Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 23 JANUARI. Onbestelbare Brieven, Gemeenteraad van Alkmaar. Buitenland. N ederland- IÏO« 10. Eerste Blad. ALKHAARSCHE OOIRAM. Deze Courant wordt Dinsda g-, Donderd a*g- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 j franco door het geheele rijk f I. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer3. verzonden gedurende de 2e helft der maand Dec. van het postkantoor Alkmaar: Wed. Schoonhove, Amsterdam Rakkert idem Jhr. W. A. v. Lijnden 's Gravenhage. Van H e i 1 o o de Oude, Rotterdam. Van Hoogwoud: Mej. B. Fijnheer, Amsterdam. Buitenland: A. Bakker, Litteton; mej. A. WeijlParijs. Heeren leden van den Gemeenteraad worden opgeroe pen tot bijwoning der vergadering op Woensdag, 26 Januari 1898des namiddags te 123/4 uur ten besluiten omtrent de hier- De Burgemeester, MAGLAINE PONT. der notulen van de vorige van einde te beraadslagen en te onder vermelde punten. A vaststelling 1Lezing en vergadering. Mededeelingen. - Ingekomen stukken. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders in zake het overnemen van straten en riolen op terreinen der bouwmaatschappij »Rijnecom", gelegen tusschen den Nieuwlandersingel en de Emmastraat. 3. Idem om vergunning te verleenen tot het maken van een voetbrug over de Nieuwlandersingelgracht in het verlengde der as van de geprojecteerde verlengde Emmastraat. 4. Idem tot vaststelling eener verordening, houdende bepalingen omtrent de orde op de Kaasmarkt. 5. Idem tot het verleenen van pensioen aan een eer vol ontslagen nachtwacht der gemeente. 6. Idem naar aanleiding van een adres van J. Bont in zake de door hem verschuldigde tolrechten op den weg van Alkmaar naai Egmond aan den Hoef. 7. Idem tot het verleenen eener subsidie uit de gemeentekas voor de op 1 April a.s. te houden tentoon stelling van fok en vet vee. 8. Idem, tot het uitgeven van gemeentegrond in erf pacht aan de vereeniging »Alkmaarsche Buiten-societeit.' 9. Idem, tot onderhandsche verhuring van den kelder in het Accijnsgebouw. 10. Idem, tot het verleenen eener subsidie uit de gemeentekas aan de vereeniging tot instandhouding der algemeene bewaarschool 11. Idem, tot vaststelling eener verordening, houdende bepalingen omtrent de orde bij gelegenheid der jaarlijk- sche paardenmarkten. 12. Idem, tot het doen verplegen van de stads-heel kundige patiënten in het St. Elisabeth-gesticht aan de Emmastraat. 13. Idem, in zake het verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van ongelukken van werklieden direct of indirect in dienst der gemeente 14. Vaststelling van de 1ste suppletoire begrooting, dienst 1897. 15. Vaststelling van het 2de suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1897. 16. Behandeling van reclames tegen aanslagen op het lste suppletoir kohier van den hoofdelijken dienst 1897. EGYPTE. De inlandsche hulptroepen, die het Egyp tische leger uit de Italiaansche bezetting van Kassala heeft overgenomen, hebben zich verleden Donderdag mees ter gemaakt van Es-Sofiyeh een post der Dervischen, ongeveer 100 mijlen naar het westen aan den weg naar Kartoem. De Dervischen vluchtten zonder tegenstand te bieden met achterlating van 10 gevangenen en 1300 schapen. Dezelfde troepen hebben ook den post Mugatta aan de Atbara genomen na een korten en zwakken tegenstand. De bezetting is gevlucht. EMGELAMD. In antwoord op de kennisgeving van de intrekking van den eisch betreffende de invoering van den achtnurswerkdag, heeft de Patroonsbond den werktuigmakers den 18 doen weten, dat