Ralph Denmead. No. 9 Honderdste jaargang 1898. VRIJDAG 21 JANUARI. EIEZÏiaSUJSTiilV. FEUILLETON. Buitenland. Verslag der Handelingen y. d. Gemeenteraad Ingezetenen, die prijs mochten stellen op de geregelde toezending van alle voorstellen aan den Raad, die in de bijlagen tot het Raadsverslag worden opgenomen, alsmede van het officieele Verslag der Handelingen van den Gemeenteraad, tegen den prijs van t 2.50 'sjaars, gelieven daarvan te doen blijken aan den Gemeente-Secretaris. Eerste Suppletoire Gemeente-Begrooting. ALKMAARSIÏHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f ©,8© franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f ©,©6. Afzonderlijke nummers 3 ets. KI v Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar Gelet op de artt. 11; 1'2 en 13 der Kieswet Noodigt de mannelijke inwoners der gemeente die den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt, uit, om a. zoo zij in eene andere gemeente over het volle laatst- verloopen dienstjaar in eene der R iks directe belas tingen zijn aangeslagen, wat de grondbelasting be treft in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste één galden (in hoofdsom en rijks opcenten) daarvan door overleg ging der overeenkomstig bet bepaalde bij art. la voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór den 15 Februari a. s. ter secretarie dezer gemeente te doen blijken b. vóór 15 Februari a. s. aangifte ter secretarie te doen (volgens model aldaar verkrijgbaar) van als mede-eige naar, zonder dat zijn naam bij den aanslag in het kohier is vermeld voor een bedrag van ten minste één galden in hoofdsom en rijks opcenten aangeslagen te zijn in de grondbelasting, wegens onroerende goe deren eener onverdeelde nalatenschap; c. voor zoovee' zij niet in eenige Rijks directe belasting zijn aangeslagen, bewjjzen kunnen dat zij voldoen aan eene der volgende voorwaarden 1. dat zij als hoofden van gezinnen of als alleen wo nende personen op den 31 Jannari dezes jaars, sedert den len Augustus van het vorige jaar hebben bewoond krachtens buur achtereenvolgens in dezelfde ge meente niet meer dan twee huizen of gedeelten van huizon voor elk waarvan, met of zonder bijbehoo- renden grond of lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, de werkelijke huurprijs, per week berekendtenminste heeft bedragen de som van f 1.50 of, krachtens eigendom, vruchtgebruik of hnur, eenzelfde vaartuig van tenminste 24 kubieke meter 2. dat zij op den 31 Januari dezes jaars sedert den 1 Januari van het laatstverloopen jaar bij denzelfden persoon, onderneming, openbare of bijzondere instel ling in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn n ais zoodanig over dat jaar een inkomen hebben ge noten van f 400,— wordende ter bereiking van dit bedrag, vrije woning of inwoning, beide berekend op f 75,vrije kost en inwoning op f 275,en vrije kost alleen op f 200,overigens komt alleen geld in aanmerking Indien dat inkomen als vast week-, veertiendaagsch-, maand- of jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet of niet ten volle is ontvangen, wordt bet geacht tot het normale bedrag te zijn genoten of, dat zij op den len Februari dezes jaars in het genot zijn van een door eene openbare instelling ver leend pensioen van gelijls bedrag van f 400, (voor hen die in beide gevallen verkeeren, worden, zoo noodig ter bereiking van het vereischte bedrag, het inkomen en bet pensioen samengeteld) 3. dat zij op den len Februari dezes jaars sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste f 100, (nominaal), ingeschre ven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste f 50, ingelegd in de Rijkspostspaarbank; 4. dat zij hebben voldaan aan de eischen van bekwaam heid, door of krachtens de wet gesteld voor de be noembaarheid tot eenig ambtvoor de vervulling van eenige betrekking of voor de uitoefening van eenig bedrijf of beroep;» daarvan mede ter Secretarie te doen blijken vóór 15 Februari aanstaandedoor verklaringenwaarvan de modellen aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn. Als toelichting op het vorenstaande, wordt er op gewezen dat onder hen die den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt deze wet verstaat hen die den leeftijd hebben bereikt vóór of op den 15 Mei dat de aanslag der vrouw in de Rijks directe be lastingen geldt voor haren mandie van minderjarige kinderenwegens goederen waarvan hun vader bet vruchtgenot beeftvoor bunnen vader dat aanslag in de vermogens- of in de bedrijfsbe lasting geene aanspraak geeft op kiesrecht indien hij het gevolg is van eene met de waarheid strijdige aangifte dat bij de berekening van den