Ingezonden Stukken. Stadsberichten. 5e kl., 8e lijst, 20 Jan. Nr. 16264 f 25.000nr. 13657 f 2000 ns. 8887 en 19285 f 100; ns. 1610, 2815, 5145, 6292, 14386, 15265, 16169 en 16981 f 400; nr. 14791 f 200; ns. 328, 948, 2469, 4959, 9966, 10178, 14210, 14421, 14869 14937, 17060, 17365 en 20877 f 100. Hilversum. In do Gooische vaart ia gevonden het lp van Dr. Treating, die sedert 81 December, toen hij zijn hnia verliet om een patient te bezoeken, vermist werd. Men vermoedt, dat hij door de duisternis misleid te water is geraakt. Aanbesteding. Door het provinciaal bestnnr van Noord-Holland is bij enkele inschping aanbesteed Het voorzien der boorden van het Groot Noordhol- landsch Kanaal, in drie perceelen. Kaming le perceel f 4000, 2e perceel f 9500, 3e perceel f 6000. Minste inschrijver le perceel H. Dinkla te Buiksloot voor f 3400, 2e perceel G. Smit Cz. te Nauwenaar voor f 8952, 3e perceel G. D. van Doorn te Haarlem voor f 5762. Hem. Tot voorzitter van het Banbestuur alhier, werd in plaats van wijlen den heer J. Zijp Az. gekozen de heer D. Boot. Zegwaard. Een 14-tal werklieden alhier trokken samen een twintigje van de f 100.000 in de staatsloterij. Het buitenkansje was hun wat welkom Te St. Annaland (eiland Tholen) werd voor eenigen tijd een nieuw weeshuis gebouwd, zoodat de weezen, die tot heden in het gezin bij particulieren wer den verpleegd, nu moesten geplaatst worden in het ge sticht. De verplegers wilden echter de kinderen niet af staan, zoodat zij thans kosteloos moeten gehouden wor den, wat wel pleit voor den band die tusschen ouder- loozen en verplegers is ontstaan. Slechts een tweetal weezen is thans in het gesticht. Volgens het »Nieuws" is het bestaan van de Stoom- trawl-Maatschappij te I«lm tilden voorgoed verzekerd. Er bleek voor meer aandeelen ingeschreven te zijn dan men noodig had. Weldra zal met de visscherij worden aangevangen. Te IJmuiden wil men ten behoeve van de visschers- vloot een werf bon wen. Tot heden bestaat daar geen gelegenheid om vissehersvaartuigen behoorlijk te kunnen herstellen. Ramp op Amboina. De vStaats-Conrant" deelt thans mede, dat blijkens een van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- Indië ontvangen telegram bij de onlangs op Amboina plaats gehad hebbende aardbeving omgekomen zijn de korporaal der artillerie H. van der Aa, no. 44292 de kanonniers F. 0. F. Romang, no. 37468D. Janse, no 38141 en B. Kok, no. 40409 en de fuselier M Einögg no. 46255. Opmeer. De bevolking dezer gemeente bestond op 31 Dec. 1896 uit 201 m. en 178 vr., totaal 379 zielen. Geboren zijn 9 m. en 7 vr., ingekomen 22 m. en 21 vr., een totale vermeerdering alzoo van 59 z. Overleden zijn 4 m. en 7 vr., vertrokken 25 m. en 24 vr., wat eene totale vermindering is van 60 z. Alzoo bestond op 31 Dec. 1897 de bevolking uit 203 m. en 175 vr., totaal 378 z. Spanbroek. Den 20 werd een lOjarig kind van A. B. a/d Bobeldijk door een vrachtwagen overreden met het noodlottig gevolg, dat men voor het behoud van de kleine vreest. Boerenplaats verbrand. - In den nacht van den 21 op den 22 is de boeren woning van W. Sehermerhorn, in de Zuidschermeer, door brand vernield. Hooibroei moet de oorzaak zijn. Met medewerking van den heer A. J. van den Hurk, uit Amsterdam, is te Enkhuizen, waar hij de begin selen van het Algemeen Ned. Werkl. Verbond besprak, een afdeeling opgericht. Hoog aan de Zaan. In den nacht van den 19 is alhier