Uit gebrek aan bewijs, No. 8. Honderdste jaargang. 1898. WOENSDAG K1BZBRSUJST2M. Feuilleton. 19 JANUARI. PAiU.JSÖHE BRIKVÉY Verslag der Handelingen y. d. Gemeenteraad. Ingezetenen, die prijs mochten stellen op de geregelde toezending van alle voorstellen aan den Raad, die in de bijlagen tot het Raadsverslag worden opgenomen, alsmede van het offieieele Verslag der Handelingen van den Gemeenteraad, tegen den prijs van 1 250 'sjaars, gelieven daarvan te doen blijken aan den Gemeente-Secretaris. Eerste Suppletore Gemeente-Begrooting. CHARLOTTE BRAEME. Bekentenis van een moordenaar. ALKIIAABSOHE COt RAM. Deze Courant wordt Dinsdag-, I»onderdag- en Kater dagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,8» franco door het geheele rijk t 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer 3. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar Gelet op de artt. 11, 12 en 13 der Kieswet Noodigt de mannelijke Inwoners der gemeente die den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt, uit, om a. zoo zij in eene andere gemeente over het volle laatst- verloopen dienstjaar in eene der R iks directe belas tingen zijn aangeslagen, wat de grondbelasting be treft in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste één gulden (in hoofdsom en rijks opcenten) daarvan door overleg ging der overeenkomstig het bepaalde bij art. la voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór den 15 Februari a. s. ter secretarie dezer gemeente te doen blijken b. vóór 15 Februari a. s. aangifte ter secretarie te doen (volgens model aldaar verkrijgbaar) van als mede-eige naar, zonder dat zijn naam bij den aanslag in het kohier is vermeld voor een bedrag van ten minste één galden in hoofdsom en rijks opcenten aangeslagen te zjjn in de grondbelasting, wegens onroerende goe deren eener onverdeelde nalatenschap; c. voor zoovee' zij niet in eenige Rijks directe belasting zijn aangeslagen, bewijzen kunnen dat zij voldoen aan eene der volgende voorwaarden 1. dat zij als hoofden van gezinnen of als alleen wo nende personen op den 31 Januari dezes jaars, sedert den len Augustus van het vorige jaar hebben bewoond krachtens buur achtereenvolgens in dezelfde ge meente niet meer dan twee huizen of gedeelten van huizen voor elk waarvan, met of zonder bijbeboo- rendsn grond of lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, de werkelijke huurprijs, per week berekendtenminste beeft bedragen de som van f 1.50 of, krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig van tenminste 24 kubieko meter 2.dat zij op den 31 Januari dezes jaars sedert den 1 Januari van het laatstverloopen jaar bij denzelfden persoon, onderneming, openbare of bijzondere instel ling in dienstbetrekking of als inwonende zoon in bet bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben ge noten van f 400,—wordende ter bereiking van dit bedrag, vrije woning of iuwoning, beide berekend op f 75,vrije kost en inwoning op f 275,en vrije kost alleen op f 200,—; overigens komt alleen geld in aanmerking; Indien dat inkomen als vast week-, veertiendaagscb-, maand- of jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twes maanden niet of niet ten volle is ontvangen, woidt bet geacht tot het normale bedrag te zijn genoten of, dat zij op den len Februari dezes jaars in bet genot zijn van een door eene openbare instelling ver leend pensioen van gelijk bedrag van f 400, (voor hen die in beide gevallen verkeeren, worden, zoo noodig ter bereiking van bet vereischte bedrag, het inkomen en het pensioen samengeteld) 3. dat zij op den len Februari dezes jaars sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste f 100, (nominaal), ingeschre ven in de Grootboeken der Nationale Schuld oi van ten minste f 50, ingelegd in de Rijkspostspaarbank; 4. dat zij hebben voldaan aan de eiscben van bekwaam heid, door of krachtens de wet gesteld voor de be noembaarheid tot eenig ambtvoor de vervulling van eenige betrekking of voor de uitoefening van eenig bedrijf of beroep daarvan mede ter Secretarie te doen blijken vóór 15 Februari aanstaandedoor verklaringenwaarvan de modellen aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn. Als toelichting op bet vorenstaande, wordt er op gewezen dat onder ben die dan leoffijd van 25 jaren hebben bereikt deze wet verstaat ben die den leeftijd hebben bereikt vóór of op den 15 Mei; dat de aanslag der