werkelrjken huurprijs maandhuur tot weekhuur wordt herleid door deeling met 4 jaarhuur door deeling met 50 dat de ingevulde formulieren kosteloos per post aan den Burgemeester kunnen warden toegezonden mits de omslagen met aangiften in stukken boven aan de voor zijde bet opschrift dragen: »Vrij van briefport, ingevolge art. 50 der Kieswet", en in den linker benedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender gewaarmerkt door zijne handteekening Voor ben die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voorkomen is hernieuwde aangifte onnoodlg indien de plaatsing op die lijst berustte op 1. bewoning van een buis of een gedeelte van een buis of van een vaartuigmits zij op 31 Januari alsnog betzelfde huis of een gedeelte van betzelfde buis of betzelfde vaartuig bewonen 2. genot van pensioen 3. bezit van eene inschrijving in de Grootboeken der Nationale schuldof van een inleg in de Rijkspost spaarbank 4. aflegging van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte wel noodig voor hen wier plaatsing op de lijst berustte op 1. bewoning van een huis of gedeelte van een buis of van een vaartuig indien zij niet meer op 31 Januari hetzelfde buis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen; of 2. op genot van inkomen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in hot bedrijf of beroep der ouders werkzaam betzij met of zonder genot van pensioen. Zij die alhier voor f 1 in hoofdsom en rijksopcenten in de grondbelasting of in eenige andere rijks directe belasting (vermogens-, bedrijfs- of persnoeele belasting) zijn aangeslagenbehoeven zich niet aan te melden. Ten slotte wordt er op gewezen dat valsche opgaaf betreffende een feit waarvan de plaatsing op de kiezers lijst afhankelijk kaa zijn wordt gestraft met gevangenis van één jaar. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd 18 Jan. 1898. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeens kennis, dat de eerste supple toire gemeente-begrootlngdienst 1897 door hen den Gemeenteraad aangeboden, gedurende veertien dagen, aanvangende 11 Januari 1.1., op de Gemeente-Secretarie ter inzage uedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voorn., Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorz. 12 Jannari 1898. C. D. DONATH, Secr. ERir6HI.it.lVjU. Op een feestmaal van de Kamer van Koophandel te Liverpool herbaalde Chamberlain den 18 de verklaringen onlangs van ministeriasle zijde afgelegd, dat de Britscbe politiek niet streeft naar verkrijging van nieuw gebied maar behoud van vrije markten. Willen wij ons zeiven bandhaven zeide Chamberlain, dan moe ten wij ons verlaten op eigen kracht en niet op de gnnst van hen die wij vergeefs getracht hebben tot onze vrien den te maken. Wij moeten ons nauwer hechten aan de koloniënen bij baar de kracht en den steun zoeken die wij nooit zullen vinden bij vreemde natiën. Wat betreft den achteruitgang van West-Indië ten ge volge van de uitvoerpremiën op sniker, zeide Chamber lain dat de kanselier der schatkist aan het Parlement een zeer groot krediet zal vragen om die koloniën ter bnlp te komen totdat de uitvoerpremiën zijn afgeschaft. De afgevaardigde Charles Pelham Villiers, de vader van bet Lagerhuis, die sedert meer daD zestig jaar on afgebroken bet district Wolverhampton vertegenwoor digde, is te Londen overleden. Een gevatte koude en de ontroering over de vele bewijzen van belangstelling, bij de viering van zijn 96sten verjaardag ontvangen hebben een spoedig einde aan zijn leven gemaakt. FttAKHUIJIi. Nog steeds is aller aandacht gewijd aan de Dreyfns-zaaken wel in 't bijzonder aan de vraagheeft de regeering een schriftelijke bekentenis (Wayfaring men.) door EDNA LYALL, Schrijfster van Donovan, Wij beiden enz Uit het Engelsch door Wilhelmina Seiffert. 1) HOOFDSTUK I. »Het zal mij verwonderen wat er van Ralph Den mead worden zalzeide Lady Tresidder. Het is wel het treurigste geval dat ik ooit gehoord heb de arme jongen schijnt geen enkelen bloedverwant te bezitten." »Ja," zeide Sir John nadenkend. »Zoo gaat bet altijd met deze oude vervallen geslachten zij kwijnen lang zamerhand weg en sterven uit. Er zat geen wilskracht, geen pit in den armen Denmead, de man leefde als een kluizenaar en wist niets van de wereld afanders had hij zijne zaken niet zoo in de war gestuurd. »Toch schijnt Ralph kracht voor tien te bezitten," zeide lady Tresidderterwijl zij al voortwandelend eenen blik op de rivier wierp, die zich vreedzaam door het park kronkelde en waarin de klenrscbakeeringen van het jonge groen der dichtbegroeide oevers weerspiegelden. Niet ver daarvan daan gleed eene boot snel over het