ingebroken in het kantoor van den heer S. F. Smit, oliehandelaar. Men vond des morgens de deuren opengebroken, zonder dat die evenwel beschadigd waren. Na onderzo k werd alleen vermist een bakje met geld, ter waarde van ongeveer f 40. Het vermoeden ligt voor de hand, dat de dief of dieven op de vlucht zijn gejaagd door het blaffen der honden want andere zaken van waarde hebben zij onaangeroerd gelaten. Den laatsten tijd worden telkens palen geroofd der lioosduinsche Zeewering. De mist maakt deze dief stal gemakkelijk, maar daar 't erg gehoorig is met mis tig weer, hakt men er niet in, maar brandt de palen van onderen af. Paalhoofd 3, richting Scheveningen Loosdninen, mist er een 12-tal, en de andere ook onder scheidene. Bevroren room. Volgens Cosmos" wordt tegenwoordig bevroren room van Australië naar Londen verzonden en daar tot uitstekende boter verwerkt. Deze boter is verre te ver kiezen boven die welke in Australië uit versche room bereid en in ijs verzonden wordt. Deze verliest in den regel haar aroma. War ine n huizen De bevolking bestond op 31 Dec. 1897 uit 1450 personen. Er werden 39 kiuderen geboren. Het getal huwelijken bedroeg 13 en overledenen 35. De vermindering der bevolking over 1897 bedraagt 8. Nederlandscli Rundvee-Stamboek. De afdeeling Noordholland van de vereeniging »Het Nederlaudsch Rundvee-Stamboek" houdt hare drie en twintigste algemeene vergadering op maandag 31 Jan. a.s., 's namiddags 1 uur (Amst. tijd), in een der lokalen van het hotel »Krasnapolsky", te Amsterdam. Tot de punten van beschrijving behooren verkiezing van drie leden van het bestuur, die den 1 Januari 1899 in functie treden, in plaats van de aftredenden, de heeren jhr. mr. P. van Foreest, J. H. M. Evelein en A. Zijp Hz., die niet dadelijk herkiesbaar zijn; benoeming van twee afge vaardigden naar de eerstvolgende algemeene vergadering der vereeniging, te houden te Loenen a/d Vecht; bepaling van de plaats waar de volgende vergadering der Afdee ling zal worden gehouden rekening over den dienst 1897; bespreking van voorstellen ter opname onder de punten van beschrijving voor de eerstvolgende algemeene vergadering der Vereeniging concept-begrooting voor den dienst 1898. aangeeft, verder eenige beknopte mededeelingen omtrent versohillende beroemde musici, tal van muzikale anec dotes enz. enz., eene gratispremieverloting ter waarde van f 500naar een pianinoeen harmonium een speeldooseen kamerorgeleen photografie-album met muziek en een sigaren-tempel met muziek. Iedereen ontvangt het boekje met lot voor de gratis premiever loting tegen inzending van tien centsin postzegels franco per post. Te beginnen met 1 F e b r u a r i e. k. zal in De AmsterdammerWeekblad voor Nederland, een wekelijk- sehe oecon.-financleele rubriek, onder redactie van den heer D. Stigter, worden opgenomen. muzieklief hebbers. De Koninklijke Nederlandsche Fabriek van muziek instrumenten, firma M. J. H. Kessels, te Tilburg, gaf dit jaar wederom gratis een muziekkalender uit voor hare clientèle. Het handig boekje bevat een 15 tal portretten van Nederlandsche toonkunstenaren. Behalve den gewonen almanak vindt men er nog een kalender, waarvan iedere datum den geboortedag van een of meer toonkunstenaars A T J E H. De correspondent van de N. R 0. te Batavia seinde den 20; vToekoe Oemar is met 1000 van zijne partijgan gers te Djantoi, zuidelijk van Selimoen. Luitenant-kolonel