Van 18 Januari tot en met 29 Januari Landbonwlezing Volksvoordracht Verkooping te Heiloo, ONZE KRANT, mm te tegen veel verminderde prijzen. Stompetoren. bandeel Mo. 20, Markt- en Beursberichten. L9TSI 5© Advert entiê n. Donderdag 20 Januari 1898, "üiTGELOÖTl Januari 1898 Houtveiling te Heiloo, essclien en eiken Hakhout. zware beuken- en iepenboomen, takkenbossen en tophout. BI. A- ERKAMP, De Credietvereeniging de Twentsche Bankvereeniging D. A. Wisselink H-O het eerst werd ingevoerd. H.H. Adverteerders! der Mij. tot bev. der Toonkunst. Schilder, Glazenmaker en Behanger. Kaasbereiding en samenstelling der melk. Fnidsen C 60. Loodgieterij. Zinkwerkerij. AANLEG GAS- en WATERLEIDING, SPREEKBUIZEN, ELECTRISCHE SCHELLEN. GasornamentenGaskooktoestellen. Waarom is B. W. BLIJDENSTEIN Co., Omdat Omdat Omdat Vraagt CONDITlëN voor AcLverteeren in 's Gravenhage. JOH. J. BERSC11. 0. W., Medemblik, diefstal, 4 maanden gev. J. D. Jz., zonder bekende woonplaats, bedelarij, 14 dagen gev. J. O., Enkbnizen, vernieling, f 10 boete, snbs. 7 dagen hecht. P. M., als boven, diefstal, 2 maanden gev. A 51 8 T 8a ert. Nederland, N. W. Schuld2J 17 Jan. 18 Jan. pCt. dito dito dito, Oblig Italië, Inschrijving 18b2/81. Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. ditodito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli. dito, dito April-Oct. Portugal, Obl. Buit. 1853/84 met ticket. dito, 1888/89 a frs. 500 met id. Rusland, Binnenlandsche 1894. dito, 1880 gecons.Z R 125-625 13Mei-Nov. dito, 1889 le en 2e ser. 1 Jan. 1 Ap. 1 Juli/lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito in goud 1884. 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Ob.3 dito, Geconverteerde Ser. D Egypte, Obl. leening 1876.-4 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 1890 6 Venezuela, Obligatiën 18814 N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand ditoKon. Ned. Mij. t. expl. petr. br. A dito, Petr. M. Sum.-Palembang A Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f 250. dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 dito Ned.-Zuid-Afr. 18894 dito, N.Brab.Boxtel.W.Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zfid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch.Oblig dito, id. a R 1253 dito, Eastowo Spw. Mij., dito3 dito, Iwang. Dombr. Oblig43 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Weichsel Sp. Mij Aand5 dito, Wladik. a Z.R625 Oblig4 dito, Zuid-W.Sp. Oblig. a R 625 4 87f 99| 98| 88Ü 85-re 84J 85A 85 20i 31-ft 63| 98| 99 96 102tb 81! 104,^ 57è 88f 92 22! 106 32| 97f 38J 57! 49! 47! 85! 611 98! 113 35 92f IOOtï 14 55A, 59 151A 98| 88 76fs 100! 87! 99# 98! 85! 85! 85! 20! 30-Hr 63r! 102! 104! 22! 105Ü 32ü 57 603 98| 113 35 13 TV 89 12! 12A 6! 105 56S 13A 86 19| 110 118 134! 122 157* 139! 184" 168! 27" 99 'tv OPRUIMING HENRI BOSCH. ALKMAARSCHE Paasclitentoonstelling 1 April, 11 f5; 110 f48,75; 230 f 100, ten kant. v/d Seer. d. H. M. v. L., Afd. Alkm., H. Siebert Poster, Alkmaar, Voordana 0 9. 14tv 58! 