water, aan het stuur zat een mooidonkerblond meisje van negen tien jaar, terwijl de kleine krachtige roeier niet ouder dan elf scheen. »Arme kleine vent," zeide Sir John. »Hij is vreeselijk bedroefd over den dood van zijn vader. Ik wilde dat wij hem nog eenige dagen bier hadden kunnen honden maar het is beter dat hij dadelijk onder toezicht van zijn voogd komt. Geen nooddat Sir Matthew Mactavish niet alles voor hem doen zal wat hij kan al was het maar alleen voor zijne eigene reputatie." »Ik geloof, dat hij zeer milddadig is," zeide Lady Tresidder. »0 ja, zeer milddadig, en zeer gezien. Wal mij betreft, ik moet eerlijk bekennendat ik niet veel op heb met zijne manier odq speculatie en menschenliefde in een adem te noemen en ik ben er volstrekt niet zeker van dat hij altijd een goeden raadsman voor dien armen Denmead geweest is. Maar hij zal wel goed voor Ralph zijn, daar twijfel ik niet aan. De jongen is zijn peetekind, en Den mead was een van zijne oudste vrienden. Zij moesten nu maar aanlanden, dan kan Mabel hem in het hitten- wagentje naar Whinhaven rijden." Hij wenkte de roeiers met levendige gebaren nader te komen waaraan d ze met tegenzin voldeden, en nu lang zaam de helling die naar het huis leidde op kwamen loopen. »Ik zal je eerst wat thee geven, terwijl men Ranger inspant,' zeide Lady Tresidder hartelijk. »Sir John vindt het beter, dat ja thnis bent, wanneer je voogd aankomt en voor Mab is het prettig, dat zij je terug kan rijden." Eene treurige uitdrukking verscheen op Ralph's gelaat, bij de gedachte, dat hij tot de verlaten woning moest terngkeeren, met hare gesloten lniken en hare vreese- lijke eenzaamheid; hij zuchtte, terwijl hij de moederlijke, hartelijke Lady Tresidder naar het salon volgde, waar bloemen en boeken, eene gezellige theetafel en eenig ter zijde gelegd naaiwerk, iets zeer huiselijks aan het geheele vertrek verleenden. »Kom naast mij zitten, zeide zijne gastvrouw op dien moederlijken toon, die hem meer dan iets anders, zijn leed kon doen vergeten. En het was misschien ook de gedachte aan de moeielijke toekomst die voor hem lag, die Lady Tresidder er toe dwong, om haren blik zoo dikwijls op den kleinen knaap te richten, die de jaren om geliefkoosd te worden te boven was, en die in spijt van zijne kleine gestalte toch al dertien jaren telde, onschuldig en onbekend met het leven en met een zweem van ridderlijke voornaamheid van manieren, die zijnen vader gekenmerkt had, maar in een ander opzicht slechts een fiere, geestdriftige, hongerige jongen. Zijne eerlijke oogen keken minder bedroefd, toen hij met graagte in een groote snede koek beet, die Mabel hem toediendemaar het afscheid viel hem zwaar, te zwaarder, na al de vriendelijkheid die hij genoten had. Het was eerst later, toen zij de steile heuvel van het park opreden, en zich omkeerden om eenen laatsten blik op de rivier te werpen, dat hij zonder tranen aan Lady Tresidder's moederlijke omhelzing en aan Sir John's hartelijk afscheid en opwekkende belolten van spoedig weerzien, en aan den sovereign die hij hem in de hand had gestopt, kon denken. Er bestond volstrekt geen reden, waarom de Tresid- ders zoo goed voor hem geweest waren. Sir John was niet de heer van Whinhaven Westbrook Hall lag niet eens in zijns vader's kerspelmaar zoolang als hij denken kon, waren zij in waarheid Ralph's eenige vrienden ge weest en zijne gelukkigste uren had hij met Mab door gebracht, die, veel onder dan hij en een £cht baiten- kind zijnde, hem had leeren rijden mennen visschen roeien en evenveel van beesten te honden als zij zelf deed. Mab had openhartige, kameraadschappelijke manieren, die nog al zonderling afstaken bij haar schoon, echt vrouwelf k gelaat en fijnbesneden trekken over het alge meen vond men haar wel wat rnw en kortaf, maar zij beloofde eene zeer edele vrouw te worden, en de knaap had veel aan haar gezelschap te danken. Zwijgend reden zij door het park, maar het was de aangename stilzwij gendheid van vrienden, die het volste vertrouwen in elkander stellen. Ralph keek met weemoed naar elke bekende kromming van den wegzijne oogen bleven verlangend rusten op de grijze muren van het gindsche huis en de zilverglanzende rivier en de prachtige kastanje- boomen. »Mab," zeide hij tenlaatste, »mogen wij een oogen- blik stilhoudenom naar de jonge vinken te zien." »Kijk, daar is er een nit het nest gekropen en tracht te vliegen de katten zullen het diertje vangen." »Natanrlijk," zeide Mab, »zou je het niet graag naar Londen medenemen Het heeft al vleugels en ik geloof wel dat je het kan opkweeken. Wil je

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1