Krull is gisteren met 2000 man daarheen getrokken. Bij de regeering is het volgende telegram uit Indië ontvangen Op bericht dat Toekoe Oemar met zijne benden Djantoi op negen kilometer bezuiden Selimoen aan de Atjehrivier, bereikt had, om door te trekken naar Pedir, zijn troepen daarheen gezonden. Toekoe Oemar bad Djantoi verlaten, tot dekking ach terlatende 180 mandezen verdreven. Toekoe Oemar wordt vervolgd. Onzerzijds één zwaar en drie licht gewonde militairen. V olksgezondheid. Mijnheer de Redacteur Onder de vele onderwerpen van groot en algemeen belang inzonderheid ook voor onze stad en hare inwo ners, den laatsten tijd in uw blad behandeld of ter sprake gebracht, trof mij vooral het plan of de poging tot op richting van eene openbare waschinrichting. Eene ervaring, eenmaal door mij opgedaan, en die mij in deze zaak eene zeer besliste overtuiging schonk, komt mij sedert gedurig in de gedachten. ordt het mij vergund haar in uwe kolommen mee te deelen dan voeg ik mijn beleefden dank hierbij. Vooraf ga eene betuiging van sympathie voor het i 11 e Kruis, waarvan hier zulk een bloeiende en werkzame afdeeling besUat en dat zich o. m. ten doel stelt samenwerking tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten en tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen. Een schoone taak, waar aan met kracht wordt gearbeid sinds het kapitaal der Vereeniging zulk een flinke uitbreiding mocht ondergaan. Zoo zag men hier achtereenvolgens verrijzen een maga zijn van verplegingsartikelen, een Volksbadhuis en een ontsmettingsoven, alle bij uitstek nuttige inrichtingen, die niet dan zegen kunnen verspreiden, die veel leed ver zachten en vee] onheil kunnen afwenden. Ondanks dit alles zal wel geen tegenspraak ondervin den de bewering dat er nog lang niet genoeg gedaan wordt, dat ook nog in andere richting moet worden ge werkt, zal niet veel van deze moeite en zorg illusoir blijven. De woningtoestanden b. v. der armen in deze gemeente, zijn zonder twjjfel een beletsel om infectie- en andere ziekten te kunnen weren. Deskundigen zijn eenstemmig van gevoelen, dat r e i n- heid en zindelijkneid de eerste voorwaarden zijn om ziekten te voorkomen en buiten besmetting te blijven, en nu is het juist de bekrompen woning, die, naast zekere eigenschappen dan van sommige bewoners! de zindelijkheid en reinheid het meest in den weg staat! Mij werd vóór eenigen tijd opgedragen, in dienst der gemeente ten behoeve van het Rijk, in eene wijk dezer stad, waar juist vele misdeelden gehuisvest zijn, zekere inlichtingen in te winnen. Daartoe moest i n e 1 k g e z i n minstens tweemalen eenigen tijd worden vertoefd. Ook de woningenwaarvan 't bestaan niet wordt vermoed, omdat zy niet aan do straat doch op achtergelegen ter reinen worden gevonden, de z. g. hofjes, mochten niet worden voorbijgogaan. Ongezocht kwam ik nu in de gelegenheid veel te zien en te hooren wat mjj anders vreemd zou zijn gebleven. Wanneer ik het dienstig oor deelde werden de bezoeken wat gerekt, en zóó werd het vervullen mijner taak tevens een verkenningstocht. Wa ren anderen er wellicht minder opgesteld ik was er mee ingenomendat een zoodanige buurt mij was toe gewezen, waardoor meer kennis kon worden verkregen van het bestaan, het leven der armen binnenshuis. En hier moet, ter verkrijging eenerjuiste voorstelling, aanschouwing voorafgaan. Zeker wij die het wel en ruim hebbenwij kunnen het ons laten vertellen, we kunnen een schrijver, die de realiteit goed weet weer te geven, er over nalezen, maar voor juister indrukken en dieper gevoelengaan we dan niet naar het tooneel, waar we kunnen zien en hooren Ik zal den lezer de moeite besparen met mij huis in huis uit te volgen. Slechts één bezoek, dat mjj nog heugt of 't gister was, wensch ik eenvoudig en naar waarheid hier mede te deeleD. 