuchting is zeker meer dan eens geslaakt. Toen volgde de Nieuwjaarsdag met zijn rumoerige druktewaar blijft op zulke dagen de befaamde bescha ving van onze residentie 's Ochtends om tien nur (hoe krijgen ze 't zoo gauw gedaan) zag ik al lui zwaaiend langs den weg loopen. Opstootjes en standjes bij de vleet. Er is zelfs vrij erg gevochten En onder dat alles door gaat .Liefdadigheid" zoo maar stil haar gang. De kindervoeding is al weer sinds eenigen tijd begonnon. Eens heb ik het op Scheveningen bijgewoond, 't Was in dien bar-kouden winter van '90 op '91. In een groot gymnastieklokaal waren van schragen en lange planken tafels gemaakt, waar de kinderen op ban ken om heen zaten. Ieder kreeg een bord stevige erwten soep voor zich. Het duurde echter vrij lang, voor ze allen bediend waren. O die gretige blikken Een enkele pro beerde al eens een erwt of stukje vleesch nit zijn soep te visschen. Arme hongerlijdertjes, ze konden haast niet wachten tot er gebeden wasEn tot zoolang moesten ze geduld oefenen, voor ze mochten beginnen. En toen 't was eigenlijk verschrikkelijk te zien, dat kinderen zoo'n »Ik moet u hun boodschap overbrengen, maar mis schien behoef ik mij daarom niet te verontrusten. Een dapper man vreest den dood immers niet." »En ik zou dat ook niet doen. Maar als ik werkelijk sterven moet, dan is er iets Hij zweeg en zij bleef hem aanzien. Ja hij was zonder twijfel de knappe Archie Douglas, maar hoe veranderd 1 Hij was het, die haar in de gevangenis had bezocht, van wien zij was heengegaan zonder een enkel woord van af scheid. .Verlangt gij iets?" vroeg zij, zich over hem bukkende, want zij meende, dat zij bem had hooren zuchten. .Hebt gij iets op het hart .Dat zon ik hebben als ik wist, dat ik inderdaad ster ven moest." En toen zeide zij hem in troostende, lieflijke woorden als kwamen zij van engelen lippen, dat zijn einde werke lijk zeer nabij was. .Zuster," fluisterde hij, »een geheim brandt mij op het hart. Ik moet het zeggen voor ik sterf. Kunt gij geen geestelijke laten komen HOOFDSTUK LIV. Komende dooden terug? Eenige minnten later was de geestelijke Eustace in de ziekenkamer en verbaasd zag hij naar de donkere, en toch zoo schitterende oogen van den gekwetste. »lk ducht, dat gij mij bij een stervende hadt geroepen, znster Teresa," zei hij. .Hij is stervende. Hij zal de zon niet meer zien opgaan." Hij ging naast het bed zitten en zei vriendelijk .Gij verlangt mij te spreken .Ja, ik moet u een mededeeling doen en gij mo t mij bjjstaan in mijn doodsuur." .Stort uw hart veilig bij mij uit." »Ik heb een geheim,.... ik heb een misdaad gepleegd, waarvoor een onschuldige heeft geboet. Het is te laat om het te herstellen Zij zijn dood,de man die haar valsch beschuldigde en zij die martelares werd. Maar toch

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1