vrouw in de Rijks directe be lastingen geldt voor baren mandie van minderjarige kinderenwegens goederen waarvan hun vader het vruchtgenot beeftvoor bunnen vader dat aanslag in de vermogens- of in de bedrijfsbe lasting geene aanspraak geeft op kiesrecht indien hij het gevolg is van eene met de waarheid strijdige aangifte dat bij de berekening van den werkelijken huurprijs maandhuur tot weekhuur wordt herleid door deeling met 4 jaarhuur door deeling met 50 dat de ingevolde formulieren kosteloos per post aan den Burgemeester kunnen worden toegezonden mits de omslagen met aangiften in stukken boven aan de voor zijde bet opschrift dragen: »Vrij van briefport, ingevolge art. 50 der Kieswet", en in den linker benedenhoek de vermelding van den naam ea de woonplaats van den afzender gewaarmerkt door zijne handteekening Voor hen die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voorkomen is hernieuwde aangifte onnoodlgindien de plaatsing op die lijst berustte op: 1. bewoning van een buis of een gedeelte van een buis of van een vaartuigmits zij op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of een gedeelte van betzelfde buis of betzelfde vaartuig bewonen 2. genot van pensioen 3. bezit van eene inschrijving in de Grootboeken der Nationale schuld of van een inleg in de Rijkspost spaarbank 4. aflegging van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte wel noodig voor ben wier plaatsing op de lijst berustte op 1. bewoning van een buis of gedeelte van een huis of van een vaartuig indien zij niet meer op 31 Januari betzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen of 2. op genot van inkomen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam betzij met of zonder genot van pensioen. Zij die alhier voor f 1 in hoofdsom en rijksopcenten in de grondbelasting of in eenige andere rijks directe belasting (vermogens-, bedrijfs- of persnoeele belasting) zijn aangeslagen behoeven zich niet aan te melden. Ten slotte wordt er op gewezen dat valscbe opgaaf betreffende een feit waarvan de plaatsing op de kiezers lijst afhankelijk kan zijn wordt gestraft met gevangenis van één jaar. Alkmaar, Da Burgemeester voornoemd 18 Jan. 1898. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat de eerste supple- toïre gemeeiite-begrootlng dienst 1897 door hen den Gemeenteraad aangeboden, gedurende veertien dagen, aanvangende 11 Januari 1.1., op de Gemeente-Secretarie ter inzage nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voorn., Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorz. 12 Januari 1898. C. D. DONATH, Secr. Parijs, 13 Januari 1898. II. Onze brief moet weder ernstig beginnen, en toch zitten wij hier zoo rustig onder het genot van een kopje thee. Deze drank kost hier meer dan in Holland, voor goede thee betalen wij vijf franken per pond van 5 ons, en dan is ze zoo ongeveer even goed als bij U de thee van één gulden of één galden 25 cents. Misschien deden wij verstandiger op het oogenblik 's avonds dit cbineesche vocht niet te drinken, men beweert hier, dat bet den slaap belet, en zenuwachtig maakt. Dit laatste hebben wij waarlijk niet noodig, wij zijn in de laatste dagen al overspannen genoeg, en er is reden voor. Uit de dag bladen, door telegrammen, zult gij reeds vernomen hebben, dat de zaak-Esterhazy voor den Krijgsraad kwam, dat deze commandant werd vrijgesproken, en dat dus de ver rader Dreyfus voor da tweede maal werd veroordeeld. Maar onmogelijk is bet, zoo gij niet te Parijs waart, U een flauw denkbeeld te vormen van de buitengewone le vendigheid op de drukke punten der stad, waar den ge- beelen dag de camelots U de titels der verschillende dag bladen in de ooren schreeuwen. Maandagochtend begon, dit proces, en reeds des avonds stonden de bladen vol met de volledige beschrijving van alles wat op die zaak betrekking had. De polemiek in die bladen werd hoe langer hoe scherper, vóór- en tegenstanders van Esterhazy maakten elkander uit op vervaarlijke wijze, en toen gis- DOOR HOOFDSTUK LY. Om zes uur 's morgens. »Ik bad geen vermoeden van wat gebeuren zou. Nie mand bad in de ontsteltenis aan Hester Blair gedacht. Zij kwam in de kamer, zij was geroepen door baar kame nier. En O, God,toen strekte de stervende man zijn band nit en riepGij hebt bet gedaan »Mijn eerste opwelling was om te roepen dat zij on schuldig was, maar ik besloot af te wachten. Juist door die