mm te Almaar loord-BralMt-Mfirsciie Handelsonderneming, Openbare Uitvoering, LAOffERS, r. J. H. OUE SIENT JE Advertentièn. Buitengewone Feestvoorstelling GEB lis. ADMIRAAL der Mij. tot bev. der Toonkunst. LOTEN J 50 CTS. bestaande uit 50.000 loten. LAUWERS—BIJVOET TWEEBE AJisrwBü A as Maandag 24 Januari 1898. 8 unr. 50-JARIG JUBILEUM als Tooneelspeelster T a 1 e tl t en O- eboor te, BOOMKWEEKERSBLOEMISTEN en AANLEGGERS van TUINEN, te RIJP. 11 f5; 110 f48,75; 230 f 100, ten kant. v/d Seer. d. H. M. v. L., Afd. Alkm., H. Siebert Coster, Alkmaar,/Voordam C9 "■evestiffd te 's Hertogenboseh. Repareert Poppen enz.. Verhuurt Toover- lantaarns voor kinderpartijen. ten voordeele der Pius-Stichting te Alkmaar ALKMAAR'S Z0UAVEN-BROEDERSCHAP, op Zondag, den 23 Januari 1898, Gezichtkundige. BURGERLIJKE STAND. Sneek, 18 Jan. Boter le soort f 44,50 a Veree- niging le soort f 44.— a 44.50, 2e soort f 43.— a 3e soort f 42. a 4e soort f a Aangevoerd 50 vierde en 15 achtste vaten. Schiedam 19 Jan. Moutwijn f 7bij den Branders- bond f 67/s a 0— per Hl. Ct., zonder fnst en zonder Belasting, Jenever i 11,id. Amsterd. proef f 12,50, Spoeling-Commissie f 1.70. Londen 17 Jan. (Berichtvan Oetzes Gerritsen.) De markt voor Friesche boter was heden traag. An dere soorten zijn eveneens traag. Handel algemeen lus teloos. Laatste noteeringen Boter: Friesche le qual. 96/, 98/- a -/-2e qnal. 90/- a- 94/- room- /- a /-visschig /- a -/-■ Norm. extra 112/- a 0-/- gew. 88/- a 104/-, Brittany le qual. 14/0, id 2e qual. 13/0 id. 3e qual. 12/0 4e qual. 11/ per 12 Eng. ponden; Jersey /- a Deensche prima 96/, 106/-, -/-Iersche /- a/- 0— Italiaansche 10/6, 12/0, /0; Amerikaansche 66/ 88/- a /- Nieuw-Zeelandsche 70, 96/- a /-Au stralische 76/-96/- a /-. Kaas: Amerik. oud 36/-44/- a /-, nieuw a Goudsche 30/a 40/nieuwmelkte a Edammer 44/-, 52/-a /-, Australische /-a Eieren Fransche 7.6 a a 11.6, Italiaansche 7.9 a 10.6, Hongaarscho 6.9 a 8 9, Dnitsche 0.0 a 0.0 de 120 stuks. Per Telegraaf. Hoorn, 20 Jan. Kleine kaas 1 27,— commissie f 24, Middelbare f Aangevoerd 52 stapels, wegende 17787 Kg. Cert. Nederland, N. W. Schuld. dito, dito3° dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 ditodito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-JuliT. 5 ditodito April-Oct.5 Portugal, Obl. Buit. 1853/84 met ticket3 dito, 1888/89, a frs. 500 met id4) Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons. Z. R, 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct, 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 1889,,3 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit, Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obl. Binn. Sck. aflosb. oblig. 19 Jan. 20 Jan, pCt. - 87* 994 98) dito, Buit. 4 5 Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.3) N. W. Pac. Hyp Pdbr5 Nederland, Cult. 'Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br. A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. f 250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N -Brab. Roxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 3 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 125 3 dito, Eastowo Spw. Mij dito5 dito, Twang. Dombr. Oblig.4) dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito. Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hvp. dito, dito, le Hyp..4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 ditodito 1860.5 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. ExpLMij 87* 99A 98fg 89 85A 85) 85& 86* 20* 30) 63)* 984 99 95) 102) l04fk 58) 88 92 22) l05f£ 32| 97) 38) 98* 56) 49) 47) 85 607) 98) 114 34) 92) 1001 81)* 55# 58)f 1511% 76A 100) 84) 85) 20-rk 30) 63)* 98 99 103 104) 58 91) 22) 32A 384 98f 13-n 88 f: 12) 12) 6t% 104) 55) 13-fl 86 19 110 118 136 122 160 139) 1834 168) 27 A 430 46 86,% 608J 115 91 106 84)* 5 9 ra 152 98) 88 76)* 100 9Si% 13) 89ra 12) 12# 6f 56)* 13-n? 110) 184 167) 27 Geboren: PIETER JAN, Zoon van C. VAN TWISK en A. VAN TWISK-Hoek Spaans. Alkmaar. 19 Jan. 1898. Algemeene kennisgeving. Heden ontvingen wij het treurig bericht van het overlijden van onzen geliefden zoon PIETER KORPORAAL, Stuurman a/b Hr. Ms. Wachtschip te Soerabaija, in den ouderdom van 23 jaar en 8 maanden. Zijn diepbedroefde Ouders, en zij, die hem zoo innig liefhad. Uit aller naam Alkmaar, C. BETLEM. 15 Januari 1898. T. BETLEM—Schipper. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen bij het overlijden van mijn echtgenoot R. HOUTER, mijn oprechten dank. Alkmaar, G. BAKKER, 20 Jan. 1898. Wed. R. Houter. Ter voldoening aan de bepaling van Artikel 38 van het Wetboek van Koophandel wordt bekend gemaakt dat de op den 26 Juni 1897 voor den Notaris B. VAN DER VEEN te Schoorldam verleden acte van wijziging der Statuten van de Naamlooze Vennootschap „de Woord- Hollandsche levensverzekering-Maat schappij", gevestigd te Alkmaar, is opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van den 16 Juli 1897 No. 164. J. HOfSTkE Jr., Directeur. lokaal „HARMONIE". Alkmaar. Frascati-Gezelschap van Amsterdam. Directie G.Pbot& Zn. ter viering van 't VAN Dramatische Voordracht in 1 Bedrijf door Justus van Maurik. Opgedragen aan Mevr. ABBREGT-ENGEIiMAN. SIENTJE Mevrouw ALBREGT-ENGELMAN. VOORAF: Tooneelspel in 3 bedrijven door Ernst legouvA Vertaling van P. H. Greb. Speelt in 1840, op't kasteel Rochegnne in Langnedoc. Prijzen der plaatsen Eerste rang bij inteekening f 1, buiten inteekening f 1,35 tweede rang 60 Cts., derde rang 4© Cts. Plaatsbespreking op den dag der feestvoorstelling van 's morgens 101 uur a ÏO Cents per plaats. De loting voor plaatsen vangt precies te 10 unr aan. Groote voorraad Iepen- en Vruchtboomen, Sier- boomen, Heesters en Planten. Zéér bill li kepr ij zen, zie Prijscourant No. 20. Te ALKMAAR gedurende den planttijd des Zater dags ten 12 nur te spreken in »De Jager". Gelegenheid tot inschrijving van leerlingen voor bovengemelde School bestaat vóór primo Februari a.s., aan het adres van den ondergeteekende. Alkmaar, W. F. A. VERHOEFP, Oudegracht A 147. Secretaris. Paasch tentoonstel ling i 1 April, UMIAUISCIII In tegenstelling met andere ondernemingenkomen in deze Loterij GEEN NIETEN vooren valt dus op BIK NUMMER EEN PRIJS. De hoofdprijs is een zeer solied pand (3 Heerenhulzen) op den besten stand te TIELterwijl de andere prijzen bestaan uit, rijtuigen, paarden, vee, ameublementenvéloeipèdes aandeelen in stads en gemeenteleenlngenpremie f WOO,- aandeel Panopticum, verder diverse voorwerpen van kunst en smaakenz. enz. De trekking geschiedt ten overstaan van den Heer T. J. W. VAN EVERDINGEN, Notaris te Tiel. De loten kosten f 8,5© per stnk en worden na toezending van 3,55 franco geleverd door den Heer H. NEBERMWORN te Alkmaar. In plaatsen waar nog geen vertegenwoordiger is worden soliede personen gevraagd voor den verkoop. 