't Was in Januari, 't vroorshard, er woei een snerpende wind. De verrichtingen, die in het woonvertrek, het vertrek des armen, plaat3 vinden, zijn talrijk, maar thans had de kou nog meer dan gewoonlijk er in saamge drongen. Van een door meerdere gezinnen bewoond huis wordt de slecht sluitende, waggelende deur door mij openge duwd en een nauw gangetje binnengetreden. Aan het andere einde ook een deur waarin op den roep »volk" een klein meisje verschijnt. Ik strompel over wat schoeisel er heen, doch blijf op den drempel staan. Een dikke walm komt mij tegen en vreemde geuren doen eenige oogenblikken aarzelen verder te gaan. Ik verman mij, ga er binnen, maar kan eerst niet veel onderscheiden. Een dichte nevel vervult 't geheele vertrek en er heerseht een ondragelijke hitte. Aan den achterkant een raam, waarvoor eene vrouw is te onderkennen die aan de waschtobbe staat, waaruit wolken van damp opstijgen oorzaak van de zware dichte mist in de kamer. Een groote vuurbol, op eenigen afstand der vrouw, wyst de plaats aan waar de kachel moet staan. De kachel zelf is evenmin te onderscheiden als een paar kinderen, die ergens in een hoek elkander schijnen bezig te houden. Onder het spreken met de moeder, bescheiden en vol strekt niet ruw, raakte het gezicht wat aan de duister nis gewend. Het harte breekt bij het zien van zooveel armoede, van zooveel gemis van wat toch zoo hoog noo- r1?/8' A!leS ziet gr0üzolig en grauw. Een onoogelijke tafel, enkele gebrekkige stoelen, een soort open ledikant, waarop wat lompen in plaats van beddegoed, maken het huisraad uit. De houten vloer is geheel onbe iekt, de wan den zijn kaal. Drie jonge kinderen, maar van speelgoed geen spoor. Aan een lijn, dwars over de kamer gespan nen, hangen reeds enkele kleedingstukken der kinderen te drogen, iets wat ik bij velen reeds had aangetroffen. „Daarvoor wordt de kachel zoo hard gestookt," zei de vrouw, »6r komt straks nog meer te hangen, want ziet u, mijnheer, jwe kunnen er niet lang buiten. In de lin nenkast is niet veel voorraad." Dat was waarlijk wel te raden. In een hoek der kamer staat, als een groote kast, eene bedstede. Niets voor de opening, de duister nis alleen belette er een blik in te slaan. Tusschen die bedstede en de gloeiende kachel een kinderwagen, waarin iets dat op beddegoed geleek, en een tweejarig kind, dat ziek was. Een ziek kind in deze bedorvene verstik kende atmosfeer en bovendien nog blootgesteld aan de uitstraling dier kachel 1 De moeder begreep niet, dat het kwaad mocht. Ik verzocht haar het kind eene andere plaats te geven wat zy dadelijk deed. Loen ging ik heen. Heel lang had dit bezoek niet ge duurd want het was er werkelp niet uit te houden. Een diepen onnitwischbaren indruk had het niettemin achtergelaten en zelden heb ik mijn vriendelijke, heldere huiskamer meer op prijs gesteld dan des avonds na een clag van dergelijke ervaringen. Met welk doel dit alles hier nu wordt medegedeeld V ooreerst om duidelijk te maken hoe ik tot de over