alle werkplaat sen den 24en Januari zullen worden heropend, mits de verbonden vakvereenigingen genoegen nemen met de voor waarden betreffende het beheer der werkplaatsen, over eengekomen op de conferentie van verleden maand. Opnieuw is het Engelsche gebied in Afrika belang rijk uitgebreid. De Britsche Nigermaatschappij meldt dat de sultan van Sokoto, het hoofd der geloovigen van Midden- Soedan, na lang dralen de hem aangeboden som van 3000 heeft aangenomen. Daardoor heeft hij zich vol komen geschikt in den afstand van twee van zijn beste provinciën, Nupe en Horiu. Zijn vazal, de sultan van Gandu, onder wiens gezag beide provinciën stonden, heeft verklaard dat hij het verdrag van zijn landheer met de Engelschen ook voor zich bindend achtte. Het Fellah-of Sohoto- rijk is eenige malen zoo groot als Engeland en telt twintig tot dertig millioen inwoners. FRAMHRXJK. De dader van den jongsten anar- chistischen aanslag, Etiévant,, is te Parijs geboren in 1865. Hij werd jong letterzetter en was reeds een anarchist van de daad. Nadat hij reeds in 1891 was veroordeeld, wegens het dragen van verboden wapenen, werd hij in 1892 naet vijf jaar gevangenisstraf gevonnist wegens medeplichtig heid aan een dynamietdiefstaf door Ravachol. In Juli van het vorig jaar werd hij uit de gevangenis Poissy ontslagen. Hij werd medewerker aan de Libertaire". Als resultaat van een huiszoeking door den rechter van instructie Berthulns, werd een bevel tot zijn inhechtenisneming uitgevaardigd, waarop hij de wijk nam naar Londen. Van daar keerde hij onlangs naar Parijs terug, om zich op den heer Berthulus te wreken. De jongste aanslag was het gevolg van dit besluit. De Matin' vertelt, dat Zola reeds geheel gereed is voor zijn proces dat, zooals men weet, 7 f ebruari voorkomt. Hij zal niet minder dan ongeveer 250 getui gen doen hooren, waaronder een zeer groot aantal schrift kundigen. De betoogingen in do provinciën en te Parijs zijn ook Woensdag op de bekende wijze voortgezet. Zij hebben zich nog uitgebreid tot Rijssel en Algiers waar Zola s beeld werd verbrand. De betoogingon der studenteu te Parijs zijn thans uit. Een verslaggever heeft van bestuursleden van het studen tencorps vernomen dat de studenten zich van verdere betoogingen zullen onthouden »nu Zola voor het Assi senhof zal verschijnen." De Aarore' heeft van haar nummer van 13 Januari, dat den brief van Zola aan president Faure bevat, vier honderd-duizend exemplaren verkocht. Les Droits de l'homme'' dealt mede, dat de verkla ring van kapitein LebrunRenaud over Dreyfus beken tenis nooit bestaan heeft, dan in de verbeelding van generaal Mercier, maar dat men thans met beloften en bedreigingen zulk een pressie op den kapitein uitoefent dat de verklaring wel spoedig zal bestaan, zij het dan ook valschelijk. Hetzelfde blad, dat met grooten ijver voor een vrij onderzoek vao ue zaak-Dreyfus is opge komen, verklaart dat zal bewezen worden, dat er geen verklaring van Lebrun-Renaud bestond toen overste Henry kolonel Picquart de leiding van het informatie bureau van het ministerie van oorlog op zich nam. En dat was toch geruimen tijd na de Dreyfus-quaestie. Het comité van protest tegen het syndicaat Dreyfus besloot den 20 een volksbetooging op touw te zetten voor Zondag, tegen het verbod der regeering in. Bij de manifestaties, eveneens den 20 gehouden, zijn 140 personen gevangen genomen. Velen werden gevangen gehouden. 