's Hertogenbcsch. De Ondernemer, H C. M. AAN ©IJK. BOTERITRAAT A 8 door de oud-rederijkers van in het lokaal DILIGENTIA. Aanvang ten half acht ure. Entrée 35 Cts. de persoon. Kaarten te verkrijgen op den speeldag aan het lokaal, van 1 tot 3 unr en van 6 tot 8 nnr. Plaatsen te bespreken a. 10 cts. extra per plaats op den speeldag, van 1 tot 3 nnr. terstraat 8 ALKMAAR. Uitgeest. Geboren. 7 Dec. Grietje Suzanna, d. van Dirk Meiand Winter- steijn en Grietje Bakker. 16 Johanna, d. van Cornells Vennik en Sijtje van Lith. 20 Adriana, d. van Klaas Groen en Klasina Scha- vemaker. 27 Matthens Johannes, z. van Arie Ligthart en Gnnrtje Dekker. 29 Catharina, d. van Cornelis Kok en Johanna Maria Rijs. 31 Hermanns Cornelia, z. van Hermanns Zonjee en Johanna Groen. Overled en. 10 Dec. Jan Groot, wednr. van Antje Alders, 83 j. 14 Theodoras, z. van Jacobns Leek en Margaretha Roskam, 5 m. 25 Cornelia, d. van Cornelis Zonjee en Anna Mar garetha Sanders, 24 j 26 Willem Kortekaas, echtgen. van Catharina Hes- seling, 70 j. Obdam. Ondertro nwd. 30 Dec. Nicolaas Koenis en Stijntje Bakker, beiden alhier. Geboren. 18 Dec. Maria Margaretha, d. van Jan Eeken en Neeltje Pater. 20 Baafje, d. van Jan Bnijs en Antje Roemer. Overleden. 21 Dec. Maria Margaretha, d. van Jan Eeken en Neeltje Pater, 3 d. 29 Haartje Ursem, wed. van Jan Tamis, 86 j. Heerliugo waard. Ondertrouwd 10 Dec. en getrouwd 26 Dec. Cornelis Kooij, wednr. van Marijtje Hartog, en Trijntje Bakker. Ondertrouwd. 17 Dec. Jan Evers, wednr. van Grietje Langereis, en Grietje Schnijt, wed. van Teunis van Loenen. Geboren. 6 Dec. Maria, d. van Adrianus Beerse en Maria Hoedjes. 9 Nicolaas, z. van Klaas Kruijer en Aaltje Boots. Petrns, z. van Cornells Wester en Alida de Lange. Neeltje, d. van Abraham Prins en Jannetje van der Neer. Panlns en Paulina, z. en d. van wij ion Panlns Oudeman en Ursula Bekker. Maartje, d. van Jan Leegwater en Jana Maria Mnelink. Anna, d. van Pieter Dekker en Sijtje Dekker. Cornelis, z. van Petrns Bartholomens Weel en Margaretha Groot. Overleden. 10 Dec. Paules Ondeman, cchtgen. van Ursula Bekker, 43 j. 11 Aagje Maller, echtgen. van Cornelis Nap, 67 j. 10 12 21 28 30 Winkel. Gebo ren. 13 Dec. Jan, z. van Harm Landman en Trijntje Kuiper. Overlede n. 6 Dec. Cornelis Beers Dz., echtgen. van Neeltje Wit, 50 j. Bregje Slooves, echtgen. van Jacob Vetman, 27 j. 30 Arie Blaanboer, echtgen. van Maartje Kort, 31 j- Bergen. Geboren. 6 Dec. Anna, d. van Simon Jozef Zuurbier en Geertje de Waard. 13 Mariad. van Martinns van der Steen en En- gelina de Moor. Overleden. 24 Dec. Aagje Winder, echtgen. van Jan de Moor, 71 j. Oterleek. Ondertrouwd. 30 Dec. Henricns Zijp, te Blokker, en Elisabeth Ruste Oterieek. Geboren. 7 Dec. Brechtje d. van Johannes Schoonhoven en Trijntje Akkerman. 18 Cornelisz. van Pieter Koning en Trijntje de Boer. O v er 1 e d e n. 9 Deo. Aagje Vennik, wed. van Cornelis Kalis, 45 j. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4