100! Kampen 17 Jan. Boter: Aangevoerd 3400 K.G., als 120 achtste v. f 23.50 a 26.en 80 zestiende v. f 11.75 a 13.300 stukken van 1!2 K.G. 50 a 55 et. Schiedam 17 Jan. Moutwijn f 7bij den Branders- b.nd f 6s/4 a 65/s per Hl. Oj;., zonder fust en zonder Belasting, Jenever i 11,id. Amsterd. proef f 12,50, Spoeling-Commissie f 1.30. Londen, 17 Jan. Aangevoerd 1300 runderen, 2.4 a 4.6, 8000 schapen en lammeren 3.2 a 5.8 kalveren 0.0 a 0 0, 130 varkens 2.4 a 4.2. Bevallen van eene flinke Doch ter WILHELMINE J. C. J. JANSSEN geliefde Echtgenooto van J. H. JACOBSE. Alkmaar, 16 Jan. 1898. 99A 99| 13f 89! 12f 12f 6t 104! 160 183! 27! Amerika, Atchison Topeka Gert. v. Aand. dito, Alg. Hyp- Obl4 dito Central Pacific Aand dito, Dcnv. Rio Grande dito. dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A dito Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18603 dito, dito 1864..... dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten3 dito dito 1866. Dito3 Turkije Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl. Mij Alkmaar 17 Jan. Aangevoerd 0 Paarden f a 09 koeien en ossen f 140 a 180, 94 vitte kalveren f 36 a 90, per pond 60 a 80 ct., 24 nuchtere kalveren t 8 a 16, 34 vetie schapen f 14,a 20,—-- magere id. f a222 vette varkens per P. f 0.40 a 0.44, 25 magere id. f 14 a 18, 0 bokken en geiten f 0 a— Amsterdam, 17 Jan. Aardappelen. Eriescho Dokkumer Jammenf 3.10 a 3.25, Friesche Fr. Jammen f3.10 a 3.25, Zaaiers f 2.60 a 2.80 Zeenwsche Spuische Jammen f 3.50 a 4.20, Zeenwsche blauwen f 0.a 0. Poters f 0.a 0. Plakkeesche Jammen f 3,20 a 3.60, id. Blauwe f 2.90 a 3.25. Geldersche Blauwe f 2.90 a 3 20, IJ- polder Jammen f 0.a 0. Westlandsche Zand f 4.50 a 5.50, Pruisische Hamburgers t 3.50 a 3.90. Petroleara. Onveranderd. Raapkoeken f 60 a f 90. Lijnkoeken f 8 a 1 11 Amsterdam 17 Jan. Aangevoerd 404 runderen, vette le qnal. f 0.62, 2e id. f 0.56, 3e-id. f 0.50 per K.G., 70 melk- en kalfkoeien f 100 a 195, vette kalveren j 0.a 0.a 0.per P., 1 Gras id., f a per stnk, 36 nuchtere kalveren f 7 a 10, 9 schapen f 0. 0.472 vette varkens f 0.40 a 0 43 per P. Edam, 15 Jan. Kaas: Aangevoerd 9 stapels, weg. 1297 Kg. Hoogste prijs f 22.de 50 Kg. Leiden 15 Jan. Boter le qnal. f 52.a 58. per Kg. f 1.30 a 1.45, 2e qnal. f 46.— a 50.—, per Kg. f 1.15 a 1.25. Aanvoer klein. De handel was vlug. TurfAanvoer: in dubbele HL. 7500, 450.000 stuks, per dnbb, HL. f 21.— a f 22,50, per 1000 stuks f 3.50 a 3.75. Haarlem 17 Jan. Roode tarwe f 0.— a 0.—, Witte tarwe f 7.60 a 8,—, rogge f 4.90 a 5—, haver f 3. a 3.27'/j, gerst f 0.a 0., duivenboonen f 6.10 a 6.25, paardenboonen f 5.25 a 5.55, bruine boonen f 0.aO. Groene erwten f 6.50 a 0. Haarlem, 17 Jan. Boter, aangevoerd 97 KG., f 1.10, a 1.20, 63 biggen, verk. 63, f 8.— a 10, 47 Bchrammen verk. 47, f 11. a 15. Aangevoerd 65 mud Aardappelen, verk. 65 mud, f 2.— a 3.—, 74 mud Appelen, verk. 59 mud, f 5.— a 9.— 43 mud Peren, verkocht 29 mud f 2.50 a 5. PURMEREND, 18 Januari. Aangevoerd 216 vette runderen f 0.50 a 0,61 p. p. 7 stieren. Prijshoudend handel stug. 129 vette kalveren f 0.60 a 0 80 p. p. 105 nucht. idem f 8 a 20, belden handel matig, 8 paarden, 873 schapen en lammeren, prijshoudend, handel stug. 207 vette varkens 38 a 44 ct., 81 magere id, f 14 a 22, 154 biggen t 9 a 13, beide handel stug, 265 gauzen f 2,— a 2,70. 