008TEMRIJH-H0MG.ARIJE. Te Praag zijn Woensdagavond weer ongeregeldheden voorgevallen. In de drukste straten en op de groote pleinen vormden zich voortdurend groote oploopen. De troepjes trokken onder het zingen van nationale liederen door de stad. Zij wer den herhaaldelijk door de bereden politie uiteengedreven, doch verzamelden zich telkens weer in grootere massa's De militaire macht moest gerequireerd worden om de straten schaon te vegen. Tegen negen uur was het rustig. TRAMS VA AI<. De heer Lionel Phillips is verban nen uit de Zuidafrikaansche Republiek. De Uitvoerende Raad der Republiek heeft hem het verblijf in het land ontzegd, omdat hij door het schrijven van een artikel in de »Nineteenth Century" zijn belofte heeft gebroken van zich te onthouden van bespreking der staatkunde van den Boerenstaat. De heer Phillips en andere gevangenen hebben inder tijd moeteu beloven op hun geschreven eerewoord, dat zij noch rechtstreeks noch middellijk zich zullen men- in de binnen- of buitenlandsche staatkunde van Transvaal en dat zij zich zullen gedragen als ordelijke en gehoorzame burgers van den Staat, op straffe van verbanning. ontvangen in den nacht van de zaak-Pourbaix, toon hij eerste-minister was. De rechterzijde protesteerde hevig. De minister Nijssens, de heer Woeste en anderen hielden lofredenen op het onbesmet vijftigjarig openbaar leven van den heer Beernaert. De Kamer sprak met 67 tegen 27 stemmen en 2 onthoudingen de tijdelijke uitsluiting uit over den heer Demblon die daarop door den president werd aange maand de zaal te verlaten. Toen hij weigerde werd de zitting opgeheven. Rijnongeluk in Belg ie. BRUSSEL 21* Jan. Heden namiddag is bij het opstijgen der werklieden in de mijn Bonne Espérance, beboorende tot de belgische kolenmijnen te Wasmes de kabel van de lift gebroken. 15 Personen stortten in den put neder en werden verpletterd. TYRKIJE. Sultan Abdoel Hamid is, gelijk wel te denken was, in het geheel niet ingenomen met de can- didatuur van prins George van Griekenland voor den post van gouverneur van Kreta. Volgens de »Times; zal hij op Rusland's bedreigingen dat ïugeval van een weigering, Rusland Kreta door Griekenland zal laten in lijven, antwoorden met een nota waarin hij er op wijst dat de candidatuur van prins George noch vereenigbaar is met de wenschen van de Turksche natie, noch dienstig voor de handhaving van de integriteit van het Turk sche rijk. Laatste Berichten. Schandaal In de Belgische Kamer. BRUSSEL, 21 Jan. De Kamer behandelde heden het ontwerp tot wijziging van de wet op de onderlinge vereenigingen. De socialistische afgevaardigde Demblon interpelleerde op onwelvoeglijke wijze den president Beernaert. De af gevaardigde Ligy, van de rechterzijde, eischte dat de heer Demblon tot de orde zou worden geroepen. De heer Beernaert merkte op, dat hij zich niet wil afgeven met den hear Demblon, die daarop den president heftig aan viel en hem verweet dat hij mouchards ten zijnent had Veeziekten. Te Kleef is het mond- en klauwzeer nu eindelijk geweken. Amsterdam. Den 21 is 's morgens brand ontstaan in de Goudsbloemstraat, waarbij een achtjarig kind droevig verwond is. De moeder was uit werken en de kinderen waren zonder voldoend toezicht achtergelaten. Eene buurvrouw hoorde schreeuwen en vond het oudste meisje op de trap in volle vlam. Met behulp van een voorbij ganger gelukte het de vlam te dooven maar het kind werd deerlijk gebrand naar het gasthuis vervoerd. De toestand schijnt echter niet hopeloos. De brand is ver moedelijk ontstaan door het omvallen van een nachtlichtje. De 21 heeft een brand weder een slachtoffer geeischt. Door het