tuiging ben gekomen dat in deze bekrompen woningen werkelijk een groot gevaar schuilt, en het voor ons aller veiligheid van groot belang zon zijn wanneer een open baar waschhuis werd opgericht, en dan om in het licht te stellen, dat de humaniteit dergelpe maatregel eischt en onze gemeenteraad zich volstrekt niet zou bezondigen met de pogingen van hen, die hiervoor reeds werkzaam zyn krachtdadig te steunen door toepassing in deze van art. 135 der gemeentewet. VIDI. 356ste 6 t a a t s 1 o t e r ij. 5e kl., 6e lijst, 19 Jan. Ns. 3845, 5326, 5402, 13047, 18834 en 19773 f 1000; 3397, 10343, 18612, 20417 en 20570 f 400; 1635, 2035, 4816, 10970, 11695 en 16420 f 200; 2859, 4474, 4511, 5798, 8315, 8697, 10839, 15737, 16555 en 19765 f 100. 5e klasse, 7e lijst, 20 Jan. Ns. 18939 f 1500; 14436 en 16650 f 1000; 5957 6445, 7169, 12018 en 15449 f 400; 6266, 11944, 16040, 18510 en 20758 f 200; 4007, 6678, 7786, 8007, 8226 11192, 11592, 13072, 17050 en 17866 f 100. Warmenhuizen. G e b oren. 30 Dec. Alida d. van C. Slperman en Maria Kooijman. Overleden. Engeltje d. van 0. Bregman on Aaltje Dalen berg, 2 j- 30 Dec. Klaas Kroon de Geus wednr. van Jacoba Brui- neman 81 j. Den heer J. M. de §onnaville is vergunning verleend tot het dragen der onderseheidingsteekenen van ridder in de orde van de Kroon van Italië, hem door Z.M. den Koning van Italië geschonken. Cadettenschool. Het schriftelp gedeelte van het examen voor toe lating tot de Cadettenschool zal dit jaar te 's-Graven- hage, Breda en Arnhem worden afgenomen en wel op en 8 Juli. Het mondeling gedeelte heeft hier ter stede plaats waartoe de aspiranten ploegsgewyze zullen wor den opgeroepen. Timmerlieden. Op Zaterdag, den 29, zal bet Timmermans-Zieken fonds, alhier, in het lokaal Diligentia, haar vijftig jarig bestaan feestelp herdenken. Een veelbelovend concert. Wij vernemen, dat een commissie van eenige be langstellende ingezetenen tegen dinsdag, 8 Februari, oen vocaal en instrumentaal concert organiseert ten bate van den jeugdigen violist D. K. Deze talentvolle jonge man, tot dusverre leerling van de stedelpe muziekschool alhier, werd in September 1.1., na afgelegd examen toegelaten tot de vioolklasse van het conservatorium te Amsterdam, ten einde aldaar in 2 of 3 jaren zyne stndiën te voltooien. Op aanbeveling van de heeren Daniel de Lange en Jozef Cramer die groote verwachtingen van hem koesteren viel het jonge mensch reeds van verschillende zijden finan- ciëele ondersteuning ten deel helaas niet in voldoende mate, zoodat meerdere hulp dringend noodig is. Gaarne estigen wij dus de aandacht van belangstellenden op bedoelde uitvoering, te meer daar als solisten zullen op treden mevr. A. Nobrdewier-Reddingius en de heer Jozef Crameren de zangvereeniging der Toonkunst-afdeeling eenige fraaie nummers ten gehoore zal brengen onder leiding van haren directeur, den heer A. H. Tieri. Waar ulke namen genoemd worden mag men verwachten dat velen zich geroepen zullen gevoelen, om bet streven der commissie te steunen. Dreyfus op het tooneel. Men verzoekt ons te melden, dat het drama Drey fus", dat op Donderdag den 27 alhier in het lokaal Harmonie door de artisten van het Paleis voor Volks vip (dir.: de heer D. Barondse), ten tooneele zal worden gevoerd niet is wat men gewoonlp heet, een »diaak." Men noemt het een interessant drama, zonder da gewone

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2