beschuldiging kon ik haar misschien in mijn macht krijgen. Maar nu komt het vreemdste. Er werd in een van Hester's koffers arsenicum gevonden, zij werd beschul digd en terechtgesteld. Ik was op de terechtzitting, mijn oogen zijn niet van haar afgewend geweestik boorde elk woord en ik zweer, dat als zij schuldig moebt ver klaard zijn, ik de waarheid zou gezegd hebben en het schavot er voor betreden bad! Neen, ik had haar niet laten sterven. De uitspraak was gebrek aan bewijs, zij was gered, wij beiden waren gered Ik bezocht haar en vroeg baar ten huwelijk. Ik dacht, dat zij getroffen zou zjjn door mijn edelmoedigheid om haar, een geschand vlekte vrouw, te willen huwenmaar zij weigerde. Ik had vergeefs gezondigd Zij verliet Ardrossan en nimmer zag ik haar terug. Zij was naar Amerika gegaan en met baar schip op zee omgekomen. O, mijn God, welk leven had ik daarnaEu nu zal ik sterven. Gij spreekt van den hemel. Hoe kan ik naar den hemel gaan, waar Hester Blair is Hoe kan ik haar, de onschuldige martelares weerzien Neen, er is geen hemel, geen hoop voor mij En boor nu het schrikkelijkste. Elke nacht verschijnt Angus Blair voor mij en roept mij toe »Ik heb haar valsch beschuldigd Laat baar recht wedervaren »Dat zijn visioenen,' zei de geestelijke zacht, maar ontroerd. >Ik weet beter. Ik kan Blair niet weerzien voor ik de waarheid gezegd heb. Hesters nagedachtenis moet gezui verd worden 1" Een poos zwegen allen. Toen boog Monica Grey zich tot znster Teresa over en zei »Mijn beste, eindelijk heeft de hemel gesproken.' »Hebt gij mijn verklaring opgeschreven?" vroeg de stervende, »ik wil haar onderteekenen. De geestelijke hield hem bet blad papier voor en met moeite plaatste kapitein Douglas zijn naam er onder, waarna John Eustace en de overste van de »Zusters van vrede" hetzelfde deden. »Gij kunt wel beengaan, znster Teresa," zei Monica Grey, die wist hoe sehriklijk het voor haar zijn moest, dien man te zien sterven. En om zes uur in den morgen, toen de zon opging en de vogels begonnen te zingen, stierf hij. HOOFDSTUK LVI. Dit was bet opschrift van een uitgebreid artikel, dat weldra in elke Engelsehe courant verscheen. Ieder las bet en ontroerde. Maar het meest getroffen werd Lord Arden. Zij was dns onschuldig, zijn scboone vrouw! Schuldig ja, aan bedrog jegens hem, maar onschuldig aan de misdaad Hoe moest zij hebben geleden 1 Waarom heeft zij niet tot mij gesproken!" riep bij, maar hij bedacht onmiddellijk, dat hij haar dan toch niet tot vrouw zou hebben genomen. Arme, schoone, koninklijke Hester En nu was het te laat om het gebeurde ongedaan te maken. Sedert de schriklijke ontdekking had Lord Arden een rampzalig leven gehad. Hij trok zich van alles terng, ontmoette niemand meer, de wereld bood hem niets. En nu ont dekte hij zoo eensklaps, dat zijn verstooten vrouw on schuldig was Wat moest hij doen Na lang beraad besloot hij naar het hospitaal te gaan. Hij moest den geestelijke spreken en de zusters die kapitein Douglas op zijn sterfbed hadden bijgestaan. Van den eerste vernam hij alle bijzonderheden en kreeg hij de stellige verzeke ring, dat John Eustace inderdaad van Hester Blair's onsehuid overtuigd was. Toen ging hij naar het klooster en herinnerde zich eensklaps zijn eigen woorden van vroeger: »Als gij mij de bewijzen uwer onschuld levert, zal ik u vergiffenis scheuken." Zoo zat hij daar in de kleine spreekkamer, waar zijn eigen rampzalige vrouw haar hart aan Monica Grey had uitgestort en toen de Overste binnen kwam, stond hij op, getroffen door hot ernstige, edele gelaat. Maar toen zij zijn naam hoorde, ontstelde zij en riep »Lord Arden 1" »Ja, mevrouw, ik wilde u enkele bijzonderheden komen vragen omtrent den ongelukkige, die voor enkele dagen in uw hospitaal stierf' HOOFDSTUK LVII. In de spreekkamer. Maar de uitdrukking van ontsteltenis op het gelaat der Overste trof hem. »Heb ik u doen ontstellen vroeg hij. »Zal ik op een anderen dag terugkomen «Neen, neen. Ik wil u alle gewenschte inlichtingen geven." En hij luisterde naar hetgeen Monica Grey hem zeide. i Hester Blair was geen moordenares maar een martelares. Onschuld en zelfverloochening, stille berusting was op haar gelaat te lezen. Zij was een heilige. En toen bedacht zij wat moet ik doen Moest zij z;eggenuw vrouw is hier Ik ken haar geschiedenis, zij zelve verhaalde mij die ?'i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1