omvallen van een petroleumlamp ontstond brand de Egelantierstraat in de kamer bewoond door het gezin Morel, bestaande uit man, vrouw en vijf kinderen. De brand was zoo hevig dat men zich met moeite kon redden. Een der kinderen, in zijn angst onder de tafel gekropen, bleef achter en hoewel de brandweer pogingen aanwendde om de kamer biDnen te dringen, mocht het haar niet gelukken en werd het arme kind later, zonder brandwonden maar gestikt door de rook gevonden. - Driehuizen. Mej. N. Goesinne onderwijzeres alhier, is tot eane dergelijke betrekking benoemd te Doornspijk (Gelderland) - Grootscheruier. De heer J. W. Hulsenboom onderwijzer aan de openbare lagere school alhier, is be noemd tot onderwijzer te Amsterdam. - Haarlem. Den 21 is plotseling een werkstaking uitgebroken in de drukkerij van het Haarlem's Dag blad". Op vier na staakten allen. De eisch der werklie den is invoering der amsterdamsehe loonregeling. Na een korte bespreking heeft de heer Peereboom, directeur uitgever, toegegeven, onder uitdrukkelijk bedingdat alle Haarlemscho drukkerijen dezelfde regeling invoeren. Heerhugowaard. De heer ds. A. Weeder heeft een beroep ontvangen naar de ned. herv. gem. te Culenborg. - Bergen. In de kolfbaan van den heer W. Veen- huijsen had alhier den 20 voor een talrijk publiek de gewone jaarlijksche zanguitvoering van Bergens mannen koor plaats onder leiding van den heer P. van Hoorn. Eigenlijk is het niet juist van eene uitvoering van het mannenkoor alleen te spreken en ofschoon dan ook op het programma vermeld stond »Bergens mannenkoor enz.'' komt een zeer groot deel van het behaalde succes vooral op rekening van dat enz. Dit omvatte toch een jongeda mes- en kinderkoor, in het geheel een groot aantal uit voerenden, waardoor het den directeur mogelijk was een zeer gevariëerd programma samen te stellen. Niet alleen behaalden de nummers voor mannen-, meisjes- en gemengd koor veel succes, doch vooral was dit ook het geval met de derde afdeeling van het programma, n. 1. de kinder cantate Vaders verjaring" (woorden van de Rop, muziek van Van Millingen), waarin ook het koor der jonge dames steun verleende. Den directeur komt een woord van lof toe voor zijn belangloozen ijver om den ingezetenen jaarlijks zulk een genoeglijken avond te verschaffen. De heer J. Francken had bereidwillig het piano-accompagne- ment bij de cantate op zich genomen. Het plan bestaat zondagavond a.s. eene herhaling der uitvoering te geven Vacaturen. - Bij de Ned. Herv. Kerk waren op 1 Januari jl. 312 predikantsplaatsen vacant, tegen 331 op 1 Januari 1897, en wel in Gelderland 24, Zuid-Holland 49, Moord- Holland 33, Zeeland 38, Utrecht 10, Friesland 61, Overijsel 18, Groningen 38, Noord-Brabant 22, Limburg 4 en Drente 13 plaatsen. Over het afgeloopen jaar zijn derhalve de vacaturen met 19 verminderd. - Leiden. Den 18 liep de koster der Hooglandsche Kerk, tevens opzichter van de kerkgebouwen, enz., in do dakgoot dier kerk, doch trapte, toen hij even naar de hoogte keek, tegen den schuinen buitenkant der goot. Hij verloor daardoor zijn evenwicht en stortte van eene hoogte van pl. m. 16 meter naar beneden. Hij kwam terecht op hot niet met pannen bedekte dak van een schuurtje, ging door de panlatten heen en viel vervolgens op den opperman J. B. Zwaar gekneusd werd Verhoog naar zijne woning ver voerd, waar onmiddellijk geneeskundige hulp aanwezig was, en vervolgens ter verdere verpleging per brancard naar het »Höpital Wallon." (»L. D.")

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1