0 zwanen f 0,a 0, Kleine kaas f 26,50. middelbare f 16,— Aangevoerd 80 stapels, 1374 kg. Boter f 1,25 a 1,35. Kipeieren f 3.75 a 4.25, 18 kalkoenen f 3.a 6.per stnk. Heden overleed, na een langdurig en geduldig lijden, onze innig geliefde Moeder, Wed. W. WOLZAK, geb. KWAST, in den ouderdom van 41 jaar. Wij betuigen onzen hartelijken dank voor de menig vuldige blijken van bolangslellingaan de overledene bewezen. Alkmaar, 11 Jan. 1898. E. en M. WOLZAK. De Crediteuren in het faillissement van E. W. HEEBES, gewoond hebbende te Alkmaar, worden opgeroepen tot het aan- hooren der rekening en verantwoording welke door den Curator, ten overstaan van den heer Rechter commissaris, zal worden afgelegd in het Rechtsgebouw te Alkmaar, op Woensdag, 26 Januari 1898, voormiddags elf uur. N. H. DE LANGE. Ondergefeekende24 jaren bij den heer J. A. van Geenhuijsen werkzaam geweest, thans voor eigen reke ning gaande werken, beveelt zich beleefd aan als Hopende door eene goede en degelijke bediening zich veler gunst te verwerven. Vijverstraat No. 11. A. BRASSER. Bij deze betuig ik mijn welgemeenden dank voor de zeer vele, zoowel van hier als elders ontvangen harte lijke blijken van belangstelling, ondervonden bij de ziekte en het overlijden mijner geliefde echtgenoote, Mej. W. C. OVER. Alkmaar, 17 Jan. 1898. T. PAPEVELD. TE Op WOEltlDAE 26 JANUARI, des voormid dags te half twaalf uur, treedt, mede op uitnoodiging van de afdeeling Schermeer"als spreker op de heer HKEESTKA, met het onderwerp Toegang v r ij. De Secretaris van de ajdeeling Alkmaar der H. M. v. L., H. SIEBERT GOSTER. Ol" 's avonds uur preeïes in het lokaal «HARMONIE." Spreker: de Heer H. VAN «EN BERG. Zanguitvoering van de kinderen der eerste school voor onvermogenden. Vrije toegang. De Oommissie. Bij deze betuigen wij onzen welgemeenden dank voor de zeer vele en hartelijke blijken van belangstelling, on dervonden bij de ziekte en het overlijden onzer geliefde dochter, zuster en behuwdzuster, Mej. IV. C. PAPE VELD-OVER, Alkmaar, Wed. H. OVER. 17 Jan. 1898. H. OVER Hz. F. OVER. J. OVER STREEK. Amsterdam. A. M. DE AVOLFF OVER. H. DE WOLFF. Gcldleening Kerk St. taurentius te Alkmaar, hetwelk bij den Penningmeester, den Heer H. A. BOTS Gz., kan worden ingewisseld. Coupons worden na uitloting niet meer betaald. in de bosschen van »Nijenburg, op W oensdag 19 «Fan. 1898, 's voormiddags ÏO ure van ongeveer 140 parken in de bosschen van «Nijeuburg op Woensdag 86 Januari 189S, 's voormiddags ÏO ure, van gerood liggende in de bosschen, Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDERte Stompetoren. RUIME SORTEER lijf G H-0 onder beheer van te AMSTERDAM, verleent credieten aan door hare Commissie van Admissie als leden aangenomenkooplieden industriëlen enz., betzij tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid hetzij in blanco. Voor inlichtingen vervoege men zich bij den heer te ALKMAAR. het oudste en meest verbreide merk t W wegens zijn lijnen smaak alle naboot- singen nog steeds ver achter zich laat. nit ho°fde zijner samenstelling (eiwit en vet) «•■■UP vleeseh en eieren kan vervangen. Weekblad voor Hotel-, Restaurant Cafe- en Hierhuishouders. Verschijnt 1°. Februari e. k. Oplaag 10.000 exempl. Gelegenheid tot inschrijving van teerlingen voor bovengemelde School bestaat voor primo Februari a.s., aan het adres van den ondergeteekende. Alkmaar, W. F. A. VERHOEFF, Oudegracht A 147. Secretaris. Druk v. Herms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4